Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krisztus feltámadt! Apcsel 13:32 Rm 1:3-4a Rm 10:9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krisztus feltámadt! Apcsel 13:32 Rm 1:3-4a Rm 10:9."— Előadás másolata:

1 Krisztus feltámadt! Apcsel 13:32 Rm 1:3-4a Rm 10:9

2 Az igehirdetés alapigéi:
Apcsel 13:32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Rm 1:3-4a Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Rm 10:9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

3 Ünnepeink Karácsonyi ünnepkör Ádvent (4 vasárnap) Szenteste Karácsony
Húsvéti ünnepkör Virágvasárnap Nagycsütörtök Nagypéntek Húsvétvasárnap Pünküsdi ünnepkör Mennybemenetel napja Pünkösdvasárnap Egyéb ünnepek Reformáció Örök élet vasárnapja Hálaadás Örökkévalóság napja

4 Apcsel 13:32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Rm 1:3-4a Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Rm 10:9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

5 Krisztus feltámadt! Mi a feltámadás jelentősége?
Bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett A feltámadás a hitre jutás kulcsa Az új életünk alapja és forrása A dicsőséges új világ biztosítéka

6 Bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett!
1Kor 15:1-8 1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hivőkké. 3 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 4 Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, 5 és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6 Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7 Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8 Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.

7 Bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett!
Ézs 25: Kor 15:54-57 Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr! Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

8 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Krisztus halála összetörte a hitet: /Jn 20:19/ …a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak… /Jn 20:25/ A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.„ /Lk 24:21/ Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt…

9 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Krisztus feltámadása újra építette a hitet : /Lk 24:36-46/ Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van." És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát…

10 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Krisztus feltámadása újra építette a hitet: /Jn 20:8/ Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. /1Pét 1:20-21/ Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

11 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Krisztus feltámadása újra építette a hitet: /Lk 24:36-46/ Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: "Van-e itt valami ennivalótok?„ Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban." Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül…

12 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Az Atya pecsétje Jézus személyén és életművén: /Rm 1:1-6/ Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet: akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai.

13 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Hitünk alapja, mert pecsét: /Ef 2:20-22 / Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által. A próféták bizonyságtételén Jézus önmagáról adott bizonyságtételén Az apostolok bizonyságtételén Az előttünk járó szentek bizonyságtételén

14 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Hitünk alapja, pecsét A próféták bizonyságtételén : Zsolt 16: Apcsel 13:34-37 Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól: Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.

15 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Hitünk alapja, pecsét Jézus saját bizonyságtételén : Mt 16:21 Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.

16 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Hitünk alapja, pecsét az apostolok bizonyságtételén : 1Kor 15:12-15 Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel. ha csakugyan nem támadnak fel a halottak… Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

17 A feltámadás a hitre jutás kulcsa!
Hitünk alapja, pecsét az előttünk járó szentek bizonyságtételén: Apcsel 2:38-39 "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."

18 Az új életünk alapja és forrása
Rm 10:9-10 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Aki bűnben hal meg, a kárhozatban marad. Ha Krisztus emberként meghal értünk, de nem támad fel, a kárhozatban marad, „De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.” /Apcsel 2:24/. Ha bűneinkben halunk meg a kárhozatba jutunk, de ha Krisztusba, az Ő feltámadásába vetett hitben halunk meg, akkor vele együtt élni fogunk!

19 Az új életünk alapja és forrása
Rm 6:4-8 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.

20 Az új életünk alapja és forrása
Rm 10:9-10 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Új életünk minden ajándéka csak Krisztusban van: Római levél - megigazulás Krisztusban Korinthusi levelek - megszentelődés Krisztusban Galáciai levél - szabadság Krisztusban Efézusi levél - egység Krisztusban Filippi levél - öröm Krisztusban Kolosséi levél - tökéletesség Krisztusban Thesszalonikai levelek - megdicsőülés Krisztusban

21 A dicsőséges új világ biztosítéka
A test feltámadásának feltétele Krisztus feltámadása: 1Kor 15:19-23 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

22 A dicsőséges új világ biztosítéka
A feltámadáskor Jézus testén dicsőült meg először az anyag: Lk 24:39 Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Így mi is az Ő megdicsőült testéhez hasonló testet kapunk: Fil 3:20-21 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

23 A dicsőséges új világ biztosítéka
Biztos reménységgel várhatjuk az eljövendő országot: Ézs 65: Pét 3:13 Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.

24 Krisztus feltámadt! Mi a feltámadás jelentősége?
Bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett A feltámadás a hitre jutás kulcsa Az új életünk alapja és forrása A dicsőséges új világ biztosítéka Hiszel-e a feltámadásban? Hited időnként inog? Mit gondolsz, hogyan lehetne megerősíteni? Tekints a feltámadtra! Járj utána! A kereszt és a feltámadás összetartoznak!

25 Krisztus feltámadt! A megfeszített meghalt, hogy feltámadjon! /Jn 10:17-18/ Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól." Örökké él, mint megfeszített! /Jn 20:27/ és /Jel 5:5-6/ Azután így szólt Tamáshoz: "Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő." Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét". És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.

26 Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm Neked, hogy nagyon szeretsz engem.
Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsátottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat! Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen


Letölteni ppt "Krisztus feltámadt! Apcsel 13:32 Rm 1:3-4a Rm 10:9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések