Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Maintenance / Karbantartás ECM certification / ECM tanúsítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Maintenance / Karbantartás ECM certification / ECM tanúsítás"— Előadás másolata:

1 Maintenance / Karbantartás ECM certification / ECM tanúsítás
MVME Conference – Budapest – 01 December 2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 01/12/2011

2 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Content Tartalom Legal base / Jogi háttér Maintenance file / Karbantartási adatlap Accreditation and certification schemes / Akkreditációs és tanúsítási programok ERA support activities / ERA támogató tevékenység Conclusions and challenges / Következtetések és kihívások 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

3 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Legal Base Jogi háttér 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

4 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Legal base (1) Jogi háttér (1) Article 9(2) of Safety Directive imposes to railway undertakings (RUs) to control the risks related to maintenance of vehicles put in their trains through their safety management system (SMS). A Biztonsági direktíva 9(2)-es cikkelye előírja, hogy a vasúti vállalkozások biztonság menedzsment rendszerében (SMS) kezelni kell a vonatjaikba sorolt vagonok karbantartásával kapcsolatos kockázatot. Article 16 of safety Directive entitles National Safety Authorities (NSAs) to assess SMS and deliver safety certificates. A Biztonsági direktíva 16. cikkelye felhatalmazza a Nemzeti Biztonsági Hatóságokat (NSA) a biztonság menedzsment rendszerek (SMS) ellenőrzésére és a biztonsági tanúsítványok kiadására 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

5 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Legal base (2) Jogi háttér (2) Article 14a of Safety Directive imposes to Entity in Charge of Maintenance (ECMs) to ensure that vehicles are in a safe state of running through a maintenance system. ECMs have to control the risks related to maintenance of vehicles. A Biztonsági direktíva 14a cikkelye alapján a karbantartásért felelős szervnek (ECM) a karbantartási rendszerén keresztül biztosítania kell, hogy a járművei biztonságos közlekedésre alkalmasak legyenek. Az ECM-ek kötelesek a járművek karbantartásával kapcsolatos kockázatokat kezelni. Aim of ECM certification: Assure RUs that vehicles are maintained by competent ECMs. Az ECM tanúsítás célja: Biztosítsa a vasútvállalatokat (RU), hogy a vagonok karbantartását kompetens ECM-ek végzik. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 5 5

6 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Legal base (3) Jogi háttér (3) ECM Regulation 445/2011 of 10 May 2011 imposes UNIQUE ECM certification in the EU for ECM maintaining freight wagons (since 15 September 2011 identical rules in OTIF) A 445/2011 EU rendelet egyedi ECM tanúsítást ír elő az EU-n belül ( óta az OTIF-ban is hasonló szabályozás van érvényben) a tehervagonok karbantartását végző ECM-ek részére. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

7 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Legal base (4) Jogi háttér (4) ECM regulation 445/2011 imposes to ECMs to A 445/2011 rendelet előírja, hogy az ECM-ek: Establish and update maintenance files including maintenance plans and rules (art 4(1)(b) and Annex III sections II.4 and II.5) A karbantartási terveket és szabályokat tartalmazó karbantar-tási adatlapokat hozzanak létre és tartsanak naprakészen Issue of maintenance orders, removals from operation and returns to operation (art 4(1)(c) and annex III section III) Megrendeljék a karbantartási tevékenységet, kiadják a forgalomból történő kivonási és visszaküldési rendelkezéseket Respect of maintenance orders and issue of releases to service (art 4(1)(d) and annex III section IV) Betartsák a karbantartásra és a forgalomba visszabocsátásra vonatkozó szabályokat 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 7 7

8 Karbantartási adatlap
Maintenance file Karbantartási adatlap 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

9 Maintenance file (1) Karbantartási adatlap (1)
The maintenance file is established and updated by the ECM: A karbantartási adatlapokat az ECM hozza létre és tartja naprakészen Sections II.4 and II.5 of the annex III of the ECM Regulation 445/2011. 445/2011. rendelet III. melléklet II.4. és II.5. bekezdés The maintenance file is based on the technical file provided with the vehicle. A karbantartási adatlap a jármű műszaki adatlapjában szereplő adatokra épül 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

10 Maintenance file (2) Karbantartási adatlap (2)
The technical file is compliant with the annex VI (section 4.) of the Interoperability Directive 2008/57 and the section 4.5 of the ERA recommendation on the revised TSI WAG. A műszaki adatlap az 57/2008. sz. Interoperabilitási direktívával és a Vagon TSI 4.5. bekezdésével kapcsolatos ERA ajánlással összhangban kell legyen. Sections 5.2.1, and 8.4 of the EU Recommendation 2011/217 (former DV 29). A 217/2011 EU ajánlás , és 8.4. bekezdései az irányadóak. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 10 10

11 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Maintenance file: Last § of of REC2011/217 (1) Karbantartási adatlap: 217/2011 EU rendelet utolsó bekezdés All the requirements that are relevant to maintenance and necessary for implementing the essential requirements in order to achieve interoperability are included in the structural TSIs, based on the technical characteristics of the subsystem. On that basis the applicant delivers preliminary maintenance and operation documentation that has to be included in the technical file of the relevant subsystem. The technical file is an essential starting reference for the on-going management of maintenance and includes the initial operation and maintenance manuals. Az alrendszer műszaki karakterisztikájára épülő TSI-k tartalmazzák az összes karbantartással kapcsolatos előírást ami az interoperabilitás eléréséhez szükséges. Ennek alapján a pályázó (ECM) vonatkozó alrendszerben a műszaki adatlaphoz előzetes karbantartási és működési dokumentációt kell csatoljon. A műszaki adatlap a folyamatos karbantartás menedzsmenthez szükséges kezdő referencia ami tartalmazza a kezdeti működési és karbantartási kézikönyveket. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

12 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Maintenance file: Last § of of REC2011/217 (2) Karbantartási adatlap: 217/2011 EU rendelet utolsó bekezdés After the placing in service it is the responsibility of the RU or IM in conjunction with an ECM, to continuously review maintenance interventions and amend this information to ensure that it reflects the duty cycle and return of experience (Article 4 and Article 9 of Directive 2004/49/EC). It should also be noted that the management of change is part of the SMS of IMs and RUs. Az üzembe helyezést követően a vasútvállalatok, infrastruktúra üzemeltetők az ECM-el együttműködve felelősek a karbantartási intézkedések folyamatos ellenőrzéséért, illetve az információk helyesbítéséért annak érdekében, hogy leképezze a feladatciklusok megvalósulását és a tapasztalatok visszacsatolását. (49/2004. EU rendelet 4. és 9. cikkely) Meg kell jegyezni, hogy a változás menedzsment a vasútvállalatok és infrastruktúra üzemeltetők biztonság menedzsment rendszerének is részét képezi. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 12 12

13 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Maintenance file: Technical file Karbantartási adatlap: műszaki adatlap Section 4.5. of IU-WAG-TSI Final draft 1.0.doc of 07 November 2011 . 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

14 Accreditation and certification schemes
Akkreditációs és tanúsítási programok 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

15 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
ECM Regulation ECM szabályozás ECM Regulation 445/2011 of 10 May 2011 on certification of Entity in Charge of Maintenance (ECM). 445/2011 rendelet ( ) az ECM-ek tanúsításáról Development of ECM accreditation scheme by ERA against article 6 of ECM Regulation 445/2011. A 445/2011 ECM rendelet 6. cikkelye alapján az ERA kidolgozza az ECM akkreditáció mintáját The ECM accreditation scheme composed of 3 parts: Az ECM akkreditációs program 3 részből áll ECM accreditation scheme / ECM akkreditációs program ECM certification scheme / ECM tanúsítási program Maintenance workshops certification scheme Karbantartási műhely tanúsítási program 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

16 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
ECM Accreditation and certification schemes (1) ECM akkreditáció és tanúsítási programok (1) Development in ERA Task Force and ECM working group between September 2010 and July 2011. Kidolgozás az ERA és az ECM munkacsoportok által szeptembere és júliusa között Participation of sector associations and NSAs. Szektor szövetségek és nemzeti biztonsági hatóságok részvétele Informal support of EA (European Co-Operation for Accreditation) Európai Akkreditációs Együttműködési szervezet informális támogatása Consultation of Representatives Bodies, NSAs (through NSA network) and potential certification bodies between July 2011 and September 2011. Képviselő testületek, nemzeti biztonsági hatóságok és lehetséges tanúsító szervek közötti konzultáció 2011 júliusa és 2011 szeptembere között 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 16 16

17 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
ECM Accreditation and certification schemes (2) ECM akkreditáció és tanúsítási programok (2) CER and UIP support the schemes. A CER és az UIP támogatja a programokat. Final documents addressed to EU Commission end October 2011. A végleges dokumentumokat októberében terjesztették az EU Bizottság elé. Presentation to RISC on 25 November 2011. A Vasúti Interoperabilitási és Biztonsági Bizottság (RISC) elé november 25-én került felterjesztésre. Formal validation by EA: Expected by February 2012. Az Európai Akkreditációs Együttműködési szervezet (EA) formális jóváhagyása februárjára várható. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

18 ECM accreditation scheme (1) ECM akkreditációs program (1)
ECM accreditation scheme based on EN 45011:1998 and additional specific requirements addressing competences of assessors (audit, inspection, railway matters). Az ECM akkreditációs program az EN 45011:1998 szabványra és a felülvizsgálók kompetenciáira vonatkozó speciális kiegészítő követelményekre (audit, ellenőrzés, vasúti kérdések) épül. Competences of assessors: open to experts of other industrial sectors but at least one assessor experienced in maintenance of freight wagons. A felülvizsgálók kompetenciája: Más ipari szektorból is érkezhetnek, de legalább egy felülvizsgáló a vasúti vagonok karbantartásával kapcsolatos tapasztalatokkal kell rendelkezzen. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

19 ECM accreditation scheme (2) ECM akkreditációs program (2)
Revision planned from 2014 justified by: A program felülvizsgálatát 2014-től tervezik az alábbiak miatt: Entry into force in 2012 of ISO replacing EN 45011:1988. A 45011:1998-as szabványt kiváltó ISO szabvány 2012-es érvénybe lépése. Return on experience in Tapasztalati visszacsatolások között ERA goal towards a management system certification including definition of maturity levels of processes. Az ERA célja, hogy a menedzsment rendszer tanúsítás a folyamatok érési szintjeinek definícióját is tartalmazza. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 19 19

20 ECM certification scheme (1) ECM tanúsítási program (1)
Motivation: according to EA, the article 7 and annex III of the ECM regulation are not sufficient to assure common implementation of ECM certification. Cél: Az Európai Akkreditációs Együttműködési szervezet (EA) szerint az ECM rendelet III. mellékletének 7 cikkelye nem elegendő, hogy biztosítsa az ECM tanúsítás egységes alkalmazását. Approach satisfying stakeholders. A megfelelő érintettek bevonása. The scheme must address the identified risks related to: A mintának az alábbiakhoz kapcsolódó kockázatokat kell kezelnie: the management of the ECM / ECM menedzsment the availability of competences / kompetenciák elérhetősége the assurance that the ECM addresses seriously its processes biztosíték, hogy az ECM a folyamatait pontosan azonosítsa 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

21 ECM certification scheme (2) ECM tanúsítási program (2)
Consequently assessment in 2 parts: Ezt követően 2 részből álló értékelés: Audit of the maintenance system against article 7 and annex III of ECM Regulation. A karbantartási rendszer auditja az ECM rendelet III. mellékletének 7 cikkelye szerint. Inspections on selected procedures of annex III of ECM regulation. Az ECM rendelet III. mellékletében szereplő eljárások ellenőrzése 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 21 21

22 ECM certification scheme (3) ECM tanúsítási program (3)
The selected procedures related to A kiválasztott (ellenőrzött), az alábbiakhoz kapcsolódó eljárások Establishment and update of maintenance file (maintenance development). A karbantartási adatok létrehozása és frissítése (karbantartás fejlesztés). Issue of maintenance orders, removals from operation and return to operation (fleet maintenance management). Karbantartási rendelkezések kiadása, forgalomból történő kivonás és visszaállítás (flotta karbantartás menedzsment). Respect of maintenance orders and issue of release to service (maintenance delivery). Karbantartási utasítások, forgalomba bocsátási rendelkezések (karbantartás végrehajtás). 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

23 ECM certification scheme (4) ECM tanúsítási program (4)
The inspections cover / az alábbiak ellenőrzése Technical and engineering competences műszaki és mérnöki kompetenciák Coherence between outputs and inputs of processes bemenő és kimenő folyamatok közötti összhang ECM certification scheme mandatory for accredited and recognised certification bodies. Az ECM tanúsítási program az akkreditált és bejelentett tanúsító szervek számára kötelező. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

24 ECM certification scheme (5) ECM tanúsítási program (5)
Flexibility for NSAs acting as ECM certification body. Rugalmas elemek azon nemzeti hatóságok számára, akik tanúsító szervek kívánnak lenni Justification: NSAs have wider and deeper knowledge on safety of the railway system. Létjogosultság: A nemzeti hatóságok szélesebb és mélyebb ismeretekkel rendelkeznek a vasúti rendszer biztonságáról. Possibility to develop ‘own’ certification scheme addressing the identified risks. Saját tanúsítási programok kidolgozásának lehetősége a beazonosított kockázatok kezelésére ‘Own’ certification scheme based on principles of CSM Conformity Assessment and Supervision: target assessment activities based on risk approach. Saját tanúsítási program a Közös Biztonsági Módszerek (CSM) megfelelőségi vizsgálatok és felügyelet elvei alapján: kockázat alapú célmeghatározási tevékenyég But need to act transparently for creating trust. For instance by publishing relevant documents and cooperation with the national sector. De átlátható tevékenységre van szükség a bizalom érdekében. Például a vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozása és együttműködés a nemzeti szektorral. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 24 24

25 ERA support activities ERA támogató tevékenység
Cooperation of certification bodies in art 6(5) of ECM regulation 445/2011 NB Rail is the group that coordinates the notified bodies in the railway sector. Why? It is already working (and well). It is recognised by the Commission as the forum for NoBos (Verification Procedure for Authorisation to place into Service). ERA is not inventing the wheel: not waste time and money. NB Rail is a forum for: Sharing experiences and exchanging points of view on assessment procedures for conformity as a way of improving the understanding and application of the interoperability Directives. Drawing up drafts and issuing technical recommendations on subjects relating to the assessment of conformity in the railway sector. Collaborating with the European standardisation bodies. Drawing up reports on technical aspects related to assessment procedures. Analysing Commission documents together with other information relating to railway interoperability. Analysing any doubts or problems that may arise during the practical application of the interoperability Directives Cooperation framework in force in 2012 Informal meeting held last 8th of September: Participation of MoU Certification bodies (BELGORAIL, BUREAU VERITAS, CERTIFER, SCONRAIL, SQS), CER ,UIP and ERFA Feedback from experience on ECM certification against the MoU Debate on the ECM accreditation scheme Discussion on future cooperation framework 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

