Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor"— Előadás másolata:

1 A szociális ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor
1

2 A szociális ellátásokról általában
Rászorultság alapján jár: Nem kötődik jövedelemszerző tevékenységhez (mint a TB) Nem alanyi jogon jár (mint a Cst. szerinti ellátások) Szubszidiárius jellegű: utolsó védőháló; TB ellátások kizárják Alacsony összegek: normatívan meghatározva, vagy kiegészítés a létminimumig Központi költségvetés finanszírozza Célcsoport: legalacsonyabb jövedelmi szintű rétegek: „szegények”

3 Ki a „szegény”? - Eurostat
Jövedelemszegénység – nem keresi meg a medián jövedelem 60%-át (2013: Ft = szegénységi küszöb) Munkaszegénység – a munkaképes korú háztartástagok a megelőző évben a lehetséges munkaidejüknek legfeljebb 1/5-ét töltötték munkával Súlyos anyagi depriváció: 9 jóléti jellemző alapján. Ha legalább 4 hiányzik, az már súlyosan anyagilag deprivált háztartásnak minősül.

4 Súlyos anyagi depriváció
hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;  lakás megfelelő fűtésének hiánya;  váratlan kiadások fedezetének hiánya;  kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;  évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya,  anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival;  anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel;  anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval;  anyagi okból nem rendelkezik telefonnal.

5 KSH, 2013

6 KSH, 2013 3.044.000 ember érintett legalább 1 dimenzióban
Valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak (41,4%) Részletesen: KSH: A háztartások életszínvonala, november

7 Jogforrások Alaptörvény, XIX. cikk:
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. (3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

8 Jogforrások 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Önkormányzati rendeletek: az Szt.-ben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak Tendencia: centralizáció

9 Alapelvek Jogalap: rászorultság – aki nem tud magáról gondoskodni, vagy ez nem várható el tőle Önsegély elve: rászorultság kiterjesztő értelmezése – gondoskodási kötelezettség a háztartásban élőkre, valamint településszinten (helyi ÖK) Eljárás mindig kérelemre indul Egyenlő bánásmód elve

10 Hatáskörök Állami, önkormányzati feladat, de a non-profit szektor is részt vállal Helyi ÖK: normatív ellátásokról általában jegyző, mérlegelési kérdésekről a képviselő-testület dönt Területi szinten: járási hivatal, Szociális és Gyámhivatal

11 Eljárási szabályok Ket. alapján, az Szt. szerinti eltérésekkel
Az összes eljárás költség- és illetékmentes Illetékesség: a kérelmező lakóhelye alapítja meg, Kivéve: a hajléktalanok, és azok, akiknek testi épsége, egészsége közvetlen veszélyben van (tartózkodási hely) Speciális bizonyíték: jövedelemigazolás (ügyfél nyilatkozata, a hatóság vitathatja: környezettanulmány, NAV megkeresése) Bírósági felülvizsgálat biztosított, ideiglenes intézkedés hozható

12 Jogalap nélküli ellátások
Rosszhiszeműség esetén pénzbeli ellátás: visszafizetés természetbeni ellátás: magát a dolgot kell visszaadni, vagy az értékét megtéríteni, intézményi elhelyezés: a térítési díjat kell megfizetni + a jegybanki alapkamat Szubjektív határidő: tudomásszerzéstől számított 3 hónap Objektív határidő: igénybevételtől számított 1 év A hatóság méltányosságból eltekinthet részben vagy egészben a visszafizetéstől, vagy részletfizetést engedélyezhet.

13 A szociális ellátások rendszere
Pénzbeli ellátások rendszeres – átmeneti normatív – diszkrecionális célhoz kötött – nem Természetbeni ellátások (a legtöbb ellátás nyújtható így is, az ápolási díj és az időskorúak járadéka kivételével) Szociális szolgáltatások alapellátások (önálló életvitel mellett) szakosított ellátások (intézményesített környezetben)

14 A pénzbeli ellátások

15 1) Időskorúak járadéka 0. pillér a nyugdíjrendszerben Feltételek:
Reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése Nem rendelkezik Szt. szerinti jövedelemmel Mértéke: Ha nincs jövedelem: minimálnyugdíj %-a Ha van jövedelem: a jöv. és a minimálnyugdíj %-ának különbözete, legalább Ft

16 2) Aktív korúak ellátása
Jogosultsági feltételek: nagykorú (18 éves kortól) még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt hátrányos munkaerő-piaci helyzet: nem tud dolgozni, vagy nem várható el tőle, hogy dolgozzon  Két jogcím: Ha munkaképes: foglalkoztatást helyettesítő támogatás  Ha nem: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Egy háztartáson belül egy jogosult lehet, vagy: egy-egy fő a két jogcímen

17 a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Feltételei: Álláskeresőként regisztrált Köteles együttműködni a munkaügyi központtal (megfelelő állást el kell fogadni) Közfoglalkoztatásba be kell kapcsolódni, ill. abból nem léphet ki Mértéke: öregségi minimálnyugdíj 80%-a ( Ft)

18 b) Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Jogosultak: (nem tud dolgozni) egészségkárosodott, 14 év alatti kisgyermeket otthon nevel Mértéke: megélhetéshez szükséges jövedelem eléréséhez szükséges kiegészítés (max. nettó közfoglalkoztatási minimálbér 90%-a – 2017: kb Ft)

19 3) Ápolási díj Jogosultak: otthonában hozzátartozóját gondozza, aki:
18 éven aluli tartósan beteg (min. 3 hónap) vagy súlyosan fogyatékos Funkciója: az intézményi ellátás kiváltása – olcsóbb, és az ápoltnak is jobb Mértéke: normatív, alapesetben: bruttó Ft szolgálati időnek minősül (nyugdíjjárulék!) Kereseti tevékenység: csak otthoni munkavégzés, vagy max. napi 4 óra

20 4) Települési támogatás
Szt. szerinti ellátások kiegészítéseként ÖK rendelet alapján Pénzbeli vagy természetbeni Pl. lakhatáshoz, hozzátartozó gondozásához, gyógyszerhez, rezsihátralékhoz Rendkívüli támogatás: akár hivatalból is

21 Forrás: ksh.hu Támogatás 2011 2012 2013
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma Rendszeres szociális segély 50 647 38 031 36 824 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Ápolási díj 57 970 57 973 58 179 Időskorúak járadéka 5 907 6 081 6 175 Felhasznált összeg (ezer Ft) Egy főre jutó havi átlagos összeg (Ft) 26 030 25 305 25 327 25 139 21 943 22 781 29 415 29 729 30 787 26 994 26 679 27 468 Forrás: ksh.hu

22 A természetbeni ellátások

23 Természetbeni ellátások
Pénzbeliek is nyújthatóak természetben (kiv. ápolási díj és időskorúak járadéka) Kizárólag természetben nyújtható: Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

24 A szociális szolgálatások

25 Szociális szolgáltatások Szakosított ellátások
Alapellátások Helyi ÖK nyújtja, pl.: közétkeztetés, házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátások Szakosított ellátások Államig. nyújtja, pl.: idősek otthona, fogyatékosok otthona szenvedélybetegek intézményei

26 Az ellátottak száma évente (fő)
Időskorúak otthona, gondozó-háza Pszichiát-riai betegek otthona Fogyatékosok otthona, gondozóháza Szenvedélybetegek otthona Hajléktalanok otthona, szállása, éjjeli menedékhelye 2011 52 140 8 889 16 230 2 186 9 441 2012 52 281 8 842 16 143 2 150 10 684 2013 52 852 8 760 16 024 2 155 11 210 2014 53 540 8 775 15 812 2 116 10 068 Forrás: ksh.hu

27 Ellátotti jogok csak kérelemre történhet az elhelyezés
egyenlő bánásmód elve adatvédelmi szabályok (pl. az ellátott anyagi helyzete csak a jogszabályban meghatározott körben vizsgálható) tájékoztatáshoz való jog: intézmény működése, ellátottat megillető ellátások, jogok panaszjog: az ellátott közvetlenül az intézmény vezetőjéhez fordulhat ellátottjogi képviselő térítési díj mindig alacsonyabb, mint az ellátás ára

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szociális ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések