Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Polgári perrendtartás módosításai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Polgári perrendtartás módosításai"— Előadás másolata:

1 A Polgári perrendtartás módosításai

2 Pp. 73/A. § (1) bek. (2010. január 1.) Pp § (5) bek. (2010. január 1.) Pp. 121/A. § (hatálytalan augusztus 1- től) Pp. 155/A. § (3) bek. (2010. január 1.) Államtitok, szolgálati titok helyett minősített adat (2010. április 1.) Pp § (2) bek. (2010. április 1.) Pp. 335/B. § (2) bek. (2010. április 1.) Pp § f) pont (2010. január 1.) Pp. 359/A. § (2010. január 1.) Pp § (2010. június 1.) Pp § (2010. június 1.) Pp. VI. Rész (2010. január 1.) Pp. 21/A. § (2011. március 1.) Pp. 23. § (1) bek. a) pont (2011. március 1.) Pp. 45. § (1) bek. (2011. március 1.) Pp. 47. § (1) bek. (2011. január 7.) Pp. 73/A. § (1) bek. b) pont , 73/B. § (8) bek. (2011. március 1.) Pp. 121/A. § (2011.március 1.) Pp § (2) bek. a) pont (2011. március 1.) Pp (4) bek. (2011. március 1.) Pp § (1) bek. i) pont (2011. március 1.) Pp. 136/A. (1) bek. (2011. március 1.) Pp § (5) bek., 146/A. §, 147/A. § ( március 1.) Pp § (2) bek. (2011. január 1.) Pp § (4) bek. (2011. március 1.) Pp § (1) bek. (2011. március 1.)

3 (2010.) Pp § (1) bek. (2011. március 1.) Pp. 324/B. § (2011. március 1.) Pp § (7) bek. (2011. április 1.) Pp § (12) bek. q), r), s) pont ( március 1.), (13) bek. (2011. április 1.) Pp § (1) bek. (2011. március 1.) Pp.339. §. (2) bek. o) pont (2011. január 1.) Pp. XXI. fejezet (2011. január 1.) Vállalkozások egymás közötti perei ( január 1. nem lépett hatályba)

4 A kötelező jogi képviselet

5 Pp. 73/A. § (1) bek január 1. A jogi képviselet kötelező minden, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó, a vállalkozások egymás közötti pereiben, a vállalkozás számára, a per minden szakaszában. Vállalkozás: az olyan - a cégnyilvántartásban nyilvántartott – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Vállalkozások egymás közötti perei: Pp. XXVI. fejezetében szabályozott perek (csak január 1-jén lépett volna hatályba)

6 Pp. 73/A. § (1) bek március 1. b) a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás során is, kivéve ba) a 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonjogi perek közül azokat, melyekben a per tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg, bb) a 23. § (1) bekezdés b), e) pontjának ec) alpontjában, f), g), i), j), m) és o) pontjában meghatározott pereket, bc) a 23. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott megállapításra irányuló perek közül azokat, amelyek esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás kérhető lenne - a harmincmillió forintot nem haladná meg,

7 NEM 30 millió Ft alatti vagyonjogi per
közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek, ideértve az e jogok megsértése miatt indított kártérítési pereket is, ha az előbbiekkel együtt vagy azok folyamán indítják meg; a közigazgatási perek (XX. fejezet), a 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek kivételével; a sajtóhelyreigazítási perek (XXI. fejezet); a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek; azok a perek, amelyeket törvény a megyei bíróság hatáskörébe utal, 30 millió Ft alatti megállapítási per.

8 IGEN 30 millió Ft feletti vagyonjogi per
szerzői és szomszédos jogi perek nemzetközi árufuvarozási, szállítmányozási perek a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek, a cég létesítő okirata vagy annak módosítása érvénytelenségének, hatálytalanságának vagy létre nem jöttének megállapítása iránti perek, a cégek és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt tagok) egymás közti a tagsági jogviszonyon alapuló perek, a gazdasági társaságban történő befolyásszerzéssel kapcsolatos perek, továbbá a társaság tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozó tag (részvényes) felelősségének korlátlanná minősítése iránti perek; az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában [Ptk. 209/A. § (1) és (2) bek., 209/B. §, 301/A. § (4)-(6) bek.] indított perek; 30 millió Ft feletti megállapítási per.

9 Mi jár annak, akinek kötelező a jogi képviselet?
1. Korlátozott nyilatkozattétel: A felperes a keresetét az alperes érdemi ellenkérelme előadását követő 30 napon belül változtathatja meg. Az alperes a viszontkeresetét és beszámítási kifogását az első tárgyalást követő harminc napon belül terjesztheti elő. 2. Hiánypótlás nélküli Pp § (1) bek. alkalmazása

10 Előzetes egyeztetési kötelezettség

11 Pp. 121/A. § - hatálytalan 2010. augusztus 1-jétől
A jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt e feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Evégből a fél a vitás kérdésben elfoglalt jogi és ténybeli álláspontjait ezek bizonyítékainak előadásával, szükség esetén az okirati bizonyítékok csatolásával az ügyben érintett összes féllel írásban részletesen közli, akik arra a kézhezvételtől számított tizenöt nap alatt az összes felvetett jogkérdésre és a teljes tényállásra kiterjedő, az ellenbizonyítékok előadását is tartalmazó részletes írásbeli választ adnak, melyhez az okirati bizonyítékokat szükség esetén csatolni kell. Ez az eljárás mellőzhető, ha a felek a közöttük felmerült véleményeltérésről közös jegyzőkönyvet készítenek. Dr. Kiss Daisy

12 Pp. 121/A. § - hatályos 2011. március 1-jétől
(1) A jogi személy vállalkozások egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt a feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Ez mellőzhető, ha a felek a közöttük felmerült véleményeltérésről közös jegyzőkönyvet készítenek.

13 A Pp. 121/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) abban az esetben, ha a keresetindításra jogszabály hatvan napnál nem hosszabb határidőt állapít meg, b) a Negyedik Részben meghatározott különleges eljárásokban, c) a fizetési meghagyásos eljárást követő perben (315. §) vagy d) külön törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban.

14 Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia kell: a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés, jegyzőkönyv), vagy b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését megkísérelte. Az a) pontban meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell különösen: a) az előzetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalás (jegyzőkönyvkészítés) során felmerült véleményeltérés adatait, b) az esetleges előzetes elszámolás eredményét, továbbá c) ha az üggyel kapcsolatban bírósági vagy más hatósági határozat született, annak ügyszámát és tartalmának lényegét.

15 Jogkövetkezmények perköltségviselés, ha az alperes indokolatlanul megtagadta, Pp § (1) bek. i) pont, ha a jogi képviselővel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakat

16 Elvonás a törvényes bírótól

17 1997. évi LXVI. törvény 11. § (1) bek
1997. évi LXVI. törvény 11. § (1) bek.: Senki nem vonható el törvényes bírójától. Pp. 47. § (1) bek.: A Legfelsőbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indítványára az illetékes bíróság helyett más, azonos hatáskörű bíróságot jelöl ki az ügy vagy a bíróságra adott időszakban érkezett ügyek meghatározott csoportjának elbírálására, ha a bíróság rendkívüli munkaterhe miatt az ügyek ésszerű időn belül való elbírálása más módon nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével.

18 Soronkívüliség

19 Soron kívül kell határozni:
a bíró kizárásának kérdésében, az eljáró bíróság kijelölése kérdésében, az áttétel tárgyában. LB Közigazgatási Kollégiumának véleménye: A soron kívüli elbírálás törvényi követelménye azt jelenti, hogy lehetőség szerint hat hónapon belül szülessen meg a határozat, kivéve, ahol a törvény a döntésre határidőt állapít meg.

20 Minősített adatok

21 Államtitok, szolgálati titok helyett – minősített adat (2010. április 1.)
Pp. 5. § (2) bek. (tárgyalás nyilvánossága) Pp § (1) bek. (iratok zártan kezelése) Pp § (6) bek. (megismerési engedély beszerzése hivatalból) Pp § (2) bek. (tanúkihallgatást kizáró ok) Pp § (2) bek. (iratmegküldés megtagadása) Pp. 192/A. § (okirati bizonyítás)

22 Pp. 192/A. § (1) bek. A perben bizonyítékként nem használható fel a minősített adatot tartalmazó okirat (az okirat ilyen titkot tartalmazó része), melynek a fél általi megismeréséhez a minősítő nem járult hozzá. Felhasználási engedély - a felhasználni kívánt adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvány

23 „Szigorúan titkos!” „C” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Titkos!” „B” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Bizalmas!” „A” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Korlátozott terjesztésű!” Nincs szükség nemzetbiztonsági ellenőrzésre

24 Közigazgatási perek

25 Közigazgatási perben a beavatkozás szabálya – 2010. április 1.
Beavatkozóként részt vehet a közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok ellátására külön törvényben kijelölt szerv, ha az ügyben vizsgálati eljárást indított [Pp § (2) bek.], vagy a közigazgatási ügyben ügyfélként szerepelt [Pp § (5) bek.]. A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CLXIII. törvény 4. § a kijelölést külön törvény feladatává teszi (a szerv kijelölése még nem történt meg)

26 Közigazgatási perben az egyesítés szabálya
Kötelező az azonos hatáskörű bíróságok előtt folyó perek egyesítése, ha mind a közigazgatási ügyben hozott határozat ellen, mind a közigazgatási ügyben eljárt vizsgáló által hozott határozat ellen bírósági felülvizsgálatot kezdeményeztek [Pp. 335/B. § (2) bek.].

27 Fő szabály a tárgyaláson kívüli elbírálás lett
338. § (1) A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. (2) Tárgyalás tartását az ügyfél - a (8) bekezdés b) pontját ide nem értve - a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. (3) A közigazgatási eljárásban szerepelt ellenérdekű felet a bíróság a 332. § (5) bekezdése szerint megküldött értesítésben figyelmezteti, hogy annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem a beavatkozás bejelentésének minősül.

28 Szünetelés új szabályai
324/B. § (1) A perben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szünetelésnek csak egyszer van helye. (2) A perben nincs helye szünetelésnek, ha a bíróság a) a keresetlevélben előterjesztett végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemről még nem döntött vagy b) a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek helyt adott.

29 Sajtóhelyreigazítás

30 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
A médiaszolgáltatásokról szóló évi CLXXXV. törvény (2011. január 1.) Alperes: a médiatartalom-szolgáltató vagy a hírügynökség ÚJ: internetes sajtótermékre is kiterjed

31 Egyebek

32 Pp § (5) bek. – január 1. Ha a felperes rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve címmel, azt a kereset- levélben fel kell tüntetnie. A rendelkezés az elektronikus kommunikáció szabályainak bevezetésével függ össze.

33 Pp § (5) bek. (2011. március 1.) Nem keresetváltoztatás az, ha a felperes a) a keresettel érvényesített jog megváltoztatása nélkül annak megalapozására újabb tényeket hoz fel, vagy a felhozottakat kiigazítja, b) az eredetileg követelt dolog helyett, utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követel, c) a keresetét leszállítja, illetve az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, illetőleg járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszti, d) megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követel (123. §).

34 Pp. 155/A. § (3) bek január 1. Az ún. Cartesio ügyben az Európai Bíróság december 16-án hozott ítélete nyomán: sem az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés ellen, sem az ilyen eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek. A módosítás együtt jár a Pp. 249/A. § és a 340. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésével (fellebbezési szakaszban és közigazgatási perben sincs helye fellebbezésnek a végzés ellen).

35 Pp § (2) bek. (2011. január 1.) A hallássérült személyt kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, illetve kihallgatni, vagy a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot tehet. Ha a meghallgatandó személy siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, illetve kihallgatni. A beszédfogyatékos személy kérésére a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot.

36 Pp § (4) bek. (2011. március 1.) Rövidített ítélet: a felek hozzájárulása esetén is

37 Pp § (1) bek. (2011. március 1.) A fellebbezési tárgyalás megnyitása után az elnök vagy az általa kijelölt bíró az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakat ismerteti.

38 Pp § f) pontja – január 1. A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság megváltoztatási jogköre – a kivétel beiktatásával – változott: nem változtathatja meg a bíróság a méltányossági jogkörben hozott határozatot.

39 Új költségkedvezmény beiktatása a munkaügyi per szabályai közé – 2010
Új költségkedvezmény beiktatása a munkaügyi per szabályai közé – január 1. A munkavállalói kedvezmény azokat a munkavállalókat illeti meg, akiknek a perben érintett munkaviszonyból származó átlagkeresete nem haladja meg a keresetlevél benyújtását, vagy a munkaviszony megszűnését, vagy a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló (érvénytelen) nyilatkozatát megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét. A munkavállalói költségkedvezmény a per tartamára biztosítja a jogosult számára a tárgyi költségmentesség alapján járó kedvezményeket.

40 A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai – 2010
A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai – június 1-jétől a fizetési meghagyásos eljárás megindítása előtt a fizetési meghagyásos eljárást követően ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp § (2) bekezdése szerint indított eljárásokban

41 A fizetési meghagyásos eljárást követő eljárás – 2010. június 1-jétől
Kisértékű per Per az általános szabályok szerint Per nem ellentmondás folytán

42 Kisértékű perek szabályai
2010. június 1-jétől kiterjesztésre került a Pp § (2) bekezdése szerinti perekre 2010. január 1-jétől hatályos: Pp § (2) bek. Pp § (3) bek. 2010. június 1-jétől hatályos: Pp § (1) és (2) bek.

43 Pp § (2)-(3) bek. (2) A bíróság a folytatólagos tárgyalás elmulasztása esetén a tárgyalást […] csak kivételesen indokolt esetben halaszthatja el, ennek hiányában a tárgyalást berekeszti, és a határozatot a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg. (3) A bíróság a 137. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a pert megszünteti.

44 Elkésetten előterjesztett keresetváltoztatást figyelmen kívül kell hagyni
Elkésetten előterjesztett viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani Elkésett bizonyítási indítványt figyelmen kívül kell hagyni Bírósági meghagyás kibocsátásának nem akadálya a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás

45 Pp § (1) bekezdés A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának. LB 2/2009. Polgári jogegységi határozat: önmagában a fizetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás nem zárja ki a bírósági meghagyás kibocsátását.

46 Pp. Hatodik Rész – 2010. január 1.
Az elektronikus kommunikáció szabályai – bíróság és a fél között A július 1-és június 30. között alkalmazandó szabályok – Pp. 394/B. § A július 1-től alkalmazandó szabályok – Pp. 394/C. § A jogi képviselő hivatali kapuján keresztül

47 Személyes ügyfélkapu

48 Hivatali kapu

49 Cégkapu Hivatalkapu ÜGYVÉD? Hivatali kapu 49

50 Az elektronikus kommunikáció szabályai a bíróság és a szakértő között
A január 1. napját követően indult perekben június 30-ig megyei bíróság előtt, július 1-jétől helyi bíróság előtt is: Pp. 394/D. § Az elektronikus kommunikáció szabályai a bíróságok és hatóságok között A január 1. és június 30. között alkalmazandó szabályok: Pp. 394/E. § (1) bek. 2012. június 30. után: Pp. 394/E. § (2) bek.


Letölteni ppt "A Polgári perrendtartás módosításai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések