Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten kinyilvánította szeretetét

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten kinyilvánította szeretetét"— Előadás másolata:

1 Isten kinyilvánította szeretetét
♫ Kapcsold be a hangszórót! Kattintással továbbítsd a képeket! Isten kinyilvánította szeretetét Az első karácsony nyolc csodája Text : Ronan Keane

2 Minden gyermek Isten csodája
Amikor először felhangzik egy gyermeksírás, és elvágják a köldökzsinórt, a boldog szülők és minden jelenlévő, a szülész orvos és asszisztensei a tisztán ragyogó városi kórházban, vagy a bábaasszony a dzsungel bambuszkunyhójában, egyaránt örülnek a csodának, aminek éppen tanúi lehettek. Hasonlóan történt Jézus születésénél is, azonban ez legalább nyolc csodával járt.

3 Angyali hirdetés Az első csoda
Jézus volt az egyetlen, akinek a születését angyal jelentette meg még fogantatása előtt. „A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van… Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK." (Lukács 1:26-28,30-31). Az első csoda

4 Csodálatos fogantatás
A legismertebb és legkülönösebb csodák közül az egyik az a valóság, hogy Mária Jézus fogantatása idején szűz volt. A Biblia nagyon világosan mondja: Monda pedig Mária az angyalnak: „Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?” És felelvén az angyal, monda néki: „A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.“ (Lukács 1:34-35 ). Ézsaiás próféta ezt az eseményt a Szent Lélek által már 700 évvel hamarabb megjelentette: „Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek! [héberül: „Velünk az Isten“] (Ézsaiás 7:14). A második csoda Jézus bizonnyal az Isten Fia!

5 Keresztelő János fogantatása Erzsébet méhében
Gábriel azt mondta Máriának, hogy rokona Erzsébet, akit meddőnek hívtak, ő is fogant fiat az ő vénségében, aki „Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz." Erzsébet fiat szült, akit Keresztelő Jánosnak ismerünk. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt az angyal megjelentette. A harmadik csoda (Lukács 1:16, 36-37, 57-66).

6 Az angyal magyarázata A negyedik csoda
Mit gondolhatott József, amikor Mária Erzsébettől hazatért és megtudta, hogy menyasszonya már három hónapja áldott állapotban van? Gondolhatjuk, hogy első reakciói nagyon vegyesek voltak. „József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.” (Máté 1:19). József Máriát meg akarta menteni a szégyen és az esetleges halál elől, amivel a zsidó Törvény a házasságtörést büntette (5Mózes 22:13-14,21). De el tudjuk képzelni azt a gyötrelmet, amit érzett, amikor látta, hogy jegyese szíve alatt más gyermekét hordja? De amikor Isten Józsefhez is elküldte az angyalt, hogy őt megvigasztalja, és megmagyarázza neki a helyzetet, tovább már nem kételkedett. „az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: »József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.« József pedig az álomból felserkenvén, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. És nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezte annak nevét Jézusnak.” (Máté 1:20-21,24-25). A negyedik csoda

7 Születésének helye Az ötödik csoda
Az ószövetségi próféciák csodálatos beteljesedése volt az is, hogy Jézus Betlehemben született, bár szülei Názáretben laktak, amely Betlehemtől néhány napi járóföldnyi távolságra volt. „De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.." (Mikeás 5:2). Az ötödik csoda Azokban a napokban, Augusztus császár parancsot adott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Elment azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt.  És ott megszülte az ő elsőszülött fiát, és bepólyálta őt, és elhelyezte őt a jászolba. (Lukács 2:1-7)

8 Angyalok híradása A hatodik csoda
Isten angyala jelent meg a pásztoroknak, akik Betlehem mezején éjszaka őrizték a nyájat, és ezt mondta nékik: „Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek, mely az egész népnek öröme lesz: Mert született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig annak a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” És nagy hirtelenséggel mennyei seregek sokasága jelent meg, akik az Istent dicsérték és ezt mondták: »Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!«" (Lukács 2:10-14). A pásztorok ott hagyták a nyájat és elmentek Betlehembe, ahol megtalálták a Messiást, pontosan úgy, ahogy az angyal mondta. Amikor meglátták, elbeszélték mindazt, amit az angyal mondott a kisgyermekről (Lukács 2:17). Ez azt jelenti, hogy némely emberek már Jézus életének első napjától kezdve tanúskodtak arról, hogy a Messiás végre elérkezett. A hatodik csoda

9 Jel az égen Hetedik csoda
A napkeleti bölcsek (a hagyomány szerint hárman voltak, de a Biblia nem említi számukat, se lakhelyüket. Valószínű, hogy Arábia, Perzsia, Babilon, esetleg a távolabbi India jöhet számításba) egy különös jelet figyeltek meg az égen, amit a „Zsidók királya” megszületése jeleként értelmeztek és elmentek, hogy hódoljanak előtte. Abban az időben lassú és körülményes volt az utazás. A bölcsek számára mintegy két évig tartott. Amikor megérkeztek Júdeába, átadták Jézusnak ajándékaikat. „És a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, nagyon megörültek. Bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kincses ládáikat kitárván, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát." (Máté 2:9-11).

10 A legnagyobb csoda Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Karácsony legnagyobb csodája nem az angyalok megjelenése, nem a betlehemi csillag, se a napkeleti bölcsek, hanem Isten egyszülött Fia, Aki egy gyenge gyermekben emberi természetet vett magára, hogy minket megérthessen, szeressen és együtt érezhessen velünk, és végül engesztelő áldozatul meghalt ÉRTED és ÉRTEM, bűneinkért a Golgotai kereszten. Isten örök életet adott nékünk és ez az élet az ő Fiában van! (1.János 5:11). Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet! „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16 Több PowerPoint prezentáció található:


Letölteni ppt "Isten kinyilvánította szeretetét"

Hasonló előadás


Google Hirdetések