26 Cooperation of Certification Bodies Tanúsító szervek együttműködése
Cooperation of certification bodies according to art 6 of ECM regulation 445/2011. A tanúsító szervek 445/ cikkelye szerinti együttműködése The cooperation framework will be based on principles and processes developed in NB Rail. Az együttműködés keretrendszere a Vasúti tanúsított szervekre vonatkozó elvekre és folyamatokra (NB Rail) épül. Cooperation framework in force in 2012. Az együttműködési keretrendszere 2012-től fog működni Participants: (all) certification bodies + sector associations + NSAs. Résztvevők: (minden) tanúsító szerv + szektor szövetségek + nemzeti hatóságok Aim: assure common interpretation + return on experience + feed-back of customers (mainly RUs and keepers). Cél: egységes értelmezés biztosítása + tapasztalatok visszacsatolása + megrendelők visszacsatolása (főleg vasútvállalatok és üzembentartók) Shall be in place in / 2012-ben lép életbe Cooperation of certification bodies in art 6(5) of ECM regulation 445/2011 NB Rail is the group that coordinates the notified bodies in the railway sector. Why? It is already working (and well). It is recognised by the Commission as the forum for NoBos (Verification Procedure for Authorisation to place into Service). ERA is not inventing the wheel: not waste time and money. NB Rail is a forum for: Sharing experiences and exchanging points of view on assessment procedures for conformity as a way of improving the understanding and application of the interoperability Directives. Drawing up drafts and issuing technical recommendations on subjects relating to the assessment of conformity in the railway sector. Collaborating with the European standardisation bodies. Drawing up reports on technical aspects related to assessment procedures. Analysing Commission documents together with other information relating to railway interoperability. Analysing any doubts or problems that may arise during the practical application of the interoperability Directives Cooperation framework in force in 2012 Informal meeting held last 8th of September: Participation of MoU Certification bodies (BELGORAIL, BUREAU VERITAS, CERTIFER, SCONRAIL, SQS), CER ,UIP and ERFA Feedback from experience on ECM certification against the MoU Debate on the ECM accreditation scheme Discussion on future cooperation framework 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

27 ECM Guidelines ECM útmutató
Purpose: provide structured explanations and clarifications on the ECM Regulation 445/2011 and ECM accreditation scheme. Cél: Strukturált magyarázatok és kérdések tisztázása a 445/2011 rendelethez és az ECM akkreditációs mintához kapcsolóan. Addressed to all actors (certification bodies, ECMs, RUs, keepers, manufacturers, NSAs…). Minden szereplő részére szól (tanúsító szervek, ECM-ek, vasútvállalatok, üzembentartók, gyártók, nemzeti hatóságok). TF with representatives from CER, UIP, NSAs Germany, Italy, Finland, Sweden, Slovenia, Spain and United Kingdom. A CER, UIP, a német, olasz, finn, svéd, szlovén, spanyol és angol nemzeti hatóságok képviselőiből álló munkacsoport Consultation Sector Associations and NSAs through NSA network Mid December – end January 2012. A szektor szervezetek és a nemzeti hatóságok konzultációja a nemzeti hatóságok hálózatán keresztül december – január 1st set of ECM guidelines by February / Az 1. útmutató február Last version will include the feedback from ECM Working Group meeting on 23rd and 24th November and the RISC meeting (the same dates) Explain, if required, the structure of guidelines: Geographical scope: non EU members, EA and non EU accreditation bodies Vehicle scope Responsibilities of different actors Maintenance functions and technical file 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

28 Dissemination Elterjesztés
Starting in / 2012-től Geographical : seminars organised by NSAs inviting national interested parties. Földrajzi: nemzeti hatóságok által az érdekelt felek számára szervezett szemináriumok Sector: international seminars organised by sector associations. Szektor: a szektor szövetségek által szervezett nemzetközi szemináriumok ERA: seminars for national accreditation bodies and certification bodies. ERA: nemzeti akkreditációs szervek és tanúsító szervek részére szervezett szemináriumok In any case: ERA presents ECM certification and support documents and participates actively to discussions. Bármely esetben: Az ERA bemutatja az ECM tanúsítást és a támogató dokumentumokat, illetve aktívan részt vesz a fórumokon. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

29 Conclusions and challenges Következtetések és kihívások
Cooperation of certification bodies in art 6(5) of ECM regulation 445/2011 NB Rail is the group that coordinates the notified bodies in the railway sector. Why? It is already working (and well). It is recognised by the Commission as the forum for NoBos (Verification Procedure for Authorisation to place into Service). ERA is not inventing the wheel: not waste time and money. NB Rail is a forum for: Sharing experiences and exchanging points of view on assessment procedures for conformity as a way of improving the understanding and application of the interoperability Directives. Drawing up drafts and issuing technical recommendations on subjects relating to the assessment of conformity in the railway sector. Collaborating with the European standardisation bodies. Drawing up reports on technical aspects related to assessment procedures. Analysing Commission documents together with other information relating to railway interoperability. Analysing any doubts or problems that may arise during the practical application of the interoperability Directives Cooperation framework in force in 2012 Informal meeting held last 8th of September: Participation of MoU Certification bodies (BELGORAIL, BUREAU VERITAS, CERTIFER, SCONRAIL, SQS), CER ,UIP and ERFA Feedback from experience on ECM certification against the MoU Debate on the ECM accreditation scheme Discussion on future cooperation framework 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

30 Conclusions (1) Következtetések (1)
ECM certification is effective measure to control the identified risks related to the maintenance system of ECMs (ECM regulation and schemes). Az ECM tanúsítás az ECM-ek karbantartási rendszerében beazonosított kockázatok kezelésének hatékony eszköze (ECM szabályozás és programok). Detailed support documentation available (schemes + guidelines). Részletes támogató dokumentáció áll rendelkezésre (programok + útmutatók) Support assured by ERA. / ERA támogatás biztosított. NSAs check how maintenance is under control of RUs through supervision of SMS (CSM conformity assessment and supervision). A Biztonsági Menedzsment rendszer felügyelete (közös biztonsági módszer megfelelés és ellenőrzés) által a nemzeti hatóságok ellenőrzik, hogy a vasútvállalatok hogyan felügyelik a karbantartást. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector) 30 30

31 Conclusions (1) Következtetések (1)
Consequently ERA considers that there is no need of any additional systematic control measure. Ebből kifolyólag az ERA megállapítja, hogy további rendszerszerű ellenőrző tevékenységre nincs szükség. But ERA considers also that justified non systematic control measures may be taken by NSAs according to the article 16 of the Safety Directive. For instance measures addressing a specific ECM, the wagons maintained by this ECM or a specific series of wagons. Ugyanakkor az ERA azt is megállapítja, hogy a biztonsági direktíva 16. cikkelye alapján a nemzeti hatóságok jogosultak nem rendszeres ellenőrzéseket végezni. Például az adott ECM-et, vagy az általa karbantartott vagonokat, illetve bizonyos vagonsorozatokat érintő intézkedések végrehajtása. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

32 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)
Challenges Kihívások Facilitation of technical and organisational harmonisation by the railway sector for the railway sector. Decrease of the influence of authorities in this process. A műszaki és szervezeti harmonizáció megvalósítása a vasúti szektor által. A hatóságok befolyásának csökkentése a folyamat során. Better integration of economic aspects at all level (EU, national, individual stakeholder): from a single constraint system (safety) to a multiple constraints system (economic + interoperability + safety). A gazdasági szempontok jobb integrációja minden szinten (EU, nemzeti, társasági): Egy egycélú rendszer (biztonság) helyett egy többcélú rendszer (gazdaságos + interoperabilitás + biztonság) létrehozása. Implementation of effective and efficient system to exchange information. Hatékony és eredményes információcsere bevezetése. 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)

33 Thank you for your attention! Questions/answers
Contact: Jean-Marie DECHAMPS Project Officer – Certification sector Safety Unit European Railway Agency 20 rue Marc Lefrancq, BP 20392, FR59307 Valenciennes, FRANCE Tel Thank you for your attention! Questions/answers 01/12/2011 J-M DECHAMPS (Safety unit Safe cert sector)


Letölteni ppt "Maintenance / Karbantartás ECM certification / ECM tanúsítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések