Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖT TALÁLKOZÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖT TALÁLKOZÁS."— Előadás másolata:

1 ÖT TALÁLKOZÁS

2

3 BŰN ISTEN MEGOLDÁSA JÉZUS KRISZTUS Kapzsi Szent Önző Tökéletes
Féltékeny Parázna Szellemileg halott Ítélet alatt van Átok alatt él Szent Tökéletes Igaz Kegyelmes Jóságos Szerető Atya Megemésztő tűz Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Róm 5,8

4 A szakadék áthidalása, Krisztus keresztje
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16 1, Mi történt a kereszten? Pál apostol vallomása Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 1Kor 2,2 2, Isten Krisztusban hidalta át a szakadékot

5 Az Evangélium és üzenete
1, Mi is az evangélium? 2, A zsidóság és pogányság evangéliuma 3, A teljes evangélium hirdetése 4, A hamis evangélium

6 A törvény betöltése Krisztus
1, Feszültség az I. sz.-i zsidóságban törvényértelmezés és alkalmazás 2, Isten megoldása a törvényre Jézus Krisztus Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Gal 4,4-5

7 Pál apostol következtetése
1, A törvény nem ad megigazulást 2, A törvény Krisztushoz vezet 3, A megigazulás törvény nélkül van Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által [van] az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Gal 2,21 Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Gal 3,24 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Róm 3,21

8 A Törvény és Kegyelem rendszere
Mit mondd? Tedd! Elvégeztett Mit hangsúlyoz? Az ember teszi Isten teszi Mi szerint él? Test - Énközpontúság Szellem - Krisztocentrikus Miből merít Emberi forrásból Isteni forrásból Mivel foglalkozik? Külső szabályok, előírások Belső szívbéli hozzáállás Középpont Kell, muszáj Akarom Mit hoz létre? Köteléket, kötelezettséget Szabadságot Működési alapelve Próbálkozz, csináld! Bizalom, ragaszkodás Eredménye Vereség, bűntudat Győzelem, biztonság

9 Krisztus halálának következménye
Kiengesztelés Megbékélés Sátán Megváltás Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Gal 4:5 És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. 1Ján 2,2 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. Róm 5,10 Lefegyverezvén a fejedelemség-eket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. Kol 2,15

10 Hitre jutás és megtérés
1, Mi a biblikus, üdvözítő hit? 2, Hitre jutás az ige által 3, Mit nem jelent a megtérés? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Róm 10,17

11 Megtérés ÓSZ héber ÓSZ görög
Shub Epistrepho “fordul” Metamelomai Naham “szomorodik” ÚSZ görög Metanoia Krisztus Magyarországi Egyháza: Szabad Péter

12 “MetaNoia” (metanoia)
“előtte” “utána” Nous Nous “Én vagyok az úr” Hitetlenség Világnézet Hiábavaló gondolkodás “Jézus az Úr!” Hit Isten királysága Megújult elme Krisztus Magyarországi Egyháza: Szabad Péter

13 Újjászületés 1, Mi nem az újjászületés …Ha valaki nem
2, Mi is az újjászületés? 3, Mi történik az újjászületéskor? …Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába Jn 3,5

14 Mi a következménye az újjászületésnek?
a, Istenfiúság Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Gal 3,26 b, Kikerülés a sátán uralma alól Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; Kol 1,13 c, Megigazulás Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Róm 8,33 d, Teljes bűnbocsánat Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; Kol 1,14 e, Belemerítkezés Krisztus Testébe Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 1Kor 12,13

15 Mi a következménye az újjászületésnek?
f, Teljes azonosulás Krisztussal Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Gal 2,20 Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Róm 6,4 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Ef 2,6

16 Mi a következménye az újjászületésnek?
g, Szent Szellemmel való kapcsolat – Isten Szelleme lakozik bennünk Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 1Kor 3,16 – Megpecsételtettünk a Szellemmel Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Ef 1,13 – Karizmával lát el bennünket Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.1Kor 12,8-11

17 Új teremtés Krisztusban
ÁDÁMBAN KRISZTUSBAN Kárhozatban vagyunk Megigazultunk általa Örök halál a részünk Örök életet adott Kiszolgáltatva a sátánnak Megszabadultunk a sátántól Engedetlenség fiává tett Isten gyermekei lettünk Elválasztva vagyunk Istentől Megbékéltetett Istennel Ellensége lettünk az Istennek Isten barátjává tett minket Testies életvitel Szellemi ember Bűn és bűnös természet Szentségében részesít A bűn rabszolgái vagyunk Igazság szolgálatára hívott

18 Az újjászületés jelei JÉZUS VISSZAVÁRÁSA IMÁDSÁG IGEOLVASÁS
1 IMÁDSÁG 3 IGEOLVASÁS 4 BIZONYSÁGTÉTEL 5 MEGVÁLTOZOTT ÉLET 6 ÜDVBIZONYOSSÁG JÉZUS VISSZAVÁRÁSA 2

19 MEGTÉRÉS IMÁJA Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ez által nekem is belépőt szerezz a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Tölts be Szentlelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen.

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kérdések?


Letölteni ppt "ÖT TALÁLKOZÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések