Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diákmunka és önkéntesség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diákmunka és önkéntesség"— Előadás másolata:

1 Diákmunka és önkéntesség
dr. Retkes Zita projekt koordinátor Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány

2 Vázlat: Önkéntes jogviszony az önkéntességről szóló törvény tükrében
Diákmunka: a diákok munkavégzésére vonatkozó speciális szabályok

3 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
- hatály: Magyarországon fogadó szervezetnél magyar állampolgár által külföldön - nem: önkéntes véradás, tűzoltó, polgári természetőr

4 Közérdekű önkéntes tevékenység:
meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve közeli hozzátartozó javára vagy ha a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy ha a felek megállapodás alapján más jogviszony (polgári jogi, egyház tagjaként, alapítvány kezelő szervének tagjaként stb.) keretében végzik.

5 Nem ellenszolgáltatás:
- a tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés, anyag - tevékenységhez szükséges utazás, étkezés, szállás (biztosítása / költségtérítése) - védőoltás, szűrővizsgálat, betegségmegelőzés - képzés - szükséges állat ellátása, élelmezése, képzése - szükséges eszközök biztosítása (saját tulajdonú működtetése) - biztosítás - külföldön napi díj (egy hónapi összeg a minimálbér max. 20%-a, csak egy szervezettől) - jutalom (éves összeg max. a havi minimálbér 20%-a)

6 Fogadó szervezet: - helyi önkormányzat (társulás, többcélú kistérségi társulás) közszolgáltatás és katasztrófavédelem területén - kisebbségi önkormányzat - költségvetési szerv (alaptevékenység körében) - (kiemelkedően) közhasznú szervezet - egyházi jogi személy hitéleti, közcélú működés esetén - egyes közszolgáltatások (pl. múzeum, könyvtár, oktatási, szociális intézmény, levéltár, egészségügyi szolgáltató, gyermekjóléti intézmény) stb.

7 Önkéntesek: - 10 életévét betöltött személy,
- aki megfelel a rá vonatkozó egészségügyi és képesítési, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, - feltéve, hogy a tevékenységet a jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz vagy a tevékenység önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki

8 Kizáró feltételek: - fogadó szervezetnél munkát végez (munkakörébe tartozó feladatra) - ha a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul - tanuló az adott közoktatási intézménynél, kollégiumnál (kivéve: a kötelezettséget nem érintő tevékenységek, mint táboroztatás és egyéb közösségi programok)

9 Külföldi önkéntes: - ha a fogadó szervezet felelősségbiztosítást kötött a kár megtérítésére - ha szállása, ellátása, visszautazása biztosított - ha egészségügyi szolgáltatásra jogosult vagy ilyen biztosítással rendelkezik

10 Kiskorú önkéntes: - csak olyan tevékenység amely megfelel életkorának, értelmi, testi és erkölcsi fejlettségének - nem veszélyezteti a tankötelezettség teljesítését - éjszaka (20-6 óra között) NEM! - 16 év alatt külföldön NEM! - 16 év alatti esetén az iskolai szünet alatt max. napi 3, heti 12 óra, tanítási időben max. napi 2-3, heti 6 óra. év között max. napi 4,5, heti 18 óra. - pihenő idő legalább 14 óra.

11 Önkéntes szerződés: - a tevékenység tartalma, helye, ideje
- az önkéntes és a fogadó szervezet között: - a tevékenység tartalma, helye, ideje - juttatások - bármelyi fél azonnali hatállyal felmondhatja - írásba foglalni, ha: * legalább 10 napra / határozatlan időre kötik, * kiskorú önkéntes esetén 2 napra kötik, * juttatásban részesülő önkéntes, * külföldön végzett tevékenység, vagy harmadik ország állampolgára végzi, * a felmondási jogot korlátozzák * vagy ha az önkéntes kéri.

12 Fogadó szervezet kötelezettségei:
- biztonságos munkavégzés feltételinek biztosítása - szükséges pihenőidő biztosítása - tájékoztatás és irányítás - kiskorú esetén a folyamatos és szakszerű felügyelet

13 Az önkéntes kötelezettségei:
- a jogszabályi, szakmai és etikai előírások szerint, az utasítások alapján személyesen végezni a tevékenyeget - személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni - utasítás megtagadása: élet és testi épség, egészség közvetlen veszélye jogszabályba / önkéntes szerződésbe ütközés esetén

14 Kárfelelősség: - harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel (felróható magatartás esetén az önkéntestől követelheti) - önkéntes felé: testi sérülés, egészségkárosodás, tulajdonában vagy használatában álló dologban bekövetkezett kár megtérítése, kivéve: vis major vagy önkéntesnek az elháríthatatlan vagy felróható magatartása

15 Bejelentés: - társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztériumhoz (foglalkoztatás és változások) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály Budapest, Kálmán I. u. 2. - mellékletek: * önkormányzati társulás esetén a társulási megállapodás másolata * közhasznú szervezetnél a létesítő okirat és a szervezet adatairól szóló bírósági igazolás (30 napnál nem régebbi) * egyház esetén bírósági igazolás (lsd. fent) * a fogadó intézmény vagy fenntartó esetén a jogszerű működéséről szóló igazolás

16 Nyilvántartás: - a minisztérium által vezetett a fogadó szervezetekről: megtagadja, ha a bejelentő nem a fogadó szervezet, vagy a tevékenyégi körben önkéntes nem foglalkoztatható - fogadó szervezet által vezetett az önkéntesről: személyi adatok, állampolgárság, lakó-(tartózkodási) hely, törvényes képviselő, időtartam, juttatások – 5 évig megőrizni, adatvédelmi szabályok betartása

17 Ellenőrzés: Intézkedéseik: - munkaügyi, munkavédelmi hatóság
- adóhatóság - törvényességi ellenőrzést ellátó szerv Intézkedéseik: - a minisztérium értesítése - felhívása után 30 nap múlva határozat, ami legfeljebb 1 évre megtilthatja önkéntes alkalmazását (nyilvántartásban feltüntetik).

18 Diákmunka – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
Munkavállaló: - aki 16. életévét betöltötte Fiatal munkavállaló fogalma: aki 18. életévét még nem töltötte be (külön fogalmi meghatározásra azért van szükség, hogy a gyermekkorúak fejlődésére, testi épségére, egészségére irányadó korlátozó, tiltó rendelkezések, munkavédelmi előírások tudjanak teljesülni a jogilag nagykorúak esetében is)

19 Munkaviszony létesítése:
- 16. életévet betöltött - 15. életévet betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében (pl. a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról szóló 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet)

20 Feltételek: - 16 éven aluli munkavállaló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges (munkáltatónak kell írásbeli nyilatkozat a szülőtől; minden egyes új munkaviszony kezdetekor) - Gyámhatósági hozzájárulás előzetesen - Mindezek alkalmazandók a 18 év alattiakra munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is (tipikusan: megbízás)

21 Korlátozások: - tilos olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat (a munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. és 9/A. melléklete) - munkaidő: legfeljebb napi 8, illetve heti 40 óra - munkaközi szünet: 30 perc - tilos: éjszakai munka, rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét - öt munkanap pótszabadság

22 Munkaszerződés: - írásban
- elemei: személyi alapbér, munkavégzés helye, munkakör - a munkaszerződést csak az engedély beszerzését követően lehet megkötni (pl. gyámhatósági engedély) - egyidejűleg a munkáltató tájékoztatást ad

23 Vonatkozó alapjogok: Alkotmány 66. § (3) bekezdés: A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják. Alkotmány 67. § (2) bekezdés: A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. Gyermekjogi Egyezmény 32. cikk: a részes államok elismerik a gyermek azon jogát, hogy védelemben részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmilyen kockázattal járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésére ártalmas munkára. (Intézkedések: az alkalmazáshoz szükséges legalacsonyabb életkor meghatározása, munkaidő és alkalmazási feltételek, megfelelő büntetések és egyéb szankciók a kikényszeríthetőségre)

24 Köszönöm a figyelmüket!
dr. Retkes Zita


Letölteni ppt "Diákmunka és önkéntesség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések