Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELKÉSZÜLÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSRE ÓVODA OKTÓBER 20. BUDAPEST KPSZTI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELKÉSZÜLÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSRE ÓVODA OKTÓBER 20. BUDAPEST KPSZTI."— Előadás másolata:

1 FELKÉSZÜLÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSRE ÓVODA 2015. OKTÓBER 20. BUDAPEST KPSZTI

2 Jogszabályok, útmutatók 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez.Harmadik, javított változat

3 Kinek kellett kötelezően jelentkeznie a 2016. évi általános eljárásra? A 2014. január 2-a és 2015. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusoknak. A 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok közül akiknek legfeljebb 23 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek (a KIR-ben 24 évnél kevesebb szakmai gyakorlati idő van megjelölve).

4 Önkéntes jelentkezéssel kik kerülhettek be a 2016-os minősítési tervbe? A Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó minősítési eljárásra jelenleg Pedagógus I. besorolású pedagógusok akik: pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlati idővel vagy legalább 26 év szakmai gyakorlati idővel vagy magasabb vezetői vagy vezető megbízással és legalább 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

5 azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhetnek, akik: legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú pedagógus-szakvizsgával rendelkeznek. A pedagógusok számára ez a minősítési eljárás díjköteles (az eljárás díja 73.500 Ft). Mesterpedagógusi fokozat elérésére

6 A Kutatótanár fokozat elérésére azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok jelentkezhetnek, akik: legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó tudományos fokozattal rendelkeznek. A pedagógusok számára a minősítési eljárás díjköteles (az eljárás díja 73.500 Ft).

7 A jelentkezés visszaigazolása az OH részéről A pedagógus értesítése az informatikai rendszer útján A tavaszi minősítésekről december 15-ig Az őszi minősítésekről augusztus 10-ig

8 A nem kötelező minősítésre való jelentkezés visszavonása Legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenség A jogviszony szüneteltetése több mint 6 hónap A jogviszony megszűnt A pedagógus írásbeli nyilatkozatával, melyet az Oktatási Hivatalhoz nyújt be A portfólióvédés időpontjáig

9 A pedagógusértékelés alapja A pedagóguskompetenciák: amit tud, amire képes. A kompetenciák megléte közvetlenül nem vizsgálható, ezért indikátorok segítik az értékelést. Indikátorok: amit és ahogyan csinál. Sztenderdek: a pedagóguskompetenciák elvárt fejlettségét írja le a különböző fokozatokban (pályán töltött évek számától, egyéni érdeklődéstől, képességektől függ) Útmutató 17-24. o.

10 Pedagóguskompetenciák 8/2013. (I.30.)EMMI rendelet szerint 1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 3.A tanulás támogatása. 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

11 Útmutató a pedagógusok minősítéséhez- Óvodai nevelés

12 Kompetenciaértelmezések és indikátorpéldák

13 Óvodai indikátor értelmezés 3. kompetencia: A tanulás támogatása Indikátorok Az indikátorok óvodai értelmezése 3.4. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet teremt például a csoportszoba elrendezésével. A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez biztosítja a megfelelő eszközöket és a szabad választás lehetőségét. 3.5 Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl.: webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz és egyéb tevékenységekhez- az életkornak és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket biztosít. 3.6. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Kihasználja a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló felfedezés gyakorlására.

14 Legutóbbi változások az óvodai Útmutató tartalmában A pedagóguskompetenciák indikátorainak megfogalmazása óvodai értelmezése módosult (egyszerűsödött) A portfólió kötelező és választható dokumentumainak száma változott Az óvodában megvalósuló minősítési eljárás folyamatának leírása

15 További változások az Óvodai Kiegészítő Útmutatóban Meghatározásra került a tevékenység/foglalkozáslátogatás menete Kibővültek a mintadokumentumok –Projektterv: Milyen színűre Fess Elek; Komplex tevékenységterv: Madarak és reflexiójuk. Plágium elkerülése az óvodai dokumentumok készítése során –egy csoportban dolgozó pedagógusok esetében Fontos, hogy a portfólióban nem szerepelhet semmilyen videofelvétel, valamint fotó

16 A portfólió kötelező és választható dokumentumai Csökkent a kötelezően feltöltendő dokumentumok száma Szakmai önéletrajz (űrlap) A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének bemutatása Szakmai életút értékelése A nevelő-oktatómunka dokumentumai Csoportprofil és nevelési terv Tematikus terv 6 db tevékenység/foglalkozásterv 4-6 db szabadon választható dokumentum Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai

17 A portfólió kötelező dokumentumai Tematikus terv és reflexiók Tevékenység/ foglalkozás- terv Esetleírás Hospitálási napló Tevékenység/ foglalkozás- terv Tevékenység/ foglalkozás- terv Tevékenység/ff foglalkozás- terv Tevékenység /foglalkozás- terv Szabadon választott Csoportprofil és nevelési terv

18 Nem kötelező dokumentumok Pl.: kirándulás, erdei óvoda, ünnepség, sportnap, stb. megvalósítása, reflexiók, a műveltségterületekhez kapcsolódó, fontosnak tartott források bemutatása, értékelése, egyéb projektek megvalósítása és értékelése, együttműködés bemutatása más szervezetekkel, szülőkkel, stb.

19 Amire nagyon kell figyeljünk Elegendő időt szánjunk rá Eredetiségnyilatkozat Kevés szóval, de sokat, tömörség Helyesírás Több szempontból megvizsgálni /tanácsadók, kollégák véleménye/ Hitelesen mutassa be a pedagóguskompetenciák jelenlegi szintjét Az elektronikus felületre feltöltés (a feltöltött dokumentumok ellenőrzése küldés előtt!!!)

20 Az óvodapedagógusok felkészülése a minősítésre Az óvoda pedagógiai programjának elemző áttekintése Korszerű szakmai ismeretek bővítése, új eljárások, módszerek ismerete. A gyermekek egyéni sajátosságainak, képességeinek rendszeres megfigyelése, ismerete. Együttműködés a gyermekek fejlesztésében közreműködő szakemberekkel.

21 Mit kell tennünk? Előkészítő szakasz A rendszer megismerése /sablonok, minták, kompetenciák, indikátorok, feltöltő felület megtekintése/ Stratégia /pl. korábbi vagy új anyagok feltöltése lesz?) Portfólió elkészítése Saját anyagok összegyűjtése Az elkészítés eltervezése Önellenőrzés /kompetenciák, indikátorok, rendelkezésre áll-e minden, megfelelő számú anyag? / Jelentkezés, feltöltés Minősítési eljárás

22 Javaslatok a portfólió készítéséhez Önéletrajz Szakmai életút bemutatása Eredmények, mérföldkövek, kudarcok. Hatások, példaképek. Fejlődő kompetenciák. Mi az a szakmai momentum, ami hatást gyakorolt a fejlődésére? További szakmai tervek mely területeken szeretne fejlődni, melyek azok az újabb területek, amelyeken a legerősebb kompetenciáit kamatoztatná; Ú74.o Az intézmény rövid bemutatása Adaptivitás - a környezet és az óvoda használói Pedagógiai program, szervezeti kultúra, légkör. Mitől működik jól, mitől más az óvoda. A pedagógus helye a szervezetben.

23 Javaslatok a portfólió készítéséhez Önálló művészeti tevékenység Minden, amit az óvodában, vagy azok kívül csinál, és művészi értékével gazdagítja a személyiségét. Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása Comenius, TÁMOP, programfejlesztés, szakértői munka, pályázatok, erdei óvoda.

24 Javaslatok a portfólió készítéséhez Csoportprofil A gyermekek életkora, neme, lakhelyük, bejárók. A családok szociokulturális háttere, a szülői háttér jellemzése. Különleges bánásmódot igénylők. Közösségi kapcsolataik, tevékenységi formáik jellemzői, fejlettsége, otthonról hozott szokásaik. Jellemző tevékenységeik, játéktevékenységük fejlettségi szintje.

25 Tevékenység/foglalkozásterv A tevékenység (foglalkozás) felépítése, lépései I.A feltételek megteremtése II.A tevékenység logikai lépései III.A tevékenység lezárása, átvezetés más tevékenység(ek)be A fejlesztés módszerei, eszközei, munkaformák, differenciálás I. résznél II. résznél III. résznél A tevékenységet vezető pedagógus neve: A tevékenység ideje: A tevékenység helye: A tevékenységi forma: A tevékeny tartalma (agyaga): A tevékenység előzményei: A tevékenység célja: A tevékenység feladatai: Nevelési feladatok: Didaktikai feladatok: Képességek, készségek fejlesztése: A tevékenység szervezési formája: A tevékenység során alkalmazott módszerek: A tevékenység során alkalmazott eszközök:

26 Tematikus terv: Ősz A tevé- kenység tartalma Didaktikai feladat Képesség, készség fejlesztés MódszerEszközMunkaformaKapcsolódási lehetőségek 1.Kirándulá s 2. Őszi kerti munkák 3. Gyümölcs szüret 4. Szenzitív játékok az őszi erdőben

27 A reflexió Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése A foglalkozásterv milyen csoportnak, milyen anyagrészből, milyen célokkal készült. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk A cselekvés előtti reflexió. A foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata, alátámasztása. Önértékelés: milyen következményekkel jártak cselekedeteink a gyermekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) A tervezés sikerességének, a foglalkozás eredményességének értékelése, tanulságok levonása.

28 Fontos tudni 3 évnél nem régebbi óra/foglalkozástervek feltöltése javasolt Nem a portfólióba feltöltött óra-/foglalkozástervet kell megvalósítani az óra-/foglalkozáslátogatás alkalmával Szeptember 1-jét követő minősítővizsga, minősítési eljárás esetén augusztus 15-éig módosítható a portfólió

29 Fontos tudni Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, de 2014. november 30-áig nem töltötte fel a portfólióját e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig eleget tehet ezen kötelezettségének. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg az eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt.

30 A portfólió szabadon választható dokumentumainak pótlása Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, de –a szakmai önéletrajz, –az eredetiségnyilatkozat, –az intézményvezetői munkáltatói igazolás, –az intézmény környezetének rövid bemutatása, –a szakmai életút értékelése, valamint –a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a A pedagógus a portfólióvédést megelőző 20. napig elküldi az elnöknek A pedagógus a védésen nyomtatva, aláírva átadja Az elnök feltölti a védési jegyzőkönyv mellékleteként

31 Mire kell figyelni portfólió elkészítésénél? Plágium elkerülése Mit használhatnak fel az óvodapedagógusok közös dokumentumként? (Kiegészítő Óvodai Útmutató második javított kiadás 24.o.) A dokumentum sablonok, minták segítséget nyújtanak, használatuk nem kötelező Szakmailag, formailag kifogástalan, megnyitható, és valóban azt tartalmazza Adjon a lehető legteljesebb képet a pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről

32 Mi minősül plágiumnak Forrásmegjelölés és idézőjel nélküli szó szerinti átvétel Szövegrészlet átfogalmazása forrásmegjelölés nélkül Ábra, illusztráció vagy statisztikai adat átvétele forrásmegjelölés nélkül; Idegen nyelvű szerzői alkotás forrásmegjelölés nélküli lefordítása. Munkacsoport által közösen létrehozott dokumentumok esetén a szereplők és a feladatok pontos megnevezése A más által készített dokumentumok felhasználása esetén megfelelő adaptálás, a módosítások indoklása A minősítővizsgát, minősítési eljárást sikertelennek kell nyilvánítani.

33 Mi nem minősül plágiumnak Az egy gyermekcsoportban dolgozó pedagógusok az óvodai gyakorlatnak megfelelően felhasználhatják a közösen készített terveiket a nevelési terv és annak értékelése, valamint a tematikus terv esetében a szerzőtárs nevének feltüntetésével. Ezeken kívül a többi dokumentumot önállóan készítik el

34 A látogatás menete A szakértők bemutatkozása A látogatott csoport és a tervezett tevékenységek rövid bemutatása az óvodapedagógus vagy a vezető részéről Megfigyelés a szakértők részéről (párhuzamosan zajló délelőtti tevékenységek, melyekből két tevékenység/foglalkozás tervét a pedagógus előzetesen elkészíti)

35 A látogatás menete 2 A szakértők egyeztetése a látottakról A tevékenység/foglalkozás megbeszélése, értékelése A portfólió védése A látogatás zárása, kötelező dokumentációk elkészítése

36 Fontos tudni Ki vehet részt a szakértőkön kívül a tevékenység/foglalkozás megfigyelésén? (mentor, munkaközösség- vezető, indokolt esetben pedagógiai asszisztens vagy a csoport dajkája) A szakértő, ha szükségesnek tartja megtekintheti a gyermekek munkáit, alkotásait

37 Fontos tudni 2 A látogatott gyermekcsoport megszokott életrendjéhez igazodóan indokolt esetben részt vehet a tevékenység-/foglalkozáslátogatáson: a gyermekek gondozási tevékenységében közreműködő dajka vagy pedagógiai asszisztens pl. a különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében. Az együttműködésük módját az óvodapedagógus az előzetes terveiben jeleníti meg.

38 Fontos tudni 3 A jellemzően délutáni időszakban nevelőmunkát végző pedagógusok (óvodapedagógus, kollégiumi nevelő, napközis nevelő) esetén az óra- /foglalkozáslátogatás lebonyolítása a pedagógus munkarendjéhez igazodva, a védés előtti egy hétben történhet. Javasolt, hogy a pedagógus a minősítés napján a többi óra/foglalkozás megtartása alól mentesüljön, mivel számára ez a nap munkában töltött időnek minősül. A látogatás utáni értékelés időtartama: 2 x 45 perc.

39 A védés menete Teljes időtartama 60 perc Első lépés: 15 perces digitális bemutató az óvodapedagógus részéről Második lépés: válaszadás az előzetes megkapott kérdésekre, szakmai beszélgetés a szakértőkkel 6-8 kérdés előzetes megfogalmazása javasolt! Harmadik lépés: A védés, látogatás zárása a szakértők részéről A kötelező dokumentációk elkészítése (szakértők) (A szakértők nem adnak értékelést a védés alkalmával)

40 Mire terjedjen ki a digitális bemutató? Strukturált formában a szakmai tevékenység főbb állomásainak bemutatása Szöveg, kép, film A portfólió készítése óta történt változások Milyen módon hatottak a portfólióban szereplő tevékenységek a pedagógus fejlődésére, mit tanult belőle? Önmagáról adjon információt (vezetőknél is) Plusz információk, amelyeket a portfólió nem tartalmaz, pl. példaképek, elkötelezettség alakulása

41 Mire érdemes figyelni? Az idővel való gazdálkodás Meggyőző, hiteles előadásmód (kongruencia) Alapos felkészülés, a tartalom érthető kifejtése Kerüljük a túlzásokat a formai megjelenítésnél (nyelvhelyesség, esztétikum, egyszerűség) A diákon szereplő fotók célszerű és igényes kiválasztása (a diákon szereplő esemény(ek) hangulatát, kívánjuk vele bemutatni)

42 Az értékelés elemei AB 1 % 2 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése 60 3 Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 40

43 Az értékelés módja A 77 indikátor értékelése a foglalkozás/tevékenység valamint a portfólió és a védés alapján (0-3) Átváltás 1-5-ig kompetenciaértékké Összteljesítmény –kompetenciák értéke- százalékban Erősségek, fejlesztendők megfogalmazása indikátoronként

44 Tanúsítvány, jogorvoslat A papíralapú tanúsítványt legkésőbb a minősítési év utolsó munkanapjáig kell kiadni. Elektronikus tanúsítványt az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt munkanapon belül állít ki az OH. A pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül elektronikus úton panasszal élhet az OH-nál. A panaszt a bizottság elnöke és tagjai, valamint a pedagógus bevonásával tartott egyeztetés eredménye alapján tizenöt napon belül elbírálja.

45 Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatnak hozzá kell járulnia a köznevelési rendszer eredményességének javításához: –innovációra épít, –a kutatásalapúságot támogatja, –a köznevelésben tapasztalható problémák megoldására és a fejlesztések előmozdítására kell irányulnia, –támogatja a hálózatosodást, tudásmegosztást

46 Mesterpedagógus és kutatótanár fokozat 2 Óvodapedagógusok a pilotban mesterfokozat elérésére jelentkezettek 10 %-át teszik ki (Óvodapedagógusok csak a mesterpedagógus fokozatra jelentkezhetnek) A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei felkészülési terv elkészítése, Mesterpedagógusi pályázat elkészítése, Mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése.

47 Mesterpedagógusi pályázat A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött pályázat tartalmazza szakmai önéletrajzot, a pedagógus pályázata és a bemutató portfóliója tekintetében, azok eredetiségéről szóló nyilatkozatot, intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást, a szakmai életút bemutatását és elemzését, a bemutató portfóliót, a Mester-, illetve Kutatóprogramot, az együttműködési szándéknyilatkozatot.

48 Mesterpedagógusi/Kutatótanári pályázat megújítása A fokozatba sorolásától számított 5 év elteltével – az adott fokozat megerősítése érdekében – a pályázatát meg kell újítania a pedagógusnak. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, illetve bemutatnia. A Mesterpedagógusi/kutatótanári Pályázat 2016–2018 – Összevont eljárásra jelentkezetteknek 2016. augusztus 15-ig kell feltölteni az előírt dokumentumokat.

49 A felkészülést segítő dokumentumok Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez –rövidített Útmutató módosítása Mesterpedagógusok minősítésének útmutatója Kutatótanárok minősítésének útmutatója Mentori kézikönyv

50 Felhasznált források Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítő Útmutató, Óvodai nevelés Tóth Mária: Fejlődünk és fejlesztünk. A pedagógus-előmeneteli rendszer tartalmi változásai. Budapest, 2015. augusztus 24. http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthi rek/szakmai_tanevnyito2015_beszamolohttp://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthi rek/szakmai_tanevnyito2015_beszamolo Letöltés ideje: 2015.

51 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! WÖLFLING ZSUZSANNA wolflingzs@oh.gov.hu


Letölteni ppt "FELKÉSZÜLÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSRE ÓVODA OKTÓBER 20. BUDAPEST KPSZTI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések