Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan írjunk szakdolgozatot?"— Előadás másolata:

1 Hogyan írjunk szakdolgozatot?
Nemzetközi Tanulmányok szakos BA és MA hallgatók számára

2 Tartalomjegyzék A dolgozat elején szereplő tartalomjegyzék a tartalmi kifejtés szerkezetét teszi áttekinthetővé. A tartalomjegyzék a szövegben is szereplő címeket, alcímeket és oldalszámokat tartalmazza. A szakdolgozat kötelező része.

3 BT Biztonsági Tanács Rövidítések A szövegben és a lábjegyzetekben értelmes rövidítések használhatók. Példa: Biztonsági Tanács (BT) v. (a továbbiakban BT) Általában a rövidítés igazodik ahhoz, hogy milyen nyelven íródott a szöveg. Példák: European Court of Human Rights (ECHR) Európai Emberi Jogi Bíróság (EJEB)

4 Rövidítések Néha mégsem: ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) Hosszabb elnevezéseknél célszerű rövidítéseket használni: Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (GSZKJNE) Lábjegyzetekben gyakran használt rövidítések pl.: k.n., é.n. (kiadó nélkül, év nélkül)

5 Hivatkozási próba Kiosztott monográfiákból, tanulmánykötetekből, folyóiratokból minta hivatkozás készítése (5 perc)

6 Önálló kötetek idézése:
Robert Walter: Der Aufbau der Rechtsordnung (Wien: Manzsche 1974). Friedrich Koja – Walter Antoniolli: Allgemeines Verwaltungsrecht (Wien: Manzsche 1996) 2. Hans Kelsen: Tiszta Jogtan [ford. Bibó István] (Budapest: Rejtjel 2001) 12–13.

7 Tanulmánykötetek: Hivatkozási minták:
Hivatkozási minták: Bragyova András: „Az Európai Unióhoz való csatlakozás alkotmányjogi kérdései” in: Inotai András (szerk.): EU-tanulmányok. I. kötet (Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004) 1105. Herbert Hart: „Introduction” in: John Austin: The Province of Jurisprudence Determined. And The Uses of the Study of Jurisprudence (London: Weidenfeld and Nicolson 1971) vii-xviii., kül. vii. Wesley Newcomb Hohfeld: „Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben” [ford. Szabó Miklós] in: Szabó Miklós – Varga Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: [k. n.] 2000) Eugen Bucher: „Was ist »Begriffsjurisprudenz«?” in: Werner Krawietz (szerk.): Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976) 388. Josef Pietzker: „Zur Nichtanwendung europarechtswidriger Gesetze seitens der Verwaltung” in: Ole Due [et al.] (szerk.): Festschrift für Ulrich Everling (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1995) II. kötet, 1095–1111.

8 Folyóiratcikkek: Hivatkozási minták:
Kecskés László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/ Harmathy Attila: „Bírói gyakorlat – Alkotmány” Magyar Jog 2004/4. 641–648. Kecskés László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 6. A folyóiratcikkek hiányzó oldalszámainak kiderítéséhez hasznos lehet:

9 Internetes hivatkozások:
Hivatkozási minták: Honlap cím esetén: Tanulmányok esetén: a tanulmányok címe, utána az elérhetősége a következő formában:

10 Utalások már hivatkozott művekre
Amikor az szakdolgozatban első alkalommal utalunk egy adott műre, akkor a már tárgyalt teljes utalást alkalmazzuk. További utalások esetén visszautalunk az adott lábjegyzetre, amelyben az első hivatkozás szerepelt, pl. Lásd Pietzker (5. lj.) vagy Pietzker i.m Amennyiben korábbi lábjegyzetekben ugyanazon szerzőtől több mű is szerepel, akkor azt a cím egy karakterisztikus részletével vagy évszámmal különböztetjük meg a többitől, ez a következő módokon történhet: Walter 1974 (12. lj.) 68. vagy Walter 1974 i.m. 68. Kelsen: Jogtan (9. lj.) 87. vagy Kelsen: Jogtan i.m. 87. Kecskés: „Indító tézisek” (82. lj.) 7. vagy Kecskés: „Indító tézisek” i.m. 7.

11 Utalások már hivatkozott művekre
Az „u.o.” utalást akkor alkalmazzuk, ha ugyanabban a lábjegyzetben még egyszer az adott műre utalunk (pl. „Lásd uo. 13.”), vagy ha ez a közvetlenül következő lábjegyzetben történik. Utóbbira példa: 1. Kecskés László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 6. 2. U.o. 15.

12 Utalások már hivatkozott művekre
A „lásd” vagy „vö.” után nem alkalmazunk felkiáltójelet, hanem kijelentő mondatnak tekintjük őket. A lábjegyzetek nagybetűvel ponttal zárjuk le (ha úgyis ponttal végződnek, pl. oldalszám-utalással, akkor elég egy darab pont). Ha egy kétszerzős művet idézünk újra, akkor az új idézésnél már nincs szóköz a nagykötőjel előtt és után. Tehát eredetileg: Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet (Budapest: Osiris 2003). De később idézésnél: Mezey–Szente (5. lj.). Kötőjeles nevű szerzőknél kiskötőjelet használunk [pl. Hans-Joachim Cremer], a nagykötőjelet meghagyjuk a több szerzős művek jelölésére.

13 Hivatkozás készítése Kiosztott monográfiákból, tanulmánykötetekből, folyóiratokból minta hivatkozás készítése a gyakorlaton elhangzottak alapján (5 perc).

14 Hazai jogszabályok hivatkozása
1993. LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. AB határozatok idézése az AB által tett formában, azaz megjelölve a határozat (végzés) kezdő és aktuálisan meghivatkozott oldalszámát is, tehát pl. 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 149, /kék színnel a továbbiakban azokat az adatokat jelölöm, amelyeket mindenképpen fel kell tűntetni a hivatkozásoknál/

15 Nemzetközi, EU-s és külföldi dokumentumok joganyagok hivatkozása
Főszabály szerint a nemzetközi dokumentumokat az irodalomban bevett angol idézéssel hivatkozzuk. Magyar hivatkozás ott indokolt, ahol történelmi dokumentumokról, magyar hivatalos lapban (magyarul) megjelent dokumentumról vagy EU-s dokumentumról van szó.

16 Történelmi szerződések
1648. évi vesztfáliai békeszerződés, XXVIII. cikk. (Ha az eredeti szövegben arab számozással szerepelnek a cikkek, akkor értelemszerűen a magyar változatban is így kell feltüntetni, ha rómaival, akkor úgy.)

17 Hazánkban kihirdetett nemzetközi szerződések
1969. évi bécsi egyezmény, cikk. Kihirdette: évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről. (További hivatkozásoknál elegendő: évi bécsi egyezmény, 2. cikk)

18 Dokumentumgyűjtemények
Tanulmánykötetekhez hasonló módon Egyezmény az oktatásban alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemről in: Majtényi Balázs – Vizi Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai (Budapest: Gondolat 2003)

19 Nem ratifikált nemzetközi szerződések
Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women, 1438 U.N.T.S. 51, Article 1. (hivatalos) Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, Maputo, 11 July 2003, Article 1. (informatív, de nem hivatalos; ezt praktikus a szakdolgozatban használni) További hivatkozásoknál csak a cím, a rendelkezés száma szükséges, a megkötés helye és ideje nem kell.

20 Más ENSZ dokumentumok Biztonsági Tanács határozatai
1999. évi CI. törvény az január 1. és december 31. között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról. (amennyiben magyarul is ki vannak hirdetve; ez azonban csak néhány BT-határozat esetében történt meg) Ha a BT határozat nincs kihirdetve magyarul, akkor a következő idézési formák lehetségesek:

21 S. C. Res. 660, 45 U. N. SCOR at 19, U. N. Doc. S/RES/660 (1990), para
S.C. Res. 660, 45 U.N. SCOR at 19, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para. 1. (hivatalos angol) S.C. Res. 660, 2932nd mtg., 2 August 1990, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para (informatív, de nem hivatalos)

22 Közgyűlés határozatai
United Nations Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, U.N. GAOR, 55th sess., Supp. No. 49, at 4, U.N. Doc. A/55/49 (2000) (hivatalos, új határozati számozás) Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res (XV), 15 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 66, U.N. Doc. A/4684 (1961) (hivatalos, régi határozati számozás)

23 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. G.A. Res. 1514, 947th plen. mtg., 14 December 1960, U.N. Doc. A/RES/1514, Annex, para. 1. (informatív, de nem hivatalos – szakdolgozatban ezt ajánlott használni)

24 Konferenciai záróokmányok
Final Act of the International Conference on Human Rights (Proclamation of Teheran), Teheran, 13 May 1968, U.N. Doc. A/CONF.32/41 (1968), para. 2. Szakdolgozatban elfogadható a következő  Final Act of the International Conference on Human Rights (Proclamation of Teheran), Teheran, 13 May 1968, para. 2. Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/23, preamble. Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 25 June 1993, preamble.

25 Emberi Jogi Bizottság (Human Rights Committee)
Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, 21 July 1983, U.N. Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, para. 14. Szakdolgozatban elegendő a következő forma: Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, 21 July 1983, para. 14.

26 Nemzetközi Bíróság  Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, 64-65, para. 115. Szakdolgozatban elegendő a következő:  Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, para. 115.

27 Európa Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága
1998 előtt (régi ítéletek idézése, hivatalos papíralapú kiadványban):  McCann and Others v. The United Kingdom, Judgement of 27 September 1995, Series A, no. 324, p. 62, para 1998 után a “Reports of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights” tartalmazza a legfontosabb döntéseket: Campbell v. Ireland, no /98, para. 24, ECHR 1999-II

28 Szakdolgozatban elegendő a következő hivatkozási forma: 
McShane v. The United Kingdom, Judgement of 28 August 2002, no /98, para

29 Európai Unió Közösségi jogszabályok
Az EU-s dokumentumok magyar nyelvű idézéséhez általános útmutató található az alábbi címen:

30 Uniós dokumentumok Példák:
A Bizottság 1038/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, az február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (2a) bekezdésének értelmében

31 Luxemburgi bíróság A hivatalos magyar EU-s idézés luxemburgi bíróság: honlapon esetszám alapján megtalálhatjuk a magyar idézési módot. Európai Bírósági Határozatok Tára (EBHT) az Európai Bíróság hivatalos lapja, ebben jelennek meg a Bíróság és az Elsőfokú Bíróság határozatai 26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben február 5-én hozott ítélet [EBHT 1963., 3. o.] Elegendő: 26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben február 5-én hozott ítélet

32 Irodalomjegyzék/Bibliográfia
A szakdolgozat kötelező része Felhasznált monográfiák: Robert Walter: Der Aufbau der Rechtsordnung (Wien: Manzsche 1974) Folyóiratcikkek: Kecskés László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/

33 Irodalomjegyzék/Bibliográfia
Tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok: Wesley Newcomb Hohfeld: „Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben” [ford. Szabó Miklós] in: Szabó Miklós – Varga Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: [k. n.] 2000)

34 Nemzetközi dokumentumok
Dokumentumgyűjtemények feltűntethetők a szakirodalom között. A többi dokumentumot célszerű külön felsorolni az ismertetett hivatkozási módokon, oldalszám és a szakasz számának megjelölése nélkül.

35 Irodalomjegyzék/Bibliográfia
Internetes források listája:

36 Egyéb mellékletek csak akkor szerepeljenek, ha az feltétlenül szükséges, pl. ha a dolgozat önálló kutatáson alapszik. Ilyenkor szerepelhetnek a kérdőívek, vagy a kutatási eredményeit szemléltető táblázatok, grafikonok.

37 /A példák összeállításánál a Jakab András által szerkesztett Alkotmánykommentár hivatkozási útmutatóját vettem alapul./


Letölteni ppt "Hogyan írjunk szakdolgozatot?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések