Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetői önértékelés Barlai Róbertné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetői önértékelés Barlai Róbertné"— Előadás másolata:

1 Vezetői önértékelés Barlai Róbertné
A vezetői önértékeléshez legfontosabb tudnivaló az Önértékelési kézikönyv ismerete! Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával Farkasné Egyed Zsuzsanna 2016. Bemutatkozás, bevezetés Cél. Szakma támogatás érdeklődő vezetőknek, szakértőknek – az önértékelésükhöz, az önértékelés segítéséhez. Jó gyakorlatokat gyűjteni, mégis mi lehet a mozgástere a vezetőnek – a jelenlegi körülmények között – a fejlesztéshez. Úgy gondoljuk, hogy ehhez az erőforrás elsősorban bennünk rejlik - a tapasztalatcsere, a hálózatos tanulás segítségével ezt az erőforrást megsokszorozhatjuk. Az FPF kezdeményezésével a III. kerületben megalakult egy vezetői klub, melyet lehetne terjeszteni, sőt a KLIK felkarolhatná ezt a szakmi támogatást. 1

2 A vezetői önértékelés A vezetői önértékelés lényege:
A vezetőre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a vezető önmagára vonatkozóan meghatároz kiemelkedő és a fejleszthető területeket, erre építve fejlesztési célokat tűz ki 5 évre, majd a célokat és a célokra irányuló fejlesztési feladatokat az önfejlesztési tervében rögzíti.

3 A vezetői önértékelés területei
A tanulás-tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása (Az 5 területhez 26 szempont és 62 elvárás tartozik (2017-től)

4 Az Önértékelést Támogató Munkacsoport
„Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusok intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott csoportja.” (Önértékelési kézikönyv)

5 Az Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatai
Önértékelések megtervezése – pl. munkaterv részeként Érintettek tájékoztatása Adatgyűjtés megszervezése, a kiválasztott adatgyűjtők felkészítése Határidők betartatása Az érintettek folyamatos szakmai támogatása Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megosztását a Önértékelési Kézikönyv 7. számú mellékletben található táblázatok foglalják össze.

6 A vezetői önértékelés folyamata- folyamatgazda az önértékelést támogató csoport
Vezetői elvárások saját intézményre történő meghatározása és feltöltése a felületre.( Önértékelési tervben a folyamat megtervezése Kötelező dokumentumok feltöltése- előző év nov. 30.-ig Érintettek tájékoztatása a vezető önértékeléséről Eszközökkel adatgyűjtés: 5.1.kérdőívek, 5.2.dokumentumelemzés,5.3. interjúk Az adatok átadása a vezetőnek, adatelemzés alapján önértékelés a vezető részéről- területenként erősségek és fejlesztendők meghatározása Önfejlesztési terv elkészítése, feltöltése- a tanfelügyeleti ellenőrzés előtt 15 nappal

7 1.Vezetői elvárások saját intézményre történő meghatározása és feltöltése a felületre.
Az intézmények az intézmény sajátosságait figyelembe véve értelmezik az Önértékelési kézikönyvben található általános vezetői elvárásokat. Könnyítő feltétel a jövőben, hogy minden értékelési szempontnál legalább egy elvárást kötelező értékelni az intézményi elvárás-rendszerben is. Ez lehet saját értelmezésű is. Fontos hangsúlyozni, hogy a tanfelügyelet értékelése minden esetben a tanfelügyeleti kézikönyvben meghatározott valamennyi elvárás alapján, egységesen történik (figyelembe véve a fenti módon elkészített intézményi elvárás-rendszert.  

8 2.Önértékelési tervben a folyamat megtervezése
20-as EMMI rendelet 146.§ (4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az éves önértékelési tervben rögzíteni kell, hogy ki végzi a dokumentumelemzést  ki készíti az interjúkat, és ki bonyolítja le a kérdőíves felméréseket.

9 3. Kötelező dokumentumok feltöltése
20-as EMMI rendelet:149. §   (1) Intézményvezető ellenőrzése esetén az érintett intézményvezető legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató alábbi dokumentumokat: a) a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetői programját, b) az intézmény pedagógiai programját, c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

10 4. Érintettek tájékoztatása a vezető önértékeléséről
A vezető felelőssége (a feladatok delegálása is vezetői döntés), hogy gondoskodjon az érintettek tájékoztatásáról: a nevelőtestület részére az önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a szükséges bevonásról és az elvárt eredményekről. (vezető, nem célszerű delegálni) A szülők tájékoztatása a kérdőív kitöltéséről, annak módjáról, céljáról (önértékelési csoport – osztályfőnökök felkészítése) A fenntartó tájékoztatása az önértékelés és a tanfelügyelet ütemezéséről – a fenntartó véleménykérésének módszeréről – szóbeli vagy írásbeli interjú (vezető)

11 5.Eszközökkel adatgyűjtés
A kézikönyvben szereplő eszközök kidolgozása az általános elvárásoknak megfelelően történt annak érdekében, hogy az adatgyűjtő eszközök segítségével jó eséllyel minden elvárás teljesülése vizsgálható legyen. 5.1.kérdőívek, 5.2.dokumentumelemzés, 5.3. interjúk

12 5.1. kérdőívek Vezetői önértékelő kérdőív (4. számú melléklet)
Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének keretében (5. számú melléklet: A pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív) Szülői kérdőív a vezető önértékelésének keretében    (6. számú melléklet: A szülők elégedettségét mérő kérdőív) Nkt.69. § (4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.

13 5.2. Dokumentumelemzés A dokumentumelemzés során az öt vezetői önértékelési területre gyűjt információkat az önértékelést támogató munkacsoport vagy maga a vezető. A dokumentumokat abból a szempontból tekintik át, hogy az az egyes területek értékelésében támogatást nyújtson. A dokumentumelemzést adott szempontok alapján lehet elvégezni. A kézikönyvben az előzetesen feltöltött dokumentumok elemzéséhez nyújt szempontokat. Szempontonként rövid, 2-3 mondatos értékelő mondat elegendő, mely elsősorban a dokumentumok koherenciáját vizsgálja – természeten a vezetői területekhez köthetően.

14 5.3. Interjúk Az interjúk célja, hogy a vezető az önértékeléséhez a dokumentumelemzés és kérdőíves felmérések során gyűjtött adatokon felül további kiegészítő információkhoz jusson. Az interjúkérdések a dokumentumelemzés és a kérdőíves felmérések tapasztalatai alapján indokolt esetben megváltoztathatók, a kérdések száma egyedileg csökkenthető. Interjúk: Vezetői interjú Fenntartói interjú Vezetőtársakkal készült interjú

15 6. Az adatok átadása a vezetőnek, adatelemzés alapján önértékelés a vezető részéről- területenként erősségek és fejlesztendők meghatározása Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat csak az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el. A vezető a rögzített tények alapján (szükség esetén az adatgyűjtést végzők bevonásával) összeveti a tapasztalatokat és a rá vonatkozó intézményi elvárásokat, megvizsgálja az egyes elvárások teljesülését, majd értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket határoz meg. Az elvárások teljesülésére vonatkozó megjegyzéseit úgy rögzíti, hogy közben hivatkozik a felületen elérhető, ide vonatkozó tényekre, adatokra.

16 7. Önfejlesztési terv elkészítése, feltöltése- a tanfelügyeleti ellenőrzés előtt 15 nappal
Az önfejlesztési terv tartalma: Fejlesztési célok – a célok időtávja (5 év, vagy 5 éven belül) Javaslat: az 5 kompetenciaterületen megfogalmazott erősségekhez, vagy fejlesztendő területekhez köthető célok – a vezető választása alapján 3-4 cél kiválasztása. A célokhoz nagyléptékben feladatok meghatározása, időtávval, várható eredménnyel – sikerkritériummal megadva. Az önfejlesztési tervhez a felületen sablon található- fenti tartalommal. Az önfejlesztési tervet a vezető a fenntartóvak egyezteti, különösen, ha anyagi erőforrást igényel a célok elérése.

17


Letölteni ppt "Vezetői önértékelés Barlai Róbertné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések