Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012
Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Budapest, szeptember 24.

2 I. Bevezetés: az előadó-művészet foglalkoztatási viszonyainak szabályozása 2012-ben
Eamtv.: évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól Mt.: évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről Mth.: évi LXXXVI. törvény az Mt. hatályba lépéséről….(benne: Mth. 67. § az Eamtv. – nem érdemi - módosításáról) Kjt.: évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (hatályos: július 7., módosításai 2017-ig) Áht.: évi CXCV. törvény és Áht. Vhr (368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet)

3 Továbbá: Kjt. végrehajtási rendelete: 150/1992. (XI. 20. ) Korm
Továbbá: Kjt. végrehajtási rendelete: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (legutóbbi módosítása: 135/2012. /VI. 28./ Korm. rendelet – csak formálisan az 5. §-t; módosítása várható) Továbbá: egyéb ágazati és egyéb törvények….

4 II. A munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok problematikája
Alapkérdés: milyen szabályok (szabályzatok) tartalmazhatnak rendelkezéseket a foglalkoztatott munkavállalók/közalkalmazottak jogaira és kötelességeire, illetve milyen tárgykörben és a jogszabályokhoz képest milyen eltérési lehetőséggel?

5 A kérdés hátterében: munkajogi jogforrások, a kollektív szerződés és a munkaszerződés megújult szerepe „Rendszerképző” szabályok a korábbi Mt-ben: Mt. 13. §, Mt. 76. § (4) bekezdés, Mt. 41. §, korábbi 31. § (3)-(4) bekezdés, kiegészítőleg: Mt. 40/A. § (2) bekezdés – az ún. relatív diszpozitivitás. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok új rendszere: - Mt. 13. § (fogalom), illetve Mt §, - Mt. 43. §: a munkaszerződéses eltérés lehetősége, - a KSZ tekintetében általános ún. diszpozitivitás (eltérés), kivételekkel (ld. alább), - az üzemi megállapodás (Mt §), - a kollektív szerződéses szintek viszonya, - a több munkáltató által kötött KSZ problémája az Mth-ban, - a köztulajdonú vállalkozás munkajoga (eltérés korlátozott). A Ptk. rendelkezéseinek alkalmazása (kifejezett szabállyal megjelölve – de: általában is).

6 A szabályozási szemlélet „jogtechnikai” (jogalkalmazási) megjelenése – az eltérés kivételes(!) szabályait tartalmazó rendelkezések az egyes jogintézményeknél (fejezeteknél): - „Eltérő megállapodás”, - pl.: Mt. 35. §, 41. §, 50. §, 57. §, 62. §, stb. - pl.: Mt. 85. § a megszűnés/megszüntetés tekintetében – az Mt. 77. § (végkielégítés) tekintetében az általános szabály az irányadó, - pl.: Mt. 85. § (3) bekezdés a felmondási idő tekintetében – KSZ a 30 naposnál hosszabb(!) felmondási időt állapíthat meg, - pl. Mt. 50. § (4) bekezdés a próbaidő tekintetében – KSZ-ben hat hónapos próbaidő, - pl. Mt § a munka díjazása tekintetében – a pótlékokra vonatkozó szabályozás „tarifadiszpozitivitása” (kivéve: Mt § /1/ bekezdés). - pl.: Mt § (2) bekezdés – „eltérő megállapodás” – diszpozitív szabály.

7 A közalkalmazotti jogviszonyban…
Kjt. 3. § (1) bekezdés: az Mt. 13. §-a nem alkalmazható…. Kjt. 13. §: a kollektív szerződés.. - a Kjt-től… - végrehajtási rendelettől…. - csak akkor térhet el, ha a jogszabály „felhatalmazást ad”. Gyakorlatilag: a kollektív szerződésben történő „szabad” eltérés megszűnt, mind a közalkalmazott javára, mind pedig a szabályozható tárgyköröket érintően. „Rövid” kollektív szerződések lesznek….(felhatalmazás alig maradt, az Mt. utaló szabályai sem alkalmazhatók) De pl.: Kjt. 75. § - a jogszabályban meghatározottnál magasabb pótlék kollektív szerződésben, kivéve az alsó-felső határos pótlékokat vagy a rendkívüli munka ellenértéke, illetménykiegészítés, keresetkiegészítés.

8 Az Mt. hatálya alatt az eltérés általános szabályai irányadók a KSZ-sel szemben, de ld. alább a közreműködési díjért járó átalányt és a rendkívüli munka mértékét….

9 Különös rendelkezések az Eamtv-ben (eltérésre felhatalmazások a KSZ számára Kjt. hatálya alatt is):
- 35. § (1) bekezdés: a művészi munkakörben foglalkoztatott az előadáson való közreműködésért külön díjazást kaphat (KSZ, MSZ alapján)(???), - 35. § (2) bekezdés: a nem művészi munkakörben foglalkoztatott közreműködési díja (KSZ, MSZ alapján) a pótlékalap 5-50%-a, - 35. § (4) bekezdés: átalányszerű díjazás a közreműködésért és az ügyeletért (KSZ, MSZ alapján), - 35. § (5) bekezdés: KSZ alapján 400 óra rendkívüli munka. - 30. § (4) bekezdés: többlet-végkielégítés (40%-os szabály).

10 Az ún. üzemi megállapodás kapcsán….
Mt. 13. § a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható Kjt. 17. § - a közalkalmazotti szabályzat (munkáltató és KT között), kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat (Mt § nem alkalmazható), azaz nem (lehet) közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály. (Azonosan a korábbi megoldással.)

11 A kinevezések tekintetében….
Kjt. 24. § (2) bekezdés: az Mt. 43. § általában nem alkalmazható (az eltérés lehetősége a munkavállaló javára). Kjt. 21. § (3) bekezdés: a kinevezés tartalma körében – az illetmény és a rendszeres pótlékok együttes összegének korlátozása – havi nemzetgazdasági bruttó kereset 10X.

12 Továbbá: Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján: a garantált összegű illetménynél magasabb összegű illetmény (általában) megállapítható(!), ha a közalkalmazott „kiválóan alkalmas” vagy „alkalmas” minősítést kapott. (Korlátja csak a „bérmaximum”.) Továbbá: Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján: a garantált illetménynél magasabb illetmény a kinevezéskor – egy éven belüli minősítés (és esetleges illetménycsökkentés). Vitatható…

13 Figyelem!!!! Kjt. 91. § (2) bekezdés – a korábbi Mt. 76. § (4) bekezdése alapján létesített kinevezésre a kinevezéskori szabályokat kell alkalmazni. A korábbi kedvezőbb eltérések problémája….

14 Az Mt. hatálya alatt a munkaszerződés szabadsága, de ld
Az Mt. hatálya alatt a munkaszerződés szabadsága, de ld. a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó különös szabályokat!

15 Az általánosnál rövidebb munkaidő.
A munkaszerződéses és kollektív szerződéses megállapodások korlátozása a köztulajdonú munkáltatók esetében (Mt §§) A felmondási idő tekintetében a felmondási idő mértéke és a figyelembe vehető időtartam. A végkielégítés törvényes szabályai (mértéke, a figyelembe vehető időtartam, növelt összegű végkielégítés). Az általánosnál rövidebb munkaidő. A munkaközi szünet beszámítása a munkaidőbe. A kollektív munkajogi szabályok (kivéve a KSZ szabályait). Továbbá: a vezetői minőség, teljesítménybér és a versenytilalmi megállapodás körében.

16 Továbbá: az Mt. mögöttes alkalmazása következtében….
Kjt. 3. §: az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazhatósága a közalkalmazotti jogviszonyban. Mt § alkalmazandó… A munkáltató egyoldalú nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai, illetve a munkáltatói szabályzatok („egyoldalú gyakorlat”): - kötelezettségvállalás (Mt. 16. § és 17. §) - a kötelezettségvállalás ún. szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével, - a „jogfenntartás” (az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalások esetében), - módosítása és megszüntetése (csak aránytalanság vagy lehetetlenülés esetén). Továbbá: Mth. 2. § - a szabály visszaható hatálya…. Gyakorlati jelentősége…..

17 Továbbá: az Eamtv. különös foglalkoztatási szabályai
Az opera stb. különös szabályai, A vezetői munkakör különös szabályai. Eamtv. 25. §: az Mt. és a Kjt. mögöttes alkalmazása!!! (a munkáltató jogállásától függően).

18 III. Az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazása a Kjt. hatálya alatt
Az Általános Rendelkezésekről általában… - terjedelmesebb szabályozás az új Mt-ben, - tartalmilag (tematikusan) is bővebb szabályozás, - „általános” jellege fokozódott, - alapprobléma: a polgári jogi szabályok mögöttes alkalmazása…. Mt §§; Kjt. 3. § (1) bekezdés: a 13. § kivételével alkalmazandó valamennyi általános rendelkezés; a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adat….

19 Ún. generálklauzulák az új Mt-ben
Az Általános Rendelkezések körében (változatlanul) számos generáklauzula jellegű rendelkezés - a bírói jogalkalmazás mozgásterének tágulása – egyúttal: értelmezési kérdések. Pl.: Mt. 6. § (1) bekezdés (az adott helyzetben általában elvárható magatartás). Pl.: Mt. 6. § (2) bekezdés (jóhiszeműség és tisztesség) Pl. Mt. 7. § (a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma) Pl. Mt. 8. § (4) bekezdés (a munkavállaló titoktartási kötelezettsége) Több tekintetben új elemek…. (ld. alább).

20 Mt. 6. § (3) bekezdés: a „méltányos mérlegelés”
Német polgári jogi (munkajogi) gyökere…(ld. Indokolás) Viták a rendelkezés beiktatásának indokoltságáról… BGB, 2. Könyv (Kötelmi jog), 3. Fejezet (Szerződéses kötelmek), 1. Cím (Keletkezés, tartalom, megszűnés), 4. Alcím: A teljesítés egyoldalú meghatározása ( §§) BGB 315. § (A teljesítés meghatározása az egyik fél részéről): - a teljesítést a „méltányos mérlegelés” elvének szem előtt tartásával kall meghatározni, - a teljesítés csak abban az esetben kötelező, ha megfelel a méltányosságnak, - a teljesítés meghatározásának ítéleti pótlása (a munkajogból hiányzik).

21 GewO (1869, 2003: valamennyi munkajogviszonyban alkalmazandó) VII
GewO (1869, 2003: valamennyi munkajogviszonyban alkalmazandó) VII. Cím, I. Általános munkajogi alapelvek ( §§) GewO 106. § (A munkáltató utasítási joga): - a munkáltató a teljesítés (munkavégzés) tartalmát, helyét és idejét méltányos mérlegeléssel jogosult konkretizálni (feltéve, hogy azt munkaszerződés, üzemi megállapodás, kollektív szerződés vagy jogszabály nem tartalmazza), - ugyanígy: az üzem rendjét és a munkavállaló magatartását, - a mérlegelés során figyelembe kell venni a munkavállaló fogyatékosságát is (Mt. 51. § /5/bekezdés: „az ésszerű alkalmazkodás” feltételeit biztosítani kell).

22 A korábbi Mt-ben: - (csak) az ún. speciális munkáltatói utasításokhoz kapcsolódó szabályként „az aránytalan sérelem” tilalma, - korábbi Mt. 83/A. § (2) bekezdés: az átirányítás „aránytalan sérelmet” nem okozhat, - korábbi Mt § (4) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdésének alkalmazása a kiküldetés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt § /3/ bekezdés), - korábbi Mt § (6) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdés alkalmazása a kirendelés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt § /6/ bekezdés alapján a korábbi Mt § /3/ bekezdés alkalmazása), - korábbi Mt § (2) bekezdés: a rendkívüli munkavégzés… ”aránytalan terhet” nem jelenthet, továbbá speciális tilalmak (korábbi Mt § /6/-/7/ bekezdés), - a bírói gyakorlatban is: az érvénytelen utasítás tényállása (korábbi Mt § (2) bekezdés első mondat).

23 Tartalmilag (az új Mt-ben):
- általános szabály (nem csupán a speciális utasításokra irányadó, de azokra is /változatlanul/), - a munkáltatói teljesítés-meghatározás (konkretizálás) a munkavállaló érdekeinek „méltányos mérlegelésével”, - munkavállalói érdek: személyes, családi stb. körülmények.

24 Az Mt. 53. § szerinti foglalkoztatásnál:
- az eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetében a generáklauzula (Mt. 6. § /3/ bekezdés) érvényesül, - a szerződéses („szokásos”) munkahelytől eltérő helységben való foglalkoztatás esetében a generálklauzula és változatlanul speciális tilalmak: Mt. 53. § (3)-(4) bekezdés – a korábbinál szélesebb körben (csak „hozzájárulásával”). Mt § - rendkívüli munkavégzés (általános és speciális tilalom)

25 A jogkövetkezmények: - a „hibás mérlegeléssel” történő utasítás (teljesítés-meghatározás) érvénytelen (semmis), - Mt. 15. § (5) bekezdés: „a munka irányításával összefüggő munkáltatói jognyilatkozat tekintetében a §-ban foglaltakat (képviselet, alakiság, közlés, határidő, időtartam) megfelelően alkalmazni kell”, - azaz: az Mt §-ban (érvénytelenség) foglaltakat nem kell alkalmazni,…. - …de: Mt. 15. § (3) bekezdés: a megállapodás szabályainak megfelelő alkalmazása az egyoldalú jognyilatkozatok esetében, - „a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző” megállapodás semmissége – érvénytelen – de: „más jogkövetkezmény”: Mt. 54. § (2) bekezdés: az utasítás megtagadásának joga, - gyakorlatilag: a munkaviszony - azonnali hatályú – munkáltatói felmondása (Mt. 78. §) vagy a jogkövetkezmények… (Mt. 56. §) körében – szemléletileg azonosan a korábban kialakult bírói gyakorlattal.

26 Egyéb változások…. Mt. 6. § (4) bekezdés: a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége. Mt. 18. § (1) bekezdés(!): a tájékoztatás ideje és módja: lehetővé tegye a másik fél számára a jog gyakorlását és kötelesség teljesítését. Sajátosan a korábbi felmondási tilalmak körében – szemben azok „objektív” felfogásával. Mt. 65. § (3) bekezdés – munkavállalói tájékoztatás a felmondás közlését megelőzően – vitatható….

27 Mt. 8. § (2) bekezdés – a munkaidőn kívüli munkavállalói magatartás szabálya – korlátozás a munkaviszony rendeltetésére tekintettel (szükséges és arányos mértékben) – nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. Mt. 8. § (3) bekezdés – a munkavállalói vélemény-nyilvánítási jogának korlátozása - nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. Mt. 11. § - a munkavállaló ellenőrzésének általános szabálya (a technikai eszközök alkalmazásáról előzetes tájékoztatás/!/). Az egyenlő bánásmód követelménye (a differenciálás szempontjai: a munkaerő-piaci viszonyok – Mt. 12. § (3) bekezdés - egyértelműsítési szándék) – a évi CXXV. tv. változatlanul irányadó – a probléma a „több telephelyes” munkáltatóknál alkalmazott megkülönböztetés esetében (az előadóművészet körében feltehetően nem jön szóba)..

28 Kérdésben: a munkavállalókat tájékoztatni kell-e a technikai eszköz alkalmazásáról és személyes adataiknak kiadásáról? - Mt § - tájékoztatási kötelezettség, - Mt. 18. § (2) bekezdés – a tájékoztatás módja, - csak az új munkavállalóknál vagy a korábbiaknál is? – a korábbiaknál is, ha nem történt meg.

29 A jognyilatkozatok (általános) szabályai körében….
A jognyilatkozatok tipizálása (Mt §§). Új elem: az egyoldalú kötelezettségvállalás (ld. fent). Új elem: a feltétel (Mt. 19. §) – a bontó vagy hátrányosan módosító feltétel kikötésének tilalma (érvénytelensége) a munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban!!!, de pl.: az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás, tanulmányi szerződés esetében nem.

30 A jognyilatkozatok megtételének módjával kapcsolatosan…
Mt. 20. §: a munkáltatói jogkör átruházásának (megosztásának) kérdése – korlátozására irányuló jogalkotói szándék nincs - utólagos jóváhagyás lehetséges. Mt. 21. §: a munkavállaló képviselete lehetséges a jognyilatkozatok esetében (meghatalmazás alapján vagy – akadályoztatása esetén meghatalmazás nélkül is a hozzátartozó). 22. §: Az alaki kötöttség: - indokolási kötelezettség a törvényben meghatározott esetben (nem általában az egyoldalú nyilatkozatoknál), - az elektronikus dokumentum és közlése (Mt. 24. § /1/ bekezdés – a hozzáférhetőség – bizonyítási kötelezettség), - a jogorvoslatról való kioktatás elmaradása – az igény hat hónapon túl ekkor sem érvényesíthető.

31 Mt. 24. § (2) bekezdés: a kézbesítési vélelem változó szabálya.
Mt. 28. §: a megtámadás (30 nap – hat hónapos jogvesztő határidővel – különösen a közös megegyezéses megszüntetéseknél). Mt. 29. §: az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mt §§: a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei a munkavállaló általi sikeres megtámadás esetén (saját jognyilatkozata és közös megegyezés).

32 A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítésének kérdései
A háttérben meghúzódó alapkérdés: a felek által létesített jogviszony minősítésének kérdése. Az Mt. mellőzi a korábbi Mt. 75/A. §-ban foglalt szabályt. Hatályon kívül a 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv a jogviszonyok minősítéséről, de….

33 Korábbi 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv
A szerződés típusának a felek általi megválaszthatósága. A választott típusok elhatárolásának szempontjai: a) Elsődleges minősítő jegyek - a tevékenység jellege, a munkakörként való feladat-meghatározás, - a személyes munkavégzési kötelezettség, - foglalkoztatási kötelezettség és rendelkezésre állási kötelezettség, - alá-fölérendeltség, b) Másodlagos minősítő jegyek - irányítási, utasítási és ellenőrzési jog, - a munkavégzés időtartama és annak beosztása, - a munkavégzés helye, - a munka díjazása, - a munka eszközei (erőforrások, anyagok), - a biztonságos munka feltételei, - írásbeliség. Viszonylagos elhatárolási szempontok (összességükben mérlegelendők).

34 A minősítés (gyakorlati) konzekvenciái:
- a munkajog védelmi szabályainak érvényesülése, - a munkaügyi ellenőrzés, - a jogviszony megszüntetésének módja és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei - a felelősség, - a bírósági hatáskör és illetékesség, - a közterhek viselésének módja és mértéke.

35 A munkaszerződés Az alanyokra vonatkozó szabályok változatlanok, ….
- kivéve: a cselekvőképtelen munkavállaló munkaviszonya, ld. az ún. atipikus munkaviszonyok körében (Mt. 21. § (/5/ bekezdés a jognyilatkozataira, Mt §, kártérítési felelőssége nincs), - kivéve: Mt. 21. § (4) bekezdés: a korlátozottan cselekvőképes munkavállaló csak a törvényes képviselő hozzájárulásával köthet (módosíthat) munkaszerződést, szüntethet meg munkaviszonyt, illetve vállalhat egyoldalúan kötelezettséget.

36 A szerződéskötés lényeges szabályai változatlanok (kivéve: a munkahely kikötése nem kötelező érvényességi kellék) – Mt. 45. §: a „szokásos munkahely” problémája. Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya változatlan (Mt. 44. §).

37 Mt. 43. § - jogszabály (nem KSZ
Mt. 43. § - jogszabály (nem KSZ!!!) eltérő rendelkezése hiányában az eltérés a munkavállaló javára (kivétel pl.: Mt § /2/ bekezdés a bérpótlékok tekintetében – „eltérő megállapodás hiányában” fordulattal). A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.) A próbaidő: munkaszerződésben – három hónap – egyszeri meghosszabbítás (ezen időtartamon belül) – kollektív szerződés: legfeljebb hat hónap (egyszeri meghosszabbítás - vitás). Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a szerződéskötést követően.

38 A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan (Mt. 46-47
- a tájékoztatás tartalma változott (szakszervezet, ÜT), - határideje 15 nap (a változás esetén is), - egy hónapnál rövidebb munkaviszony vagy heti nyolc óránál rövidebb munkaidő esetén csak a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

39 A munkaszerződéses megállapodások egyes kérdéseihez….
Mt. 92. § (2) bekezdés: készenléti jellegű munkakör (Mt. 91. §)…. Csak munkaszerződésben, de…. Mth. 85. § (7) bekezdés az Mt. 99. § módosításáról, A napi 24 óra, illetve heti 72 óra munkaidőről külön írásos megállapodás – felmondható (15 nap, a naptári hónap, illetve a keret végére).

40 Mt. 92. § (4) bekezdés: az általánosnál rövidebb teljes munkaidőben való megállapodás munkaszerződésben, KSZ is előírhatja, De: a köztulajdonban álló munkáltatók esetében: Mt § alapján érvénytelen a megállapodás, kivéve, ha egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében kötötték (ugyanígy: a munkaközi szünet nem számítható be a munkaidőbe). Mth.: azonnal hatályos!!!! (A kollektív szerződések és munkaszerződések érvénytelensége.)

41 Mt. 92. § (5) bekezdés: részmunkaidő,
Csak a felek munkaszerződéses megállapodása alapján, Ennek hiányában: teljes munkaidő.

42 Mt. 137. § (3) bekezdés: a teljesítménybér,
Teljesítménybér – teljesítménykövetelmény alapján megállapított munkabér, Csak munkaszerződésben: - kizárólag teljesítménybér, - vegyes díjazásnál, ha az időbér nem éri el az alapbér (legalább minimálbér) összegét. Teljesítménykövetelmény: a korábbi szabályok a korrekció mellőzésével, de a bizonyítási kötelezettség megfordításával (a megfelelőség és teljesíthetőség tekintetében).

43 Mt. 139. § (2) bekezdés: a pótlék alapja,
„eltérő megállapodás hiányában” az alapbér, a munkavállalóra „hátrányos” eltérés is érvényes KSZ is eltérhet az Mt. szabályától.

44 Mt § (1) bekezdés: pótlék vagy szabadidő a rendkívüli munkaidő, kereten (elszámolási időszakon) felül végzett munka idejére Mth. 85. § (15) bekezdés: főszabály: pótlék, megállapodás alapján: szabadidő, Kiadása: következő hónapban, keret (elszámolási időszak) végéig, kereten felül végzett munka esetén a következő keret végéig, megállapodás alapján: a következő naptári év végéig (összegyűjthető és átvihető).

45 Mt. 189. §: a munkavállalói biztosíték,
A felek írásbeli megállapodása alapján, Pénzt/értéket átvevő vagy kifizető munkavállalóval, vagy őt ellenőrzővel, Egyhavi alapbér, Számlán kell elhelyezni, Megszűnéskor vagy a munkakör változásakor visszafizetés (kamattal), Felhasználása: kártérítésre (a levonás szabályai szerint – csak végrehajtható határozat alapján).

46 Mt. 65. § (2) bekezdés: a felmondás kizárása,
a felek megállapodása alapján, a munkaviszony kezdetétől(!) számított legfeljebb egy évig.

47 A határozott idejű munkaviszony (Mt. 192. §)
- a munkaszerződésben, - megállapítása: a feltétel érvénytelensége, - öt év/megismétlés esetében is, - a „továbbdolgozási” szabály hiánya, de….(Mt. 44. § alkalmazása) - Mth. 85. § (21) bekezdés az Mt § (4) bekezdés pontosítására (az érvénytelenség a megismétlés esetében). - De: Eamtv. 28. §: a határozott idejű jogviszony különös szabályai vezetők és művészi/művészeti munkakör esetében (ld. alább).

48 Továbbá az ún. atipikus munkaviszonyok (Mt. 192. és köv
Továbbá az ún. atipikus munkaviszonyok (Mt és köv. §§) körében – ld. külön Mt §: munkavégzés behívás alapján (részmunkaidő, max. 6 óra, legfeljebb 4 havi keret, három nappal megelőző behívás). Mt §: a munkakör megosztása (több munkavállaló, munkaszerződésben, „kötelező helyettesítés”, kötetlen munkarend, megállapodás a munkabér arányában). Mt §: a több munkáltató által létesített munkaviszony (a munkabér-fizetési kötelezettség munkaszerződésben, egyetemleges munkáltatói felelősség, megállapodás a megszüntetésről /ennek hiányában bármelyik fél megszüntetheti/).

49 Mt. 196-197. §§: a távmunka (munkaszerződés alapján).
Mt §§: bedolgozói jogviszony (munkaszerződés alapján). Mt §§: az egyszerűsített foglalkoztatás (munkaszerződés, szóban vagy minta-szerződés alkalmazásával).

50 A vezető állású munkavállaló (Mt. 208-211.§§)
- a vezető fogalma – Mt §, - vezető I.: a munkáltató vezetője és a közvetlen irányítása alatt álló, helyettesítésére jogosult munkavállaló - vezető II.: munkaszerződés alapján – kiemelkedő vagy bizalmi tevékenység – 7Xminimálbér

51 munkaviszonyának szabályai:
- „szabad szerződés” (az eltérés), de a KSZ hatálya nem köthető ki (Mth.), - kötetlen munkarend, - teljes kárfelelősség gondatlan károkozás esetén, - jogellenes megszüntetés esetén 12 havi távolléti díj.

52 - sajátos felmondási szabályok: - tilalom nincs, - indokolás nincs, - védelem nincs, - csoportos létszámcsökkentésnél az Mt. 68. § szerinti védelem nincs (a felmondási idő kezdete tekintetében), - azonnali hatályú felmondás objektív határideje: 3 év (elévülés), - korlátozott díjazás a megszüntetéskor fizetésképtelenségi eljárásban.

53 Versenytilalmi kötelességek:
- további munkavégzésre irányuló jogviszony tilalma, - összeférhetetlenségi szabályok (Mt § /2/ bekezdés).

54 Mth. 4-5. §§ (átmeneti szabályok a munkaviszony létesítésével és tartalmával kapcsolatosan):
- változó munkahely kikötése az Mt. hatályba lépését megelőzően, - a próbaidő meghosszabbítása, - az elállás, - továbbá: a tanulmányi munkaidő- kedvezmény (ld. Mth. 5. §).

55 A kinevezésről…. Az Mt-nek a munkaviszony létesítésére vonatkozó szabályai alkalmazandók, kivéve… - alanyok, - munkaszerződés és munkaszerződéses eltérés, - munkaszerződés (kinevezés) kötelező tartalma, - a próbaidő és meghosszabbítása, - az eltérések lehetősége.

56 Az Mt-ből alkalmazandó rendelkezések a kinevezéshez kapcsolódóan….
Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya változatlan (Mt. 44. §). Határozott időtartam (ld. alább), illetve részmunkaidő. A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés/kinevezés eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.) Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a szerződéskötést követően.

57 A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan (Mt. 46-47
- a tájékoztatás tartalma változott (szakszervezet, ÜT), - határideje 15 nap (a változás esetén is), - egy hónapnál rövidebb munkaviszony vagy heti nyolc óránál rövidebb munkaidő esetén csak a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

58 A kinevezés szabályai a Kjt. alapján
Büntetlenség (igazolása hatósági igazolással a foglalkozástól eltiltás tekintetében is, felszólításra is, költségek megtérítése mellett). Eamtv. 26. § - a végzettségi feltételek alóli ideiglenes és végleges mentesítés.

59 Kérdés: a munkaszerződések felülvizsgálatának szükségessége….
A „folyamatosan fennálló jogviszonyt csak közös megegyezéssel lehet módosítani….” A módosítás „kiszolgáltatottsági” helyzetet teremt…. Mth. 2. § - a fennálló jogviszonyban való alkalmazás, esetleg a törvénybe ütköző rendelkezések érvénytelensége.

60 A kinevezés tartalma (Kjt. 21
A kinevezés tartalma (Kjt. 21. § /3/ bekezdés) – munkakör, fizetési osztály és fokozat, illetmény, munkavégzés helye, (illetmény-maximum), egyebek….de: Mt. 43. § nem alkalmazható (ld. fent). A kinevezés határozatlan és határozott időtartama (Kjt. 21. § /2/ bekezdés): - főszabály határozatlan, - kivéve: tv., helyettesítés, meghatározott munka/feladat, - prémiumévek, - továbbá: Eamtv. 28. § különös szabályai…….

61 Az évad végéig tartó határozott idejű jogviszony.
A munkáltató előzetes értesítési kötelezettsége – elmulasztása: azonos feltételekkel való továbbfoglalkoztatás (a határozott időtartam is???) – nem az Mt § szerint. Határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat: március 31 (30 napos nyilatkozattételi határidő a közalkalmazott oldalán).

62 A magasabb vezetői/vezetői minőség a Kjt. és az Eamtv
A magasabb vezetői/vezetői minőség a Kjt. és az Eamtv. rendelkezései szerint…. Ált.: Kjt. 23. § - a konstrukció: megbízás az alapmunkakör mellett (hiánya: Kjt. 20/B. § alkalmazandó). Írásos lemondás (két hónap). Visszavonás és jogellenes visszavonás (változatlan január 1 óta). Az Eamtv. 39. § rendelkezése alapján munkaviszonyban a munkáltató vezetője (különös szabályokkal, amelyek a munkaviszonyra is alkalmazandók) és a Kjt.Vhr. 5. § szerinti vezetők.

63 A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony tartalma, a felek jogai és kötelességei
Az Mt §§ rendelkezései teljes körűen alkalmazandók („A munkaszerződés teljesítése”) Általános teljesítési szabályok… Továbbá: a Kjt /A. §§ alkalmazandó.

64 Új elemek a teljesítés szabályai körében:
- Mt. 52. § (1) bekezdés d) pont: „a munkakör ellátásához szükséges bizalom”, - Mt. 52. § (2)-(4) bekezdés: a „borravaló”, - Mt. 53. §: a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyszerűsített szabályai: 44 munkanapos (352 órás) korlátozással – eltérés lehetséges a KSZ-ben minden irányban(Kjt: ????) – de: hatályba lépés: ban – módosítás az Mth-ban: arányosítási szabály. - Kjt. 24. § (1) bekezdés: a helyettesítési díj fennmaradt - képtelenség.

65 Az összeférhetetlenségről…
Hátterében: Mt. 8. § (általános) rendelkezése - a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, - a munkaidőn kívüli magatartások, illetve korlátozásuk (előzetes tájékoztatás mellett), - a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása, - a titoktartási kötelezettség - megsértésének jogkövetkezményei….(ált. súlyos, lényeges kötelességszegés)

66 Kjt. 41. § (1) bekezdés: a munkavégzésre irányuló további jogviszony – az összeférhetetlenség általános szabálya. Kjt. 41. § (2) bekezdés: a vezetői/magasabb vezetői összeférhetetlenség szabálya (hozzátartozó, gazdasági társaság stb.).

67 A munkavégzésre irányuló egyéb/további jogviszonyok problémája…
Másik foglalkoztatóval: - Kjt. 43. §: munkaidővel (részben, egészben) azonos tartamra – előzetes munkáltatói írásos hozzájárulás – jogvitának helye nincs. - Kjt. 44. §: nem a munkaidőre esően – előzetes bejelentés (kivéve: szellemi) – eltiltás csak összeférhetetlenség(?) esetén – jogvita.

68 Továbbá: Eamtv. 33. §: a munkaidőt nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony eltiltásának lehetősége (kivételekkel) az „üzemszerű” működés érdekében (az Mt. hatálya alatt is). A szabály felesleges…..

69 B) Azonos foglalkoztatóval: - Kjt. 42
B) Azonos foglalkoztatóval: - Kjt. 42. §: a munkaköri feladatok ellátására további jogviszony nem létesíthető, - értsd: „nem munkaköri feladatok” ellátására létesíthető.

70 Áht.Vhr. 51. § (2) bekezdés (azonosan a Kjt-vel)
Az „állományba tartozó”(?) részére(!)... Megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás… A munkaköri leírás szerint „előírható” feladatra…. Nem fizethető. Más esetben (nem munkaköri feladatra): - előzetes írásos szerződés, - igazolt teljesítés, - kötelező szerződéses kikötés: díjazás csak akkor, ha a munkakörbe tartozó feladatainak eleget tett(???)

71 Az Mt. hatálya alatt: - problematikus a párhuzamos jogviszonyok fennállta, - (csak) a visszaélésszerűség okán, - de: a probléma a Kjt. Hatálya alatt is fennáll.

72 Az összeférhetetlenség jogkövetkezményei (a korábbiakkal azonosan) (Mt
Az összeférhetetlenség jogkövetkezményei (a korábbiakkal azonosan) (Mt., és Kjt. 44. §) Az Mt. Hatálya alatt: Mt. 78. §: azonnali hatályú felmondás. A Kjt. Hatálya alatt: a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok esetében – eltiltás (bejelentés vagy engedélykérés esetén). Egyéb módon való tudomásszerzés esetén: öt napon belüli írásos eltiltás (felszólítás a megszüntetésre). 30 nap – azonnali hatályú megszüntetés (sajátos megszüntetési ok).

73 A „fegyelmi” jogintézményének megszűnése
A Kjt §§ hatályon kívül július 1. napjától. Kjt. 91. §: - (3) bekezdés: a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak az Mth. hatályánál fogva bekövetkező megszűnése, - (4) bekezdés: Mt. 56. § alkalmazása július 15-ig.

74 Mt. 56. §: hátrányos jogkövetkezmények
(KSZ vagy ennek hiányában munkaszerződés/kinevezés), a rendkívüli felmondás/azonnali hatályú felmetés alternatívájaként – határozott időre vagyoni hátrány: egyhavi alapbér. - határidő: azonos a korábbi rendkívüli felmondással (Mt. 78. § /2/ bekezdés). Mth. 6. § - az alkalmazandó Mt. Figyelem: Kjt. rendkívüli felmentési szabálya!!!

75 A módosításhoz… A jogintézmény lényeges szabályai az Mt-ben változatlanok….(ideértve az írásba foglalás elmulasztását is). Új elem: - 61. § (3) bekezdés: kötelező munkaszerződés- módosítás a munkavállaló ajánlatára a gyermek három éves koráig a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően (csak a napi munkaidő felének megfelelő időtartamra lehetséges) – de: Kjt. csak a teljes munkaidőnél engedi(???). Továbbá: a 61. § (1)-(2) bekezdés – aggályos (változatlanul).

76 Korábban a módosításhoz kapcsolódóan: a munkáltató személyében bekövetkező változás (Mt §) – Kjt. 24. § (3) bekezdés A gazdasági egység átadása az Mt. illetve a Kjt. hatálya alatt állók között. Szakítás a „munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás” eddigi dogmatikai koncepciójával – egyszerű szabály (az Európai Bíróság gyakorlatára figyelemmel). A munkavállalók közvetlen előzetes tájékoztatása (ÜT hiányában) (Mt. 38. § /2/ bekezdés). Mt. 40. §: A munkavállalói felmondás lehetőségének megnyitása a munkafeltételek „lényeges és hátrányos” megváltozására hivatkozva – a munkáltatói felmondás jogkövetkezményeivel. A munkavállalói ellentmondási jog továbbra is hiányzik. A jogelőd kezesi felelősségének elhagyása. Előzetes tájékoztatás kizárólag az ÜT-vel szemben (Mt §). Szakítás a hatályos Mt. 40/A. § koncepciójával (kollektív szerződések ütközése!) (Mt §). Mth.: „a munkarend” fenntartásának problémája. „Jogutódlás” a versenytilalmi megállapodásban és a tanulmányi szerződésben.

77 Mt. 63. § (3)-(4) bekezdés: a gazdasági egység átadása az Mt
Mt. 63. § (3)-(4) bekezdés: a gazdasági egység átadása az Mt. hatálya alól a Kjt. hatálya alá. Kjt. 25/A.-25/C. §§: gazdasági egység átadása a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá. Az Mt. a korábbi megoldást mellőzte, a Kjt. megtartotta….

78 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályozása: - Mt. Második Rész (A munkaviszony), - Mt. Második Rész, X. fejezet (A munkaviszony megszűnése és megszüntetése), - továbbá: különös szabályok az ún. atipikus munkaviszonyok körében (Mt. Második Rész, XV-XVII. Fejezet), - továbbá: kapcsolódó szabályok a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes szerződések és az igényérvényesítés körében.

79 Rendszertani megjegyzések…
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése….(Mt. 63. §, illetve Mt. 64. §), A disztinkció alapja: a megszűnés joghatása a felek nyilatkozata nyomán vagy egyéb jogi tény alapján következik be…(azonosan a korábbi Mt. megoldásával) De: ld. az Mt. 63. § (1) bekezdés c) pontját (a határozott idő lejárta) – a felek nyilatkozatának megítélése…..

80 Az új Mt. eredeti bizottsági javaslata az ún
Az új Mt. eredeti bizottsági javaslata az ún. felmondásvédelmi szabályok radikális változtatására irányult. Visszalépés ehhez képest - a felmondási „tilalmak” részbeni megtartása, az ún. védett kor fenntartása (a „szociális népszavazás” eredménye). Az ún. rendes felmondás intézményének megszüntetése. A megszüntetési módok (jogcímek) rendszerének változása (a határozott idejű jogviszony felmondása). A „rendkívüli felmondás” (azonnali hatályú, 78.§) alapjai változatlanok. Koncepcionális változás a munkaviszony jogellenes megszüntetésének körében.

81 A munkaviszony megszűnése (Mt. 63. §)
A munkavállaló halála A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díj, végkielégítés, szabadságmegváltás) A határozott idő lejárta „Jogutódlás” („alanycsere”) nem az Mt. hatálya alatti alany tekintetében (munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díj, végkielégítés, szabadságmegváltás) Egyéb (jogerős bírósági ítélet és atipikus munkaviszonyok)

82 Mth. 7. § (1) bekezdés: - a megszűnés feltételeire és jogkövetkezményeire a munkaviszony megszűnésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni, - korábban: régi Mt. 86. §.

83 Az egyes megszűnési esetekhez….
A munkavállaló halála (Mt. 63. § /1/ bekezdés a/ pont): - a munkaviszony „személyes” természete, - a „helyettesíthetetlenség”…., - a munkavállalói jogok és kötelezettségek (a munkavállalói pozíció) tekintetében nincs öröklés, de…. - a munkavállaló vagyoni jogai és kötelességei átszállnak az örökös(ök)re… - ideértve: a már esedékessé vált munkabér igényeket (a hagyaték része), - ideértve: (a kölcsönös) kárigényeket is (kivéve: személyiség- sérelemből eredőket), tovább: ld. különösen: Mt. 171.§ - az eltartott hozzátartozó tartást pótló kártérítési követelése (önálló igény).

84 A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (Mt. 63
A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (Mt. 63. § /1/ bekezdés b/ pont): - csak nem természetes személy munkáltató esetében következhet be, - természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) munkáltató esetében: halála esetén jogutódlás, - a „személyesség” problematikája a munkáltatói oldalon (a jogutódlás, illetve a gazdasági egység átadása esetén ex lege bekövetkező alanycsere: a személyesség háttérbe szorítása szociálpolitikai megfontolásokból), - tipikusan (a gazdálkodó szervezeteknél, de civil szervezeteknél is): - felszámolás (1991. évi XLIX. tv., Cstv.), - végelszámolás (2006. évi V. tv., Ctv.), - a munkavállalói követelések (Mt. 63. § /2/ bekezdés, Mt. 77. §, Mt §): felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés, a szabadság arányos részének pénzbeli megváltása.

85 Ld. még: 1994. évi LXVI. tv. (Bérgarancia tv
Ld. még: évi LXVI. tv. (Bérgarancia tv. a felszámolási eljárásban). Hátterében: 2008/94/EK irányelv. 5. cikk: a bérgarancia intézmények alapelvei (a tagállamok ezekre tekintettel kötelesek a részletes szabályokat meghatározni) a) elkülönített pénzalap (a fizetésképtelenségi eljárásban nem hozzáférhető) b) a munkáltatói hozzájárulás kötelessége (kivéve a tisztán állami költségvetési finanszírozást) c) a „biztosítási elv”.

86 A határozott idő lejárta (Mt. 63. § /1/ bekezdés c/ pont)
- Mt § (módosítása: Mth. 85. § /21/ bekezdés!!!), - a régi Mt. koncepciójának megtartása, - a határozott idő kikötése: munkaszerződésben, - a határozott idő kikötése (naptárilag vagy más alkalmas módon, de: a bontó feltétel tilalma, Mt. 19. § /1/ bekezdés), - az öt éves határozott idő (hat hónapon belül együttesen is), - a megismétlés (meghosszabbítás) korlátozása (hat hónapon belül: a munkáltatói jogos érdek, - a „továbbdolgozási szabály” elhagyása és annak következménye (régi Mt. 79. § /6/ bekezdés) – a szóban létrejött munkaszerződés (Mt. 44. §). De: ld korábban az Eamtv. rendelkezéseit a művészi és művészeti munkakörök esetében.

87 Megszűnés „a gazdasági egység” átadása esetén (Mt. 63
Megszűnés „a gazdasági egység” átadása esetén (Mt. 63. § /1/ bekezdés d/ pont) - a nem az Mt. hatálya alatt állónak való átadás, - alapja: Mt. 36. § (1) bekezdés tényállása, - régi Mt. 86/B-86/E. §§ (a továbbfoglalkoztatás), - a „jogviszonyváltás” intézményének elhagyása, - de: fordított esetben megmaradt (pl. Kjt. 25/A. §), - az átadó munkáltató előzetes (15 nap) tájékoztatási kötelezettsége a megszűnésről (Mt. 63. § /4/ bekezdés), - a munkavállalói igények: azonosan a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével (ld. fent).

88 „Egyéb” megszűnési esetek (Mt. 63. § /1/ bekezdés e) pont)
- gyakorlatilag: bírói ítélet (közügyektől és foglalkozástól eltiltás), valamint az atipikus jogviszonyok körében az egyes jogviszonytípusokhoz kapcsolódó különös esetek (ld. később), - hátterében: LB MK 13. ÁF, - vitás: az automatikus megszűnés (vagy megszüntetési mód), - de: a felek módosítási lehetősége.

89 Továbbá: az atipikus munkaviszonyok körében:
- Mt §: a munkakör megosztása – a munkavállalók száma egyre csökken – távolléti díj a felmondási időre és végkielégítés, valamint szabadságmegváltás – de: új munkaviszony létesítésének lehetősége, - Mt §: a több munkáltató által létesített munkaviszony – a munkáltatók száma egyre csökken – a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének szabályai szerint - de: új munkaviszony létesítésének lehetősége, - Mt §: az iskolaszövetkezet tagjának munkaviszonya megszűnik a tagsági viszony megszűnésével, - Mt §: a vezető munkaviszonyának megszűnése – a vezető tisztségre létesített munkaviszony megszűnése (jogalkotási hiány – de: korábbi bírói gyakorlat).

90 A munkaviszony megszüntetésének rendszere (64. és köv. §§)
Határozott időtartamú jogviszony: - közös megegyezés - felmondás (mindkét oldalon meghatározott indokkal, tilalmakkal, védelmi szabályokkal) - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti, továbbá: munkáltatói oldalon távolléti díj megfizetésével az Mt. 79. § szerint) Határozatlan időtartamú jogviszony: - felmondás (a munkáltatói oldalon: védelmi szabályok a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel, anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa fizetés nélküli szabadság nélkül, rehabilitációs ellátás, tilalmak, nyugdíjas esetében indokolás nélkül) - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti) Továbbá: ld. korábban a munkáltató személyében bekövetkező változást (Mt. 40. §: munkavállalói felmondás a munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása esetére – indokolási kötelezettséggel)

91 A megszüntetés általános szabálya: Mt. 64. § (2) bekezdés.
Az indokolás „világossága”, „valósága” és „okszerűsége” – feltéve, hogy a nyilatkozattévőnek van indokolási kötelezettsége. A kapcsolódó bizonyítási szabály – az indokolást közlő bizonyítása kötelezettsége (és terhe). Továbbá: az írásbeliség (Mt. 22. § (3) bekezdés a megszüntetés tekintetében, továbbá: Mt. 22. § (4) bekezdés!!!).

92 Az Mt. megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek jogi természete:
- a megszűnési és megszüntetési jogcímek kógens szabályozása, - a munkáltatói kártérítési kötelesség a jogellenes megszüntetés esetén kógens szabállyal, - egyéb tekintetben: számos a kollektív szerződéssel szemben relatív diszpozitív szabály (pl. a felmondás és a felmondási idő, a csoportos létszámcsökkentés, azonnali hatályú felmondás), - de pl. Mt. 77. § (végkielégítés) „tarifadiszpozitivitása”, - továbbá: a ksz a 30 napos (alap)felmondási időnél hosszabbat állapíthat meg – az eltérés lehetőségének konkrét törvényi meghatározása, - a munkaszerződéssel szembeni általános relatív diszpozitivitás (eltérés csak a munkavállaló javára).

93 Továbbá: a megszüntetésre vonatkozó szabályok jogi természetéhez – a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó kivételes szabályok (ld. fent is): - Mt § alapján, - a felmondási idő szabályai kógensek, - a végkielégítés mértékére vonatkozó szabály kógens, - (a munkaidőre vonatkozó egyes szabályok mellett).

94 A közös megegyezés (Mt. 64. § /1/ bekezdés a/ pont)
Tartalmilag: a megszüntetésre irányuló akarat kifejezése. Formailag: írásbelisége (ld. fent), illetve annak elmaradása (Mt. 22. § /4/ bekezdés az érvénytelenség jogkövetkezményéről.) Az ajánlati kötöttség szabályainak alkalmazása (Ptk.) A jogorvoslatról való kioktatás mellőzése(!) – hátterében: Mt. 22. § (5) bekezdés: az egyoldalú nyilatkozatok indokolásának általános szabálya. Gyakorlatban: a közös megegyezések megtámadása (Mt. 29. §) A sikeres munkavállalói megtámadás jogkövetkezménye: Mt §§ alkalmazása (a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei) – indoka: a megtámadási okok.

95 A felmondás (Mt. 64. § /1/ bekezdés b/ pont, Mt. 65-70. §§)
A korábbi Mt-ben „rendes” és „rendkívüli” felmondás disztinkció, amelyet az Mt. megszüntetett. Helyette: „felmondás”, „azonnali hatályú felmondás” – eltérő szabályokkal a munkáltatói és munkavállalói oldalon, illetve a határozott és határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyban.

96 A felmondás általános szabályai körében: Mt. 65
A felmondás általános szabályai körében: Mt. 65. § (2) bekezdés: a felek a felmondás jogát megállapodásukkal kizárhatják – a munkajogviszony kezdetétől számított egy éves időtartamra.

97 A munkáltatói felmondás
A határozatlan időtartamú munkajogviszony munkáltató általi felmondása (Mt. 65., 66., 67., 68., 69., 70., 77. §§, továbbá kiegészítőleg a csoportos létszámcsökkentés szabályai) Az írásbeliség (az alakiság közös kelléke) (ld. korábban). A munkáltatói indokolási kötelezettség fenntartása az új Mt-ben – viták a bizonyítási kötelezettség körül (64. § /2/ bekezdés) – a valóság és okszerűség követelménye – LB. MK. 95. ÁF. A „hagyományos” felmondási indokok megtartása: Mt. 66. § (2)-(3) bekezdés – a rendszer nem „kötött”…. 66. § (3) bekezdés – a 2011/23/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének szabálya – értelmezése…. Továbbá: Mt. 66. § (9) bekezdés – a nyugdíjas munkavállalóval szembeni felmondás esetén az indokolási kötelezettség mellőzése (felmondás a nyugdíjas minőségre hivatkozva, Mt § /1/ bekezdés g/ pont).

98 A LB MK 95. ÁF (a joggyakorlatra alapvető befolyással; az új Mt
A LB MK 95. ÁF (a joggyakorlatra alapvető befolyással; az új Mt. szem előtt tartotta). Lényeges tézisei: - a valós, de nem okszerű felmondási indok is jogellenessé teszi a felmondást, - a méltányossági ok, illetve a „munkaügyi jogvita keretein kívül eső ok” problémája, - a felmondás okának összefoglaló megjelölése, - a felmondásban meg nem jelölt (közölt) ok bizonyításának nincs helye, - a rendeltetésszerűtlen joggyakorlás (egyébként érvényes felmondás esetén).

99 Továbbá: - az Eamtv. 30. § (1)-(5) bekezdés, - a „40%-os” szabály megtartása, - sajátos felmondási/felmentési indok, - előzetes értesítés, - többlet-végkielégítés, - tilalmak érvényesülése.

100 A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.)
- várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/ bekezdés), - szülési szabadság, - gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt megilleti), - emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói tájékoztatás esetén), - tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén. A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/ bekezdés – a csoportos létszámcsökkentés problémája.)

101 Mth. 7. § (4) bekezdés: a reprodukciós eljárás alatti védelem fennállta – a kezelés tartamára, legfeljebb azonban december 31. napjáig.

102 A felmondási védelem egyéb intézményei….
A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés): - a korábbi intézmény megtartása változtatással, - a „szociális népszavazás”, - a felmondás indokai: - a munkavállaló magatartására alapított okból csak „rendkívüli” esetben (szerződésszegés), - egyébként a szokásos okok (munkavállaló képessége, munkáltató működése), - „munkakör-felajánlási” kötelezettség (a munkavállalói képességekre vagy a munkáltató működésére alapított felmondás esetében).

103 A „védett korral” azonos szabály: az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondásakor (a gyermek 3 éves koráig), ha nem vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot. A rehabilitált munkavállaló védelme (Mt. 66. § /7/ bekezdés) – az egészségügyi okra alapított felmondásnál munkakör-felajánlás. A munkakör felajánlása tartalmilag: szerződésmódosítási ajánlat a munkáltató részéről. (De.: a magyar munkajogból hiányzik az ún. „módosító felmondás”)

104 II. A határozott idejű munkajogviszony munkáltató általi felmondása (Mt. 66. § /8/ bekezdés)
Kötött felmondási rend(szer). Az indokok: - Felszámolás vagy csődeljárás, - a munkavállaló képességei (magatartása esetén csak azonnali hatályú felmondás), - a munkajogviszony fenntartása elháríthatatlan külső okból lehetetlenül. A felmondás egyéb szabályai alkalmazandók.

105 A munkavállalói felmondás (Mt. 67. §)
A határozatlan idejű munkajogviszonyban: - alaki és tartalmi kellékek azonosak, de hiányzik az indokolási kötelesség (de: ld. Mt. 40. §) II. A határozott idejű munkajogviszonyban - indokolási kötelezettséggel: lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem okán.

106 A határozott idejű munkajogviszony felmondással történő megszüntethetősége (munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt) a korábbi Mt. rendszertani hibáját korrigálja.

107 A felmondási idő Általában: 30 nap, illetve a munkáltatói felmondás esetében a munkaviszony hosszától függően további 60 nap. Maximuma: megállapodás alapján hat hónap. Mth. 7. § (6) bekezdés: csak az Mt. hatályba lépése után kötött szerződés esetében. A figyelembe vehető munkaviszony: általában nem kell figyelembe venni az egybefüggően 30 napot meghaladó díjazás nélküli időszakot (kivételek: szülési szabadság, gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság és katonai szolgálat).

108 A felmondási idő kezdete (Mt. 68. §):
- a betegség miatti keresőképtelenség, - a gyermekápolási keresőképtelenség, - a hozzátartozó gondozására kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követően. Korábban tilalmi tényállások…. A közlés lehetséges….(a korábbi tilalmi szabály megszűnése). A 15/30 napos szabály elhagyása a korábbi Mt-ből. Figyelem!!!!!! – hiba a Kjt-ben!!!!!!! Munkáltatói felmondás esetén: felmentés a munkavégzés alól (Mt. 70. §).

109 Az azonnali hatályú felmondás (Mt. 78-79. §§)
A próbaidő alatt (Mth. 85. § /2/ bekezdés) (a gyakorlatban: rendeltetésszerűsége, illetve a diszkrimináció kérdése). Munkáltatói megszüntetés a határozott idejű munkajogviszonyban (Mt. 79. §) (fizetéssel, indokolás nélkül). A korábbi rendkívüli felmondás (Mt. 78. §, korábbi Mt. 96.§): - mindkét fél oldalán, - tényállások azonosak („szerződésszegés) , - jogkövetkezmények azonosak, - határidők azonosak.

110 A végkielégítés (77. §) Jogpolitikai viták a végkielégítés törvényi szabályozásáról és funkciójáról, valamint az Európai Bíróság újabb ítéletei következtében kialakult helyzetről (a „nyugdíjasok”). (Eredeti, 1991-es) jogpolitikai indoka: kifejezetten szociálpolitikai, illetve foglalkoztatáspolitikai – ld. különösen a nyugdíjas munkavállaló esetét.

111 A végkielégítésre jogosultság esetei:
a) munkáltatói felmondás, b) munkáltató jogutód nélküli megszűnése, c) Mt. 63. § (1) bekezdés d) pont (a gazdasági egység átadása….) d) munkavállalói azonnali hatályú felmondás a „munkáltatói szerződésszegés” esetében (Mt. 78. §) e) Mt. 40. § tényállásában (munkavállalói felmondás esetében) Összességében: a munkajogviszony megszűnése/megszüntetése nem a munkavállalónak „felróható” okból következett be.

112 az alapjául szolgáló munkaviszony időtartamába csak a szülési szabadság és a gyermekgondozási célú szabadság, valamint a tényleges önkéntes tartalékos szolgálat ideje (max.: 3 hónap) számít be (a 30 napon túli munkabér nélküli időszakokból), továbbá az Mth. 7. § szerint a korábbi sorkatonai szolgálat, a védett korúak esetében sávos mértékű emelt végkielégítés (a korábbi egységessel szemben, Mt. 77. § /3/ bekezdés), nem jogosult a munkavállaló: nyugdíjas, a magatartásra vagy képességekre alapított felmondás esetén (eü. kivétel) (Mt. 77. § /5/ bekezdés).

113 A munkaviszony jogellenes megszüntetése
A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése és annak következményei ( §§): Változás: kártérítési szemlélet érvényesítése, munkavállalói kárenyhítési kötelezettség, Mt. 82. § (4) bekezdés: kártérítés, ám – alternatív módon – pönálé jellegű szankció (felmondási időre járó távolléti díj), az elmaradt munkabér címén követelhető kártérítés korlátozása: tizenkét havi távolléti díj, a munkaviszony megszűnésének időpontja, visszahelyezés korlátozása: csak diszkrimináció, tilalmakba ütköző felmondás vagy szakszervezeti/munkavállalói képviselő, valamint a közös megegyezés vagy saját nyilatkozat munkavállalói megtámadása esetében.

114 A munkavállalói jogellenes megszüntetés (84.§)….
- felmondási időre járó távolléti díj, - határozott időnél: a hátralévő idő, legfeljebb 3 havi távolléti díj, - kártérítés, - maximum: 12 havi távolléti díj, - (változatlanul) jogellenes megszüntetésnek minősül, ha a munkavállaló a megszűnéskor a munkakörét nem a megfelelő rendben adja át.

115 Eljárás a megszűnéskor (megszüntetéskor)
Mt §§ A munkakör átadása és elszámolás. A munkabér kifizetése és igazolások kiadása – Mth. 85. § (4) bekezdés – felmondás esetén az utolsó munkában töltött napon, egyébként a megszűnést követő 5. napon (legkésőbb). Munkáltatói értékelés – egy évig, legalább egy éves jogviszony esetében – kérelemre – valósága – bírói út. Igazolás a munkavállaló munkabérét terhelő (végrehajtandó) tartozásokról – Vht. 78. §.

116 A Kjt. hatálya alatt…. A megszűnési esetek a korábbiakhoz képest nem változtak (és gyakorlatilag sem problematikusak; ld. a határozott idő lejártát korábban) (Kjt. 25. § /1/ bekezdés) A megszüntetési esetek körében változások (Kjt. 25. § /2/-/4/ bekezdés) – különös figyelemmel e változásokra. Továbbá: különös szabályok az Eamtv-ben (a felmentéshez).

117 A közös megegyezés – Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pont
Szabályai változatlanok, de…. „a közalkalmazott javára való eltérés….” Továbbá: Mt. 22. § (4) bekezdés!!! Továbbá: Mt. 28. §!!!

118 Az áthelyezés – Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont - változatlan…..
A lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pont, 27. § (1) bekezdés, 28. § - változatlan, de a határozott idejű jogviszonyban a közalkalmazott lemondhat (lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem)!!!! (Azonosan az Mt. 67. § /2/ bekezdésével.) A rendkívüli lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés d) pont, 29. § - változatlan – a régi rendkívüli felmondás, illetve Mt. 78. § (az azonnali hatályú felmondás).

119 A felmentés – Kjt. 25. § (2) bekezdés e) pont, 30-33. §§
Írásbeliség, indokolási kötelezettség és bizonyítási szabály változatlan. Határozatlan idejű jogviszonyban – határozott esetében Kjt. 27. § (2) bekezdés – ld. lent. A felmentés (kötött) indokai (változatlanok január 1. napi állapothoz képest): - a munkáltatói tevékenység(rész) megszűnése, - OGY, kormány, min., intézményvezető (testület)(!!!) döntése – létszámcsökkentés, átszervezés, - tartós alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés, - nyugdíjas minőség (közléskor vagy a felmentési idő kezdetekor), - kérelem (Tny. 18. § (2a) bekezdés – nő). Alkalmatlanság (munkavégzés, magatartás) – védekezés – elmulasztásának a bírói gyakorlat szerint nincs jogkövetkezménye.

120 Továbbá: Eamtv. 30. §: a „40%-os” szabály a Kjt-hez képest többlet-indok a karmester stb. esetében.

121 A felmentési tilalmak és korlátozások
Mt. 65. § (3)-(6) bekezdést alkalmazni kell a Kjt. hatálya alatt… a hagyományos értelemben vett felmentési tilalmak eseteinek változása…. tartalmilag: közlési tilalom….

122 A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.)
- várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/ bekezdés), - szülési szabadság, - gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt megilleti), - emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói tájékoztatás esetén), - tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén. A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/ bekezdés)

123 Az Mt. 66. § (4)-(7) bekezdését alkalmazni kell a Kjt
Az Mt. 66. § (4)-(7) bekezdését alkalmazni kell a Kjt. hatálya alatt is… az ún. felmondási/felmentési korlátozások esetei körében…

124 A felmondási/felmentési védelem egyéb intézményei….
A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés) a Kjt. hatálya alatt is. Egyéb védelmi szabályok a Kjt. hatálya alatt is.

125 Kjt. 31. §: a felmentés sajátos korlátozása: a felmentési idő kezdete a védelmi helyzeteket (külföld, házastárs stb.) követően - változatlan. Sajátos ellentmondás, hiba(?????): a Kjt. 38. § (1) bekezdése szerint az Mt. 68. §-a nem alkalmazható….

126 Kjt. 32. § - a felmentés különösen indokolt esete – változatlan (pl
Kjt. 32. § - a felmentés különösen indokolt esete – változatlan (pl. házastárs jövedelme, egyedülálló a gyermek 18 éves koráig….) A felmentési idő és a munkavégzés alóli mentesítés szabályai változatlanok. A csoportos létszámcsökkentés szabályai változatlanok (Mt. 71. és köv. §§, a KT tájékoztatása mellett). A végkielégítés szabályai változatlanok, az Mt. új szabályai nem alkalmazhatók és többlet-végkielégítés a „40%-os „ szabály esetében.

127 Az azonnali hatályú megszüntetés (a munkáltató részéről) – Kjt. 25
Az azonnali hatályú megszüntetés (a munkáltató részéről) – Kjt. 25. § (2) bekezdés f) pont A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés A határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkáltató által a hátralévő átlagkereset, legfeljebb 1 év megfizetésével - csak meghatározott okból (tevékenység megszűnése, OGY stb. döntése, alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés, nyugdíjas minőség(!!!!), - nem megfelelő munkavégzés vagy alkalmatlanság (kivéve eü.) esetében csak legfeljebb egyhavi átlagkereset. Az összeférhetetlenség megszüntetésének elmaradása 30 napon belül (ld. fent). Erkölcsi bizonyítvány hiánya… (felhívás, 15 nap vagy a munkáltató tudomására jut).

128 A rendkívüli felmentés – Kjt. 25. § (2) bekezdés g) pont (!!!!)
A korábbi Mt. szerinti (munkáltatói) rendkívüli felmondás (korábbi Mt. 96.§), A határozott és határozatlan idejű jogviszonyban is, Mt. 78. § - „szerződésszegés” tényállásai, - határidők (objektív és szubjektív). Gyakornoki idő alatt ….

129 A munkaidő szabályaihoz….
Az Mt. rendelkezéseinek általános alkalmazhatósága (Kjt. 59. §), kivéve: - általános teljes munkaidőnél rövidebb munkaidő nem állapítható meg, - egyéb kollektív szerződéses, kinevezéses eltérések sem lehetségesek.

130 A munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás
A munkaidő szabályai körében a 2003/88/EK irányelv által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása és egyszerűsítés. „Több műszakos” (munkáltatói tevékenység): ha a munkáltató tevékenységének tartama hetente eléri a nyolcvan órát – jelentősége: Mth. – vitás… A készenléti jellegű munkakör meghagyása – de: Mth. – EU – ld. alább. Különösen: munkaidő-keret és az ún. gördülő „munkaidő-kontó” (munkaidő-elszámolási időszak, nem keret)? (98. §)

131 Módosítások az Mth-ban…
Mth. 85. § (Mt. módosítás): a napi/heti munkaidő mértékére vonatkozó szabályok: - Mt. 99. § módosítása, - a készenléti jellegű munkakör szabályainak változása – a megállapodás felmondása 15 napos felmondási idővel.

132 Kérdésben: a készenléti jellegű munkakör….
- Mt. 91. § (fogalma) (ellenőrizhető!!!), - Mt. 92. §: a hosszabb munkaidő (napi 12 óra) a felek megállapodása alapján, - Mt. 99. §: a beosztás szerinti(!!!) napi munkaidő 24 óra, heti munkaidő 72 óra a felek külön(!!!) megállapodása alapján, - Mt. 99. § (3) bekezdés: a külön megállapodás a munkavállaló által felmondható (EU - ????)

133 Alapja: az általános teljes napi munkaidő (Mt. 92
Alapja: az általános teljes napi munkaidő (Mt. 92. § /1/ bekezdés) és az általános munkarend (Mt. 97. § /2/ bekezdés). Eltérések: a munkaidő mértéke és beosztása tekintetében. Kötetlen munkarend: Mth.: írásban – heti átlagban legalább a napi munkaidő felét a munkavállaló osztja be – kérdésre: a felügyelet felülbírálhatja!!!! Eamtv. 31. § (3) bekezdés: a művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatott csak meghatározott célból köteles a munkahelyén tartózkodni.

134 Munkaidőkeret (Mt. 94. §): 4, illetve 6 hónap (megszakítás nélküli, több műszakos, idény, készenléti, egyes közlekedési ágazatok esetében), 1 év (kollektív szerződés alapján: technikai vagy munkaszervezési okból, törvényi konkrét/!/ korlátozás nélkül általában). Eamtv. 32. §: négyhavi keret lehetősége (felesleges szabály). A kollektív szerződés megszűnése nem érinti a már elrendelt munkaidő-keretet. A munkaviszony megszűnése a keret lejárta előtt (Mt. 95. §) – a rendkívüli munkaidőre, állásidőre és az előlegre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása (ld. alább).

135 Kérdésben: lehet-e idényjellegűnek tekinteni a színházi működést?
Nem, mert Mt. 90. § c) pont – a munkaszervezéstől függetlenül….(!!!!) A probléma hátterében: a vasárnapi munka pótléka…(eltérő interpretációk az Mt-hez).

136 A munkaviszony megszűnése a keret lejárta előtt (95. §)
Elszámolás…. a rendkívüli munkaidő szabályai szerint (pl. határozott idő lejárta, munkáltatói felmondás a működési okra alapítottan, ált.: a munkavállalónak „nem felróható”, ha többet dolgozott) az állásidő szabályai szerint (pl. határozott idő lejárta, munkáltatói felmondás a működési okra alapítottan, ált.: a munkavállalónak „nem felróható”, ha kevesebbet dolgozott) Az előlegnyújtás szabályai szerint (pl. munkavállalói felmondás, ált.: a munkavállalónak „felróható”, ha magasabb díjazásban részesült, mint a beosztás szerint egyébként járna) – visszakövetelhető.

137 A munkaidő mértékére vonatkozó szabályok egyébként változatlanok („általános teljes napi munkaidő”, illetve napi felső korlát). A munkaidő-beosztás szabályai (alapvetően) változatlanok (ld. korábban: „általános munkarend”) Közlése: 7 nap, kivételesen módosítható: 4 nap. (97. §). Keret (elszámolási időszak) esetén: a hét minden napjára beosztható (rendes munkaidő) – de: a vasárnapi és munkaszüneti napi rendes munkaidő-beosztás korlátaival. Keret (elszámolási időszak) esetén: a napi munkaidő egyenlőtlen beosztása (4 – 12/24 – 48/72)

138 Vasárnapra (rendes munkaidő) (Mth. , Mt. 101
Vasárnapra (rendes munkaidő) (Mth., Mt §): csak meghatározott esetekben osztható be (rendeltetése folytán működő, idény, megszakítás nélküli, több műszakos, készenléti, részmunkaidő e napokra, külföld vagy társadalmi közszükséglet….). Munkaszüneti napra: több műszakos, készenléti, szombati/vasárnapi részmunkaidős esetén nem osztható be rendes munkaidő!!!

139 Munkaközi szünet: 6 óra/20 perc, 9 óra/ további 25 perc, legfeljebb 60 perc.
Napi pihenőidő: 11/8 (változatlan, 104.§). Heti pihenőnap: heti 2, munkaidőkeretben egyenlőtlen beosztása (összevonása!!!), hat munkanap után 1 pihenőnap (kivéve: megszakítás nélküli, több műszakos, idény), havi egy vasárnap (kivéve: szombat vasárnapi részmunkaidős). Heti pihenőidő: heti 48 (40 – benne egy naptári nap, illetve havi egy vasárnap – kivéve: részmunkaidő szombatra vagy vasárnapra – keret átlagában 48 óra) Rendkívüli munkaidő: 250 óra /naptári év (KSZ: 300 óra). Nem művészi munkakörben Eamtv 35. §: 400 óra. A rendkívüli munkaidő arányosítása (év közben kezdődő munkaviszony, határozott idő, részmunkaidő).

140 Kérdésre: a köztulajdonú munkáltatónál a munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része – elvileg bírságolható (mert a munkaidő szabályainak megtartása az ellenőrzés tárgya)!!!

141 Kérdésben: a pihenőnapok „összevonása” (az Mt
Kérdésben: a pihenőnapok „összevonása” (az Mt. a kifejezést nem használja, helyette: egyenlőtlenül). - az összevont kiadás lehetséges továbbra is (ld. fent), - a heti pihenőnap és a heti pihenőidő kiadásának szabályaitól a KSZ csak a munkavállaló javára térhet el!!! - ezért: a heti pihenőnap alkalmazásában nem lehet eltérni a hat munkanapot követő egy pihenőnaptól (csak megszakítás nélküli, több műszakos vagy idény esetén), illetve a havi egy vasárnaptól nem lehet eltérni!!!! (csak az e napi részmunkaidőnél).

142 Mth.: - az Mt. XI. fejezete az Mt. a hatályba lépését követően közölt munkaidőkeret vagy munkaidő-beosztás esetében alkalmazandó, - de: július 1. napjától alkalmazandó (kivételesen): - megszűnés a keret lejárta előtt, - a munkaidő-beosztás módosítása rendkívüli okból négy nappal korábban, - fizetés nélküli szabadság a tényleges önkéntes tartalékosnak, - rendkívüli munkaidő 2012-ben: 225 óra. (De: Eamtv.)

143 Eamtv. 31-32. §§ - különös szabályok a munkaidőre:
- művészi és művészeti munkakörben a teljes munkaidő számítása, - a színpadi próba időtartama: 4 óra(?) - a nem színpadi próba tényleges időtartama számítandó a munkaidőbe.

144 Az ügyelet és a készenlét (110-112. §§)
A jogintézmények alapja változatlan… Négy órát meghaladó készenlét és ügyelet csak meghatározott esetekben rendelhető el (110. § /2/ bekezdés, társadalmi közszükséglet, baleset, technológia biztonsága). Az ügyelet tartama max. 24 óra (benne a kezdő napra beosztott rendes és rendkívüli munkaidő). A készenlét tartama havi 168 óra (a keret átlagában), illetve havonta legfeljebb négy (alkalommal) heti pihenőnapra. Közlése: egy hét/egy hónap (kivéve: 97. § /5/ bekezdés: előre nem látható körülmény).

145 A szabadság (115-133. §§) Alapszabadság (20 munkanap)
Pótszabadság (életkori, gyermek alapján, fiatal munkavállaló, föld alatti munka, ionizáló sugárzásban végzett munka, egészségkárosodás) Betegszabadság Szülési szabadság Fizetés nélküli szabadság (a gyermek három éves koráig, GYES idejére a gyerek tíz éves koráig, hozzátartozó ápolása két évre, tényleges önkéntes tartalékos katona és Kjt. 58/A. §: a házastárs külszolgálata)

146 Továbbá: a Kjt. pótszabadságokra vonatkozó szabályait az Mt
Továbbá: a Kjt. pótszabadságokra vonatkozó szabályait az Mt. hatályba lépése nem érintette!!!! Eamtv. 36. § (2) bekezdés: 5 nap pótszabadság a művészi és művészeti munkakört betöltőknek (változatlanul).

147 A szabadság kiadása (122-125. §§)
Főszabály: esedékességének évében ki kell adni, de kivételesen: - az október 1. után kezdődött munkaviszonyban a következő év március 31-ig, - a munkavállaló oldalán felmerült ok esetén annak megszűnésétől számított 60 napon belül, - „kivételesen fontos gazdasági érdek….” KSZ alapján egynegyede a következő év március 31-ig - a szabadság egyharmadának az esedékesség évét követő évben való kiadása (megállapodás alapján az alap és életkor alapján járó szabadságot),

148 A szabadság kiadásának egyéb szabályai:
- hét nap (legfeljebb két részletben) a munkavállaló – 15 nappal megelőző - kérése szerint, - Eamtv. 36. § - a munkáltató üzemszerű működése érdekében nem kell kiadni (hibás rendelkezés) - főszabályként 14 nap egybefüggően (eltérő megállapodás lehetséges), § (2) bekezdés: a beosztás szerinti munkaidőben (órában) való kiadás, elszámolás és nyilvántartás.

149 A munkaidő nyilvántartása (134. §):
- rendes és rendkívüli munkaidő (ügyelet), készenlét, szabadság, - naprakészen, - kivétel: a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartása az írásban közölt beosztás havi igazolásával (változás naprakész feltüntetésével), továbbá kötetlen munkaidő (a szabadságot ebben az esetben is) - nyilvántartási kötelezettség (megállapodásokra): készenléti jellegű munkaidő.

150 Kérdéshez: a munkaidőt nyilán kell tartani a fent említett kivételekkel.
Létezik-e, aki nyilvántartja a színész munkaidejét? De jure kellene. Az átalánydíjazás esetében is van nyilvántartási kötelezettség, de Kjt. alatt nincs is átalány!!! Túlóraátalány esetében is értelmezhető a rendkívüli munkavégzés!!! (Sőt: az aránytalanság is!!!!).

151 Mth.: - a szabadságra és betegszabadságra vonatkozó szabályok csak 2013-tól (későbbi hatályba lépés).

152 A munka díjazásának szabályaihoz
Az Mt. díjazásra vonatkozó szabályai közül számos alkalmazását mellőzi a Kjt. 80. §: - alapbér, teljesítménybér, - a pótlékot magában foglaló alapbér és átalánymegállapodás nem lehetséges, - számos munkabér-védelmi szabály mellőzése.

153 A Kjt. besorolási szabályait az Mt. hatályba lépése nem érintette.
A Kjt. szerinti pótlékok rendszerét az Mt. hatályba lépése nem érintette. Kjt.Vhr. módosítása e tekintetben is várható. Kjt. 67. § - az illetménykiegészítés a gazdálkodás eredményéből (KSZ vagy munkáltató). Kjt. 75. § - a kollektív szerződésben megállapítható pótlékok problémája.

154 Kjt. 76. § hatályon kívül – alkalmazandó: Mt. 143
Kjt. 76. § hatályon kívül – alkalmazandó: Mt § - de: kötetlen munkaidőben nem!!! Kjt. 77. § - a keresetkiegészítés – egyszeri vagy rendszeres (határozott időre) - KSZ vagy munkáltató

155 - hosszas (politikai) vita, különösen a bérpótlékok törvényi szabályozása körében, - különösen műszakpótlék és éjszakai pótlék ügyében,

156 A bérpótlékok ( §§): - hátterében: (az említett) jogpolitikai vita, - alapja: alapbér (eltérő megállapodás hiányában), - műszakpótlék: 18 és 06 óra közötti időre, 30%, ld. még alább., - éjszakai pótlék: 15% (legalább egy óra esetén) (kivéve a műszakpótlékra jogosult munkavállalót), - vasárnapi pótlék: 50% (csak több műszakos és készenléti munkakörben, valamint a kereskedelemben, egyéb esetekben nem), - munkaszüneti nap pótléka: 100%, - túlmunka pótléka: 50% vagy szabadidő, ld. alább, - heti pihenőnapi és munkaszüneti napi túlmunka pótléka: 100%, vagy 50% és szabadidő, - a szabadidő kiadása: a következő év végéig (megállapodás alapján).

157 Mth. az Mt. 141. § módosítására irányulóan:
- a műszakpótlék, - a rendszeres változás értelmezése. Mth. az Mt § módosítására irányulóan: - a túlmunka ellenértékében való megállapodás, - de: Kjt. 80. § (3) bekezdés: szabadidőt csak a kollektív szerződés állapíthat meg.

158 A készenlét és ügyelet díjazása (144.§)
Készenlét: - 20% készenléti pótlék, - munkavégzés esetén: rendkívüli munka pótléka. Ügyelet: - 40% ügyeleti pótlék, - munkavégzés esetén: - tartama mérhető: rendkívüli munka pótléka - tartama nem mérhető: 50% ügyeleti pótlék.

159 Különös díjazási szabályok az Eamtv-ben
Az Mt., Kjt. És a (még) hatályos Kjt.Vhr. mellett: - művészi munkakörben foglalkoztatott külön díjazása az előadásért (KSZ, munkaszerződés alapján), - nem művészi munkakörben foglalkoztatott külön díjazása (közreműködési díj) színpadi szereplésért (megállapodás alapján, a pótlékalap 5-50%-a) - ügyeleti díj (40%, azonosan az Mt-vel), - közreműködési és ügyeleti díj KSZ alapján átalányban (az átalány szabálya általában egyébként a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható).

160 146. §: az állásidő díjazásának szabálya – az elháríthatatlan külső ok,
értelmezési kérdései…. pl. (különösen) a sztrájk problémája…

161 Mth. 9. §: - a távolléti díj számításának szabályai csak tól, ben: régi Mt. 151/A. § szerint.

162 A munkabér védelme körében…
Mt §: a munkabér elszámolás módosítása a tárgyhót követő 20. napig. Mt § (az Mth-val módosul): az alapbérrel szembeni beszámítás – a „levonásmentes munkabérrel szemben”. Kjt. szabályai irányadók (Mt. számos esetben kizárva).

163 XIII. A kártérítési felelősség szabályai
Kjt §§ alkalmazása. Mt. teljes kárfelelősségi szabályrendszerének alkalmazása, kivéve: Mt §, Mt § - utóbbi jelentősége: nem lehet a közalkalmazott kártérítési felelősségének mértékét a gondatlan károkozás esetére nyolchavi távolléti díj összegére felemelni (KSZ-ben sem).

164 A munkajogi kárfelelősség…. (Mt. 166. és köv. §§)
Koncepcionális változások…. A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapja: az ellenőrzési kör – a „munkáltatói működési körhöz” kapcsolódó kártelepítési szabály megszüntetése. Módosítás: a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása. Az „előreláthatóság” megjelenése a kártérítés (mértéke, illetve az okozatosság) körében. A munkavállalói felelősségkorlátozás csak az enyhe gondatlansággal okozott károk esetében. A kártérítés mértékének bíróság általi (méltányossági alapú) korlátozása – Ptk § (2) bekezdés. A munkavállalói biztosíték (egy havi alapbér).

165 A munkáltató kártérítési felelőssége (166-178. §§)
A kárfelelősség jogalapja (kimentés és kármegosztás) A kártérítés mértéke és módja A „szakaszos elévülés” A Ptk. XXXI. fejezetének alkalmazása Az eltérés lehetősége (a munkaszerződés és a kollektív szerződés a munkavállaló javára térhet el)

166 A jogalaphoz…. A munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár megtérítése. „Kirendelésnél”: egyetemlegesség. A „bevitt dolgok” esetében: általános szabály, de a munkáltatói rendelkezések megszegése esetén csak szándékos károkozásért való munkáltatói felelősség. Kimentés: - bizonyítási kötelezettség mellett, - ellenőrzési körön (nem működési körön) kívüli ok, és - az okkal nem kellett számolnia, és - nem volt elvárható, hogy elkerülje (elhárítsa), - vagy a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása.

167 A kártérítés mértéke és a kármegosztás…
Teljes kártérítés (főszabály). Nem kell megtéríteni azt a kárt, amely (a károkozás idején) nem volt előre látható. (Ld. Új Ptk. Javaslata: 5:118. § „Felelősség a szerződésszegéssel okozott kárért”) Kármegosztás(i okok): munkavállalói vétkesség vagy a munkavállalói kárenyhítési kötelezettség elmulasztása. A bíróság hatásköre: méltányossági alapú mérséklés (167. § /3/ bekezdés).

168 A kártérítés mértéke és módja…
Szakaszos elévülés….. …tekintetében a korábbival azonos szabály.

169 A Ptk. XXXI. fejezet alkalmazása…
Az eredeti állapot helyreállítása, pénzbeli kártérítés. A járadék. A kár fogalma. A munkaképesség csökkenése (azonos, illetve Mt-szabály). Az általános kártérítés. A kártérítés esedékessége.

170 A munkavállaló kártérítési felelőssége (179-191. §§)
Általános (vétkességi) felelősségi alakzat (a felelősség jogalapja, a felelősségkorlátozás) A megőrzési felelősség Több munkavállaló együttes felelőssége A leltárfelelősség A munkavállalói biztosíték A kártérítés méltányossági alapú mérséklése

171 A jogalapról… Általában: vétkességi alapú felelősség.
Felelősségkorlátozás (változott): - enyhe gondatlanság: 4 havi távolléti díj, - a súlyos gondatlanság estei a Kjt. 81. §-ban, - Kjt. 82. §: magasabb vezető felelőssége a vezetői tevékenységgel okozott kárért: (enyhe) gondatlanság esetében is teljes kártérítés. Kimentés: - a kár a károkozáskor nem volt előre látható, vagy - a munkáltató vétkes magatartása, vagy - a munkáltató nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

172 Kivételesen: megőrzési felelősség (kimentés: általa elháríthatatlan ok), illetve a „rongálódás” esetén vétkességi felelősség (munkavállalói bizonyítási kötelezettség mellett). Kivételesen: leltárfelelősség (változatlan). Együttes munkavállalói felelősség: kárviselés vétkességarányosan (egyenlően) vagy munkabér-arányosan. Egyetemleges kötelezés szándékosság esetében.

173 Egyebek… A munkavállalói biztosíték (189. §: pénz- és értékkezelők és az őket ellenőrzők, összege: egyhavi alapbér, a munkabérből való levonás szabályai szerint a munkáltatói kártérítési igény kielégítésére). A kártérítés bíróság általi méltányossági alapú mérséklése….

174 Mth. 10. §: az alkalmazás szabálya (a károkozás, illetve a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos szabály).

175 Az ún. atipikus jogviszonyok
Kjt. 3. § (2) bekezdés: az atipikus jogviszonyok (Mt. Második Rész XV. Fejezet) szabályainak alkalmazása a Kjt. hatálya alatt. Az alkalmazható atipikus jogviszonyok köre: - határozott idejű jogviszony, - munkavégzés behívás alapján, - a munkakör megosztása, - több munkáltató által létesített jogviszony, - távmunka, - cselekvőképtelen munkavállaló (közalkalmazott), - kölcsönzés és iskolaszövetkezet – „ha az alaptevékenység szerinti feladat más módon nem lenne ellátható”(???).

176 Az ún. atipikus munkaviszonyok (egyes új fajtái)
Munkavégzés behívás alapján (Mt §) - munkaszerződés (kinevezés) alapján, - „részmunkaidő” legfeljebb 6 órára - behívás három nappal előre.

177 A munkakör megosztása (Mt. 194. §)
- munkafeladatok közös ellátása, - „helyettesítési kötelezettség”, - kötetlen munkarend, - arányos munkabér, megállapodás hiányában egyenlő, - megszűnés: egy munkavállaló esetén.

178 Több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt. 195. §)
- munkaszerződésben (kinevezésben), egy munkakörben, - a munkabér-fizetésre kötelezett munkáltatót a munkaszerződésben meg kell határozni, - egyetemleges felelősség, - megszüntetés: bármely munkáltató, - megszűnés: egy munkáltató marad (a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint).

179 A tanulmányi szerződés (Mt. 229. §)
A korábbi munkajogi szabályok szerint, de… Lényeges munkáltatói szerződésszegés esetén a munkavállaló mentesül… A munkáltató elállhat – támogatást (arányosan) visszakövetelheti – munkavállalói szerződésszegés esetén. Azonnali hatályú felmondás joga a körülmények lényeges megváltozása esetén – munkáltatói (arányos) visszakövetelési jog munkavállalói felmondás esetén. (Munkáltatói felmondásnál nincs visszakövetelési jog)

180 Mth. 12. §: a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások estében a megkötéskor hatályos szabályokat kell alkalmazni a hatályban létük alatt. (De: átszállásuk a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén.) Tanulmányi szerződés hiányában nincs törvényes munkaidő-kedvezmény az Mt. hatályba lépését követően megkezdett tanulmányok esetében.

181 XVI. Egyes kollektív munkajogi problémák a közalkalmazottak jogában
A kollektív szerződéskötési képességgel kapcsolatos szabályok hatályon kívül a Kjt-ben. A szakszervezeti jogok hatályon kívül a Kjt-ben. Az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések túlnyomórészt alkalmazandók (Kjt. 19. §).

182 A szakszervezet munkahelyi szerve…
Képviselet, véleményezés, konzultáció kezdeményezése stb. Helyiséghasználat – megállapodás alapján. A tisztségviselővel szembeni felmondáshoz vagy az 53. § szerinti intézkedéshez – egyetértési jog – a megbízatás alatt és azt követő hat hónapig (feltéve: 1 év). Védett tisztségviselők száma: telephelyenként/sávosan, továbbá „lex Gaskó”. Munkaidő-kedvezmény: havi egy óra/két fő (a január 1. napi létszám alapján), igénybevétele előzetes bejelentés mellett, pénzben megváltani nem lehet, idejére távolléti díj, felhasználásáról a szakszervezet dönt, a konzultáció időtartamára ugyanígy a tisztségviselők számára.

183 A kollektív szerződés…
Továbbra is többszintű rendszer. KSZ kötési képesség (jogosultság): szakszervezeti oldalon 10%, (kizárólag) együttes KSZ kötési jogosultság. Tartalma: változatlan, de ld. az eltérés lehetőségét a Kjt. hatálya alatt.

184 Mth.: - 13. §: a védelem fenntartása december 31-ig az ÜT korábban megválasztott tagjai esetében, - 14. §: átmeneti szabály a taglétszámra, - 15. §: átmeneti szabály a KSZ kötési képesség elvesztésére. - továbbá: az Mt. 273., 274., 281. §§ módosítása.

185 XVII. A munkaügyi viták és az igények érvényesítése
A munkaügyi vita: igényérvényesítés vagy kollektív munkaügyi vita. Az igényérvényesítés körében új elemek: - Mt § (2) bekezdés: a fizetési felszólítással való munkáltatói igényérvényesítés, - Mt § (1) bekezdés e) pont: a munkáltatói értékelés, - Mt § (2) bekezdés: határidő a munkáltató számára, - Mt § (3) bekezdés: határidő a közös megegyezéses megszüntetés megtámadására, - Mt §: kollektív jogvitában öt napos határidő, - Mt §: eltérő szabályok az igényérvényesítésre. Továbbá: Mt. 22. § (5) bekezdés (hat hónapos jogvesztő határidő)!!!!!! Kollektív (érdek)vitában: egyeztető bizottság (előzetes alávetéssel).


Letölteni ppt "Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések