Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a bölcsődei dajka munkakörről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a bölcsődei dajka munkakörről"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a bölcsődei dajka munkakörről
2018. augusztus 30.

2 jogszabályi háttér dajka kompetenciái
A bölcsődei dajka munkakör létrejöttének háttere, szükségessége. A dajka képzés várható hatása a minőségi kisgyermekellátásban. A bölcsődei dajka munkaköri feladatai és kompetenciái. A bölcsődei dajka kompetenciáinak érvényesülése a gyakorlatban - különválasztva a hagyományos bölcsődei ellátást, a mini bölcsődétől és a többcélú intézményként működő egy csoportos óvoda-bölcsődétől.

3 Bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség - egy bölcsődei csoportban + 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása szükséges – egy egységben (1 vagy 2 csoport) bölcsődei dajkáknak az ágazati jogszabályban előírt 100 órás tanfolyamot kell elvégezniük

4 Mini Bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelő a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel 1 fő bölcsődei dajka

5 2017. Évi C. törvény - Magyarország 2018. évi központi költség
ab) A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása MBsz = ha Le>= 3, akkor 2,5 fő, egyébként 1,5 fő BBsz = [Le/12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] +[Le/ 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka] +[(ha Le> 60, akkor +2 fő kisgyermeknevelő)] +egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó ahol: MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, Le = a bölcsődei ellátottak

6 Bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka
Tanfolyam célja Bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka megfelelő tudás elsajátításának birtokában kezdhesse meg tevékenységét, szükséges egy új, modern, a minőségi képzés irányába mutató tanfolyam elvégzése, ahol az adott személy szakmai kompetenciái, valamint a gyakorlati készségei is fejlődnek.

7 Tanfolyam szervezés feltételei
Új képzési rendszer került bevezetésre, melynek gyakorlatba történő átültetése egy kiemelt projekt keretében pilot jelleggel kerül megvalósításra EFOP VEKOP azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt CSBO Nonprofit Kft. szervezésében Minisztérium által módszertani feladatok ellátására az intézményi formák tekintetében kijelölt módszertani szervezet tanfolyamszervezőként működik közre a bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam esetében az általa kiválasztott bölcsődék bevonásával.

8 Bölcsődei dajka speciális képzésének kialakítása, megszervezése: EKP
Képzési program célja Bölcsődei dajka speciális képzésének kialakítása, megszervezése: EKP a hozzákapcsolódó tananyag képzési rendeletben meghatározott tematika alapján

9 Képzési program és a későbbi eljárásrend
A képzés kizárólag a képzési rendeletben foglalt tematika és az EKP-ban rögzített tananyag alapján történő megvalósításra irányulhat. A képzés során valamennyi tanfolyam esetén minimálisan 7 fős, maximálisan legfeljebb 15 fős csoport indítására van lehetőség. A módszertani szervezet saját honlapján minden év január 15-éig tájékoztatást tesz közzé az adott évben meghirdetett tanfolyamokról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a képzés típusának megfelelő a) tanfolyamszervezőket megyei bontásban, b) a megállapított képzési díjat és c) a képzési tematikát. A képzési díj megállapítására a módszertani szervezet tesz javaslatot a tanfolyamszervezők bevonásával, melyet a Minisztérium hagy jóvá. A képzési díj megállapításának felülvizsgálatára a tárgyévet megelőző decemberben kerül sor.

10 tanfolyamra való jelentkezés feltétele
Legalább alapfokú vagy középfokú végzettség, valamint munkáltatóval igazolt aktív munkaviszony szükséges bölcsődében vagy mini bölcsődében. Nyilatkozat évi XXXI. Törvény (Gyvt) 15.§ (8) egészségügyi alkalmassági vizsgálat erkölcsi bizonyítvány

11 Mentesül a tanfolyam elvégzése alól
A jogszabályban a bölcsődei ellátási formák közül a bölcsődénél a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési előírással rendelkezik. az a december 31-én bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört betöltő személy, aki január 1-jétől számított öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, az a december 31-ét követően bölcsődében, mini bölcsődében újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, vagy más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy, aki a bölcsődei dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának napjától számított öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.

12 Jogszabályi háttér A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

13 Kompetenciák

14 Bölcsődei dajka Olyan kisgyermekellátást segítő szakdolgozó képzése, akinek alapvető feladata - a környezet rendjének, tisztaságának megteremtése, a kisgyermeknevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése – mellett, képes a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint közreműködni a gyermekek felügyeletében, gondozásában. Aki biztonságosan tud felügyeletet nyújtani a kisgyermeknevelő távollétében, felismeri azokat a gyermekcsoportban előforduló helyzeteket, amikor azonnali közbelépésre van szükség és megfelelő módon tud reagálni, megoldást találni.

15 Képzés során megszerezhető kompetenciák
Ismeret Képesség Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök) Felelősség, autonómia Kisgyermeknevelő munkáját támogató, segítő tevékenysége biztos szakmai tudást tükröz. A csoport sajátosságainak ismeretében képes segíteni és támogatni a kisgyermeknevelő munkáját, valamint a gyermekek optimális fejlődését. Elfogadó, empatikus magatartásával segíti a kisgyermeknevelő munkáját. Az együttműködési képességekhez szükséges feltételekkel rendelkezik. A bölcsődei egységben történő nevelő-gondozó munka optimális környezeti feltételeinek önálló megteremtése. Ismeri és tudatosan felhasználja - bölcsődei dajkai munkájában - a bölcsőde szakmai szabályait, a gyermekek felügyeletére és gondozására vonatkozóan. Egyértelmű és rendszeres visszajelzéseket ad a kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról. Munkája során tiszteletet tanúsít mind a gyermekek, mind szüleik és a kisgyermeknevelő iránt. Az egyes munkafolyamatok alatt türelmesen, teljes odafigyeléssel fordul a gyermekek felé. Vezetői, kisgyermeknevelői irányítással, pontos útmutatás szerint vesz részt a gyermekek ellátásában.

16 Képzés során megszerezhető kompetenciák
Ismeret Képesség Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök) Felelősség, autonómia Rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmai ismeretekkel. Feladatát precízen, pontosan végzi, betartja a szakmai szabályokat. Kötelességtudattal végzi munkáját, tisztában van feladata felelősségével. Képes önellenőrzésre és a hibák önálló javítására, a szabályok maradéktalan betartásával. Ismeri az emberi kommunikáció alapvető szabályszerűségeit. Információk átadása során a kompetencia határokat tiszteletben tartja. A helyzetnek megfelelően alkalmazza a tevékenysége szempontjából fontos információforrásokat. Kedves, kellemes hangvételű, nyílt, hiteles kommunikációval és pozitív hozzáállással segíti az információk megfelelő átadását. A kompetencia határok betartásával önállóan kommunikál. Ismeri a szakmai előírásokat, az intézmény szakmai programját. Jól tájékozódik az intézmény szakmai dokumentumaiban, helyesen értelmezi a saját szakmai munkájára vonatkozó feladatokat. Érdeklődő, nyitott, jól motiválható személyiség, szívesen vállal részt a bölcsőde programjaiban. A szakemberekkel együttműködve kapcsolódik be a bölcsőde szakmai életébe.

17 Képzés során megszerezhető kompetenciák
Ismeret Képesség Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök) Felelősség, autonómia Ismeri a koragyermekkor fontosabb fejlődési szakaszait, a csecsemők, tipegők, kisdedek fejlődési sajátosságait. Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai, érzelmi állapotát és ehhez igazítja, szervezi a teendőit. Megfelelően észleli és figyelemmel kíséri az egységéhez tartozó gyermekek életkori sajátosságait, hozzájárul a feltételek megteremtéséhez a gyermekek minőségi ellátása érdekében. Jó megfigyelőképességgel rendelkezik, adekvátan képes reagálni a változásokra a saját bölcsődei egységét illetően. Szívesen vesz részt a gyermekcsoport ellátásában, tisztában van a felé támasztott elvárásokkal, igényekkel. A kisgyermekek életkori sajátosságait, reakcióit toleránsan, empátiával kezeli. Képes munkáját érintő aktuális helyzethez igazodó, önálló döntéseket hozni. Együttműködést támogató, nyugodt és biztonságos környezetet teremt (csoportszoba, gyermekfürdő, öltöző, udvar berendezése, elrendezése, higiéniája) Munkáját előre tervezetten, a kisgyermeknevelővel együttműködve, összehangoltan végzi. Előre tájékozódik, tud segítséget kérni munkája tervezéséhez. Feladatait önállóan és csapatban is egyaránt jól ellátja. Önállóan rendezi a gyermekellátás környezetét, új megoldásokat kezdeményez. A kisgyermeknevelő távolléte, váratlan hiányzása esetén, biztonságosan gondozza és felügyeli a gyermekeket. Előzetes iránymutatás alapján önállóan is képes egy-egy meghatározott időszakban a gyermekek szakszerű ellátására. Meleg, szeretetteljes attitűddel fordul a gyermekek felé. Munkavégzése során a gyermekek érdekeit, igényeit, szükségleteit szem előtt tartja. Mini bölcsődében, többcélú intézményben és egy csoportos bölcsődében felelősséggel, önállóan végzi a gondozási és gyermekfelügyeleti tevékenységet, valamint napi információt cserél a szülőkkel.

18 Képzés során megszerezhető kompetenciák
Ismeret Képesség Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök) Felelősség, autonómia A munkájához szükséges pedagógiai, pszichológiai ismeretekkel rendelkezik. Minden gyermekhez felelősen és elfogadóan viszonyul, tiszteli a gyermekek személyiségét. Jó együttműködési és problémamegoldó képességgel rendelkezik. Pozitív hozzáállásával és szemléletével jó légkört teremt a gyermekcsoportban. Felelősséget vállal ismeretei bővítéséért és korrigálja saját hibáit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a beteg, lázas, balesetet szenvedett gyermek ellátásáról. A kisgyermeknevelő távollétében felismeri a gyermekek egészségi állapotában, közérzetében bekövetkező beavatkozást igénylő változásokat és megfelelően jár el a gyermek érdekében. Határozott magabiztos fellépéssel, empátiával fordul a gyermek felé. Együttérző, gondoskodó attitűd jellemzi. Mini bölcsődében, többcélú intézményben, egy csoportos bölcsődében felelősséggel, önállóan dönt és ellátja a gyermeket a kisgyermeknevelő távollétében. Ismeri a gyermeki jogokat. Felismeri a gyermeki jogok érvényesülésének hiányát. Munkájában figyelembe veszi a gyermeki jogokat. Megfelelően alkalmazkodik a gyermekek eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságokhoz. Felelős a gyermekek jogainak betartásáért.

19 Példák a dajka feladataira
udvari játékok előkészítése évszaknak megfelelően biztosítja az étkezés tárgyi feltételeit, tálaló kocsi felkészítése ételek előkészítése /kenyér, alma/ játékok, játék környezet szakszerű biztosítása, előkészítése ruházat előkészítése altatás feltételei szabadban és bent is (átmeneti tárgyak is) textília kezelése felügyel, orrot töröl, megnyugtat segít a fektetésben gondoskodik a gyermekek komfortérzetéről felügyelet alatt reggelizés alatt az egységben tartózkodik, ha kell segít kommunikál a gyermekekkel, szülővel (keretek), gyermekek nevét tudja szakmai tartalmú házi továbbképzésen, csoportmegbeszélésen jelen lehet dekoráció készítésében közreműködhet rendezvények, programok helyszínének biztosítása, tevékeny jelenlét gyermekek ellátása meghatározott helyzetekben bántalmazást észlel, jelez

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a bölcsődei dajka munkakörről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések