Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Közös Európában együtt emlékezünk…” „Remember together in the common Europe” Nemzetközi konferencia a háborús emlékhelyek jövőjéért International conference.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Közös Európában együtt emlékezünk…” „Remember together in the common Europe” Nemzetközi konferencia a háborús emlékhelyek jövőjéért International conference."— Előadás másolata:

1 „Közös Európában együtt emlékezünk…” „Remember together in the common Europe” Nemzetközi konferencia a háborús emlékhelyek jövőjéért International conference for a future of war memorial places 2011. 09.09. Székesfehérvár

2 Prezentációm címe: A civil szektor szerepe a hadisírok gondozásában Title of my presentation: Role of the civilian sector in the field of Military Garves Cartaking

3 •Előzmények (a múlt): -Solferinói csata után (1859.06.24.) Civil kezdeményezés!!! -1914. casus belli -1918.11.03. fegyverszünet -1939-45. újabb háború -1949. évi Genfi Egyezmény -1977. évi módosítások - Napjaink… •History: - After Solferinói battle (24th of june 1859) Civilian initiation!!! - 1914. casus belli -3rd of november 1918. Ceasefire -1939-45. war again -1949. Geneva Convention -1977. modification -Today…

4 •Közbevetőleg: Adatok az I. Világháborús veszteségekről Details about the losses in the I. World War

5 Humán veszteségek - Human losses : Dologi veszteség: felmérhetetlen károk Material losses: immeasurable damages

6 A háborús emlékhelyek mai megítélése: •„A hadisírok a béke követei” (Albert Schweitzer) •Idegen hatalom jelképe… •Déd- és ükapáink… •Állami feladat… •Gazdasági válság… Today’s opinion about a war memorials: -"The military garves are the ambassadors of peace..." (Albert Schweitzer) - Symbol of a foreign power - Our great and great-great grandfathers - Responsibility of the state - Economic crisis

7 •Következtetéseink: -A civil szervezeteknek e tevékenységben helye van -A ma élő nemzedék kötelessége… -Az államnak áldozni kell erre… -Határokon átnyúló feladat… •Conclusions: - Civil organizations has a place in this activity - The duty of today’s generations... - The state should invest in this... - Cross-border job...

8 Adalékok az alapítványunknak és partnereinek közel 10 éves tevékenységéhez Additional informations to the nearly 10 years activity of our foundation and its partners

9

10 Az első magyar nyelvű emléktábla Szlovéniában

11 2002-ben ilyen volt Visintini (Doberdo) …ilyen lett. Kutató túra nagyváradiakkal 2010.

12 Partnerekre találtunk Szlovákiában is…

13 2008. szeptember Megalakítottuk a Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaságot HáEmGo Nem bejegyzett, Országos hatókörű, Szakmai szövetség. September 2008 We have founded the Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaságot HáEmGo Not registered Country wide „range” Professional alliance

14 -Felmérésünk (160 …) -Együttműködés igény, -Értékalapon részvétel, -Területi lefedettség ma, -Kikre számítunk? -Kinek van tennivalója? (állam,önkormányzat, család, civilek, katonák parlament,iskola,egyház) -Koordináció, szakmaiság, érdekartikulálás… -Surveys (160...) -Demand of cooperation -Participation based on value -Field coverage, -Whom we expect? -Who has a job to do? ( State, local government, families, civilians, soldiers parliament, schools, churches) -Coordination, professionalism, express of interest

15 A KVH BESKYDY inspirálta csapat is formálódik Team inspired by A KVH BESKYDY is getting to be formed Könyveket adtunk közre, konferenciát, kiállításokat, kegyeleti túrákat szerveztünk, kutató munkát végeztünk We have delivered books, we have organized conferences, exhibitions. We organized a tribute tours, and research work has been done as well

16 Van még mit tenni… …itthon és külföldön…

17 Civil értékeink: -tárgyiasult teljesítmények, -ismeretterjesztés, -köztudat formálás, -elkötelezettség, -tenniakarás, -közösség formálás, -szabadidő hasznos eltöltés, -érzelmi motiváció, -informális kapcsolatok, -gyors reagálás kihívásokra, Civil values: -accomplishments, -dissemination of knowledge, -influance on public, -commitment, -will to act, -community-forming, -free time spending, -emotional motivation, -informal relationships, -rapid-response to challenges

18 Gyengéink: -változó hatékonyság, -globális forrás hiány, -széttagoltság, -társadalom felejtése, -lokális érdek dominál, -megélhetési gondok által determináltság, -együttműködési készség. Weak points: - various efficiency, - a global shortage of funds, - fragmentation, - being forgotten by society, - local-interest dominates, - determination by subsistence problems, - interoperability skills.

19 •FELISMERÉSÜNK: -partnerek kellenek (kőleves) -hadisír gondozás komplex társadalmi közügy: építészet,irodalom,oktatás, képzőművészet, ének-zene, turizmus, történelem, családi vetületek, stb. – több tárcát érint… -eredményeket láttatni kell, -sok tennivaló /100.évforduló/ -információ hiány van •Szükségszerű az emü. (fórumot kell teremteni) •Recognition: -Needs of partners -Taking care of military graves are complex social public affairs: architecture, literature, education, arts, singing, music, tourism, history, family dimension, etc – connected to several ministries... -Results should be in better light, -Have a lots to do / 100th anniversary/ -Lack of information •Necessity of cooperation (has to create a forum)

20 Civilek feladata? -meglátni problémát, -jelezni -érdeklődés felkeltés, -konkrét célok megoldása -katalizátor szerep -emlékezet ébren tartása Együttműködés hirdetés! (egyház, iskola, alakulatok, önkormányzat, civilek) What civilians has to do? - see problems, - indicate problems, - call the attention, - solution-specific objectives, - being „Catalysis”, - keeping memories alive, Advertising cooperation! (churches, schools, troops, government, NGOs)

21 Mit kérünk a hivataltól? -állam áldozzon e célra – módjai: pályázati pénzalap, költségvetésbe önálló tétel -civil partnerség elfogadás (német, osztrák példa) -vélemény cserének fórum -eddigi munkáért elismerésben részesültek nevét közreadni, -tolerálja a civil sokszínűséget, -HáEmGo = ernyőszervezet -HM pályázati rend egyszerűsítés What we ask from the office? - State should sacrifice for this purpose : -fund applications, -a separate budget item - Adoption of civil-partnership (German, Austrian example) - Forum of exchange of opinions -publicity of names of those who got admittance at previous work - toleration of diversity for civility -= HáEmGo-umbrella - Tendering system of MoD has to be simplified

22 Mit szeretnénk? -EP-nél – háborúban elesett katonák napja -védnöki körök alakítása -közös gyertyagyújtási akció -magyarul olvasható tájékoztatók külföldön -legyen felmérés katonatemetőkről és emlékművekről (ezen adatok legyenek elérhetőek interneten) -hadisír gondozó táborokat szervezni •What we want to reach? •- EP: day of fallen soldiers in war - establishment of patronage - lighting candle action - available informations in hungarian language - having informations about military cemeteries and monuments (such data must be accessed via the internet) - organization of War Memorial Sites Cartaker’s Camps

23 Akciók (hogyan + partnerek) -neves emberek megnyerése, -1000 főt havi 500 Ft-tal (2 Euro) rendszeres támogatónak megnyerni, -HáEmGo tagszervezés, -honlapot élőbbé tenni és egymást megjeleníteni (hasznos linkek, partnerek kínálata rovat, stb.) -közös pénzalap/pályáztatni •Actions (how + Partners) -Win-famous people, -1000 people to win to contribute 500 HUF (2 Euro) per month, -Membership to HáEmGo organization, -Make website to be more active and show each other (useful links to partners, offering boxes, etc.). -Common-fund / tender

24 Célunk: -legyen újra divat e célra: adományozás és önkéntes munka -minél több emlékhely legyen a 100. évfordulóig renoválva -köztudatot formálás -felejtés megakadályozás -békés egymás mellett élés Eu-ban… Our goal: •- making donation and volunteer work popular •- to have more and more memorial place being renovated till the 100th anniversary •- influance on publicity •- preventing forgetting •- living together peacfully in EU

25 Krajczáros Alapítvány (Krajczáros Foundation) 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2. http://krajczaros.uw.hu http://krajczaros.uw.hu Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaság (War Memorial Sites Cartaker’s Society) http://haemgo.uw.hu

26 Az alapítványt 2011-ben jelentős összeggel támogató gazdasági társaság: Az alapítványt 2011-ben jelentős összeggel támogató gazdasági társaság: Fő szponzoraink 2011. évben

27 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Thank you for your attention!


Letölteni ppt "„Közös Európában együtt emlékezünk…” „Remember together in the common Europe” Nemzetközi konferencia a háborús emlékhelyek jövőjéért International conference."

Hasonló előadás


Google Hirdetések