Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban"— Előadás másolata:

1 „Drog-jogok” a mentőgyakorlatban
Készítette: dr. Talabér János óraadó oktató SE EFK – ELTE ITK - HJF 2006

2 Vázlat I. A kábítószer fogalma II. A drog és társadalom: drogkultúra
III. Az Alkotmány IV. A jogképesség megítélése V. A büntethetőség kérdése VI. Etikai kérdések a mentőgyakorlatban VII. Büntetőjogi kérdések VIII. Konklúzió

3 I. A kábítószer fogalma Olyan kémiai méreg, amely az egészségre nagyon ártalmas, a teljes szervezetet, főként a központi idegrendszert károsítja. A személy külső és belső leépüléséhez, személyiségének elnyomorodásához és halálhoz vezet. A szervezetbe kerülve eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, hallucinációt, érzékcsalódásokat, látási zavarokat, koncentrációs zavarokat, szív- és érproblémákat, agykárosodást és légzési zavarokat idéz elő.  (c)

4 I.a. Kábítószer függőség
A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni.  A függőségnek két fajtája van:       - Fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét.       - Pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a fogyasztónak csak a kábítószer megszerzése és fogyasztása jár az eszében. 

5 I.b. Egyes drogok 1. Az alkohol és a dohány
2. Az agy élénkítése (koffein) 3. barbiturátok (szorongók drogja) 4. Az amfetaminok (upper, speed) 5. A hallucinogének (LSD, acid tablettes) 6. Az opiátok (morphin, heroine) 7. A kokain és a crack

6 II. A drog és társadalom Miért élünk drogokkal?
megkönnyíti a kapcsolatteremtést, a társas együttléteket fesztelenebbé, nyíltabbá, közlékenyebbé teszik az embert átmenetileg megszabadítják gondjaitól

7 2. Beteg vagy áldozat?

8 Válasz: Mentőgyakorlatban = beteg Társadalomban = áldozat
Mentőellátás társadalmi feladat mindkettőnek kell tekintenünk. Mégis érzékeny társadalmi kérdés, mert olyan társadalmi jelenség, amelyben a társadalom és egyén egyaránt felelős lehet. A társadalmi felelősség a liberalizmus irányában megnő, még konzervatívabb társadalmi berendezkedésben az egyént jobban felelőssé teszik. (ld. Btk.)

9 III. Az Alkotmány 1949. évi XX. törvény
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez (orvosi ellátáshoz).

10 1. Jogosult-e a személy az ellátásra, ha maga idézi elő a fenyegető állapotot?
Ki mondhatja ki, hogy ki tehet az esetről? A mentő-dolgozó NEM. Jogtechnikailag: BÍRÓSÁGI HATÁROZAT Mindent el kell követni az életének megmentésére!

11 2. Az emberi méltósághoz való jog
Eütv. 10. § Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A beteg személyes szabadsága fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. csak amíg az ok fennáll

12 Milyen joga van még a drog-hatás alatt álló betegnek?
Titoktartáshoz való jog: 25. § A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Kapcsolattartási jog:11. § … a beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait - e jogok tartalmának korlátozása nélkül - a fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg. (kísérőt el kell vinni?)

13 Mely jogaival nem élhet a drog-hatás alatt álló beteg?
Önrendelkezéshez való jog: 15. § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. Ellátás visszautasításának joga: 20. § (1) A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Intézmény (mentőautó) szabad elhagyásának joga (12. §)

14 3. Ki korlátozhatja a beteg szabadságát?
Szakorvos Orvos Mentőorvos Mentőtiszt Szakképesített mentőápoló (más szakápoló nem) Szakképesített mentőtechnikus Hivatalos személy (rendőr, vám-és pénzügyőr, hivatásos katona, határőr, BV)

15 4. Ki nem korlátozhatja a beteg szabadságát?
Nem egészségügyi szakember: Szakképesítéssel nem rendelkező ápoló Mentő-gépkocsivezető (ellátás alatt igen) Nem hivatalos személy (pl. biztonsági őr) Egyéb indifferens személyek az ellátás során (szomszéd, koma, jóbarát, haver, barátnő, stb.)

16 IV. Jogképesség megítélése
Teljesen cselekvőképes: 18. életévét betöltött, gyámság (gondnokság) alatt nem álló, büntetőjogilag szabad állapotú nagykorú személy. Korlátoltan cselekvőképes: éves, fiatalkorú (minores)

17 Cselekvőképtelen: 1. kiskorú személy (infantes:14. életévét nem betöltött) 2. gyámság (gondnokság) alatt álló 18 év feletti személy. 3. jogerős bírósági határozattal pszichiátria kényszerkezelésre utalt beteg 4. sürgősségi betegellátásban az a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő 18. év feletti személy aki saját és mások testi épségét súlyosan veszélyezteti. Ide soroljuk a kábítószer hatása alatt álló egyént is. (Eütv §)

18 V. Büntethetőség kérdése
Nem büntethető aki jogilag cselekvőképtelen, tehát: Kiskorú (14. év alatti) Gyámság alatt álló 18. életévet betöltött személy Pszichiátria kezelés alatt áll (bírósági határozat!) Sürgősségi gyógykezelés alatt áll (t<72 óra)

19 A sürgősségi kezelés után büntethetővé válik, az aki:
Kóros elmeállapotát maga idézte elő (alkohol, drog) Akinek kóros állapota nem tartós és megelőző a cselekvény elkövetésének időpontjában (a jogban nincs „lucidum intervallum”) Akit a bíróság cselekvőképesnek ítél

20 VI. Kérdések a mentőgyakorlatban.
Hogyan kezeljük az akut droghatás alatt lévő személyt? Pszichiátriai esemény? Mérgezés? Ennek eldöntése okoz inkább nagyobb dilemmát. ?

21 Célállomások: Addiktológia Toxikológia
Az ellátás során azonban mindvégig tiszteletben kell tartani a beteg jogait.

22 Az ellátás Hogyan NE csináljuk:

23 CAVE: Ne alkalmazzunk a megfékezésen túli fizikai erőszakot
Ne verjük, ütlegeljük, rugdossuk a beteget Ne szitkozódjunk Ne káromkodjunk A mentő-dolgozó a minimális megfékezésen túl NE alkalmazzon erőszakot, inkább NE kezdje meg az ellátást amíg a dühöngő drogos/elmebeteget a karhatalom meg nem fékezi.

24 Mindenkinek ugyanolyan joga van a mentőhöz?
VI. Etikai kérdések Az esethívások priorítása: Kit mentsünk meg egyidejűleg? Őt vagy őt? Mindenkinek ugyanolyan joga van a mentőhöz?

25 Dilemmák: Egyidejűleg kihez indítsuk az egyetlen rendelkezésre álló kocsit? Mennyi az a minimum beavatkozás amit feltétlenül meg kell tennünk? Hogyan viszonyuljunk a drog hatása alatt álló személyhez szállítás alatt? Mennyit kommunikáljunk vele?

26 VII. Büntetőjogi kérdések Ami minket gyanúsítottként/vádlottként érinthet:
171. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 1 évig terjedő sz.v. (alapból) 3 évig terjedő sz.v., ha maradandó károsodást okoz 1-5 évig terjedő sz.v., ha halált okoz (egy ember) 2-8 évig terjedő sz.v., ha több ember halálát okozza 5-10 évig terjedő sz.v., ha az elkövető a veszélyt szándékosan idézte elő (egy ember meghal legalább)

27 172. § Segítségnyújtás elmulasztása
2 évig terjedő szabadságvesztés (alapból) 3 évig terjedő sz.v., ha a sérült (rászoruló) meghal, és az illető megmenthette volna. 5 évig terjedő, ha a segítségnyújtásra az elkövető eleve kötelezett. (pl. orvosok, mentődolgozó, stb.)

28 173/H. § Egészségügyi önrendelkezéshez való jog megsértése
3 évig terjedő sz.v. ugyanígy, ha halottból tiltakozása ellenére szervet felhasználnak

29 175. § személyi szabadság megsértése
3 évig terjedő sz.v (alapban) 2-8 évig terjedő sz.v., ha bűnszövetségben, emberkereskedelemmel összefüggésben 5-15 évig terjedő sz.v., ha aljas indokból, hivatalos eljárás színlelésével, fiatalkorú

30 177/A. § Jogosulatlan adatkezelés
1 évig terjedő szabadságvasztés

31 222. § szolgálati titok megsértése
1 évig terjedő sz.v 3 évig terjedő sz.v, ha súlyos hátrányt okoz 1-5 évig terjedő sz.v., ha illetéktelen külföldi számára adták ki.

32 Ami minket védhet: 229. § Hivatalos személy elleni erőszak
3 évig terjedő sz.v. (alapban) 5 évig terjedő sz.v., ha fegyveresen követik el 2-8 évig terjedő sz.v., ha a csoportos, fegyveres elkövetés vezetője (az orvos, mentődolgozó is ide tartozik. A Btk. szerint ugyanis a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot is úgy kell büntetni, mint a hivatalos személy elleni erőszakot. (vö §) )

33 Néhány érdekesség a BTK-ban szereplő dózisokról (Btk 282. § és Btk ért
Metadon 1 gramm Morfin 0,9 gramm Kokain 2 gramm Ketamin 1 gramm Kodein 1 gramm Dihidrokodein 0,8 gramm Petidin (Dolargan) 1 gramm Tetrahidrokannabiol (THC) 1 gramm

34 A „megtermeszt” kategóriában a kábítószer csekély mennyiségű, ha a növényegyedek száma maximum öt.
A kábítószer-visszaélés jelentős, ha a meghatározott minimális mennyiség hússzorosát meghaladja. A nem sorolt kábítószereket morfinbázis élettani hatásához hasonlítjuk: Csekély: 0,9 gramm élettani hatásával megegyezik Jelentős: ha 18 gramm élettani hatásával megegyező vagy túllépi.

35 VIII. Konklúzió 1. a droghasználó interperszonális megítélése
2. társadalmi megítélés, társadalmi feladatok 3. mentés jellege, személyi szabadság korlátozása 4. kommunikáció a betegellátás során 5. jogi reflexiók 6. etikai felvetések


Letölteni ppt "„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések