Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, december 12

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, december 12"— Előadás másolata:

1 Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12
Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK

2 Témák Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok
A tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírások Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok

3 A TSZ és EM helye a gyakorlati képzésben
Iskolában (iskolai tanműhely) Iskolán kívül gazdálkodó szervezet egyéb szerv, szervezet Tanulószerződéssel Együttműködési megállapodással

4 A TSZ és EM összehasonlítása
Jellemző TSZ EM Felek tanuló & gyak. képzést szervező (gazd. szervezet, egyéb szerv/ szervezet*) iskola & gyak. képzést folytató Képző kiválaszthatja a tanulót? igen nem Időtartama teljes hátralévő időszakra bármely részidőszakra Tartalma teljes gyakorlati képzés bármely részelemre Gyak. képzésért felelős gyak. képzést szervező iskola Pénzbeli juttatás teljes időszakra, szüneteltetést kivéve* fizeti: gyak. képzést szervező csak az összefüggő szakmai gyakorlatra fizeti: jelenleg az iskola, (elfogadás esetén: 2013. jan. 1-től a gyak. képzést folytató) TB-jogviszony van, szüneteltetést kivéve nincs Kötés lehetősége TSZ-hez képest korlátozott (Szt. 56. §: 4 eset)

5 TSZ előnyei a Szervezet számára
kiválaszthatja az oktatni kívánt tanulót, a saját igényeinek megfelelően ki tudja nevelni a leendő alkalmazottját, aki a végzést követően azonnal teljes értékű munkaerőként tud dolgozni, költségeit elszámolhatja, ill. visszaigényelheti, ezáltal biztosítani tudja szakember-utánpótlását és minimálisra tudja csökkenteni az új munkaerő felvételével és beállításával, betanításával kapcsolatos kockázatait és költségeit Motiváltabb az oktatott tanuló (pénzbeli juttatás, szociális háló)

6 A TSZ előnyei a tanuló számára
megismeri a valós munkahelyi körülményeket, később könnyebben szocializálódik a munkára (alkalmazkodás) megismeri és megtanulja használni a munkahelyen alkalmazott technológiákat, eszközöket, berendezéseket a munkaerőpiacon jól eladható aktív, versenyképes tudást szerez, könnyebben helyezkedik el - havi pénzbeli juttatást kap (jobb teljesítményre ösztönöz) - szociális háló (TB-jogviszony, szolgálati időbe beszámít)

7 A TSZ elterjedtsége

8 Változások a gyakorlati képzésben
2012. január 1-től jelentős változások (Szt., Szht., rendeletek) Korrekciók: szept. 1-től, 2013. január 1-től – parlamentnek benyújtva Minden korábbi lényeges probléma megoldásra került vagy kerül Alapvető cél: képzési hajlandóságának növelése a gyakorlati képzés bővítése: képzők és tanulók számának növelése a gyakorlati képzés minőségének jelentős javítása végső soron a gazdaság versenyképességének és a foglalkoztatottság szintjének emelése

9 A gyakorlati képzés szabályozása a Szervezet
A szabályozás területei Változások területei: Jogi szabályozás Finanszírozás

10 Változások a jogi szabályozás terén
Legfontosabb jellemzők: már sokat kifogásolt elemeket a gazdaság jelen igényeinek megfelelően módosított a tanulószerződés rendszerének kiterjesztésével erősíti a képzés duális jellegét jobb teljesítményre és munkafegyelemre ösztönöz csökkenti a szabályozás egyoldalúságát, azaz mérsékli a gyakorlati képzők és a tanulók jogai és kötelezettségei közötti különbséget

11 Gyakorlati képzés a 9. évfolyamon
26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni. EM köthető bármely, arra feljogosított képzőhellyel az összefüggő szakmai gyakorlatra. TSZ köthető a „gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében” történő képzésre

12 Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (2013-tól)
- kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított, a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezető szerv által kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő, csoportos (legalább nyolc tanuló) képzésre alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képzőhely, ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben

13 10. és 11. évfolyam: a szintvizsga szerepe
10. és 11. évfolyamon szakiskolai tanuló csak sikeres szintvizsgát követően mehet iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyre (ha a tanulónak kötelező a szintvizsga) Szintvizsga nélkül a 10. és 11. évfolyamon: gyakorlat csak iskolában, vagy iskolán kívül a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében Szakiskolai tanulók esetében azt méri, hogy elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat Szervezi: a kamara, az Iskola és az ÉK bevonásával Mikor: első szakképzési évfolyam tanévében, febr-ápr. Kik számára: minden szakiskolai tanuló (2013-tól az érettségivel rendelkezőknek nem, ill. csak nappalisok számára [nappali rendszerű oktatás, vagy nappali munkarend szerinti felnőttoktatás])

14 A gyakorlati képzés ideje
Fiatalkorú esetén: max. 7 óra/nap Nagykorú esetén: max. 8 óra/nap Fiatalkorú esetén: 6-22 óra között, folyamatosan 16 óra folyamatos pihenőidő Csak szorgalmi időszakban és összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt Nem: elméleti képzési napokon, rendezvények napjain, vizsga alatt, heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, őszi, téli, tavaszi szünet alatt, kivéve a rendeltetése folytán e napokon is működő képzőhelyen, iskola hozzájárulásával 2013.: pótlásra sor kerülhet ekkor is 4,5 óra -> fél óra folyamatos szünet

15 Mulasztás és foglalkozási napló
Mulasztás –> foglalkozási naplóba Igazolt és igazolatlan hiányzás > gyakorlati óraszám 20%-a, => évismétléses bukás Évismétléshez a gyak.képzést folytató szervezet hozzájárulása is kell. Összefüggő szakmai gyakorlat esetén is 20%-os szabály Kivétel: nincs igazolatlan hiányzás + igazolt mulasztások pótlása Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Szervezet –> Iskola 1., 10., 30, 50 órát követően Iskola: mulasztásokra vonatkozó szabályozás szerint jár el Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Iskola –> Szervezet +

16 Foglalkozási napló Kötelező vezetni
Tartalma: szakmai tevékenységek tantárgyanként, ráfordított idő, tanuló értékelése – forduljanak a területi kamarákhoz Iskola betekintést kérhet Ha nincs meg, az Iskola értesíti a kamarát, aki ellenőrzést hajt végre Felszólít a hiánypótlásra, s ha ismételt mulasztást tapasztal –> bírság +

17 TSZ kötése TSZ iskolai rendszerű szakképzésben,
magyarországi székhellyel rendelkező köznevelési intézményben, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő, tanulóval (tanulói jogviszony!), az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az előírt eü és pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő tanulóval, nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban is köthető.

18 TSZ kötése Írásbeliség előírása (kötés, módosítás, felmondás)
Egy tanulónak egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződése lehet.

19 TSZ kötésére jogosult képzők
Jelentősen kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult szervezetek köre január 1-től: A köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelők is rendelkezni fognak ilyen joggal. Előfeltétel: a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásába történő felvétel

20 TSZ kötésének folyamata
Szervezet nyilvántartásba vétele TSZ kötését kizáró tények ellenőrzése Szervezet által első szakképesítésre kerül-e megkötésre (másodszakmára nem köthető) szintvizsga szükségessége és megléte, a képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, eü és pályaalkalmassági szükségessége és megléte felnőttoktatás esetén csak nappali oktatás munkarendje szerint

21 TSZ kötésének folyamata
kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása csak a teljes hátralévő időszakra – nincs határozott időre kötött TSZ kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre ellenőrizzék a sablont az aláírt TSZ minden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld és egy pld-t az iskolának is elküld a TSZ a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, és hatályos a TSZ-ben megadott képzés kezdete napjától egészen a TSZ megszűnéséig

22 TSZ módosítása kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása
kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre az aláírt TSZ-módosítás minden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld a módosítás a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, a módosításban megjelölt naptól hatályos

23 TSZ megszüntetése kamara és iskola értesítése a megszűnést követő 5 napon belül kamara a megszűnés tényét 5 napon belül átvezeti a nyilvántartásán 8 taxatíve felsorolt megszűnési eset, pl. sikeres vizsga (bizonyítvány kiállításának napján) tanulói jogviszony megszűnése napján jogutód nélküli megszűnés, eltiltás közös megegyezéssel történő megszűntetés rendes v. rendkívüli felmondás, tanuló halála

24 TSZ szüneteltetése 54. § (1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, (2013-tól: továbbá a tanuló szülési szabadsága) alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerződés szüneteltetése). amennyiben a tanulói jogviszony nem szünetel, ill. nem szülési szabadságon van a tanuló, TSZ-t szüneteltetni nem lehet

25 TSZ kötelező tartalmi elemei
Kérjük a kamarai sablon használatát Minden igényt kielégít, s megfelel az aktuális jogszabályi előírásoknak Ennek ellenére kérjük az érvényes jogszabályoknak való megfelelés minden alkalommal történő ellenőrzését! A sablon minden területi kamara honlapján megtalálható, de megtalálható a oldalon is A jelenlegi sablon átalakításra kerül az előreláthatólag január 1-től érvénybe lépő új rendelkezések, valamint a 2012-ben hatályba lépett szabályok hatékonyabb lekövetése miatt

26 EM Csökken azon esetek köre, amikor együttműködési megállapodás köthető 56. § (1) a): EM köthető, ha az SZVK-ban a gyak. képzési idő 50 40%-nál kevesebb Megmaradt: kiegészítő gyak. képzésre max. 40% ideig Összefüggő szakmai gyakorlatra Költségvetési szervnél töltendő gyakorlatra Nem jegyezhető ellen az az EM, ahol ez nincs betartva

27 EM Kötés, módosítás, megszűntetés
Határidők és folyamat hasonló a TSZ-hez Tehát ezt is be kell küldeni a kamarához ellenjegyzés és nyilvántartásba vétel érdekében. Kérjük a kamarai sablon használatát, előzetes ellenőrzést követően. A dokumentumok megtalálhatók a területi kamara, valamint az MKIK honlapján.

28 Juttatások a pénzbeli juttatás függővé vált a gyakorlat mértékétől, s bukás, igazolatlan hiányzás esetén csökken a béren kívüli juttatás adhatóvá válik 2013-tól (jelenleg kötelező) Pénzbeli juttatás fizetési számlára történő befizetés is ha nincs a tanulónak saját fizetési számlája, akkor szülő, gyám bankszámlájára is történhet a fizetés, átutalás 2013. január 1-től: EM esetében a gyakorlati képzést folytató (gazdálkodó, egyéb szerv) köteles fizetni (nem az iskola)

29 Rendeletek Fontos rendeletekre várunk
Pl. a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a részletes szabályairól, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről ügyintézési folyamat, dokumentumminták hozzáillesztése

30 Egyéb Terv: online felület TSZ és EM kitöltésére GSZ-ek, egyéb szervezetek számára

31 Köszönöm a figyelmet! Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó


Letölteni ppt "Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, december 12"

Hasonló előadás


Google Hirdetések