Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8.BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8.BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS."— Előadás másolata:

1 8.BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS

2 8-1 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A GAZDÁLKODÓ A MŰKÖDÉSÉRŐL, VAGYONI, PÉNZÜGYI és JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, AZ ÜZLETI ÉV KÖNYVEINEK LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN, KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁTÁ- MASZTOTT BESZÁMOLÓT KÖ- TELES – MAGYAR NYELVEN – KÉSZÍTENI. A BESZÁMOLÓ TARTALMA MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FELELŐSSÉG A mérleget, az eredmény- kimutatást és a kiegészítő mellékletet A VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY KÖTELES ALÁÍRNI.

3 8-2 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A KETTŐS KÖNYVVITEL VAGY AZ EGYSZERES KÖNYVVITEL SZABÁLYAI SZERINT FOLYAMATOS NYILVÁNTAR- TÁST VEZET ÉS AZT AZ ÜZLETI ÉV VÉGÉVEL LEZÁRJA. A KÖNYVVEZETÉS AZ A TEVÉ- KENYSÉG, AMELYNEK KERETÉ- BEN A GAZDÁLKODÓ A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRE HATÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEKRŐL FELELŐSSÉG A számlarend összeállításá- ért, annak folyamatos kar- bantartásáért, a könyvvezetés helyessé- géért a GAZDÁLKODÓ KÉP- VISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS.

4 8-3 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBBSÉGI RÉSZESEDÉSE VAN KETTŐS KÖNYVVITEL ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ A NETTÓ ÁRBEVÉTEL KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN NEM HALADJA MEG AZ 50 MILLIÓ Ft-OT EGYSZERES KÖNYVVITEL EGYSZERŰSÍ- TETT BESZÁMOLÓ KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE- ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: < MÉRLEGFŐÖSSZEG < 500 M Ft < ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL < 1000 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- < TATOTTAK SZÁMA < 50 FŐ EGYSZERŰ- SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE- ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: > MÉRLEGFŐÖSSZEG > 500 M Ft > ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL > 1000 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- > TATOTTAK SZÁMA > 50 FŐ KETTŐS KÖNYVVITEL KETTŐS KÖNYVVITEL ÉVES BESZÁMOLÓ A BESZÁMOLÓ FORMÁJÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK KÖNYVVEZE- TÉSI KÖTE- LEZETTSÉG BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FORMÁJA

5 8-4 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉG- NYILVÁNTARTÁSI ÉS CÉGINFORMÁ- CIÓS SZOLGÁLATÁNAK. KÖZZÉTÉTEL MINDEN KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁS KÖTELES A BESZÁMOLÓT KÖZZÉTENNI. E kötelezettségének azzal tesz ele- get, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az A CÉGJEGYZÉKBE BEJEGYZETT VÁLLALKOZÓ KÖTELES a jóváhagyott, könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó BESZÁMOLÓT, VALAMINT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZ- NÁLÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁ- ROZATOT AZ ADOTT ÜZLETI ÉV MÉRLEGFORDULÓNAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 150 NAPON BELÜL A LETÉTBE HELYEZNI. LETÉTBE HELYEZÉS CÉGBÍRÓSÁGNÁL

6 A vállalkozástól független könyv- vizsgáló feladata A MÉRLEG, ERED- MÉNYKIMUTATÁS, KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET valódiságának, szabályszerűségének, a számviteli törvény, a társasági szerződés (alapszabály) BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, az éves beszámoló vélemé- nyezése, a mérleg hitelesítése HITE- LESÍTŐ ZÁRADÉKKAL VALÓ ELLÁTÁSA. 8-5 KÖNYVVIZSGÁLAT HA a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló NEM FE- LEL MEG A SZÁMVITELI TÖR- VÉNY ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAINAK, VALAMINT A VA- LÓDISÁGNAK, akkor a hitelesítő záradék helyett - ELUTASÍTÓ, vagy - KORLÁTOZOTT ZÁRADÉKOT ad, a korlátozás, vagy a megtaga- dás okainak feltüntetésével.

7 8-6 SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS  A számviteli törvény elő- írásainak megfelelően, a VÁLLALKOZÓ VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉ- NYÉRŐL megbízható és va- lós összképet adó BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍTŐINEK, illet- ve FELÜLVIZSGÁLÓINAK az ILYEN TEVÉKENYSÉG- RE JOGOSÍTÓ ENGEDÉLY- LYEL KELL RENDELKEZ- NIÜK.  Számviteli szolgáltatás a Szt.- ben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletekben előírt - könyvvezetési, - beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érde- kében elvégzendő feladatok összessége, együtt: valamint a FOGALMA könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói tevékenység.

8 8-7 A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK  A SZÁMVITELI POLITIKA, a KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁS, a BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS RENDSZERÉNEK, MÓDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is),  a SZÁMLAREND, a könyvvezetés- hez, a beszámolókészítéshez SZÜKSÉGES SZABÁLYZATOK EL- KÉSZÍTÉSÉVEL, rendszeres kar- bantartásával KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA.  AZ ELSZÁMOLÁSOK, A BE- SZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ ADATOK JOGSZERŰSÉGÉNEK, SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK, BIZONYLATOKKAL VALÓ ALÁ- TÁMASZTOTTSÁGÁNAK, A SZÁMVITELI ALAPELVEK KÖ- VETELMÉNYEI MEGTARTÁSÁ- NAK BIZTOSÍTÁSÁVAL, A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐ BELSŐ ÉS KÜLSŐ INFORMÁCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁSA.  A BESZÁMOLÓBAN, a könyvviteli nyilvántartásokban SZEREPLŐ ADATOK ELEMZÉSE, a GAZDASÁGI DÖNTÉSEKET MEGALAPOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA.  A FŐKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE, az összesítő feladatok készítése, a BESZÁMOLÓ ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA.

9 8-8 A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSOK MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI  A VÁLLALKOZÓ a könyvviteli szolgáltatások megoldásával OLYAN TÁRSASÁGOT is MEGBÍZHAT, amelynek a fela- dat elvégzésével megbízott tagja, alkalmazottja rendelke- zik a szükséges képesítéssel.  A VÁLLAKOZÓNÁL A KÖNYV- VITELI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBE TARTOZÓ FELADA- TOK IRÁNYÍTÁSÁT, VEZETÉSÉT, az ÉVES BESZÁMOLÓ EL- KÉSZÍTÉSÉT vagy RENDELKEZŐ természetes személy köteles végezni alkalmazottként, tagként, vagy egyéni vállalkozóként. okleveles könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői képesítéssel


Letölteni ppt "8.BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések