Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG."— Előadás másolata:

1 HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG

2 Öröklés Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL:
végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.] Kötelesrész iránti igény [7:76. §]

3 Kiesés az öröklésből Kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót – v.ö. Ptk § b) (nem jogképes szervezet, termőföld?) A közös balesetben vagy más hasonló közös veszélyhelyzetben elhunyt személyek az egymás után történő öröklés tekintetében a halál beálltának sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők.

4 Öröklési jog felépítése
felcserélődött a végintézkedésre és a törvényes öröklésre vonatkozó szabályozás

5 Végintézkedés Továbbra is biztosított a végintézkedési szabadság
Végrendelet: az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék [ua. mint PK 85. számú állásfoglalás]

6 Végrendelet fajtái Közvégrendelet VÁLTOZÁS:
kizárólag közjegyző előtt (bíróság már nem) Konzulnak sincs okirat-szerkesztési hatásköre

7 Végrendelet fajtái Írásbeli magánvégrendelet VÁLTOZÁS:
Keltezés helye már nem kell Több különálló lapból álló holográf végrendeletnek NEM kell minden lapját aláírni Tanú személye (részlegesen úgy korlátozott cselekvőképes, hogy tanú NEM lehet (?)) Tanúk együttes jelenlétében ismeri el magáénak az aláírását Közreműködő definíciója: a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget (a lóti-futi ?).

8 Végrendelet fajtái Jogi személynek rendelt juttatás ! BH 1996.152
VÁLTOZÁS: Nem lehet tanú a jogi személy tagja [és a részvényes örökös?], vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja és munkavállalója. Ilyen személy közreműködése a végrendelet megalkotásában a jogi személynek rendelt juttatást érvénytelenné teszi.

9 Végrendelet fajtái Szóbeli végrendelet VÁLTOZÁS:
az életet veszélyeztető helyzet nem teszi lehetővé írásbeli magánvégrendelet tételét [v.ö §] jelnyelv

10 Végrendelet fajtái Közös végrendelet – főszabály szerint továbbra is érvénytelen VÁLTOZÁS: Házastársaknak az életközösség [BH ] fennállása alatt készített, ugyanabba az okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, ha… KIVÉVE: gyermek születik Érvénytelen a közös végrendeletbe foglalt rendelkezés egyoldalú visszavonása, ha azt a végrendelet kizárta, vagy arra a másik végrendelkező értesítése nélkül került sor

11 Végrendelet fajtái Közjegyzőnél letett végrendelet
Visszavétellel hatályát veszti

12 Örökösnevezés VÁLTOZÁS:
Utóörökös nevezés (ehhez szükséges „előörökös” nevezés is!) ha az előörökös a házastárs [Ptk. 7:28. § (3) bek.], DE: a házastárs visszterhes rendelkezési jogát és a szokásos mértékű ajándéknál nem nagyobb értékre vonatkozó ingyenes adományozási jogát nem érinti. ha az előörökös leszármazó a hagyaték megnyílásakor nem rendelkezik végrendelkezési képességgel, és meghal anélkül, hogy ezt a képességét megszerezte volna

13 Meghagyás VÁLTOZÁS: Van követelésre jogosult [v.ö § (1) – senki nem követelhet] Ha nincs senki feljogosítva, akkor a végrendeleti végrehajtó, hagyatékban részesülő személyek

14 Öröklési szerződés VÁLTOZÁS
Harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében

15 Törvényes öröklés Házastárs öröklése leszármazó mellett (közösen lakott lakáson haszonélvezet); megváltási igény időbeli korlát nélkül! Házastárs öröklése szülő mellett (közösen lakott lakás állagát, DE: 7:69. § (1)) Kötelesrész Kitagadási okok: 7:78. § f) , g) és (3) bek. Alapja: két éven belül megnyílt öröklés esetén az öröklési, tartási, életjáradéki, gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értéke Mértéke: örökrész 1/3-a

16 Hatálybalépés 2013. évi CLXXVII. törvény [Ptké]
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. öröklési jogot szabályozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után megnyílt öröklésre kell alkalmazni. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. végintézkedésre vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után kelt végintézkedésre kell alkalmazni

17 Speciális rendelkezések
a végrendelet érvényességét a keltének idején hatályos szabályok szerint kell elbírálni, KIVÉVE: A Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendelet érvényességét a Ptk. szabályai szerint kell elbírálni, ha a végrendelet a Ptk. szerint érvényes lenne és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg. A Ptk. utóöröklésre vonatkozó rendelkezését a Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendeletre is alkalmazni kell, feltéve, hogy az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg. Ha az öröklés a Ptk. hatálybalépése előtt nyílt meg, a végrendelet megtámadásának elévülésére a Ptk.-ban előírt ötéves határidőt a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani.

18 Speciális rendelkezések
A Ptk. szóbeli végrendelkezés feltételeire és szóbeli végrendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után tett szóbeli végrendelet esetén kell alkalmazni. A Ptk. kitagadási okokra vonatkozó rendelkezéseit az örökhagyó Ptk. hatálybalépése után tett kitagadó nyilatkozatára kell alkalmazni. Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

19 Köszönöm a figyelmet! Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence közjegyző


Letölteni ppt "HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések