Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELKÉSZÜLÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, TANFELÜGYELETRE, MINŐSÍTÉSRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELKÉSZÜLÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, TANFELÜGYELETRE, MINŐSÍTÉSRE"— Előadás másolata:

1 FELKÉSZÜLÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, TANFELÜGYELETRE, MINŐSÍTÉSRE
Farkasné Egyed Zsuzsanna

2

3 Jogszabályi keretek 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet
(a 326/2013. Kormányrendeletet lényeges mértékben módosította) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szakmai gyakorlati idő számítása Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámokról

4 ÖNÉRTÉKELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/ 2013.(I.30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

5 ÖNÉRTÉKELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE
Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ

6 R1 - Rendelkező: a vezető pontosan megmondja mit
R1 - Rendelkező: a vezető pontosan megmondja mit. mikor, hogyan kell tenni, magyarázatokkal látja el utasításait; R2 - Meggyőző: a vezető a beosztott erősségeire utalva a meggyőzés eszközével él, „ráveszi, meg tudja csinálnia”, és a támogatja a folyamatban. R3 - Együttműködő: a vezető a beosztottat bevonja, véleményét kikéri, vele együtt dönt, közben támogató magatartást tanúsít; R4 - Delegáló: a vezető szabad mozgásteret biztosít az önirányításra alkalmas, elkötelezett, „érett” beosztottak számára.

7 Gyakorlati megközelítés
Pedagógusi, vezetői , intézményi önértékelés Folyamat - tervezés (értékelő csoport feladatai) - adatgyűjtés (módszerek, eszközök) - önértékelés Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk! → Problémamegoldás lépései → Önfejlődési terv, Intézkedési terv OH által működtetett informatikai felület

8 Az intézmény saját minőségi céljai
Pedagógus, vezető Szakmai együttműködések (munkaközösség, műhelymunkák, munkacsoport), közös projektek, hospitálás, bemutató Látogatás, ellenőrzés, részvétel a szakmai programokon Fenntartó Beszámolók Programok – települési megmozdulásokon való részvétel, meghívás az óvodai rendezvényekre, bemutatókra, nyílt napokra Honlap folyamatos frissítése Más intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás Szakmai írások, cikkek Szülők Rendszeres tájékoztatás, nyílt kommunikáció Gyermekek értékelése (szülői értekezlet, fogadó órák) Család-óvoda együttműködések (projektek, óvoda-család programok)

9 Az Önértékelést Támogató Munkacsoport
„Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusok intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott csoportja.” (Önértékelési kézikönyv) Tervezési sablon Tevékenységek Eszközök Felelős Érintettek Határidő Elvárt eredmény Értékelés

10 Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai
Az önértékeléssel kapcsolatos feladatok meghatározása, a feladatok beépítése a munkatervbe, hatás és felelősségi körök tisztázása, a belső szabályozás kialakítása, aktív részvétel az önértékelési eljárásban, a csoport működését és az önértékelést támogató kommunikáció

11 Szervezeti kommunikáció William D. Hitt- kommunikációs kerék

12 Vezető és vezetőség Vezető: minden olyan személy, aki a vezetés feladatát látja el, azaz vezetői szerepeket gyakorol, vezetői funkciókat lát el. Vezetőség: amikor több vezető kollektív vezetést gyakorol. PL. működik egy törzskar a munkaközösség-vezetőkkel kiegészítve. Magasabb vezetői beosztások köznevelési intézményekben: Vezető, főigazgató, tagintézményvezető, intézményegység-vezető, vezetőhelyettes Vezetői beosztás: munkaközösség-vezető, projektvezető A pedagógus is vezető, ha hivatalosan nem is számít annak.

13 Adatgyűjtő kijelölése
A vezető elindítja az önértékelési folyamatot és kijelöl egy adatgyűjtőt a pedagógushoz/folyamathoz Az adatgyűjtők validációja! Adatgyűjtő elkezdi a munkát

14 Önértékelési munkatervben a folyamat megtervezése
20-as EMMI rendelet 146.§ (4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az éves önértékelési tervben rögzíteni kell,hogy ki végzi a dokumentumelemzést  ki készíti az interjúkat, és ki bonyolítja le a kérdőíves felméréseket.

15 Az önértékelés periódusai
Pedagógus Öt évente Vezető Vezetői megbízás 2. és 4. évében Intézmény A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉST MINDEN ESETBEN MEGELŐZI AZ ÖNÉRTÉKELÉS! differenciált bérezés alapja

16 Önértékelés eszközei adatgyűjtés
A kézikönyvben szereplő eszközök kidolgozása az általános elvárásoknak megfelelően történt annak érdekében, hogy az adatgyűjtő eszközök segítségével jó eséllyel minden elvárás teljesülése vizsgálható legyen. Módszerek kérdőívek, dokumentumelemzés, interjúk Megfigyelés (tevékenység látogatás) Pedagógus önértékelés - Jegyzőkönyv - Önértékelés - Összegző értékelés - Önfejlődési terv

17 PEDAGÓGUS önértékelése
Pedagógus - Belső elvárások kialakítása Feladatterv Dokumentumelemzés Tevékenység/Foglalkozáslátogatás - Megfigyelési lap Az óvodapedagógus önértékelő kérdőíve Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Óvodapedagógusi interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez – Vezetői interjú Kompetencia alapú pontozó táblázat Pedagógus önfejlesztési terv + Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

18 Kérdőívek „kiküldése”
Önértékelt pedagógus kérdőíve (automatikus generálás) Pedagógustársak kérdőíve (min 2 db) Önértékelt által felkért pedagógus kérdőíve Óvodavezető által felkért pedagógus kérdőíve 2. Kérdőív kiküldés Rendszer által Normál   + a kód Generálni!

19 Koherencia megteremtése
ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLET SZEMPONT ELVÁRÁS * INFORMÁCIÓ Pedagógus 8 31 68 174 Vezető 5 26 62 175 Intézmény 7 ÉVENTE 7 területen KÖTELEZŐ ÉRTÉKELNI! 39 122 23 elvárást 147 0 = Nem jellemző FEJLESZTHETŐ! 1 = Kevéssé jellemző FEJLESZTHETŐ 2 = Többnyire jellemző MEGFELELŐ 3 = Jellemző KIVÁLÓ

20 ALAP a pedagógus kompetenciák (8) ismerete! :
1. Pedagógiai módszertani felkészültség, 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, 3. A tanulás támogatása, 4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 5. A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

21 Pedagógus önértékelés – módszerek, eszközök, tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a)Az előző pedagógusellenőrzés értékelőlapjai (tanfelügyelet és intézményi önértékelés) 1.b) ONAP és PP-re épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumai 1.c) Napló 1.d) Gyermeki produktumok 2. Megfigyelés 1. Tevékenység-/foglalkozáslátogatás 3. Kérdőíves felmérés 1. Óvodapedagógus önértékelő kérdőíve 2. Szülői kérdőív 3. Munkatársi kérdőív 4. Interjúk 1. Az óvodapedagógussal 2. Az intézményvezetővel/vezetővel

22 Adatgyűjtő időkorlátai
PSZE látogatás előtt 15 nappal lezár az óvoda számára a rendszerszakértők látják a felvitt adatokat 10 nap 5 nap PSZE-15 nap ÖNÉRT indul Indul a betekintés Látogatás Önfejlesztési terv PSZE Kérdőívek feltöltés generálása Kérdőívek Látogatás alapján Jegyzőkönyv feltőltése kitöltése dok.-ok kitöltése Önértékelés elkészítése Önfejlesztési terv feltöltése

23 Betekintési fázis A felületről letölthető a jegyzőkönyv
„darabolás”kiküldés az érintetteknek Két látogatott tevékenység jegyzőkönyve Dokumentumelemzések jegyzőkönyve Pedagógus önértékelő jegyzőkönyve Visszaérkezett jegyzőkönyvek egy pdf-be való másolása 1 fájl feltöltése, (csak a látogatási nap után!)

24 Önértékelt pedagógus Felületén látja az „adatokat”önértékelés (pontozás) Önfejlesztési terv készítésejóváhagyatás a vezetővel Jöhet a PSZE!

25 A vezetői önértékelés célja
„A vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” ( 20/2012. (VIII. 30) EMMI rendelet)

26 VEZETŐI önértékelési csomag
Vezető - Belső elvárások kialakítása Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása Feladatterv Vezetői önértékelés Dokumentumelemzés Vezetői önértékelő kérdőív Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív Szülők elégedettségét mérő kérdőív – Vezetővel készített interjú Interjú a munkáltatóval Interjú a vezetőtársakkal Vezetői önértékelés Vezetői önfejlesztési terv + Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

27 Vezetői önértékelés – módszerek , eszközök, tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a)Az előző vezetői ellenőrzés értékelőlapjai (tanfelügyelet és intézményi önértékelés) 1.b) Vezetői pályázat/program: 1.c) PP 1.d) Egymást követő 2 nevelési év munkaterve és az éves beszámolók 1.e) SZMSZ 2. Kérdőíves felmérés 1. Vezetői önértékelő kérdőív 2. Nevelőtestületi kérdőív 3. Szülői kérdőív 3. Interjúk 1. A vezetővel 2. A munkáltatójával 3. A vezetőtársakkal

28 A vezetői önértékelés (5) területeinek ismerete
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

29 A vezetői önfejlesztési terv – az önértékelés eredménye
A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít. Az önfejlesztési terv elemei: A kompetenciaterületeken belül kiemelkedő és fejlesztendő területek- értékeléssel indokolva A vezető által kiemelt fejlesztési célok Célokként a célhoz rendelt feladatok Feladatokként a végrehajtás módszere, elvárt eredménye, ütemezése, bevontak köre

30 Milyen legyen a jó cél? Egyértelmű: teljes mértékben világos és érthető minden szervezeti tag számára. Igényeken, szükségleteken alapuló: a cél az adatok elemzéséből származik, és olyan területet céloz meg, amelyen a pedagógiai munka teljesítményének növekednie kellene. Teljesíthető: Se túl könnyen elérhető, se túl nehezen teljesíthető ne legyen a cél, mert elveszíthetjük a motivációnkat, ha nem érzékeljük az előrehaladást. Mérhető: milyen tények, adatok mutatják, hogy teljesítettük a kívánt célt egy adott időszakban.

31 INTÉZMÉNYI önértékelési csomag
Intézményi belső elvárások kialakítása Feladatterv intézményi önértékelés Dokumentumelemzés A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív Vezetővel készített interjú az intézményi önértékeléshez A pedagógusok képviselőivel készített interjú az intézményi önértékeléshez A szülők képviselőivel készített interjú az intézményi önértékeléshez Intézményi önértékelés Intézményi intézkedési terv +Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

32 Intézményi önértékelés – módszerek,eszközök , tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a) PP 1.b)SZMSZ 1.c) Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 1.d) Továbbképzési program – beiskolázási terv 1.e) Mérési eredmények adatai, elemzése (a helyben szokásos megfigyelések, mérések, eredménye öt nevelési évre visszamenőleg 1.f) A pedagógus-önértékelések eredményeinek összegzése 1.g) Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés értékelő lapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek:

33 - Az intézményi önértékelés (7) területeinek ismerete
1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

34 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, intézményi önértékelés tervezése
[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet §] •Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti ellenőrzés) fajtái, periódusa: •a pedagógus ellenőrzése, ötévente egy alkalommal •az intézményvezető ellenőrzése, legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb a negyedik évében •az intézményellenőrzés, ötévente. •Intézményi önértékelés •A pedagógus és az intézmény esetén ötévente, intézményvezető esetén az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében •Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. •Eljárásrend •Július 31-ig: az OH értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket, valamint az az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket. •Szeptember 1-ig: az intézményvezető a kiválasztott szakértők tekintetében, az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. •November 30-ig: az OH kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit. •November 30-ig: az ellenőrzésben érintettek feltöltik a számukra előírt dokumentumokat az informatikai támogató rendszerbe. •Az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt 15 nappal: az intézmény feltölti az önértékelés eredményét az informatikai támogató rendszerbe. •Az intézmény ötéves önértékelési programja és az éves ellenőrzési terv alapján éves önértékelési tervet készít.

35 Módszertani támogatás – PDCA
Munkatervi tartalmak pontosítása (határidők, fedések) Kézikönyv áttekintése, ismerete! Önértékelési program áttekintése (Speciális tartalmak!) Elvárásrendszer/ elvárásrendszerek (?) Feladatterv - készítése az érintettek bevonásával - gyakorlattól függően az egyes tevékenységek összevonhatók, tagolhatók - ismerjék a kollégák is (folyamatos tájékozódás)

36 Módszertani támogatás – PDCA
Adatgyűjtés = Rész jegyzőkönyvek elkészítése Jegyzőkönyv elkészítése Önértékelés elkészítése Önfejlődési, Intézkedési terv/tervek elkészítése Informatikai rendszer kezelése Irattározási feladatok ellátása

37 Minősítés

38 A minősítés törvényi hátterét segítő dokumentumok
jektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf  

39 A minősítő vizsga, a minősítési eljárás, valamint a bírálati eljárás megszűntetése tanúsítvány kiadása nélkül (Ép.r.12/C.§) Tanúsítvány kiadása nélkül kell megszűntetni szeptember 1-jét követően: ha a pedagógus a jogszabályi feltételek hiányában nem szerepelhetett volna a minősítési tervben - ideértve azt az esetet is, ha a vezetői, magasabb vezetői feladatok ellátáshoz kapcsolódó programot megvalósítani kívánó pedagógus vezetői, magasabb vezetői megbízása az eljárás alatt bármely okból megszűnik -, vagy a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás jogszabályi követelményeinek nem felel meg, a pedagógus a nem kötelező minősítési, bírálati eljárásra történt jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a porfólióvédés, vagy a pályázat védése időpontjáig visszavonta, a foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot, kivéve minősítő vizsga és kötelező minősítési eljárás esetén (ez esetben felfüggesztik Ép.r 12/C.§ (3) bek.), vagy a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a minősítési, bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét megelőzően - a pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás céljából történt áthelyezés esete kivételével -, megszűnt. Ha a jogviszony a nem kötelező minősítési vagy bírálati eljárás alatt szűnt meg, és a pedagógus a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül új munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszony létesítését követő tizenöt napon belül kérheti az OH-tól, hogy szervezze meg a megszűnt minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás követelményei szerinti minősítését.

40 SZAKMAI GYAKORLATI IDŐ 2017. szeptember 1-től (Ép. r. 6
SZAKMAI GYAKORLATI IDŐ szeptember 1-től (Ép.r. 6.§ (1) és (2) bek) Az Ép.r 6.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt foglakoztatási jogviszonyokban töltött időtartamok csak akkor minősülnek szakmai gyakorlatnak, ha a foglalkoztatás jogszerű volt. A módosítás értelmében nem minősül szakmai gyakorlatnak a pedagógus munkakörben a jogszabályban előírt iskolai végzettség szakképzettség hiányában eltöltött idő. Pl január 1-je előtt, a nyelvvizsga hiányában megfelelő diplomával nem rendelkező személy pedagógus munkakörben való foglakoztatásának időtartama. Szakmai gyakorlati időnek számít ugyanakkor az utolsó évfolyamos hallgató pedagógus munkakörben eltöltött időtartama, ha foglakoztatására szeptember 1. napja előtt került sor (a közoktatásról szóló évi XC. torvény 127.§ (10) bek.).

41 Ha a pedagógus-munkakörre jogviszonyt létesítő személynek nincs a fentiekben felsoroltak szerint 2 év szakmai gyakorlati ideje, de bármely más munkakörben vagy részben a fentiek szerinti jogviszonyban részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kell sorolni. Fontos megjegyezni, hogy ezen rendelkezés nem alkalmazható: -ha a gyakornok legalább egy alkalommal sikertelen minősítő vizsgát tett, július 30-tól a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre Ép.r. 1/A. § E rendelet alkalmazásában: 2. munkaviszony jellegű jogviszony: a munkaviszony, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 87/A. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok, A vállalkozási, megbízási jogviszonyok tehát nem számítanak bele!

42 Dokumentumok Kötelező Szakmai önéletrajz Eredetiségnyilatkozat
Szabadon választott 2/5 Projektterv Szociometria Saját fejlesztésű program Értékelési rendszer Egyéni fejlesztési terv Szakmai rendezvény Gyermekek közösségi programja Publikáció Gyermeki produktumok munkák bemutatása és értékelése Szakirodalom értékelése Ezek lehetnek 3 évnél régebbiek. Kötelező Szakmai önéletrajz Eredetiségnyilatkozat Intézményi környezet bemutatása A szakmai életút értékelése 1 / 2 csoportprofil /nevelési terv 1 / 2 tematikus terv 4 tevékenységi terv Hospitálási napló Esetleírás + reflexiók

43 A L A P D O K U M E N T U- M O K Csoportprofil Tematikus,Nev. terv N *
A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat esetén Tevékenység terv * Tevékenység Csoportprofil Tematikus,Nev. terv N Esetleírás Hospitálási napló Szabadon választható dokumentum A L A P D O K U M E N T U- M O K terv terv

44 TANFELÜGYELET

45

46

47

48

49

50 Kérdőívekben szereplő kérdések száma Pedagógus önértékelése esetén
Melléklet száma Kérdések száma Kitöltő személyek száma Érintett pedagógus 1. 41 (+ egyéb) 1 Munkatársak 2. 9 minimum 2 (a pedagógus és a vezető ugyanannyi főt jelölhet meg) Szülők 3. Nem meghatározott Csak akkor, ha a szülői szervezet igényli, és írásban kezdeményezi.

51

52 ALAP - A vezetői önértékelés (5) területeinek ismerete
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

53 ALAP - Az intézményi önértékelés (7) területeinek ismerete
1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

54 Vezetőellenőrzés Módszerei: Dokumentumelemzés -előző eljárások fejlesztési tervei, önfejlesztési tervei; -kérdőíves felmérés eredményei; -vezetői pályázat/program; -pedagógiai program; -SzMSz; két éves munkatervek és beszámolók Interjúk •Ellenőrzött vezetővel, •munkáltatóval, •vezetőtársakkal

55 Önfejlesztési terv elkészítése
Az önfejlesztési terv tartalma: Fejlesztési célok – a célok időtávja (5 év, vagy 5 éven belül) Javaslat: az 5 kompetenciaterületen megfogalmazott erősségekhez, vagy fejlesztendő területekhez köthető célok – a vezető választása alapján 3-4 cél kiválasztása. A célokhoz nagyléptékben feladatok meghatározása, időtávval, várható eredménnyel – sikerkritériummal megadva. Az önfejlesztési tervhez a felületen sablon található

56 Vezetői jéghegy Elvárások szintezése:
Külső és belső szabályok szerinti működés (első fok) - 9 elvárás Működésbiztonság a vezetői alapfunkciók gyakorlásával (második fok) - 20 elvárás Folyamatos felkészülés a korszerű vezetésre, a folyamatos fejlesztésre (harmadik fok) - 20 elvárás Szervezeti kultúra fejlesztését igénylő vezetés- és szervezetfejlesztés – a vezetés művészetét érintő elvárások (negyedik fok)- 13 elvárás

57 A négy szinten egy-egy példa elvárásra
Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-tanítás alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

58 Ki segíthet a vezetőnek és hogyan az innovációk bevitelére a szervezet fejlesztése céljából?
Külső kényszerek, körülmények (vagy spontán események) Reagálások a belső igények és lehetőségek mentén A számunkra elérhető legtöbbet, legjobbat hozzuk ki belőle Közösség fejlesztő, belső egységet erősítő lehetőségek megragadása Külső kapcsolatokat kialakítása, erősítése Jogszabályi környezet Tervezett fejlesztések (humán, szervezeti, technológiai) Fenntartói fejlesztésekhez való kapcsolódás (pl. EFOP) Intézményi belső fejlesztések (munkaszervezés, személyi, tárgyi)

59 Intézményellenőrzés szakaszai I. –Előzetes felkészülés
Az ellenőrzés időpontja előtt 15nappal az ellenőrzést vezetőszakértő felveszi a kapcsolatot az intézményvezetőjével és egyeztetnek a helyszíni ellenőrzés lebonyolításának menetéről. Az intézmény által feltöltött dokumentumok megismerése, a Kézikönyvben megadott szempontok szerinti vizsgálata

60 MÉRÉSI EREDMÉNYEK 93/A. §106 (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. (2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza a) a gyermek anamnézisét, b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

61 A dokumentumok koherenciájának megteremtése
Pedagógiai program 2 év munkaterve Munkaközösségi tervek Gyermekek mérése Továbbképzési program, terv és az önértékelés kapcsolata Megvalósításának szabályozottsága SZMSZ Munkatervi beszámolók Évente vizsgált szempontok Kapcsolattartási szabályozottsága PP-ben rögzített elvárások SZMSZ

62 Intézményellenőrzés szakaszai II. –Helyszíni ellenőrzés
Célja:a dokumentum elemzés során gyűjtött információk kiegészítése,pontosítása 1.Rövid találkozás a nevelőtestülettel(bemutatkozás az ellenőrzés céljának, menetének ismertetése) 2.Interjúk készítése (óvodapedagógusok, szülők képviselője, óvodavezető) 3.Intézménybejárása

63 Az ellenőrzött intézmény (intézményegység,tagintézmény)vezetőjével
A pedagógusok képviselőivel– Csoportos interjú, különböző szinteken nevelő óvodapedagógusokkal,nem azonos munkaközösségbe tartozó pedagógusokkal,reprezentativitás biztosítása Szülők képviselőivel: Csoportos interjú,(csoportonként) minimum két szülővel,reprezentativitás biztosítása

64 Intézménybejárás A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel Szakértő vizsgálja, hogy az intézményrendszeresen felméri-e a jogszabályban meghatározott szükségeseszköz-és felszerelések, épületi előírások rendelkezésre állását és az e esetleges hiányt jelzi-e a fenntartó felé.

65 Intézményellenőrzés szakaszai III. –Ellenőrzés lezárása
Látogatási nap végén az eljárás részleteinek ,esetleges rendkívüli események jegyzőkönyvben rögzítése, jegyzőkönyv aláírása. A látogatási jegyzőkönyv informatikai felületre valófeltöltése (látogatástkövető15naponbelül,vezető szakértő feladata).

66 Intézményellenőrzésés értékelés
Folyamat Vezető tanfelügyelő Tanfelügyelők Jegyzőkönyvek véglegesítése, aláírása, feltöltése Jegyzőkönyv feltöltése Tapasztalatok összegzése, értékelés egyeztetés Összegző jelentés elkészítése az informatikai felületen (15 napon belül) Jelentés elkészítése a felületen Jóváhagyás

67 Tanfelügyeleti ellenőrzések -2017
Célja: az óvodapedagógusok szakmai alkalmasságának, munkájuk hatékonyságának feltárása. Megismerhetjük általa a pedagógusok, vezető munkájának, az intézmény, mint szervezet erősségét, gyengeségét, rávilágítunk a fejleszthető területekre. Az ellenőrzés során a tanfelügyelők feltárják, hogy a pedagógus, vezető, intézmény megfelel-e az általános pedagógiai szempontoknak, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, az intézmény saját pedagógiai programjának. megfogalmazott belső elvárásainak

68 Az Intézkedési terv az intézményi tanfelügyelet eredménye
Munkaterv kapcsolata: a több évre szóló intézkedési terv az intézmény éves munkatervének alapja Ütemezési terv Az 1. oszlopba kerülnek a meghatározott célok / feladatok (az előzetesen fejlesztési javaslatok) elemzett, prioritási sorba állítása megvalósítás szempontjából kategorizált,….), célonként csoportosítva: a cél és alá a cél elérését megcélzó feladat / feladatok A kitöltés során még korrigálhatók a végrehajtás időpontjai, pl ha 1-1 nevelési év / félév túlzottan zsúfolt / kevés a feladat, vagy éppen az intézmény adottságai, egyéb döntései alapján más időpontot határozzanak meg.

69 Végrehajtási terv Jelenjen meg a cél / feladat oszlop
A végrehajtási terv elkészítését nevelési évenként javasoljuk az adott évre a véglegesített ütemezési terv alapján, a feladatok végrehajtóak legyenek. A javaslat indoka az a tapasztalat, hogy az intézmény több évre előre a végrehajtás konkrét elemeit általában nem tudja biztonsággal meghatározni. Természetesen elkészíthető nagyobb, akár a teljes ütemezési időszakra is. Jelenjen meg a cél / feladat oszlop Időtartam a feladat végrehajtásának időtartamára vonatkozik (nap, vagy hét, vagy hónap, … egység megjelöléssel). A határidő a végrehajtás kezdő és befejező időpontjai Felelős megnevezése: konkrét személynév Teljesülés kritériuma: a feladat elvégzésétől várt eredmény megfogalmazása Erőforrás igény: a feladatot végrehajtók száma (esetleg neve); a feladat végrehajtásához szükséges tudás, ismeret és megszerzésének lehetősége; módszertani - és eszköz szükséglet; dologi, anyagi erőforrások felsorolása; intézményi dokumentumok, szükséges egyeztetések megnevezése,…. Az elért eredmény mérésének, értékelésének módja , felelőse, határideje Az Intézkedési terv hatályba lépésének konkrét dátumát meg kell határozni, A felülvizsgálat időpontjának meghatározása

70 Köszönjük a figyelmet! 70


Letölteni ppt "FELKÉSZÜLÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, TANFELÜGYELETRE, MINŐSÍTÉSRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések