Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája Dr. Gótai Laura 2012.

2 „Miért kell nekem ezt tudni?”
Nélkülözhetetlen a sikerhez Elvesztett szövetek pótlása Alak és forma meghatározza a funkciót (rágás,esztétika, fonáció, környező szövetek védelme) Tartószerkezeti védelem-okklúzió Céljaim elérése „Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra!” /Arisztotelész/ „Annyit érünk, amennyit tudunk!” /Gracián/

3 Fogak csoportosítása 1. Difodont fogazat:
dentes decidui/permanentes 5-6 éves korig: 20 (kvadránsonként 5 tejfog-praemoralisok hiányoznak) 5-14 éves kor között: vegyes fogazat (612453/78) felnőtt fogazat: 32 fog, 8 kvadránsonként (2 metsző, 1 szemfog, 2 premoláris,3 moláris

4 Fogak csoportosítása 2. Heterodont fogazat.
fogívben elhelyezkedő fogak mind alakban mind funkcióban különbözőek→ 4 csoport Dentes incisivi(táplálék leharapása, fonáció, esztétika) Dentes canini(táplálék megragadása, darabolása, gyökerük a leghosszabb) Dentes praemolares(harapási magasság fenntartása, szájzug alátámasztása, igazi rágófelszín) Dentes molares (dens sapiens, nagy rágófelszín, vertikális dimenzió fenntartása, legnagyobb fogak) ILLETVE: Dentes masticatories(rágófogak: prae-, és molaris) Dentes frontales(frontfogak: metsző és szemfog)

5 Fogászati síkok VERTIKÁLIS
Saggitális sík: anteroposterior sík, jobb-bal Frontális sík: mediolateralis sík, első-hátsó HORIZONTÁLIS Transverzális sík: anteroposterior, felső-alsó Egyéb Mediális: középvonal felé mutat Laterális: középvonaltól oldalra mutat

6 Szájban használatos irányok
Oralis: fogíven belül, szájüreg felé Palatinalis: felső fogíven belül, szájpad felé mutató írány Lingualis: alsó fogíven belül, nyelv felé mutató irány Vestibularis: a fogíven kívül, pitvar felé mutató irány Labialis: fogíven kívül, frontfogak területén az ajak felé mutató irány Buccalis: fogíven kívül, oldalsó fogak területén az orca felé mutat Approximalis: szomszédos fogak felé mutató irány (mesialis és distalis) Mesialis: fogíven előrefelé, középeső metszők közötti sík felé Distalis: fogíven hátrafelé, középső metszők közötti síktól elfelé Occlusalis: a rágófelszín felé Incisalis: rágóél felé mutató irány Antagonista: az átellenes állcsonton elhelyezkedő Cervikalis: fognyak felé tekintő irány Gingivalis: fogíny felé tekintő irány Apicalis: gyökércsúcs felé tekintő irány Axialis: a fog hossztengelyének megfelelő irány

7 Fogak jelölése Zsigmondy-féle kereszt jelölés
FDI (Federation Dentaire Internationale) Európai (Haderup) fogjelölés Amerikai fogjelőlés (Universal notation system)

8 Zsigmondy-kereszt

9 FDI

10 Európai/Haderup

11 Amerikai jelölés

12 Mi a különbség a ‘három-hatos’ és a ‘harminchatos’ fog között?

13 Általános anatómia Corona dentis: szájüregben szabadon elhelyezkedő, zománccal fedett, színe polikromatikus, zománc-cement határig tart anatómiai értelemben, a szabad ínyszél ettől picit occlusalisabban tapad, klinikai korona: ínyszéllel nem fedett, szájüregben található része (nem feltétlenül egyezik az anatómiai koronával) Radix dentis: fogmederben elhelyezkedő, cementtel fedett rész, alakja, száma, elhelyezkedése fogcsoportonként változó Cervix dentis: zománc-cement határvonalat és annak környezete, átmenet a korona és gyökér között, hullámvonalszerű lefutása, koronánál sárgásabb árnyalatú

14 Általános morfológia: Mühlreiter-jelek (Fogfelismerés)
Görbületi jel: occlusalis irányból a vestibularis felszín mesiális görbülete nagyobb, Élszögleti jel: Metszőél találkozása mesiálisan szögletes, distalisan lekerekített Gyökérdőlési jel: enyhén distalis, oralis irányba dőlő gyökerek Gyökérbarázda jel: gyökér mesialis felszíne domborúbb Fognyaki domburulat: distalis felszín a domborúbb Kopási jel: felső fogak oralis, alsó fogak vestibularis felszíne kopik Csücsükdőlési jel: alsó fogak vestibularis csücske oralis irányba dől (MONSON-görbe) Gyökérgörbületi jel: apicalis harmadban distal felé dőlnek

15 A fogak általános mérete
KEREKÍTÜNK!!! Molaris: 22 mm Szemfog: 28 mm Kismetszők: 23 mm Nagymetsző: 24 mm DE!!! Számos tanköny táblázat formájában részletezi az egyes fogak pontos gyökér-, korona-, illetve teljes hosszúságát!!!

16 Fogérintkezések/kontaktpont
Egyik legnehezebb feladat Interproximalis tér védelme (papilla, ínytapadás) Szájhihiéné fenntarthatósága (fogselyem, fogköztisztító kefék) Érintkezés pontszerű, domború felszín legkiemelkedőbb pontjánál (életkor előrehaladtával felszínné válik) Frontfogaknál incisalis harmadba esik, ettől distalisan egyre cervicalisabb irányba kerül

17 Felső, középső metszőfog (11, 21)
Lapát alakú, nagy méretű, lapos korona Egyenes gyökér, distalis görbület Nyaki Ø szabályos kör alak Gyökér Ø is, csak kisebb 1 gyökér, 1 csatorna kör alakú, megatartott Nem variábilis fog vagy gyökér

18 Felső, oldalsó metszőfog (12,22)
Gracilisebb lapát alak Nyaki Ø mesiodistalisan lapított, DE csúcsi ¼-ben kör 1 gyökér, 1 ovális csatorna Gyökér csücsi része palatinalisan görbül Leépülő képlet: rendellenesség, variációk széles skáláját mutatja Retenció: nincs áttörési hajlama Locus minoris resistentie

19 Alsó metszőfogak(31,41,32,42) Legkisebb fogak Veső alakú korona
nyaki:Ø lesarkított téglalap 1 gyökér, megtartott lapított forma 1 csatorna Elenyésző variációk, esetleg torlódás

20 Felső szemfog (13,23) Vaskos, ékalakú korona Leghosszabb gyökér
Legnagyobb fog Nyaki Ø lekerekített, egyenlő oldalú háromszög, melynek egyik lapja vestibularis irányba néz Gyökér vége kör Ø Leggyakrabban retineáló fog Variávoókat mutat 1 gyökér, 1 csatorna

21 Alsó szemfog (33,43) Második legnagyobb fog
Nyaki Ø: közel szabályos ellipszisz 1 gyökér, 1 csatorna 1,5 százalékban a csúcsi ¼ bifurkál

22 Felső első praemolaris (14,24)
Lapos, legömbölyített téglatest Nyaki Ø: piskótaalakú , mesiodistalis behúzódással esetek 2/3-ban 2 gyökér, 1/3-ban 1 Bifurkáció bárhol előfordulhat kétcsücskű

23 Felső második praemolaris (15,25)
Hasonló a négyesekhez, de vaskosabb és nagyobb 1 gyökér, mely szabálytalanul lapított 1 vagy 2 csatorna

24 Alsó praemolaris (34,45,35,45) Lapított tégkatest alakú korona
Kisebb, mint a felső Gyökér mesiodistalis irányból lapított 1 gyökér, mely megtartott Több csatorna lehetséges Nincs gyökérvariáció

25 Felső molaris (16,17,18,26,27,28) Leghatalmasabb korona a hatosoké
Distalsian egyre kisebb Legömbölyített rombusz alapú hasáb Nyaki Ø. Kártyaszív alakú (buccalis behúzódás) 3 gyökér: palatinális(kör Ø) mesiobuccalis (ovális Ø, 2 cs) distobuccalis (kör Ø,pici) Széttérő, összetérő, összefekvő gyökérállás Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!

26 Alsó molaris (36,37,38,46,47,48) Téglalap alapú hasáb alakú korona, melynek sarkai legömbölyítettek Vestibuloraisan lapított 2 gyökér: mesial: erősen lapított, 2 cs distal: szabálytalan kör, 1 cs Összefekvő, szétálló, összetérő gyökerek Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!

27 Ajánlott irodalom Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia
Fábián Tibor: Fogpótlástan alapjai Gyerekfogászat Gera István: Parodontológia Info: „Sose mondd, hogy gondolod, amikor tudod, és sose mondd, hogy tudod, amikor csak gondolod.” /Quantin Tarantino/


Letölteni ppt "Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések