Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális ellátás a településeken

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális ellátás a településeken"— Előadás másolata:

1 Szociális ellátás a településeken

2 Szociális ellátások: egy definíció
Kiindulópont: a gazdasági jólét/társadalmi biztonság minimuma mint alapvető állampolgári jog (?) „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. (Magyarország Alaptörvénye, XIX. Cikk, (1) bekezdés) társadalom-biztosítás (biztosítási jogviszonyhoz kötött) Szociális ellátások (alanyi jogon jár) Önhiba??? „felnőtt-védelem” 1993. évi III. tc. gyermekvédelem 1997. Évi XXXI. tv. családvédelem 1998. Évi LXXXIV. tv.

3 Játszmák a jóléti állam romjain
Szolidaritás? Öngondoskodás! Szegénypolitika? Szegények elleni politika?

4 A szociálpolitika trendjei - a munkaerőpiacon kívül rekedtek példája -
1989 Munkanélküli-járadék Munkanélküliek jövedelempóló támogatása 1992 Munkanélküli-járadék Munkanélküliek jövedelempóló támogatása Rendszeres szociális segély 1997 Munkanélküli-járadék Rendszeres szociális segély 2000 Munkanélküli-járadék Álláskeresést ösztönző juttatás Rendszeres szociális segély 2003 Munkanélküli-járadék Álláskeresési támogatás Rendszeres szociális segély 2005 2007 Rendelkezésre állási támogatás Álláskeresési támogatás Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Fogl. helyettesítő támogatás 2011 Álláskeresési támogatás Rendszeres szociális segély

5 A szociális ellátások rendszere (1993. évi III. tv. és módosításai)
választható szociális ellátások szakosított ellátási formák állami feladatok képviselő-testület jegyző kötelező szociális alapellátások járási hivatalok 2011. évi CLXXXIX. Tv. 23. § (4) szerint a települési önkormányzatok feladata pontos meghatározásuk 1993. évi III. tv. gyakori változtatásai miatt nem egyértelmű pénzbeli ellátások szociális szolgáltatások természetbeni ellátások

6 A szociális ellátások finanszírozása
Központi költségvetés Állam által ellátott feladatok Az állam települési önkormányzatok számára nyújtott financiális támogatásainak szabályait a szociális törvény VII. fejezete részletezi Települési önkormányzatok egyházi fenntartók Nem állami fenntartók saját források Szociális ellátásformák Főszabály szerint: térítési díjak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért

7 A szociális szolgáltatások tervezése
Szolgáltatástervezési koncepció készítése (2000 fő felett kötelező) - társulás keretei között is elkészítheti - tartalmazza: (HELYZETFELTÁRÁS/IGÉNYFELMÉRÉS) a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, (KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK, ILL. AZ EHHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK/FORRÁSOK) c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

8 (1) Időskorúak járadéka
Címzettek: nyugdíjkorhatárt betöltő, saját jogú nyugellátásra nem jogosultak (illetve alacsony összegű ellátásra jogosultak) részére kérelmezhető: a járási hivatalnál (2013. január 1-jétől a jegyzőtől elvonva) Házastárssal, élettárssal együtt számítva feltétel: az öregségi nyugdíjminimum max. 80%-a/fő egyedülállók esetében: 95% 75 év feletti egyedülállók esetében: 130% nyugdíjminimum (2010. január 1-jétől): öregségi Ft) összege jövedelemmel nem rendelkezők: az önym. 80, 95, 130%-a jövedelemmel rendelkezők: (az önym. 80, 95, 130%-a) – – saját jövedelem

9 (2) Aktív korúak ellátása
címzettek: Hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korúak és családjuk feltétel: „nem képes dolgozni” (pl. egészségkárosodott) - „nem kap munkát”, s az állami szociális ellátórendszerből kikerült feltéve, ha vagyontalan és családjának max. jövedelme az önym. 90% / fogyasztási egység Előírható még: rendezett lakókörnyezet jegyző dönt (2a) rendszeres szociális segély (2b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy

10 (2a) rendszeres szociális segély
feltételek: egészségkárosodott (vagy) 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő (ha a gyermek ellátása napközbeni ellátást biztosító intézményben nem lehetséges)* - (vagy) 5 éven belül betölti a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt* (vagy) önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult (pl. a közfoglalkoztatást akadályozó családi, egészségi, mentális okok esetén)* *kell (mindhárom esetben!!!): nyilatkozat az együttműködésről a „beilleszkedést segítő programban” (kapcsolattartás tanácsadás, képzés), való részvétel összege: (családi jövedelemhatár összege) – (család havi összjövedelme), de max. a nettó közfoglalkoztatási bér/fő (jelenleg: Ft) 90%-a Állami hozzájárulás: 90% (hajléktalanok esetében 100%)

11 (2b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Címzettek: Aktív korúak ellátására jogosultak, ha rendszeres szociális segély nem jár nekik összege = önym. 80%-a = Ft Feltételek: közfoglalkoztatásban önhibájukon kívül nem vesznek részt (vagy) keresetpóló juttatással nem járó képzésben vesznek részt Szükséges: a megelőző évben (legalább 30 nap) keresőtevékenység v. közfoglalkoztatásban v. munkaerőpiaci programban való részvétel v. legalább 6 hónapos képzésben való részvétel Együttműködési kötelezettség az állami foglalkoztatási szervvel: felajánlott munka elfogadása 2011. január elsejétől az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása megszűnt Állami hozzájárulás: 80% Egységes, a Munkerő-piaci Alapból történő közfoglalkoztatás

12 Egy megjegyzés az aktív korúak ellátásához
(2b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segélyt, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatást családonként csak egy fő kaphat (avagy az aktív korúak ellátásának címzettje a család) Ha egy család egyszerre jogosult a rendszeres szociális segélyre (A személy) , illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (B személy), akkor a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás különbözetét

13 (3) Lakásfenntartási támogatás
Címzettek: szociálisan rászorult háztartások Megállapítja: a jegyző Alanyi jogon (adósságkezelés) Normatív alapon önym. max. 250%/fogyasztási egység esetén, ha a családban senkinek nincs vagyona összege: Az elismert havi költség* 30%-a önym./fe. max. 50%-a esetén önym./fő 50%-250% között egy spec. képlet alapján, de min. 2500Ft *elismert havi költség: Elismert lakásnagyság * egy négyzetméterre jutó havi költség (ami az energiaáraktól függ)

14 Megállapítja: a járási hivatal
(4) Ápolási díj Megállapítja: a járási hivatal (a tartósan beteg felnőtt után járó kivételével ) jegyzőtől elvonva Címzettek: A tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók tartósan beteg 18 év alatti személy súlyosan fogyatékos személy ha ápolását látják el kell: háziorvos igazolása előzetes szakvélemény alapján összege: Jelenleg Ft (!!!) de ezt az egyéb rendszeres pénzellátások csökkentik - kiemelt ápolási díj: fokozott ápolást igénylő súly. fogy. személy esetén (alapösszeg130%-a) önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat (alapösszeg min. 80%-a) állapíthat meg tartósan beteg felnőtt után is Ápoló ← kizáró okok → Ápolt

15 Megállapítja: a települési önkormányzatképviselő-testülete
(5) Átmeneti segély Megállapítja: a települési önkormányzatképviselő-testülete Címzettek: Időszakos vagy átmeneti létfenntartási gondokkal küzdő személyek alkalmanként havi rendszerességgel (kamatmentes kölcsön formájában is) Az önkormányzati rendeletekben a jogosultság feltétele nem lehet kevesebb: az önym. 100%-a/fő/család (egyedül élő esetén 150%-a)

16 (6) Temetési segély Megállapítja: a települési Címzettek önkormányzat
Elhunyt eltemetésére nem kötelezett személy A kötelezett, ha a temetés a kérelmezőt vagy családját létfenntartási krízisbe sodorhatja Az önkormányzati rendeletekben a jogosultság feltétele nem lehet kevesebb: az önym. 100%-a/fő/család (egyedül élő esetén 150%-a) összege: a legolcsóbb temetés 10 – 100%-a

17 Természetben nyújtott szociális ellátások
Egyes pénzbeli ellátások: (I) Aktív korúak ellátása, ha a családban védelembe vett gyermek él gyermekenként 20%, max. 60% (II) Illetve: lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély Formája különösen: élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi v. gyermekintézmény térítési díjának átvállalása, családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás Egyébként: (1)köztemetés, (2)közgyógyellátás, (3) eü-i szolgáltatásra való jogosultság, (4) adósságkezelési szolg.

18 (1) Köztemetés Halálesettől számított 30 napon belül a halálozás helye
szerinti polgármester* gondoskodik róla, ha a kötelezett nem lelhető fel a kötelezett nem gondoskodik a temetésről** *Ha az elhunyt utolsó lakhelye más volt, a köztemetés költségét az utolsó lakhely szerinti ök-nak kell megtérítenie, illetve megtéríttetnie a kötelezetten **költségek alól csak különösen méltányos esetekben mentesíthető

19 (2) Közgyógyellátás Megállapítja: A járási hivatal
(jegyzőtől elvonva), méltányossági alapú maradt a jegyzőnél Címezettek: szociálisan rászorult személyek Formája: közgyógyellátási igazolvány térítésmentesen igénybe vehetik: a TB-támogatott gyógyászati ellátásokat gyógyszereket a gyógyszerkeret (12 e Ft/hó) erejéig gyógyászati segédeszközöket Méltányossági alapon ök-i rendeletben: - önym. nem kevesebb, mint 150 (200%); gyógykezelés nem több, mint az önym. 25%-a alanyi jogon (eü-i vagy szoc. okok esetén) normatív alapon (max. az önym. 100%-a (egyedül élő150%)-a /fő/család, ha gyógykezelése meghaladja az önym. 10%-át)

20 (3) Egészségügyi ellátásra való jogosultság
max. önym. 120%-a/család/fő (egyedül élő:150%-a) esetén, ha családja vagyontalan A járási hivatal (hatáskör a jegyzőtől elvonva) egy évig érvényes hatósági bizonyítványt állít ki,s továbbítja az adatokat az OEP felé

21 (4) Adósságkezelési eljárás
Max. az adósság 75%-a, 300 e (600 e)Ft Fővárosi kerületi ök-ok, illetve a 40 ezer főt meghaladó települési ök-ok számára kötelező Legalább 50 ezer forintos és hat havi, vagy a szolgáltatás kikapcsolását eredményező adósság esetén a települési ök. határozatban állapítja meg Feltétel: (a) meghatározott háztartási jövedelemmaximum (önym %/fő) (b) elismertet meg nem haladó lakásnagyság és- minőség (c) adósság és az ök. által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetése (d) adósságkezelési tanácsadáson való részvétel nagy összegű, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződések esetén külön szabályozás (hosszabb futamidejű szolgáltatás, jelzálog bejegyzése)

22 Szociális alapszolgáltatások
(1) Étkeztetés (kötelező) - Szociálisan rászorultak számára napi 1*-i melegétel (2) Házi segítségnyújtás (kötelező) (gondozási szükséglet megállapítása esetén, max. napi 4 órában) - alapvető ápolási/gondozási feladatok önálló életvitel megtartása, higiénia biztosítása veszélyhelyzetek megelőzése/elhárítása (3) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (nem kötelező; lehetséges: 600 lakos alatti településeken fő által lakott külterületi v. egyéb belterületi lakott helyeken) intézményhiányból származó hátrányok enyhítése - egyéni/közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése

23 Szociális alapszolgáltatások
(4) Családsegítés (2000 fő felett + fővárosi kerületek számára kötelező) (krízismenedzselés főleg szociális, mentálhigiéniás zavarokkal küszködő személyek/családok számára) - kell: krízishelyzeteket észlelő jelzőrendszer a családsegítő szolgáltató felé (5) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladattá vált) egyedül élő 65 év feletti egyedül élő súlyosan fogyatékos /pszichiátriai beteg indokolt esetben: kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos /pszichiátriai beteg (6) Közösségi ellátások (állami feladattá vált) (pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott ellátásformák összessége)

24 Szociális alapszolgáltatások
(7) Támogató szolgáltatás (állami feladattá vált) (fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása) elsősorban: lakáson kívüli közszolgáltatások elérése de az önállóság megőrzése érdekében lakáson belüli speciális segítségnyújtás is (8) Utcai szociális munka (állami feladattá vált) hajléktalanok helyzetének figyelemmel kísérése szükség esetén: ellátás kezdeményezése (9) Nappali ellátás (idősek számára 3000 fő felett, egyébként 10 e fő felett – s minden fővárosi kerület számára – kötelező) gondoskodás a hajléktalan, ill. saját otthonukban élő, de napközben ellátásra szoruló személyekről

25 Szakosított ellátási formák
Címzettek: olyan személyek, akik az alapellátás keretein belül el nem láthatók (jelzett kivételektől eltekintve állami feladat) (1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (a) idősek otthona - napi 4 órát meghaladó gondozási igény esetén – ha máshol el nem látható – nem csupán az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek! Felvétel egyéb körülmények fennállása esetén is lehetséges, ha az elhelyezés más intézményben nem biztosított (b) fogyatékos személyek otthona, (c) pszichiátriai betegek otthona, (d) szenvedélybetegek otthona, (e) hajléktalanok otthona (fővárosi önkormányzat feladata) (2) Rehabilitációs intézmények (mint 1 (b-e) esetben, de itt nem nem az elhelyezésen, hanem a rehabilitáción van a hangsúly) - Hajléktalan személyek rehabiltációs intézete fővárosi ök-i feladat

26 Szakosított ellátási formák
(3) Átmeneti elhelyezést biztosító intézmények (ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy év időtartamra) a számos ide tartozó intézmény közül 30 e fő felett + a fővárosi kerületek számára kötelező települési önkormányzati feladat a következők fenntartása: időskorúak gondozóháza, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása – fővárosban a fővárosi önkormányzat feladata, ha a kerületi ök-tal másként nem állapodnak meg (4) Lakóotthon Kis létszámú (max. 14 fő) ápoló-gondozó és/vagy rehabilitációs célú intézmények (5) Támogatott lakhatás Lakóotthonok célcsoportjaihoz hasonló, de itt inkább az önálló életvitel fenntartásán/elősegítésén van a hangsúly


Letölteni ppt "Szociális ellátás a településeken"

Hasonló előadás


Google Hirdetések