Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálata"— Előadás másolata:

1 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálata
Benkő Dóra VKKI Szilvácsku Zsolt RESPECT Tanácsadó Kft.

2 Tartalomjegyzék SKV általánosan SKV – VGT SKV – Partnerség

3 Mire épül a stratégiai környezeti vizsgálat?
Jogszabályi keretek: 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról Víz Keretirányelv: 2000/60/EC, különösen a 4. cikk rendelkezései SKV irányelv: 2001/42/EC Élőhelyvédelmi irányelv: 92/43/EEC, különösen a 6. cikk 3. és 4. bekezdése Protocol on Strategic Environmental Assessment (Kiev, 2003) of ESPOO Convention (Espoo, 1991) Nemzetközi tapasztalatok: - a vízgyűjtő gazdálkodás vizsgálatai (EU tagállamokban) - más tervezési témakörökre vonatkozó SKV tapasztalatok

4 Az SKV kritériumai A jó minőségű SKV folyamat tájékoztatja a tervezőt, a döntéshozót és az érintett lakosságot a döntések fenntarthatósági alapelveknek való megfelelőségről, hozzásegít a megfelelő alternatívák megtalálásához és egy átlátható, nyitott döntéshozatali folyamatot biztosít. Ezzel erősíti a döntések hitelességét és elősegíti a projektszintű vizsgálatok költség- és időbeli hatékonyságát. Ennek érdekében: • integrált • fenntarthatóság vezérelt • koncentrált • felelős • részvétel alapú • iteratív (forrás: International Impact Assessment Assotiation, 2002)

5 Miért van szükség SKV-ra?
A stratégiai környezeti vizsgálat céljai: A döntéshozatal hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele, felelősségének erősítése a környezeti és fenntarthatósági szempontok megjelenítésével Átfogó fejlesztési programok, tervek esetén azok környezetterhelő hatásának vizsgálata Fenntarthatóság eszköze Nem konfrontál együtt készül a tervvel => Nagyfokú integráltság a döntéshozatalba Kapcsolódás a tervezői döntésekhez Kapcsolódás a terv elfogadási folyamatának döntéseihez (VKKI, RVT, OVT, KvVM, OKT) a döntések, tervek minőségének javítása Cél: a lehetséges környezeti konfliktusok létének és mértékének azonosítása és ezeknek amennyire lehetséges feloldása Környezeti és fenntarthatósági szempontból is elfogadható kompromisszumokat tartalmazó terv

6 SKV három elemi része 1. Kapcsolódás a döntéshozatali és tervezési folyamathoz 1. A VGT készítési folyamatának vizsgálata a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítése szempontjából 2. A tervezési felelősök, valamint az SKV készítői közötti egyeztetések, és azok folyamatának és dokumentálási rendjének kialakítása 3. A VGT társadalmi részvételi eljárások folyamatához illesztett VGT SKV egyeztetések és dokumentálás rendjének kialakítása A tervezési szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok 4. Értékelési kritériumok meghatározása 5. A helyzetértékelés környezeti fenntarthatósági szempontú értékelése 6. Az egyes intézkedéscsoportok környezeti fenntarthatósági szempontú értékelése 7. A terv környezeti fenntarthatósági szempontú minőségének, hatékonyságának, konzisztenciájának és koherenciájának összefoglaló értékelése

7 Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén kitér a vizsgálat
a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre), a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biológiai sokféleségre, a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra.

8 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén kitér a vizsgálat
új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására, a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, terület-felhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására, olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak, a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására.

9 SKV három elemi része 2. A végrehajtási szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok 8. Tartalmi szempontok és kritériumok a tervezés és végrehajtás számára – amelyeket a később kidolgozásra kerülő dokumentumokba, pályázati kiírásokba célszerű beépíteni 9. Az intézményrendszerre és a kapcsolódó eljárásrendekre vonatkozó programelemek vizsgálata és értékelése, javaslatok és kritériumok megfogalmazása 10. A környezeti fenntarthatósági szempontú értékeléshez szükséges indikátorok és mutatók azonosítása, valamint az indikátorok értékelése, illetve javaslatok azok véglegesítésére 11. A követő intézkedések, monitoring és értékelési rendszer kialakítása, illetve javaslatok azok véglegesítésére

10 Hogyan történik az SKV alkalmazása?
Tervezési és döntéshozatali folyamat vizsgálata Tematika kialakítása és véleményezése Az egyes tervezési szakaszokban a tervváltozatok, munkaanyagok és folyamatok vizsgálata Javaslatok megfogalmazása a tervezők és a döntéshozók felé Az egyes tervezési szakaszok SKV folyamatának és javaslatainak bemutatása jelentések keretében a VIZEINK.HU oldalon A jelentésekre vonatkozó észrevételek feldolgozása A tervezési folyamat végén zárójelentés készítése A megvalósítási szakaszban az SKV javaslatainak figyelembevétele (alacsonyabb szintű döntések, tervek, SKV- k és KHV-k esetében) Az újabb tervezési szakaszt megelőzően az elmúlt időszakra vonatkozó visszatekintő értékelés során az SKV javaslatainak figyelembevétele

11 Mik az SKV főbb megállapításai eddig?
Döntéshozatali és tervezési folyamatra vonatkozó megállapítások Jelenleg még nincsenek tervek, de készültek alegységekre konzultációs anyagok és országos tervi munkaközi és háttéranyagok A tervezés és a konzultációk, különösen a tematikus egyeztetések hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges a háttéradatokhoz való hozzáférést biztosítani A vízgazdálkodási tanácsokban a végrehajtásért felelős szervek mellett a civil és érintett ágazatok, szektorok képviseletét erősíteni szükséges a tanácsadói szerep biztosítása érdekében A terv elfogadásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatok átláthatóságának biztosítása

12 Mik az SKV főbb megállapításai eddig?
A tervezési szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok Az elkészült munkaanyagokban nem jelenik meg egyértelműen (explicite) a feltárt problémák nagysága, jelentősége A problémák összetettségére, jelentőségére és a szűkös anyagi erőforrásokra tekintettel változatok kialakítására és vizsgálatára van szükség A védett területekre vonatkozó célkitűzések mielőbbi rögzítése és figyelembe vételére van szükség A jelenlegi munkaanyagokban az intézkedések rendkívül széles készlete jelenik meg

13 Mik az SKV főbb megállapításai eddig?
A végrehajtási szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok A monitoring adatok elemzése és az állapotértékelés jövőbeli elősegítése érdekében, javasoljuk erősíteni az összhangot az ágazati, ágazatközi monitoring rendszerek között (pl. mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás stb.) A különböző hatáskörrel és feladatokkal bíró szervezetek vízgazdálkodási feladatainak és felelőségi körének összehangolása A VKI céljait veszélyeztető folyamatok, program és projektelemek kiszűrése a megvalósítás során A VKI céljainak megvalósítását segítő folyamatok, programok és projektelemek szinergikus összehangolása a VGT intézkedéseivel

14 Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, I. Szakasz
VGT SKV Tanácsadói Fórum 1. ülése 2009. március SKV tematika és a megalapozó jelentés közzététele a VIZEINK.HU weblapon, és kiküldése a környezet védelméért felelős szerveknek SKV tematikával és a megalapozó jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása, szükség esetén konzultációk 2009. április-június Az országos VGT 2009 áprilisi változatával kapcsolatos SKV vizsgálatok és egyeztetések VGT SKV Tanácsadói Fórum 2. ülése 2009. július 1. SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, II. Szakasz 1. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása és konzultációk a VGT érintettek számára szervezett fórumai keretében 2009 július-szeptember Az országos VGT 2009 szeptemberi változatának készítéséhez kapcsolódó SKV egyeztetések Részvízgyűjtőkön (4 db) és országos szinten (1 db) SKV társadalmi egyeztetési fórum 2009. szeptember VGT SKV Fórum 3. ülése Országos VGT 2009 szeptemberi változatához kapcsolódó 2. SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, III. Szakasz 2. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása 2009 szeptember-október Országos VGT végleges változatához kapcsolódó SKV vizsgálatok és egyeztetések Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV jelentés elkészítése VGT SKV Fórum 4. ülése 2009 november Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon és megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek 2009 december

15 Hogyan lehet részt venni az SKV-ban?
Az országos terv változataihoz készülő SKV jelentések egyrészt az erre a célra létrehozásra kerülő VGT Tanácsadói Fórum ülésein A VGT társadalmi partnerségi folyamatában a különböző érdekcsoportok és érintettek képviselői számára szervezett, országos (1 db) és regionális SKV egyeztetéseken (4 db) kerülnek megvitatásra. (Igazodva a tervezéshez várhatóan szeptemberben.) Az SKV anyagok és jelentések - hasonlóan a VGT társadalmi konzultációs anyagokhoz - a oldalon kerülnek elhelyezésre, ahol az azokkal kapcsolatos vélemények megfogalmazására és nyomon követésére van lehetőség.

16

17

18 Látogassanak el a VIZEINK.HU oldalra!
Kérjük töltsék ki kérdőívünket a vízgazdálkodási problémák és célok összefüggéseiről! A kérdőívek a hu oldalon lesznek megtalálhatóak július és augusztus folyamán. Javaslataikkal segítsék a stratégiai környezeti vizsgálatot!

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
További információk: Benkő Dóra, VKKI, Szilvácsku Zsolt, RESPECT Kft, Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések