Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5"— Előadás másolata:

1 „kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5
Lelkigondozás „Egymás terhét hordozzátok: így töltsétek be a Krisztus törvényét….Mert mindenki a maga terhét hordozza” Galáta 6.2,5 A teher szó jelentése:

2 Kívülről „ Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 1 Thessz. 5.14 Mi a lelkigondozás?

3 Kívülről 5 görög szó 1. Parakaleo: kérni, buzdítani – motiváció
2. Noutheteo: inteni, figyelmeztetni, megfedni – helyes ismeret 3. Parmutheomai: bátorítani – helyes önértékelés 4. Antechomai: segíteni, gondozni, szilárdan állni – emberi méltóság 5. Makrothumeo: türelmesnek lenni – viszonyulás: belső fegyelem, áldozat

4 Mi lelkigondozás és mi nem az?
Mit jelent a lelki? az un. testi szükség könnyen felismerhető (2Sám Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?) a lelki sokszor rejtve marad (Péld : Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat.) A Biblia beszél lélekről (psyché) és Szent Lélekről (pneuma) 1Kor 2.12 Mi nem lelkigondozás? az irgalmas samaritánus vajon gondozta-e a bajbajutott lelkét, amikor kimosta sebeit? (Lk odaért hozzá és meglátta, megszánta;) elválasztható-e a test a lélektől? (3Móz Mert a test lelke a vérben van, .. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.) a lélek immateriális, de nem választható el a testtől

5 Nem lelkigondozás Mikor a személyt tárgynak tekintik vagy csupán biológiai lényként kezelik Mikor különféle módokon (pl. sokk terápia) igyekeznek a testet a lélektől elválasztani Tehát, ha gondozás közben nem az egész személyt s nem annak istenképviseleti felelősségét veszik figyelembe (egynek tekintik a teremtmények közül)

6 Mi a lelkigondozás? E modern fogalom kialakításakor a hangsúly talán azért a lélek gondozására került, mert a lelket jelölő héber szó egyben a teljes embert is jelenti Nephes: a hiányt szenvedő ember (torok, nyak, kívánság, lélek, élet, személy) 755- ször szerepel a Bibliában* *Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Harmat-PRTA, Bp.2001

7 JOHARI ablak Önmaga Mások Ismeri Nem ismeri Ismerik Nyílt Vak
Nem ismerik Rejtett Ismeretlen Visszacsatolás Feltárás

8 Visszacsatolás - Intés:
2Kron16:7-10a; Péld 15:31,32; Ez 28:1-10; Luk 22:34; Jel 3:17, Ézs 5:21; Feltárás - Bűnvallás: Péld 15:11; 20:27; 27:19; Ezs 29:15; Ján 3:20,21 2Kor4:2; 1Jn 1:9;

9 Mi a lelkigondozás? A lelkigondozás: kapcsolat, ami egy élet problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között jön létre, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Worthington alapján) Akarsz-e segíteni? (Káin) Akarsz-e meggyógyulni? (Bethesdai sánta) A lelkigondozás szükségessége: a vakfolt („Te vagy az az ember!”)és az érzelmi probléma („félelmes szív”) léte.

10 E.Worthington, 2002

11 A probléma Saul, Dávid, Aháb alapfeltevése
A személyes probléma hagyományos megoldása A szamarak - keresése Uriás - Nábót szöllője Érzelmi problémává válása: Apám már aggódni fog (félelem) Nem hál a feleségével (szégyen) Képtelen uralkodni (kudarc) Saul apja rendes fia, aki nem gondolkodik mélyen Isten felől sem Dávid: ugy gondolja, hogy megteheti otthon marad, amikor a királyok a háborúban vannak Aháb: úgy gondolja, hogy Isten olyna kegyelmes mint ő Benhadadaddal, téved, mert nem veszi észre, hogy Isten akarata az hogy ítéletet hajtson végre s ehez saját életét is meg kell itélnie, akárcsk annak idején Dávidnak

12 A probléma hagyományos szemlélete
Szorongás, bűntudat, harag, dűh, keserűség Uralkodás képtelensége Depresszió: elfordulás Istentől és embertől

13 A probléma új megvilágításba helyezése
A lelkigondozás oka: a probléma Isten szerinti megoldásához a rászorulónak nem áll rendelkezésére a megfelelő információ Isten megoldása: rendszerint a másik embernek adja a probléma megoldásához szükséges információt; így az segítőtársa lehet a hiányban szenvedőnek (Gal 6,2) Sámuel – a látó tudja, mi van a szamarakkal, Saul nem tudja mi Isten terve Náthán – tudja, hogy Dávid mit tett, Dávid nem tudja Próféta – tudta, hogy mit tett Aháb Benhadaddal Isten akarat ellenére 1Kir 20:41-43 – Aháb nem látja, hogy milyen jelentősége van mindennek

14 Az Ige fénye Paradigmaváltás: az új információ az egész helyzet átértelmezését eredményezheti az addig rejtett összefüggések felszínre jönnek Saul: Isten királyt akar Izraelnek adni, noha Sámuel harcol ez ellen (Isten ugyan megígérte, hogy szerinte való királyt ad, de ennek sem az ideje sem a módja nincs még itt) Dávid: Isten megígérte, hogy .. Ezért bűn amit tett, nem hitt Istennek, maga vette magához azt ami nem járt neki Aháb: Isten szuverénitásának a megkérdőjelezése miatt teljesen szembe került vele.

15 Mi a lelkigondozás? A lelkigondozás: kapcsolat, ami létrejön egy érzelmi problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Wortington alapján) B, M, K,Zs

16 Mi a lelkigondozás? Zsigeri (nyúltagyi) reakció: öntudatlanul és azonnal felismerjük, ha a másik olyan valaki, aki minket gondoz, vagy olyan valaki, akit nekünk kell gondoznunk. (Paul McLean neurológus) Isten az értelmünkön keresztül megerősíti ezt azzal, hogy kijelenti: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert, ha elesnek az egyik ember fölemeli a társát.” Préd 4:9-10a. Őt tükröző életcélt ad: „alkotok hozzáillő segítőtársat!” – az emberi lét alapfunkciója ez, Isten magáról, mint az ember segítőtársáról beszél. (Vagyok mert te vagy) Paul McLean neurológus: Agytörzs (legbelső és legprimitívebb réteg): szaporodás, önfenntartás, vérkeringés, légzés, alvás, izmok összehúzódás külső hatásra Limbikus rendszer: erőteljes érzelmek kiváltása; félelem, harag, agresszió Agykéreg (nagy, tekervényes agyszövet tömeg, négy lebenyre tagolódik): tudatos, éber, mindennapi környezetünkkel tartja a kapcsolatot Az Ősagy működésének logik Ja: Funkciójával nem vagyunk tisztában Legfőbb gondja az önfenntartás Alapkérdése: Vajon biztonságos? Alapvetően máshogyan működik mint az Újagy. Ködös elképzelés a külvilágról Hat alap kategóriára szűkíti a világot: 1. Akit gondozni kell, 2. Akinek bennünket kell gondozni, 3. Akivel szeretkezni kell, 4. Akitől menekülni kell; 5.Akinek engedelmeskedni kell, vagy 6. Akit meg kell támadni Csak a jelen számít

17 Aki akar és képes segíteni
„Őrízője vagyok-e az én testvéremnek?” 1Móz. 4.9 Ki a felebarátom? Lk 10:36 Az őrt-álló felelőssége Ez 33:7- A képességet Isten adja: 1Jn De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Azt, hogy neki az akarata a lelkigondozás többször is kifejti: 1Tessz 15:4

18 Mi a lelkigondozás? Kinek a feladata? Lelkész? (lelki ajándékok)
Képzett lelkigondozó? Pszichológus, pszichiáter? Keresztény ember? (orvosi lelkigondozás - üdvösség) A gyülekezet?

19 A KERT Isten egy kertet adott az embernek : hogy az ember művelje (gondozza) azt „Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 1Móz 2:8, „És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. „ 1Móz 2:15

20 Művelés – gondozás Mire tanít a kert? Az ember alapvető felelősségére
Uralkodjon a teremtett világ felett Legyen segítőtárs Művelje és őrizze a kertet Megfelelő ellátás: mire van szüksége?

21 Lelkigondozás: a lélek művelése
A lelki bajban segítőtársnak lenni a teremtett világ és Isten ismerete alapján

22 Belülről „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1Kor 10:13

23 Emberi erőt meghaladó kísértés
A kísértés mértékének megítélése nem az ember joga , amíg erről a jogáról nem tud lemondani addig nem tud nem vétkezni Isten szuverinitását kérdőjelezi meg lelki bajaival bajlódásakor Úgy gondolja, hogy a szenvedés mértékének illetékes megítélője maga a szenvedő. Ha az ember ragaszkodik ehhez a jogához, akkor valójában képtelen Isten kegyelmét elfogadni: nem akar meggyógyulni, vagy nem tekinti magát betegnek, olyan, aki nem szorul segítségre

24 Isten hűsége Isten személye garancia arra, hogy van szabadulás, van megoldás a lehetetlenre (érzelmi problémára) is. Ezért dönthet úgy az ember, hogy elhagyja a lelki Háránt, s tényleg kilép az ismeretlenbe, egyedül Istenre bízva önmagát. Istennek önmagához való hűsége Jézus Krisztusban elegendő alap lehet az embernek ahhoz, hogy merjen dönteni mellette, s hogy megkapja a hiányzó információt (specifikus kijelentést) ahhoz, hogy máshogyan lássa az életét, kapcsolatait (érzelmi problémáit)

25 Akarsz-e meggyógyulni?
Jn Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.”

26 Aki akar gyógyulni A lelkigondozás: kapcsolat, ami létrejön egy érzelmi problémáinak megoldásához segítséget kereső és egy olyan másvalaki között, aki akar és képes is ebben a segítségére lenni. (D.Brinkman és E. Wortington alapján)

27 Valóban akar-e? A változásnak ára van (áldozat nélkül nem megy)
A másikat nem tudjuk megváltoztatni, de hogy másként viszonyuljunk hozzá az rajtunk múlik.

28 Adj, Uram, lelki békét, azt elfogadni, amin változtatni nem tudok; bátorságot, azon változtatni, amin tudok; és bölcsességet, felismerni a köztük levő különbséget! De a Te akaratod legyen, ne az enyém!" /Assisi Szent Ferenc/

29 Valóban akar-e? Isten sem akarta az embert erővel megváltoztatni, de a büntető Isten helyett a kegyelmét mindenkire kiárasztó Istenként mutatta meg magát Jézusban és ezzel kifejezte, hogy ő milyen (mindent a fiában nekünk adott) A lelkigondozás erre az önfeláldozásra épül: nem csupán az érzelmi probléma megoldása a cél, hanem az ember üdvössége, ami persze sokszor teljes gyógyulást hoz, hiszen a gyógyuló lélek képes csak Istenről igaz bizonyságot tenni

30 Az emmausi kérdés „Miről beszélgettek egymással útközben?”
Ami beszélgetésükben jó (nem hiábavaló, értékes), Jézus megerősíti azt, kérdésével irányt mutat: ezt tegyétek! Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés itt nem hangzik el, de a diskurzus mélyen ott rejtezik A gyógyuláshoz változni akarás kell: az gyógyul, aki kész megharcolni önmagával az engedelmesség harcát (aki megfékezi a nyelvét az egy várost győz ) Aki meg akarja nyerni az életét elveszti azt, s aki elveszti értem és az evangéliumért megnyeri azt Jézus tudta, hogy miről beszélgetnek, mégis kérdezte őket

31 Az emmausi kérdés Mi történt? Alapfeltevés:
próféta (vagyis ember) volt, megfeszítették, meghalt és vége mindennek. Pedig ők benne reménykedtek, hogy megszabadítja Izraelt. (anticipáció) További zavar forrása: eltűnt a halott. Szabadítás: az elnyomás alól kell szabadulni

32 Az emmausi kérdés Személyes probléma: A tanítványok szemét valami akadályozta, hogy Jézust felismerjék (pedig ketten vannak) – helyes ismeretre jussanak Az érzelmi probléma: szomorúság, reményvesztettség, megdöbbenés Diagnózis: rest a szívetek, hogy elhiggyétek Terápiás cél: megváltozzon a gondolkodásmódjuk (Róm 12:1-2), máshogyan lássák Jézust és az életüket

33 Emmausi út Jézus lelkigondozása Isten igazságainak szerepe
Konfrontáció Döntésrehívás Paradigmaváltás – a döntés következtében A döntés a jónak a választása (amit Isten mond annak a választása: az igaz embe rhitból fog élni Hab És Róm 1:17 Isten igazságainak szerepe

34 A probléma új megvilágításba helyezése

35

36 Összefoglalás A lélekről Az egész ember Test és lélek
Személyiségtulajdonságok A személyiség halott (Isten halott) A kettős megismerés elmélete: egyensúly a látható és a láthatatlan világ elemeinek megismerésében A lélek azért sérülhet, mert spirituális deficit éri: ez a deficit az Istentől való elszakadás: a bűn

37 A lelki bajok funkciója
„Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Jób. 5.18” Isten úgy okoz sérülést (ez jel), hogy továbbvezető szándékát és emberszeretetét kifejezi A sátán otthagyja áldozatát, embergyilkos volt kezdetektől fogva. A lelki sérülést éppen az okozza, hogyha a fájdalmat, a szenvedést nem követi vigasztalás, részvét, ez jelzi, hogy az esemény hátterében nem a szerető lélek munkál, hanem a gonosz

38 A lelki sérülés A sérülésről
Az egész-ség hiánya valójában spirituális deficit (információ hiány) Az érzékelés, emlékezés, képzelet hiánya nem más mint a spirituális deficit manifesztációja (a láthatókra hagyatkozás) Az értelem hiánya nem más, mint a spirituális értelmezési keret elvesztése (bűneset) Az érzelemi kiegyensúlyozottság elvesztése, nem más mint a spirituális kiegyensúlyozottság hiánya (Nincs kijelentés) A cselekvés (akarat) bénultsága, nem más mint a spirituális indíték hiánya (engedelmesség Istennek) Morális deficit, a mérték elvesztése (a lelkiismeret elsötétedése) A hit sérülései (hit cselekedetek nélkül)


Letölteni ppt "„kívül harcok, belül félelmek.” 2Kor. 7.5"

Hasonló előadás


Google Hirdetések