Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012."— Előadás másolata:

1 Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012.

2 A támogató és a lebonyolítók •A támogatás forrása: –A Svájci-Magyar Együttműködési Program •Lebonyolítók (Támogatás Közvetítő Szervezetként) : Magyarországi támogató alapítványok konzorciuma : –Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- –Autonómia Alapítvány –Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) –Kárpátok Alapítvány - Magyarország • Felügyeletei intézmények: − Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) − Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Nemzeti Koordinációs Egység − A VÁTI Nonprofit Kft a Közreműködő Szervezet (KSZ)

3 A program keretei •A program időtartama: –2012. augusztus – 2015. augusztus •Pályázati keretösszegek: Ösztöndíj Alap: 900 000 CHF, azaz 216 702 000 Ft Civil Alap: 4 503 500 CHF, azaz 1 084 352 730 Ft

4 Pályázati meghirdetése: két pályázati kör, 2012 –ben ill. 2013-ban (amennyiben a 2012-es körben a rendelkezésre álló forrás nem kerül lekötésre) Mekkora az elnyerhető összeg? 50 000-150 000 CHF, azaz 12 039 000 Ft és 36 117 000 Ft 83,33 CHF/hó/fő (kb. 20.000 Ft/hó/fő)

5 Pályázat tartalma Az Ösztöndíj Alap célja: olyan komplex projektek támogatása, amelyek marginalizált* helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. * A marginalizáció: peremre szorulás. Marginalizált csoportba tartozik az, aki szociális vagy gazdasági szempontból a társadalom peremére szorul.

6 Ösztöndíjas projektek felépítése SVÁJCI-MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ ALAP „Helyi” ösztöndíj programok Ösztöndíj támogatások (pénzbeni támogatások biztosítása) Természetbeni támogatások (szolgáltatások) „Helyi” ösztöndíj programok Ösztöndíj támogatások (pénzbeni támogatások biztosítása) Természetbeni támogatások (szolgáltatások) 50-150 fő diák Pályázati támogatás Beszámolás

7 Az ösztöndíjas programokkal kapcsolatos főbb elvárások, támogatható tevékenységek 1.) A komplex projektek keretében a marginalizált helyzetű gyerekek részére ösztöndíj támogatás (ösztöndíj program) biztosítása, valamint 2.) Támogató tevékenységek megvalósítása, amelyek: − A gyerekeket közvetlenül vagy közvetetten segítik a tanulmányaik elvégzésében, a továbbtanulásban, az elhelyezkedési esélyeik javításában − A gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését segítik elő − Gyerekek egészséges személyiségfejlődéséhez járulnak hozzá (közösségi, sport, kulturális és egyéb programok, tanulmányi kirándulások, táborok, klubok, stb.). A pályázók maguk dönthetik el, hogy komplexen milyen programokat nyújtanak a gyerekek részére. A projekt végrehajtóknak az adott projektben résztvevő gyermekek számára legalább havonta 1 közösségi programot kell biztosítaniuk! (múzeum-, kiállítás-, állatkert látogatás, kirándulások, közös foglalkozások, stb.)

8 Azon gyerekek, fiatalok, akik: • az általános iskola 7., 8. évfolyamának vagy középfokú oktatási intézmények nappali tagozatos vagy magántanulói jogviszonyban álló tanulói, és • szüleik, gondviselőik legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általános, (OKJ –s tanfolyami végzettségek nem számítanak) Előnyt élveznek azok a gyerekek, akik: • valamely terület (sport, zene, tánc, művészetek, tudományok, stb.) iránt az átlagtól eltérő érdeklődést mutatnak, képességgel, készséggel rendelkeznek, és/vagy • a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket. (Lemorzsolódás veszélye fenyegeti: iskolai igazolatlan hiányzása meghaladja az 50 órát) Az alapból projektenként min.: 50, max.:150 diák támogatható! (két év alatt lehet 75-75 fő) Az Ösztöndíj Alap támogatásából olyan tanulók is részesülhetnek, akik más ösztöndíjprogramok kedvezményezettjei. Az ösztöndíj programok célcsoportjai (Kiket lehet támogatni?)

9 Nyertes pályázatok esetében a támogatásra kiválasztott gyermekek támogatási jogosultságát az alábbi dokumentumokkal szükséges igazolni: • iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony); • szülő(k), gondviselő(k) nyilatkozata a legmagasabb iskolai végzettségről; • szülő, iskola, tanoda, edző, tréner, mentor, korrepetitor vagy egyéb szakember igazolása, nyilatkozata a gyermek, fiatal átlagtól eltérő érdeklődéséről, készségeiről; • hivatalos igazolás a gyermek iskolai hiányzásainak óraszámáról (lemorzsolódás); • a projektben aláíró nyilatkozata az igazoló dokumentumok hitelességéről. Az ösztöndíjasok kiválasztását megfelelően dokumentálni kell (indoklással ellátott jegyzőkönyvet kell vezetni arról, hogy kit és miért választottak / nem választottak ki.) A TKSz-t meg kell hívni a kiválasztási alkalmakra, találkozókra. A támogatott szervezetnek minden, a projektben részt vevő gyermekkel illetve gondviselőjével szerződést kell kötnie. Az Ösztöndíjas projektek végrehajtásának feltételei I.

10 • Rendszeres mentori támogatást/iránymutatást kell biztosítania az ösztöndíjas diákok számára, amelyről egyéni előrehaladási naplót kell vezetni. • A mentor feladata elsősorban a gyermek szociális kompetenciáinak fejlesztése, a gyermek fejlődéséhez, mobilitásához szükséges feltételek megteremtése. • A mentoroknak minimum érettségivel kell rendelkezniük. • Projektenként egy mentor legfeljebb 5-8 gyermekkel foglalkozhat egy időben. • A mentori feladatokat illetően a Kárpátok Alapítvány a projektek megkezdése előtt kötelező felkészítést szervez a projektek szakmai vezetői és mentorai számára. • Az egyes projektekbe bevont diákoknak vállalniuk kell • tanulmányi eredményeik fenntartását vagy javítását; • a végrehajtó szervezetek által nekik biztosított programokon, tanfolyamokon való részvételt és az azokhoz kötődő követelmények sikeres teljesítését; Az Ösztöndíjas projektek végrehajtásának feltételei II.

11 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: − a 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); − a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); −Magyarországon működő települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve oktatási, közművelődési, családsegítő és egyéb szociális és közösségi intézmények

12 Valamennyi pályázónak meg kell felelni az alábbi kritériumoknak: − nincs köztartozásuk; − bírósági végzésük szerint 2010. november 12. előtt bejegyzésre kerültek / működésüket 2010. november 12. előttől folytatják Egy szervezet egy fordulóban egy pályázatot nyújthat be! (a Civil és Ösztöndíj Alapokra együttesen)

13 Partnerek és Együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, szervezetek intézmények. A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek.

14 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? Az ösztöndíj programok minimum 12, maximum 24 hónaposak A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján – az első körben várhatóan – 2013. februárjától lehet elkezdeni.

15 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 5%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Ösztöndíj projekt12 039 000 Ft633 632 Ft12 672 632 Ft36 117 000 Ft1 900 895 Ft38 017 895 Ft

16 Milyen költségek elszámolhatóak a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: − föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; − gépjármű beszerzése; − hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; − visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); − lízing díjak; − deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; − jutalékok és osztalék, profit kifizetés; − kamattartozás kiegyenlítése; − bírságok, kötbérek és perköltségek; − más forrásokból már finanszírozott tételek; − a támogatási döntés előtt felmerült költségek; − a magyar központi kormányzat (azaz a magyar központi költségvetésben nevesített szervek, kivéve az oktatási intézmények) alkalmazottainak személyi költségei; − természetbeni hozzájárulások.

17 A projekt összköltségvetésének - maximum 10%-a fordítható menedzsment költségekre (projektvezető, koordinátor, pénzügyes, egyéb projektmenedzsment költségek, stb.); - minimum 90%-át a készpénzes és/vagy természetbeni (közvetlen vagy közvetett) ösztöndíjakra kell fordítani. Természetbeni (közvetett) ösztöndíj: megvásárolt szolgáltatások (mentor stb.), tárgyak (könyvek, sportszerek, stb.), biztosított programok, tanfolyamok, vizsgadíjak, stb. (A gyerekekre fordítandó költségek minimum 50%-a fordítandó a gyermekek közvetett ösztöndíjaira.) Készpénzes (közvetlen) ösztöndíj: a gyermeknek készpénzben folyósított ösztöndíjak az ösztöndíj maximum 50%-át tehetik ki. Az 50%-nál alacsonyabb arányú készpénzes ösztöndíjat kínáló, a közvetett ösztöndíjakat hangsúlyozó programok az értékelés során előnyben részesülnek. Pénzbeli ösztöndíj folyósítása nem kötelező. Amennyiben a projekt pénzbeli közvetlen ösztöndíj kifizetését is lehetővé teszi, akkor az egyes projektekben résztvevő gyermekek számára korcsoportonként (pl. 12-14 évesek, 14-18 évesek) azonos pénzösszeget szükséges folyósítani.

18 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések - a pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban - elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, - a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban - a DemNetnek, a szakmai ügyekben a témakör szerint - az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)411-3505, email: kornyezet@svajcivil.hukornyezet@svajcivil.hu Autonómia Alapítvány - az „A” témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)237-6023, email: szocialis@svajcivil.huszocialis@svajcivil.hu Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1)411-0410, email: penzugy@svajcivil.hupenzugy@svajcivil.hu Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36)516-750, email: helyiiroda@svajcivil.huhelyiiroda@svajcivil.hu

19 A programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására szívesen tartanak további tájékoztató fórumokat bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és a program iránt kifejezetten érdeklődők részvételét!

20 Hogyan lehet pályázni? •Pályázni a www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttmüdési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek!www.svajcivil.hu •Pályázatok benyújtása: 2012. november 12. (hétfő) 24:00 h

21 Pályázatok értékelése Formai értékelés: Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. A pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása kétlépcsős folyamatban történik: (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2)A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottságok hozzák meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a „Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében” olvashatnak. A Bíráló Bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntést www.svajcivil.hu oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban (e-mailen) értesítenek.

22 A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását e-mailen kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: − NAV igazolás; − A szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; − alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; − a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; − közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; − Együttműködési megállapodást, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. − A Bíráló Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja. Szerződéskötés

23 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: − az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; − a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; − az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a www.svajcivil.hu oldalon olvasható.www.svajcivil.hu

24 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

25 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

26 A pályázat elektronikus felülete (Űrlap)

27 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

28 Pályázatok ellenőrzési funkciója

29 Köszönjük a figyelmet! Sok sikert a pályázathoz! www.svajcivil.hu


Letölteni ppt "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések