Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art évi módosítása 1.rész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art évi módosítása 1.rész"— Előadás másolata:

1 Art. 2012. évi módosítása 1.rész
Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna

2 Képviseleti szabályok
Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet: munkaviszonyban álló jogtanácsos és megbízás alapján eljáró személy is. Állandó meghatalmazottakra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezve → csak az adózó bírságolható A képviseleti jog megszűnésének napján még a meghatalmazott jogosult az adóhatósági iratok átvételére

3 Bejelentés, változás bejelentés
Bejelentendő adatok köre bővül: Zrt. 50 %-ot meghaladó, vagy minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek adatai Kft és Zrt. esetében az a tény, ha a tag/részvényes szavazati jogának mértéke az 50 %-ot meghaladja, vagy minősített többségi befolyással rendelkezik CB bejegyzésre kötelezett: jegyzett tőke Fióktelep esetén külföldi vállalkozás adatai Magyarországi tényleges üzletvezetés helye, ha ez alapozza meg a magyar adóügyi illetőségét Több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét

4 Bejelentés, változás bejelentés
A jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös vállalat tulajdonosainak, amennyiben nincs adóazonosító jelük, az annak megállapításához szükséges adatokat A munkáltató iskolaszövetkezet a MT. szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjával kapcsolatban: munkaszerződés megkötésének napján: szövetkezet adószáma, tag adóazonosító jele, tb. azonosító, nappali tagozatos tanuló/hallgató diákigazolvány száma jogviszony megszűnését 8 napon belül

5 Bejelentés, változás bejelentés
Elektronikus iratok, bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye Az egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek a bejelentendő tevékenységi köreit nem szakmakódon, hanem ÖVTJ-n (önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke) kell bejelenteni

6 Bejelentés, változás bejelentés
Készpénzfizetés bejelentése a nem kapcsolt vállalkozások között: 2 millió Ft-ra csökkent Munkaerő kölcsönzés: a kölcsönző jelenti be Kezdete: a foglalkoztatást megelőző napon, legkésőbb a foglalkoztatás napján bejelenti a munkavállaló, kölcsönbe adó adatait, foglalkoztatás kezdetét megszűnése: a befejezést követő napon Magánszemély, ha nincs biztosítási jogviszonya, köteles az adóhatósághoz bejelentkezni → határozat nélküli előírás → vh. okirat

7 Bejelentés, változás bejelentés
Vámazonosító szám igénylése: Art. alapján Állami adóhatóságtól és vámhatóságtól is kérhető VPID Kérhető a bejelentendő adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatása Megtagadja: valótlan, hiányos adatok Art. hatályát kiterjeszti: az adótitokra, valamint adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekre. Adatnyilvántartások egyesítése:

8 Bejelentés, változás bejelentés
a tényleges üzletvezetés helyének áthelyezése más államba (hely, időpont) kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése – 15 napon belül

9 Adószám felfüggesztés, törlés
Felfüggesztés esetkörei leszűkültek 3 esetre: Postai küldemény 2x címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza, illetve postai levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen- hirdetményi úton a honlapon közli (később a törlést is) Helyszíni eljárás során hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a székhelyen nem található (kikerült a székhelyszolgáltatás és székhelytől eltérő kp. ügyintézés helye) Bevallási, vagy befizetési kötelezettségét az adóhatóság felhívására 365 napon belül nem teljesíti A felfüggesztés időtartama: 15 nap Az adószám felfüggesztést és törlést elrendelő határozatot hirdetményi úton csak a honlapon teszik közzé (15/8 nap)

10 Adószám felfüggesztés, törlés
Az adószám törlése felfüggesztés nélkül: Esetei: A bejelentett székhely nem valós Nem jelentett be szervezeti képviselőt Adózó ellenőrzése során hitelt érdemlően megállapítják, hogy a szervezeti képviselő nem valós személy A törlésről, a törlő határozat megsemmisítéséről CB és Okmányiroda értesítése és a törvényességi felügyeleti eljárás, illetve ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárás kérése. Ha be nem jelentett szervezeti képviselő miatt törlik az adószámot, újabb adószám nem állapítható meg, a többi esetben közvetlenül az adóhatóságtól kérhet adószámot a kérelem napjával.

11 Adóbevallás Munkáltatói adó-megállapítás: a munkáltató minden év ig adatot szolgáltat az ezt választó magánszemélyekről Ha a magánszemély 53. bevallást is bead, nyilatkoztatás (15 napos határidővel): igazolja, hogy nem volt jogosult munkáltatói adó-megállapításra. Ha nem válaszol: akkor sem dolgozzuk fel az 53. bevallást, ha azt hamarabb nyújtotta be, mint ahogy a munkáltatói adó megállapítást továbbítja. Ha igazolja a feltételt: 53. bevallás feldolgozása, és a kiutalásra rendelkezésre álló határidő az igazolás benyújtásától számít. Egyszerűsítet bevallás választásának feltétele bővül: belföldi lakcímet, vagy elektronikus levélcímet - már a évről is!!

12 Adóbevallás Ha az adózó az adóév során nyújtott be 31.§(2) bekezdés szerinti bevallást, az adóév minden hónapjában be kell adnia (08 vagy NY) Magánszemély (nem áfa-alany, nem vállalkozó) a bevallási késedelmét eredményesen menti ki, ha az adó-megállapításhoz nemzetközi egyezmény vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges. Új határidő: november 20. NY: csak esedékességig lehet benyújtani Bevallás pótlása: ellenőrzés megkezdése előtti napig

13 Adóbevallás Soron kívüli adóbevallás:
A cégbejegyzésre nem kötelezett adózó va. nélküli jogutód nélküli megszűnése esetén az elhatározást követő 30 napon belül Ha az adózó a tevékenység szünetelése alatt szűnik meg (30 nap)

14 Befizetések, kiutalások
Nincs kamatfizetés, ha a jogosulatlanul igényelt adó a 30 %-ot meghaladja A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek bankkártyával (POS terminálon) csak az alábbi esetben fizethetik adójukat: eljárási illeték igazgatási, szolgáltatási díj adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás regisztrációs díja egyszerűsített foglalkoztatás közteher fizetése letétire történő fizetés (állami adó és vámhatóságnál fennálló tartozás)

15 Befizetések, kiutalások
Az önellenőrzés időpontjában már hatályon kívüli adónemet egyéb befizetés/támogatás adónemen kell bevallani és befizetni. Az állami adóhatósági végrehajtás során behajtott összegeket először a „tiltott adónemekre” kell elszámolni (szja előleg, levont szja, járulék) Elévült túlfizetés adózói kérelemre is átvezethető

16 Hatósági eljárás Hatósági iratok kézbesítése
A kézbesítési vélelem új esete: „ismeretlen helyre költözött” az ügygondnok kijelölésére vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezve A hatósági irat kézbesíthető meghatalmazott képviselővel rendelkező adózónál az adózó részére is. - egyidejűleg kell postázni. Ha mindketten átveszik, a kézbesítéshez kapcsolódó joghatások az 1. időpontban állnak be. Magánszemély adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet nyújthat be, ha nem vehette át az iratot önhibáján kívül (régebben nem szerzett róla tudomást) Az adózó akkor is benyújthat kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha a kézbesítési vélelem beálltáról a fizetési felszólításból, vagy a végrehajtási eljárás megindulása alapján szerez tudomást.

17 Hatósági eljárás Illetékkel kapcsolatos kedvezmény, vagy mentesség igénybe vételét kérheti az illetékkiszabó határozat kiadmányozását követően, de a jogerőre emelkedést megelőzően - kiegészítő határozat – ezzel együtt lesz jogerős az I. fokú határozat Csoportos adóalanyiság időtartama alatt sem fizetési könnyítés, sem méltányosság nem engedélyezhető. Az szja bevallásban csak akkor kérhető 4 havi részletfizetés, ha a bevallást május 20.-ig benyújtja, illetve az első részletet május 20.-ig meg kell fizetni.

18 Felügyeleti intézkedés
A ng. miniszterhez benyújtott felügyeleti eljárás iránti kérelmet ellenjegyeztetni kell. Ha ez elmarad, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Felügyeleti intézkedés iránti kérelmet a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős és a NAV felügyeletére kijelölt miniszter érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha: a bíróság már felülvizsgálta az adóhatósági döntést (ez új) a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte Ugyanakkor ezek a személyek mellőzik a felügyeleti intézkedést, ha nem állapítanak meg jogsértést (eddig elég volt ennek valószínűsítése)

19 Végrehajtás Végrehajtható okirat: egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó bejelentés is. Végrehajtási átvezetéssel rendezhető az adók módjára behajtandó köztartozások és az eljárási költség is. Ekkor végzést kell hozni. Kiegyenlítési sorrend adó és vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetés esetén: a nála nyilvántartott tartozásra az esedékesség sorrendjében, a maradékot tartozás arányosan kell felosztani a köztartozás jogosultjai között. Ha a túlfizetés nem nyújt minden tartozásra fedezetet, a sorrend a következő: tiltott adónemek esedékesség szerint/ tartozásarányosan – vh. költség – egyéb adótartozás esedékesség szerint – köztartozás jogosultjai tartozásarányosan

20 Végrehajtás A Vht. 103.§-a szerint lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt legkésőbb az árverési hirdetmény kitűzésével egyidejűleg intézkedik az adóhatóság. A zálogjogosultat a gépjármű (és nem a törzskönyv) lefoglalásától számított 6 hónap elteltével hívja fel a bekapcsolódásra Ingatlan árverésnél a 10 %-os előleg befizetését csak akkor kell hitelt érdemlően igazolni, ha az összeg az árverésig nem érkezett meg az adóhatósághoz, de az árverést megelőzően az átutalásról az adózó intézkedett. Elektronikus árverésnél a nyertest csak elektronikus úton értesítik, postai úton nem.

21 Végrehajtás AMBK: nem negyedévenként, hanem a fizetési határidő leteltét követő 15 nap elteltével. Értékhatárok: a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság esetén Ft, egyéb esetben Ft. Az AMBK-ra eddig sem lehetett fizetési kedvezményt engedélyezni, de most az Art. rendezi ezt: ha a kérelmet az adóhatósághoz nyújtja be, azt 5 napon belül meg kell küldeni a behajtást kérőnek ha a kérelmet a behajtást kérőnél terjeszti elő: haladéktalanul értesíteni az adóhatóságot ezekben az esetekben az Art. szerinti szünetelési szabályok az irányadók a döntésről, a szünetelés tényéről, időtartamáról, a tartozás pontos összegéről a jogerőt követően a döntés megküldésével értesíti az adóhatóságot. ha az adózó teljesít, a behajtást kérő visszavonja a megkeresést. ha nem teljesít, ennek tényéről és az összegről, amire a vh. tovább folytatódik.

22 Egyéb Adó-megállapításhoz való jog 6 hónappal meghosszabbító tényezők köre bővül: ha a bíróság, másodfokú szerv,felügyeleti intézkedés során új eljárásra utasít. Nem kell késedelmi pótlékot felszámítani ha: Az illeték kiszabása után az egy éven belül eladott másik lakás értékének beszámítása miatt A jogügylet felbontás miatt Az eredeti állapot helyreállítása miatt került az illeték törlésre. Az elektronikus bevallók e kötelezettség keletkezésétől kezdve: 2012-től fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása, 2013-tól bejelentést, változás bejelentést.

23 Egyéb Ügyfélkapun keresztül a magánszemély hozzáférhet a munkáltató, kifizető által róla közölt adatokhoz. Kezesség esetén a mögöttes felelősség megállapítás határozattal történik akkor is, ha a meg nem fizetett adóért való kezességét külön törvény írja elő (pl. áfa tv. 150.§-a szerinti kezesi felelősség) – egyértelműsítő rendelkezés

24 Felszámolás, végelszámolás, csőd
A felszámoló mellett a végelszámoló is a va. kezdetétől gyakorolja az adózókat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. A jogsértés miatt (ide tartozik az együttműködési kötelezettség megszegése is) a végelszámolót és felszámolót kell szankcionálni, kivéve, ha a mulasztás az érdekkörén kívüli okokra vezethető vissza. Változásként kell bejelenteni: egyszerűsített va. megindítása, megszűntetése, működés továbbfolytatása – megegyezően a CK-ban közzétett közleménnyel Felszámolás és végelszámolás esetén soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik olyan bevallással kapcsolatban, melynek benyújtása a soron kívüli bevallás benyújtásakor még nem esedékes.

25 Felszámolás, végelszámolás, csőd
A végelszámoló/felszámoló nyújt be bevallást megszűnést követő 30 napon belül a a felmondási védelem alatt álló munkavállalók jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos munkabért és bérjellegű juttatásokat terhelő adókról és járulékokról A közbeszerzések megvalósításához kapcsolódó kifizetések esetén: ha az adózó felszámolás alatt áll, nem kell a visszatartást vele szemben érvényesíteni Va. és fa. esetén ha a záró bevallásban kéri túlfizetés kiutalását, azt 60 napon, egyszerűsített va. és fa. esetén 45 napon belül kell kiutalni (esedékességtől/benyújtástól) A hivatalbóli átvezetés kiterjesztése a va. és a csődeljárás eseteire is.

26 Felszámolás, végelszámolás, csőd
Nem kell közzétenni a felszámolás, illetve csődeljárás alatti adózók adatait ha 100 millió Ft összegű adóhiányt állapítottak meg terhükre. A mnyp.-i követelések tekintetében a január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában járunk el hitelező képviselőjeként. Nem kötelező az ellenőrzés felszámolás alatt. Felszámolást lezáró bevallások utólagos ellenőrzése: eltérő időpontban benyújtott bevallások esetén az ellenőrzést az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni Végelszámolás esetén a társasági és osztalékadóról szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni

27 Felszámolás, végelszámolás, csőd
Fa. és va. záró bevallások ellenőrzésének határidejének számítása: önellenőrzés: önellenőrzés időpontjától 34.§. szerinti javítás, vagy hiánypótlás elrendelése: kijavítástól, vagy a javítás tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésétől, e határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől, vagy ha a hiánypótlás elmarad, a kitűzött határidő utolsó napjától kell számítani Fa. esetén ha a tevékenység záró bevallások, vagy a tevékenységi időre vonatkozó ellenőrzés során új eljárásra utasításra, vagy ismételt ellenőrzésre kerül sor, az ellenőrzés 1 éven túl is befejezhető. Korlát: fa. záró bevallás (+ eltérő időpontban benyújtott bevallás)

28 Felszámolás, végelszámolás, csőd
Ha va. alatt álló adózó az ellenőrzési jegyzőkönyv átadása előtt a továbbműködését határozza el, ezen határozatról való tudomásszerzést követően az általános szabályok alkalmazandók A bírság kiszabásával egyidejűleg az adózót teljesítésre hívja fel: ha a bírság kiszabásakor az adózó va. vagy fa. alatt áll, nem kell új határidőt megadni a mulasztás pótlására Sztv. szerinti beszámoló letétbe helyezése, közzététele, költségtérítési díj fizetése miatti felszólítás és szankció nem alkalmazható va. és fa. alatt álló adózóknál A csődeljárás, a va. és fa. alatti adóknak a befizetési és bevallási kötelezettségüket a Cstv. és a 33.§(6) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteniük

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Art évi módosítása 1.rész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések