Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közérdekű önkéntes tevékenységről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közérdekű önkéntes tevékenységről"— Előadás másolata:

1 A közérdekű önkéntes tevékenységről
Tájékoztató a évi LXXXVIII. törvény alapján

2 Önkéntesség tagsági jogviszonyon belüli (egyesület tagjaként végzett munka) ingyenes megbízás (egy kuratóriumi elnökség) közérdekű önkéntes tevékenység (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján) külön szabályozott jogviszonyon kívüli önkéntesség (természetes, spontán, nem formalizált önkéntes tevékenységek)

3 Önkéntesség Köt.1.§(3) E törvény nem érinti a 3.§(1) bekezdésén - („Fogadó szervezet lehet…”) - kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet.

4 A törvény célja elismerje az önkéntesek munkáját és ennek megfelelően bizonyos juttatásokat és kedvezményeket adjon könnyítsen az önkéntességgel kapcsolatos adóterheken azon önkéntes tevékenységeket kívánja jutalmazni a törvényhozó, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a közösségek, a társadalom fejlődéséhez és jólétéhez (bevett szóval: közhasznúak)

5 Ki lehet fogadó szervezet?
Helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és ezek társulásai Állami és önkormányzati költségvetési szervezetek Közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek (közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, közhasznú társaság) Egyházi jogi személyek

6 Ki lehet fogadó szervezet?
Jogképes közszolgáltató intézmények, ha működési engedélyük az itt meghatározott közszolgáltatásokra vagy ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások nyújtására szólnak A nem jogképes fogadó intézmény fenntartója az itt meghatározott közszolgáltatások, és az ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások körében szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, ill. intézmény egészségügyi szolgáltató közoktatási intézmény felsőoktatási intézmény muzeális intézmény nyilvános könyvtár közlevéltár nyilvános magánlevéltár közművelődési intézmény

7 Milyen tevékenységre fogadható közérdekű önkéntes?
Az előbbi szervezetek és intézmények csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak közérdekű önkénteseket. Sem az önkormányzatok, sem a közszolgáltató intézmények nem alkalmazhatnak közérdekű önkénteseket a Köt. Szerinti tevékenységen kívüli, kiegészítő vagy vállalkozási tevékenységre.

8 A közérdekű önkéntes tevékenység szabályai a következő önkéntes tevékenységekre nem vonatkoznak
önkéntes véradás önkéntes tűzoltóként és polgári természetőrként végzett munka az önkéntesnek saját maga vagy hozzátartozója javára végzett tevékenység a jogszabályi, vagy hatósági határozat kötelezésén alapuló ellenszolgáltatás nélküli tevékenység más jogviszony keretében végzett ellenszolgáltatás nélküli munka

9 A közérdekű önkéntes tevékenység szabályai
A nem közhasznú szervezetnek ugyanúgy lehet önkéntese mint eddig, a Köt. hatálybalépése előtt, de azt az adóhatóság, a munkaügyi ellenőrzés, az ügyészség és minden más ellenőrző szervezet a rendelkezésre álló polgári jogi, adózási és munkajogi szabályok szerint fogja megítélni, nem pedig a Köt. szerint. (költségtérítési és juttatási kedvezmények sem illetik meg)

10 Nyilvántartásba vétel
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által vezetett nyilvántartás a Minisztérium a nyilvántartásba vételi eljárást, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. § alapján végzi, mely szerint közigazgatási hatósági ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a hatóság hatósági nyilvántartást vezet a Ket. 86. §-a alapján a Minisztérium a jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartja

11 Nyilvántartásba vétel
bejelentési lap kitöltése (letölthető: , honlapról, törvény melléklete tartalmazza) mellékletek csatolása a már nyilvántartásba vett szervezeteknek változások bejelentése (a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha a szervezet abban megjelölt célja vagy tevékenységi köre is megváltozott)

12 Mikor kell bejelenteni?
az önkéntesek foglalkoztatása előtt a törvény 15 napos haladékot enged nem kell valamennyi önkéntest egyenként bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenőrzéshez szükséges legfontosabb adatokat

13 Milyen iratokat kell beadni és csatolni a bejelentéshez?
Bejelentési lap: pontosan az a név szerepeljen a bejelentési lapon, amely a bírósági kivonaton is megjelenik. törzskönyvi nyilvántartási száma csak a költségvetési szerveknek van (ezt a civil szervezetek nem töltik ki) a szervezetek a bejelentési lapon csak egy kategóriát jelölhetnek meg a fogadó szervezet típusaként tevékenységi körök konkrét meghatározása (pl. adminisztrációs tevékenység) speciális feltételek (engedélyköteles építési munka)

14 Milyen iratokat kell beadni és csatolni a bejelentéshez?
Szervezet típusa Csatolandó dokumentumok Helyi önkormányzatok társulása Társulási megállapodás másolata Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) Hatályos létesítő okirat (alapszabály, alapító okirat) másolata + nyilvántartásba vételre illetékes bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat) Egyházi személyek Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása Egyházi személy – annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett – szervezeti egysége Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása + az egyházi jogi személy képviselőjének nyilatkozata a szervezeti egység státuszáról

15 Milyen iratokat kell beadni és csatolni a bejelentéshez?
Ha a törvényben meghatározott ágazati szabályozású intézmény, illetve annak fenntartója kíván önkénteseket foglalkoztató szervezetként bejelentkezni, akkor a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik. Ez az igazolás beszerezhető a működését engedélyező szervtől.

16 Kiből lehet önkéntes? cselekvőképes személy
korlátozottan cselekvőképes személy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy magyar állampolgár, EU tagállam valamint Európai Gazdasági Térség államainak állampolgára Európai Unión kívüli országok állampolgárai, ha az őket fogadó szervezet megfelelő felelősségbiztosítást köt, ellátásuk, szállásuk, visszautazásuk biztosított, egészségügyi ellátásra jogosultak vagy hatályos idegenrendészeti jogszabályoknak megfelelő státusszal rendelkeznek (menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett) v. ha EU állampolgár egyenes ági rokonuk, házastársuk

17 A közérdekű önkéntes tevékenység speciális feltételei
Nagykorú, korlátozottan cselekvőképes önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet: amely megfelel életkorának, testi és értelmi fejlettségének, képességének nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, valamint tankötelezettségének teljesítését mely 6 és 20 óra között történik Magyarországon történik

18 A közérdekű önkéntes tevékenység speciális feltételei
18 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet amely megfelel életkorának, testi és szellemi fejlettségének, képességének nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, valamint tankötelezettségének teljesítését mely 6 és 20 óra között zajlik melynek befejezése és másnapi kezdése között legalább 14 óra pihenőidő biztosított

19 A közérdekű önkéntes tevékenység speciális feltételei
16-18 éves önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely: maximum 4,5 óra/nap és 18/hét 16 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely: Magyarországon történik tanszünetben maximum 3 óra/nap és 12 óra/hét tanítási napon maximum 2 óra/nap és 6 óra/hét tanítási időben, tanítási napon kívül maximum 3 óra/nap és 6 óra/hét

20 Az önkéntes tevékenységére vonatkozó feltételek
Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, amelynek ellátását tv., kormányrendelet vagy miniszteri rendelet nem köti meghatározott jogviszonyhoz, ill. amelynek önkéntessel történő ellátását tv. nem zárja ki (pl. köztisztviselők, ügykezelők, bírák, ügyészek szolgálati jogviszonya).

21 Az önkéntes tevékenységére vonatkozó feltételek
Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, ill. hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. (kivétel: közoktatási intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékenység, közösségi program).

22 Az önkéntes szerződés A szerződést írásba kell foglalni, ha:
határozatlan időre, vagy legalább 10 napra kötik 18 év alatti v. korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább 2 napra kötik az önkéntes juttatásban részesül, kivéve ha ez csak védőfelszerelésre, vagy munkaruhára, ill. a törvényben meghatározott jutalomra korlátozódik az önkéntest engedélyköteles építési munkában foglalkoztatják

23 Az önkéntes szerződés a tevékenységet külföldön végzik
az önkéntes az EU-n kívüli tagország állampolgára (kivéve, ha menekültként, menedékesként elismert, bevándorolt ill. letelepedett személy, vagy ha EU tagország állampolgárának egyenes ági rokona, házastársa ha azt a jogot korlátozzák, hogy bármelyik fél azonnal felmondhassa a szerződést ha az önkéntes ezt kifejezetten kéri

24 Az önkéntes szerződés A szerződésnek tartalmaznia kell:
az önkéntes tevékenység tartalmát a tevékenység ellátásának helyét a tevékenységre fordítandó időt a pihenőidőt azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes részére biztosítanak

25 A fogadó szervezet kötelezettségei
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése pihenőidő biztosítása tájékoztatási kötelezettség, irányítás, utasításokkal való ellátás utazás, szállás, étkezés biztosítása nem automatikusan a fogadó szervezet kötelessége (kivétel ha a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár)

26 Az önkéntes kötelezettségei
a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné

27 Milyen juttatások illetik meg az önkéntest?
Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások: munkaruházat, védőfelszerelés és –anyag utazás, szállás, étkezés saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény alapján) védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás iskolarendszeren kívüli képzés költsége állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

28 Milyen juttatások illetik meg az önkéntest?
eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja napidíj (külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, ill. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20%-át) jutalom

29 Az adó- és járulékmentesen kifizethető juttatások igénybevételének együttes feltételei
az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel, nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron kerülnek beszerzésre, a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére és címére állították ki, a költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el

30 Önkéntesek biztosítási jogviszonya
Az önkéntes tevékenység biztosítási jogviszonyt nem eredményez, azonban baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki a Köt. alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez (tehát ha az önkéntes tevékenység végzése közben baleset éri – „üzemi baleset” – akkor a társadalombiztosítás 100%-osan fedezi, megtéríti a baleseti ellátás és a gyógyítás költségeit).

31 A fogadó szervezetek által vezetett nyilvántartás kötelező adatai
önkéntes neve, születési helye, ideje, anyja neve önkéntes állampolgársága, amennyiben nem magyar állampolgár önkéntes lakóhelyét (tartózkodási helyét, szálláshelyét) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő személyazonosító adatait és lakóhelyét a közérdekű önkéntesség tartalmát, tevékenység ellátásának helyét, a ráfordított időt és pihenőidőt

32 A fogadó szervezetek által vezetett nyilvántartás kötelező adatai
a tevékenység megkezdésének időpontját határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik a 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított időre vonatkozó adatokat az önkénteseknek nyújtott juttatásokat

33 Az önkéntesek nyilvántartása a szervezetnél
fokozottan ügyelni kell a nyilvántartott személyes adatok elkülönített módon kezelésére (ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá) a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követő 5 évig kell megőrizni a nyilvántartásnak nincs törvény által előírt formája

34 Ellenőrző lista Regisztráció: minisztériumi nyilvántartás Szerződés
Juttatások Jogok biztosítása Nyilvántartás

35 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A közérdekű önkéntes tevékenységről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések