Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek"— Előadás másolata:

1 Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek

2 Mi a TARTALOM ? Az információközvetítő tevékenység a tudástársadalomban értelmezett ismeretek közvetítését jelenti. A könyvtár számára a tudás szövegekben jelenik meg. A tartalom a szöveg jelentése. Azt az üzenetet kell megkeresni és kifejezni, amelynek információs értéke van annak a közönségnek a számára, amelyet az információs rendszer célközönségének, használóinak tekintünk.

3 Tartalomelemzés, tartalmi feltárás
A könyvtári feldolgozó munkának két területét különböztethetjük meg : A dokumentumok formai leírását és azonosítását, ez a formai feltárás, katalogizálás, illetve a bibliográfiai leírás feladata. A dokumentumok tartalmi vagy tárgyi feltárását, mellyel a tartalmi feltárás foglalkozik. Tartalmi feltárás: osztályozás, információkereső nyelvek

4 Feldolgozás A feldolgozás célja
Az állomány reprezentálása, áttekinthetővé tétele (formai és tárgyi szempontok) Az információk visszakereshetővé tétele Kompatibilitás, szabványosság

5 A feldolgozás szempontjai
Azonosítás: egyértelmű kapcsolat a dokumentum és a leírás között Formai feltárás: bibliográfiai leírás Tartalmi feltárás: különböző szinteken valósul meg Visszakereshetőséget biztosító adatszerkezet

6 A tartalmi feltárás feladata
A szöveg egyedi információinak elemzése A tartalom meghatározása Tartalmi csoportok kialakítása Hasonló tartalmú információk együtt tartása Valamennyi tartalmi információ visszakereshetővé tétele

7 Az osztályozás logikai alapjai
Az osztályozás alapvető gondolkodási tevékenység. A megismerési folyamat során az objektumokat egyrészt szétválasztjuk különböző eltérő tulajdonságaik alapján, másrészt azonos vagy hasonló tulajdonságaik kiemelésével csoportosítjuk őket. Egy osztályba tartoznak azok az objektumok, amelyek ugyanazzal a közös tulajdonsággal rendelkeznek

8 Az osztályozás logikai alapjai
Osztályalkotás: az osztályt jellemző kritériumok meghatározása. Osztályba sorolás: a hasonló egyedek csoportosítása, annak a megállapítása, hogy mi mibe tartozik bele.

9 Az osztály A fogalom a terjedelmét alkotó dolgok osztályát képviseli.
Az osztály az elemek olyan nyílt összessége, melyet közös tulajdonságok, ismertetőjegyek jellemeznek.

10 Műveletek osztályokkal
Egyesítés, unió (jele: U): VAGY, OR, logikai összeadás Két halmaz egységesítésén azt a halmazt értjük, melybe a két halmaz valamennyi eleme beletartozik. Pl.: Séta(A) VAGY Evés(B) = a két cselekvést külön vagy együtt is végezhetem, ha vannak közös ismertetőjegyek. Bővítem a találati halmazt

11 Műveletek osztályokkal
Metszet (jele: ∩ ): ÉS, AND, logikai szorzás Két halmaz metszetén azt a halmazt értjük, melynek elemei mindkét eredeti halmazban megtalálhatók, tehát a közös elemek halmazát. Pl.: Séta(A) ÉS Evés(B) = a két cselekvést egyszerre végzem, tehát séta közben eszem, vagy evés közben sétálok. Szűkítem a találati halmazt

12 Műveletek osztályokkal
Különbség (jele: \): DE NEM, NOT, logikai kivonás Két halmaz különbségén azt értjük, amely egyiküknek eleme, de nem az a másikuknak. Pl.: Séta(A) DE NEM Evés(B) = A két terület közös ismertetőjegyei nem tartoznak az új fogalomba, vagyis séta közben nem eszem.

13 Műveletek osztályokkal
Komplementer halmaz képzése - U halmaz jelölje most az összes lehetséges halmaz együttesét, pl.: egy könyvtár valamennyi dokumentumát. A pedig annak egy részhalmaza. Pl. kézikönyvek

14 Hierarchikus osztályozási rendszerek
Elv: osztályozás = besorolás egy előre meghatározott rendszerbe Alapja filozófiai tudományfelosztás Tudományok rendszerezése Cél: a tudományt mint egységes egészet részekre osztani Felosztási szempontok Tudományok tárgya Megfigyelő nézőpontja Tudományok eredete

15 Egyetemes Tizedes Osztályozás ETO
az emberi ismeretek egészét felölelő egyetemes rendszer; részletezettsége nagyobb minden más osztályozásnál; jelzetei egyértelműen rögzítik a szakok sorrendjét; a számjelzetek alkalmassá teszik nemzetközi használatra; jelzetalkotási módszerei lehetővé teszik a táblázataiban fel nem sorolt fogalmak osztályozását is; új fogalmak beépítése a táblázatokba folyamatosan megoldható a tizedes számok továbbosztásával és az üresen hagyott számok felhasználásával; bibliográfiai, katalóguskészítési és raktározási célra egyaránt használható

16 Egyetemes Tizedes Osztályozás ETO
Teljes kiadás (kb ezer fogalom) Közepes kiadás (kb ezer fogalom) Rövidített kiadás (kb ezer fogalom) Speciális (szakágazati) kiadások

17 Az ETO struktúrája Főtáblázat, amely az elsődleges tárgykörök jelzeteit tartalmazza. Segédtáblázatok és alosztások Mutató

18 Az ETO főtáblázatai 0 Általános tartalmú művek
1 Filozófia, pszichológia 2 Vallás, teológia 3 Társadalomtudományok 4 (1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg Nyelvészet) 5 Alaptudományok. Matematika. Természettudományok 6 Alkalmazott tudományok 7 Szépművészetek. Iparművészetek. Szórakozások, játékok, sport 8 Nyelvészet. Irodalom 9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem

19 Ut.: Földtani TársulatMagyarhoni Földtani Társulat (Budapest)
A könyvek gerincén és a katalóguscédulákon található ETO-szakszám vagy szakjelzet 3 számjegyből áll: az első a főosztályt, a második és harmadik számjegy a tizedes osztásból ered, melyeket 0-9-ig terjedő számokkal írhatjuk az első jegy mellé. K 29 550 Kecskeméti Tibor (1930–) Geological guidebook to Hungarian wines / Tibor Kecskeméti, Árpád Keresztesy ; ed. by Hungarian Geological Society. – [Budapest]: Hung. Geological Soc., – 43 p., [1]tfol. : ill., részben színes ; 18 cm ISBN fűzött : ár nélkül Tft.: Keresztesy Árpád (1929) Mt.: Magyarhoni Földtani Társulat (Budapest) (közr.) Ut.: Földtani TársulatMagyarhoni Földtani Társulat (Budapest)

20 Georg A. Radtke A hullámos papagáj című könyvének
Másik példa Georg A. Radtke A hullámos papagáj című könyvének raktári jelzete: 636 R 24                 ETO-szám (636 = Állattenyésztés, állattartás)   Cutter-szám (Radtke, Georg A.)

21 A következő oldalakon az ETO egyszerűsített táblázatát mutatom be.
Ennek tájékozódási szinten való ismeretét azért gondolom fontosnak, mert ha meghatározott céllal kell könyvtárban gyűjtőmunkát végezni, vagy más feladatra felkészülni, akkor ne ijedjünk meg a sok szám láttán, hanem célirányosan ott keressük az irodalmat, amelyik szakjelzetnél, tudományágnál fellelhető az adott szakirodalmi mű.

22 001 007 010 020 030 058 069 070 080 090 ÁLTALÁNOS MŰVEK Tudomány általában Kibernetika Könyvészet, bibliográfia Könyvtárügy Általános lexikonok Általános évkönyvek Múzeumok Hírlapok, újságok Gyűjteményes munkák Könyvritkaságok Pl. Könyvtárosok kézikönyve 020 ETO szám K89 Cutter szám

23 FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA Filozófia Lélektan Esztétika 159.91 ETO szám
100 150 180 FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA Filozófia Lélektan Esztétika Pl.: Ádám György (1922-): Érzékelés, tudat, emlékezés ETO szám A Cutter szám 2 200 220 280 290 292 VALLÁS Vallás és tudomány Biblia. Szentírás. Ó- és Újtestamentum. Kereszténység. vallása. Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem keresztény vallások Klasszikus mitológia. Görög-római mitológia Pl.:Gecse Gusztáv: Bibliai történetek ETO szám G33 Cutter szám

24 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Társadalomtudomány általában Szociológia
3 300 301 308 310 320 323 327 330 . 390 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Társadalomtudomány általában Szociológia Társadalomrajz, szociológia Statisztika Politika Belpolitika Külpolitika Közgazdaságtan Néprajz Pl.:Varga Marianna: Magyar népviseletek régen és ma 391.2 ETO szám V40 Cutter szám

25 5 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Természettudomány általában Mennyiségtan, matematika Csillagászat, asztronómia Fizika Kémia, vegytan, ásványtan Földtan, geológia Őslénytan Biológia Növénytan, botanika Állattan, zoológia Pl.:Berend Mihály: Genetikai abc 575.1 ETO szám B54 Cutter szám

26 Pl.:Ábrahám Ambrus: Anatómia, élettan 611 ETO szám A14 Cutter szám
608 610 620 621 623 624 629 630 634 635 . 690 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Feltalálók, találmányok Orvostudomány, egészségügy Technika, műszaki tudományok általában Géptan Haditechnika Mélyépítés, magasépítés Járművek technikája Mezőgazdaság Gyümölcstermesztés Kertészet (konyha- és virágkertészet) Építőipar Pl.:Ábrahám Ambrus: Anatómia, élettan ETO szám A14 Cutter szám

27 Pl.: Pataky Dénes: A hajó a művészetben
7 700 710 720 730 738 739 745 750 760 . . 799 Művészet, Játék, Sport Művészettörténet Általában Városépítés Építőművészet, Építészet Története Szobrászat Kerámia, Porcelán Ötvösművészet, Zománc Iparművészet, Népi Hímzések Festészet Grafika Horgászat, vadászat Pl.: Pataky Dénes: A hajó a művészetben 75.047(4)"00/19": ETO szám P43 Cutter szám

28 NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY Nyelvtudomány. Általános nyelvészet
8 800 801 810 820 830 839 840 . 890 894 NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY Nyelvtudomány. Általános nyelvészet Szótárak Irodalomtudomány általában, irodalomtörténet irodalomkritika Angol irodalom Német irodalom Egyéb germán nyelvek irodalma Francia irodalom Keleti és egyéb nyelvek irodalma Magyar irodalom Pl.:Falus Róbert: Apollón lantja : A görög-római irodalom kistükre 871(091) ETO szám F15 Cutter szám

29 9 908 910 911 913 914 915 916 917 918 919 920 930 931 940 942 943 943.9 944 947 950 960 970 973 FÖLDRAJZ, ÉLETRAJZ, TÖRTÉNELEM Honismeret. A világ országai Földrajztudomány, utazás Térképek, atlaszok Világföldrajz Európa földrajza Ázsia földrajza Afrika földrajza Észak-Amerika földrajza Közép- és Dél-Amerika földrajza Óceánia és a sarkvidék Életrajzok Régészet, művelődéstörténet, világtörténet Ókori történelem Európa története Nagy-Britannia története Közép-Európa története Magyarország története Franciaország története Oroszország és a Szovjetunió története Ázsia története Afrika története Észak-Amerika története Az Amerikai Egyesült Államok története

30 Tizedes elvű hierarchia
6 Alkalmazott tudományok 62 Műszaki tudományok Általános gépészet Elektrotechnika Híradástechnika Rádiótechnika Rádióberendezések Rádióadó berendezések

31 6 Alkalmazott tudományok 62 Műszaki tudományok 621 Általános gépészet 621.3 Elektrotechnika Rádióberendezések 621.39 Híradástechnika Rádióadó berendezések Rádiótechnika Minél szűkebb a fogalom, (minél specifikusabb) annál hosszabb ETO jelzet tarozik hozzá.

32 Szakkatalógus A leíró katalógus mellet a szakkatalógus is a könyvekről készült cédulákat tartalmazza. Nem betűrendben, mint az előző, hanem az ETO rendjében. Gyakran szabad szöveggel felodják a jelentését Híradástechnika Ezek az ETO jelzetek a világon mindenütt, ahol használják, ugyan azt a fogalmat jelölik.

33

34

35

36


Letölteni ppt "Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések