Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA"— Előadás másolata:

1 Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA www.szecskay.com
A szellemi szabadfoglalkozású praxis átruházásának kérdései Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti Ügyvédi Kamara február 13. Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

2 Praxis és Praxisjog A praxisjog, mint vagyontárgy
Ptk. (2013. évi V. tv.) 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 5. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés; A praxis minősülhet-e jognak? Praxisjog - Praxiskötelezettség Jog keletkezhet törvény alapján (pl. személyiségi jog, (szellemi, vagy dologi tulajdonjog), vagy szerződés alapján. Ha törvény alapján keletkezik: lehet abszolút szerkezetű Ha szerződés alapján: a jog természetétől függ (pl. bérleti jog relatív szerkezetű, szerzői jogi felhasználási jog: van abszolút eleme- fellépési jog a szerzői jog megsértése esetén.

3 A praxisjog, mint vagyontárgy
Praxis jog: csak akkor létezik vagyontárgyként, ha jogszabály konstituálja e jogot. Példa: Önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény: praxisjog: „az egészségügyi államigazgatási szerv által az (…) orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.” [Öotv 1§ 1. § (2) bekezdés c) pont]→ Lényeges: a praxisjog független a praxisgyakorlás jogi formájától (pl. az önálló orvos betéti társasága)

4 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága
Ha a praxis, mint jogszabályban biztosított (vagyoni) jog létezik, kérdés a forgalomképessége. Ptk. főszabálya: minden jog forgalomképes, kivéve, amelynek forgalomképességét törvény korlátozza, vagy pedig az a jog sajátossága. Ptk. 6:202. § [Jogátruházás] (1) A jogosult jogát másra átruházhatja, kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik. forgalomképtelen jogok: pl. a személyiségi jogok korlátozottan forgalomképes jogok: pl. szerzői vagyoni jog Önálló orvosi tevékenység: „a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható” [Öotv 2§ (3)]

5 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága
A szellemi szabadfoglalkozású praxis egészben vagyoni forgalom tárgya csak akkor lehet, ha: Jogszabály (tv) vagyoni jogot létesít, és A) nem zárja ki a praxisjog forgalomképességét, vagy B) kifejezetten rendelkezik a praxisjog forgalomképességéről (Az A) az új Ptk. alapján elegendő, a B) a biztonsági megoldás).

6 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházhatósága
Ha praxis vagyoni jog → Ptk. 6:202. § [Jogátruházás] (…) a jog átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a jogátruházás szükséges. A jogátruházás az átruházó és az új jogosult szerződése, amellyel az új jogosult az átruházó helyébe lép. (3) A jogok átruházására az engedményezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (4) Ha a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Elkötelező = jogátruházásra irányuló és Teljesítő = jogátruházó szerződés. A két fázis pl. a halasztott fizetés szabályozását teszi lehetővé. Csak a teljesítő ügylettel történik meg a jogátruházás. Ha a jogátruházás követelésekre is kiterjed, az engedményezés szabályai útján kell elérni, hogy a követeléseket a jogszerző kezéhez teljesítse a kötelezett. Egyébként az engedményezés szabályainak nincs gyakorlati jelentősége.

7 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházása
Ha praxisjog vagyontárgy, további szabályozásra váró kérdések: magában foglalja-e a praxisjog az átruházó követeléseit és tartozásait vagy csak „tisztán” ruházható át? hogyan viszonyul a praxisjog a társas szervezeti formához (együttesen gyakorolt praxis ügyvédi irodában)? Pl: elővásárlási jog? hogyan viszonyul a praxisjog a tevékenységi engedélyhez? A) az erre jogosultra az engedély átszáll, B) csak engedéllyel rendelkezők között forgalomképes a praxisjog.

8 A praxisjog, mint vagyontárgy átruházása
Jelent-e munkajogi értelemben jogutódlást a praxisjog átruházása? Magában foglalja-e az átruházó szerződéseinek átruházását? A) kötendő-e a másik szerződő felek beleegyezéséhez (pl. ügyvédi megbízás – bizalmi viszony?), B) sajátos felmondási ok-e a másik szerződő fél javára? C) elegendő-e, ha a szerződés egyébként is korlátozás nélkül megszüntethető egyoldalúan?

9 A praxisjog értéke / értékelése
Hogyan kell/lehet értékelni a praxisjogot Kötelező értékelési módszer Szabad értékelési módszer a hatályos számviteli szabályok alapján Ajánlott értékelési módszerek Indokolt értékelési eltérések Trusted lawyer (bizalmi ügyvéd) Service provider (szolgáltató ügyvéd) (Az értékelési szempont indoka a lehetséges adókövetkezmények, ha pl. nem a reális piaci értéken történik az átruházás.)

10 A praxisjog átruházása – közteher szempontok
vagyoni értékű jog átruházása - az ügylet áfa köteles, illetve visszterhes vagy ingyenes vagyonátruházás - illeték következmények, továbbá az átruházó adójogi státuszától függően: SZJA, vagy TAO (ha a praxist a jogi formával, gazdasági társaság, vagy sajátos forma, pl. egyéni ügyvédi vállalkozás, vagy ügyvédi iroda) ruházzák át.

11 A praxisjog átruházása, ha a praxisjog nem vagyoni jog
Azon szellemi szabad foglalkozásúak esetében, ahol ilyen vagyoni jog nem létezik, a praxis csak az ahhoz tartozó egyéb vagyontárgyak: dolgok, követelések, tartozások, illetve szerződések átruházása útján, valamint esetleg a munkavállalók átvétele útján ruházható át. Dolgok átruházása – kommentárt nem igényel. Követelések átruházása: Ptk: 6: § - lényeg: két fázis: Elkötelező ügylet (tipikusan: a követelések adásvétele) Tényleges átruházás = engedményezés, ez eredményezi a követelés átszállását. Külön szabályok a kötelezett értesítésére és a teljesítési utasításra. Az egyes fázisok össze is vonhatók.

12 Ügyvédi praxis átruházásának (átvételének) sajátosságai
A bizalmi viszonyból fakadó sajátosságok (trusted lawyer) Ügyfélkör átadhatósága - a megbízó bármikori, indokolás nélküli felmondási joga – lehetőség vétele De: tartós megbízási szerződések egyedi kikötései Eszközök vétele Szerződések átvétele Munkavállalók átvétele Irodai know-how vétele Az átvenni kívánt ügyvédi praxis megismerése - átadói transzparencia Jogi átvilágítás és az ügyvédi titok A praxis együtt gyakorlása – bevezetés az ügyfélkörbe Névhasználat (MÜK szabályzat az ügyvédi iroda névhasználatról) Ashurst, Freshfields Jogutódlás kérdése

13 Ügyvédi praxis átruházásának (átvételének) sajátosságai
Modellek Egyszemélyes praxis Ügyvédi társulás – alkalmas megoldás a közös praxisgyakorlására társasiroda alapítása nélkül Többszemélyes, de kisméretű társas iroda Elővásárlási jog Alapító okirat (Társulási szerződés) rendelkezései Többszemélyes, nagyméretű társas iroda Társulási szerződésnek kell rendeznie ezeket a kérdéseket Korhatár előírása a praxis gyakorlására Elszámolás az irodából kiváló partnerrel Az irodába belépő partner vagyoni hozzájárulásának rendezése részletfizetés hitel

14 Kísérlet egy praxis átadási modellre
Vagyoni tagság 81. § (1) Az iroda alapító okirata úgy rendelkezhet, hogy a tagsági viszony megszűnése után a tagot megillető vagyonrész, ha a tag kéri, az irodánál marad (vagyoni tagság). (2) Vagyoni tagság esetén az alapító okiratban rendelkezni kell a vagyoni tag jogairól és kötelezettségeiről, valamint a vagyonrész kiadásának, illetve elszámolásának módjáról. 82. § (1) A vagyoni tag nem végezhet ügyvédi tevékenységet, az ügyvédi igazolványát vissza kell vonni. (2) A vagyoni tagság a vagyoni tag halálával megszűnik, az iroda köteles a vagyoni tag örököseivel elszámolni. 83. § Az irodára egyebekben az ügyvédekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

15 Ügyvédi praxis átruházása - felelősségbiztosítás
Az átvevő ügyvéd felelőssége a folyamatban lévő ügyekből származó kárigényekért Kötelező minimál biztosítás Kiegészítő biztosítás

16 Köszönöm a figyelmet! Dr. Szecskay András


Letölteni ppt "Dr. Szecskay András SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések