Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ SZABÓ SÓKI LÁSZLÓ villamosmérnök ELTE VIDEOSTÚDIÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ SZABÓ SÓKI LÁSZLÓ villamosmérnök ELTE VIDEOSTÚDIÓ."— Előadás másolata:

1 MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ SZABÓ SÓKI LÁSZLÓ villamosmérnök ELTE VIDEOSTÚDIÓ

2 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  E törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.  Ilyen alkotásnak minősül különösen:  Az irodalmi mű  A nyilvánosan tartott beszéd  A számítógépi programalkotás és a hozzátartozó dokumentáció

3 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A színmű, zenés színmű, táncjáték és némajáték  A zenemű szöveggel vagy anélkül  A rádió és a televíziójáték  A filmalkotás és más audiovizuális mű  A rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján létrehozott alkotás és annak terve

4 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A fotoművészeti alkotás  A térképmű és más térképészeti alkotás  Az építészeti alkotás és annak terve  Az iparművészeti alkotás és annak terve  A műszaki létesítmény terve  A jelmez és díszletterv  Az ipari tervezőművészeti alkotás

5 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg, nem függ mennyiségi, minőségi,esztétikai jellemzőktől  Az előadóművészek, a hangfelvétel előállítók, a rádió és televízió szervezetek, valamint a filmelőállítók az e törvényben meghatározott védelemben részesülnek

6 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzői jog:  A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta  Szerzői védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása, feldolgozása, vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van

7 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Több szerző közös művére vonatkozóan:  Ha a közös mű részei önállóan is felhasználhatók, a szerzői jogok külön-külön gyakorolhatók.  Ha részei nem használhatók fel önállóan, akkor együttesen, és kétség esetén egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat

8 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett művek szerzőinek önálló jogait  Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra

9 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok összessége, vagyis a személyhez fűződő jogok és a vagyoni jogok  A személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk

10 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A vagyoni jogok szintén nem ruházhatók át, nem szállhatnak át másra és nem mondhatnak le róluk két kivétellel  Örökölhetők, róluk halál esetén rendelkezni lehet. A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek

11 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók illetve átszállnak

12 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Személyhez fűződő jogok  A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e  A mű nyilvánosságra hozatala előtt annak lényeges tartalmáról csak a szerző hozzájárulásával szabad tájékoztatást adni

13 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Felhasználói szerződés alapján megadottnak kell tekinteni a szerző hozzájárulását  A szerző halála után fellelt művet-ha ellenkező nyilatkozatot nem tett- úgy kell tekinteni, hogy a szerző azt nyilvánosságra hozatalra szánta

14 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző alapos okból írásban visszavonhatja a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyét, a már nyilvánosságra hozott művének további felhasználását pedig megtilthatja. Köteles azonban a nyilatkozat időpontjáig felmerült kárt megtéríteni

15 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése esetén is meg kell jelölni  Az át-vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni

16 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző jogosult művét nevének megjelölése nélkül, vagy felvett néven is nyilvánosságra hozni  A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe  A szerző jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása

17 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Vagyoni jogok  A szerzőnek kizárólagos joga van a mű anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére  A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is

18 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának joga is  Ha e törvény másképp nem rendelkezik a szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek a bevétellel arányban kell állnia

19 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A díjazásról a jogosult csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le!  Jogosulatlan a felhasználás, ha arra a törvény, vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad  A felhasználó köteles a szerzőt vagy jogutódját a felhasználás mértékéről tájékoztatni

20 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A mű felhasználásának minősül:  Többszörözés  Terjesztés  Nyilvános előadás  A nyilvánossághoz közvetítés sugárzással  Átdolgozás  Kiállítás

21 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző kizárólagos joga, hogy művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon  Nyomtatás, filmes vagy mágneses rögzítés, hang és képfelvétel, a mű tárolása digitális formában, nyilvánossághoz történő közvetítés, építészeti utánépítés stb.

22 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző kizárólagos joga, hogy művét terjessze, és hogy másnak erre engedélyt adjon  Terjesztés a mű eredeti példányának, vagy többszörözött példányainak hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal. Az egyes részekre is vonatkozik, bérbeadásra, stb.

23 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző kizárólagos joga, hogy művét nyilvánosan előadja és hogy másnak erre engedélyt adjon  A mű előadása közönség jelenlétében, vetítése, megszólaltatása, képernyőn való megjelenítése. Már nyilvánosságra hozott zenemű és irodalmi mű esetén az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a jogkezelőnek a díjat befizették

24 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző kizárólagos joga, hogy művét sugárzással a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy másnak erre engedélyt adjon  Vezetéken, vagy anélkül, műhold útján, kódolt sugárzás, stb.  A befolyt díjakat a közös jogkezelő szervezet évente márc.31-ig osztja szét

25 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Az alábbi módon:  Filmgyártók 13 %  Filmalkotások mozgóképi alkotói 20 %  Képzőműv. ipar és fotóműv. 3 %  Filmírók 15 %  Zeneszerzők és szövegírók 19 %  Előadóművészek 30 %

26 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző kizárólagos joga, hogy művét átdolgozza, illetve másnak erre engedélyt adjon  Munkaviszonyban létrehozott műnél, eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutójaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elk. munkaviszonyból adódó köt.

27 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított 70 éven át részesülnek védelemben. Ezt az utoljára elhunyt szerző halálát követő év első napjától kell számítani  Ha 70 éven belül nem hozzák nyilvánosságra akkor nincs védelem

28 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátai  A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon  ESETEI:

29 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A mű részletét a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti  Átvétel - több mint az idézés. Nyilvánosságra hozott mű részlete iskolai oktatási célra, valamint tud. ism.terj. célra a forrás és szerző megnevezésével átvehető

30 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Magáncélra bárki készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja(kivétel:építészeti mű, műszaki létesítmény, szoftver, kép v.hanghordozóra rögzítés) Kézírással lehet magáncélra másolni! Továbbá iskolai célra az osztály létszámának megfelelően könyvből sokszorozni részletet! …………

31 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Felhasználási szerződések  A szerző engedélyt ad művének felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni  Formai követelményei vannak  Lehet kizárólagos és korlátozható területre, időtartamra, módra, mértékre

32 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Jövőben megalkotandó műre vonatkozó szerződés alapján átadott mű elfogadásáról a felhasználó 2 hónapon belül köteles nyilatkozni, ill. kijavítás végett visszaadhatja. Ha a mű javítás után sem alkalmas felhasználásra, a szerzőt csak mérsékelt díjazás illeti meg.

33 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A szerző alapos okból visszavonhatja a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyét, vagy a már nyilvánosságra hozott művének további felhasználását megtilthatja, a felhasználási szerződést felmondhatja

34 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Kiadói szerződés alapján a szerző köteles a művet a kiadó rendelkezésére bocsátani, a kiadó pedig jogosult azt kiadni, valamint forgalomba hozni és köteles a szerzőnek díjat fizetni  Területi, nyelvi, példányszámi korlátozások lehetnek!

35 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerző engedélye nélkül is tanulmányozhatja annak működését, futtatása során az abban használt elgondolást, elvet megfigyelheti, megismerheti, de a megszerzett információ nem használható fel más hasonló …..(VI.fejezet)

36 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Reklámozás céljára megrendelt műnél a vagyoni jogok a felhasználóra átruházhatók.  Szerződésben lényeges kérdésnek minősül a felhasználás módja, mértéke, földrajzi területe, időtartama, a szerzőnek járó díjazás

37 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Filmalkotásokra a IX.fejezet vonatkozik  Szerzői a film céljára készült irodalmi és zeneművek szerzői, a film rendezője és mindazok akik a film egészének kialakításához alkotó módon járultak hozzá.

38 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A film előállítója az a term.személy, jogi személy, jogi szem.nem rendelkező társaság, aki saját nevében kezdeményezi és megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva az anyagi és egyéb feltételekről.

39 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Ha a szerzők és az előállító közösen elfogadják, az a végleges változat és ezt követően egyik fél sem változtathatja meg egyoldalúan.Bármilyen módosításhoz mindkét fél engedélye szükséges.  A szerzőket- eltérő megállapodás hiányában – a rendező képviseli.

40 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  A filmalkotásokra nem alkalmazható a munkaviszonyból folyó kötelesség szabálya.  Megfilmesítési szerződésnél az eredeti szerző átruházza jogait az előállítóra.  Az előállító évente legalább egyszer köteles bevételeiről írásban elszámolni.

41 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Jövőben megalkotandó műre kötött szerződésnél, 6 hónapon belül kell az elfogadásról nyilatkozni, vagy kijavítást kérni, egyébként elfogadottnak kell tek.  A szerző a film befejezésétől számítva 10 éven belül ugyanarra a műre megfilmesítési szerződést nem köthet, csak az előállító engedélyével.

42 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  X. fejezet foglalkozik a képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások, műszaki létesítmények terveivel.  Szerző nevének feltüntetése, bemutatás és felvétel készítés joga, kiállítás joga, szabad felhasználás esetei.

43 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  XI. fej. a szerzői joggal szomszédos jogok védelme.  Előadóművészek védelme: előadását rögzítsék, sugározzák, többszörözzék, terjesszék …… Ezért díjazás illeti meg, nevének feltüntetése, megváltoztathatatlanság joga

44 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Hangfelvételek előállítóinak védelme: művét sugározzák, többszörözzék, terjesszék,…….kb uaz.  Rádió és TV szervezetek védelme hogy műsorait mások is sugározzák, rögzítsék, többszörözzék, közvetítsék olyan helyen ahol belépődíj van  Díjazás stb.

45 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  Filmek előállítóinak védelme – mint előzőek  Ahol a szerző hozzájárulása nem kell ott a szomszédos jogi jogosult hozzájárulása sem kell  Védelmi idő: e fejezetbeni jogokhoz 50 év

46 JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK  XII. fejezet a szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről szól  XIII. fejezet a szerzői jog megsértésének következményeiről  Vegyes, záró rendelkezések, rendezésben közreműködő szervezetek


Letölteni ppt "MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ SZABÓ SÓKI LÁSZLÓ villamosmérnök ELTE VIDEOSTÚDIÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések