Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014 2020 Általános útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014 2020 Általános útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz."— Előadás másolata:

1 2014 2020 Általános útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz

2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja I. A támogatási kérelmet a www.mvh.gov.hu oldalon keresztül elérhető Elektronikus ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

3 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja II. Támogatási kérelem benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell az MVH rendszerében, és MVH ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie. A támogatási kérelmeket meghatalmazott útján kell benyújtani, melynek feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele, továbbá a meghatalmazás személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztüli benyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére.

4 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése standard eljárás esetén Az MVH a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően megkezdi a jogosultsági ellenőrzést a felhívásban szereplő szempontok szerint. Ha a jogosultsági szempont(ok)nak való megfelelés a hiánypótlás benyújtását követően továbbra sem, illetve a hiánypótlási felhívásra adott válaszadási határidő elmulasztása okán nem állapítható meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül, amiről az MVH a támogatást igénylőt a hiánypótlás ellenőrzését követően, illetve a válaszadási határidő eredménytelen lejártát követően értesíti. Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az MVH megkezdi a támogatási kérelem tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt.

5 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése egyszerűsített eljárás esetén I. Az MVH a támogatási kérelmet, annak elektronikus beérkezését követően a) folyamatos elbírálás esetén a beérkezés sorrendjében bocsájtja jogosultsági ellenőrzésre, b) szakaszos elbírálás esetén legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően bocsájtja jogosultsági ellenőrzésre a felhívásban szereplő szempontok szerint. Ha a felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra és a jogosultsági szempont(ok)nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről az MVH a támogatást igénylőt értesíti és legalább 7, legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására.

6 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése egyszerűsített eljárás esetén II. Ha a jogosultsági szempont(ok)nak való megfelelés a hiánypótlás benyújtását követően továbbra sem, illetve a hiánypótlási felhívásra adott válaszadási határidő elmulasztása okán nem állapítható meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül, amiről az MVH a támogatást igénylőt a hiánypótlás ellenőrzését követően, illetve a válaszadási határidő eredménytelen lejártát követően értesíti. Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az MVH megkezdi a támogatási kérelem tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt.

7 A támogatási kérelem tartalmi értékelése I. A jogosult támogatási kérelmeket az MVH a felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok szerint értékeli. A tartalmi értékelés folyamata a támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési szempontok alapján történő vizsgálatát és ez alapján történő minősítését foglalja magában. Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben található információk nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására az MVH egyszeri alkalommal a támogatást igénylőtől tisztázó kérdés formájában információkat kérhet legalább 3, de legfeljebb 15 naptári napos határidő biztosításával.

8 A támogatási kérelem tartalmi értékelése II. Ha a támogatási kérelemben található információ nem egyértelmű - amennyiben erről a felhívás rendelkezik - a döntés-előkészítés érdekében az MVH szóbeli egyeztetési lehetőséget biztosíthat a támogatást igénylőnek. A tartalmilag értékelt támogatási kérelmeket az MVH döntésre terjeszti fel az IH (Irányító Hatóság) vezetőjének.

9 Döntés és értesítés I. Az IH vezetője az értékelő(k) által készített értékelő lap(ok) – Döntés Előkészítő Bizottság alkalmazása esetén a DEB döntési javaslata – alapján a támogatási kérelem támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel történő támogatásáról, a támogatási kérelem elutasításáról vagy újraértékeléséről dönt.

10 Döntés és értesítés II. A döntésről az MVH a következőképpen értesíti a támogatást igénylőt: a) támogatás esetén a döntésről szóló részletes tájékoztatást és a támogatási szerződés tervezetét vagy támogatói okirat alkalmazása esetén az aláírt támogatói okiratot a döntés jóváhagyásától számított 10 naptári napon belül elektronikusan megküldi a támogatást igénylő részére, b) elutasítás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást igénylőt, amely tartalmazza a támogatási kérelem elutasításának részletes indoklását, és a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást.

11 Tartaléklista Ha az adott támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, de forráshiány miatt nem támogatható, az IH tartaléklistát képezhet. Ha az adott felhívás keretében további forrás kiosztására nyílik lehetőség, támogatást elsődlegesen az e listán szereplő támogatási kérelmek kaphatnak. Az IH a tartaléklistát addig tartja fenn, amíg a listán szereplő támogatási kérelmek tervezett megvalósítási időszaka összhangban van a programozási időszak finanszírozására vonatkozó uniós jogszabályi előírásokkal, és reális esély van további forráskiosztásra az adott felhívás vonatkozásában. A tartaléklista megszüntetéséről az IH vezetője dönt. A tartaléklista megszüntetéséről a tartaléklistán szereplő támogatást igénylőket az MVH a megszűntetéstől számított 10 naptári napon belül tájékoztatja.

12 Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről I. A támogatást igénylő az intézményrendszer döntése ellen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától kifogást nyújthat be, ha a projekt kiválasztási eljárás során hozott döntés jogszabálysértő vagy a felhívásban foglalt előírásokba ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 naptári napon belül, egy alkalommal van lehetőség. A támogatást igénylő kifogását az MVH Elektronikus ügyintézés felületén található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be.

13 Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről II. Kifogás benyújtására a támogatói okirat kibocsátását vagy a támogatási szerződés megkötését követően is lehetőség van, ha a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtásának rendje megegyezik a támogatási kérelemről hozott döntés elleni kifogások benyújtásának rendjével. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Erről a határidő lejárta előtt elektronikus úton, a monitoring és információs rendszeren keresztül kap tájékoztatást a kifogás benyújtója.

14 Támogatói okirat kibocsátása vagy támogatási szerződés megkötése A támogatásban részesített támogatást igénylővel a támogató támogatási szerződést köt vagy részére támogatói okiratot bocsát ki. Támogatói okirat Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogató minősített elektronikus aláírással ellátva bocsátja ki a támogatói okiratot, a támogatás megítéléséről szóló tájékoztatással egyidejűleg. Ha a támogatói okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, úgy a támogatási jogviszony létrejöttéhez a támogatói okirat kedvezményezett általi elfogadása is szükséges. A kedvezményezett általi elfogadásnak kell tekinteni, ha a támogatói okirat átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

15 Támogatási szerződés Támogatási szerződés akkor köthető, ha a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, a támogató által meghatározott dokumentumokat, igazolásokat a megadott határidőn belül hiánytalanul és hibátlanul megküldte. A támogatási döntés érvényét veszíti és a támogatási szerződés megkötésére nem kerül sor, ha a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a kedvezményezettnek felróható okból eredménytelenül telik el vagy a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől visszalép. Ha a kedvezményezett hiteles elektronikus aláírással ellátva nyújtotta be támogatási kérelmét, a támogatási szerződés megkötésére is elektronikus aláírással kerül sor. Támogatás csak hatályos támogatási szerződés alapján folyósítható.

16 Biztosítéknyújtási kötelezettség EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező biztosítékot nyújtani. A nyújtható biztosítékok köre. a.) készpénzletét; b.) garanciavállaló nyilatkozat; c.) garanciaszervezet által vállalt kezesség; d.) biztosítási szerződés által kiállított kötelezvény.

17 A biztosíték rendelkezésre állásának szabályai A biztosítékot az előlegigényléssel egyidejűleg kell nyújtani. A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állni. A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.

18 Előlegigénylés I. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult. Előleget folyósítani akkor lehet, ha a.) a felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére; b.) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel c.) amennyiben a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;

19 Előlegigénylés II. d.) amennyiben a felhívás lehetővé tette, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylés benyújtásakor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. §-ának (1) bekezdésében előírt dokumentumokat; e.) amennyiben releváns, az első kifizetési igénylés jóváhagyásához az irányító hatóság által meghatározott egyéb feltételek teljesültek; f.) szabályszerűen kitöltött, (tartalmilag és formailag) megfelelő előlegigénylés került benyújtásra.

20 Előlegigénylés III. Az előleg igénylését a kedvezményezett kezdeményezi az „Előleg fizetési kérelem” MVH-hoz elektronikus úton történő benyújtásával. Előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet. Amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre - a támogatási előleg kifizetésétől számított hat hónapon belül -, vagy amennyiben a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása bizonyosodik be, úgy a támogatási előleget a kedvezményezett köteles visszafizetni. EMVA forrásból támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

21 Mérföldkövek A projekt ütemezett megvalósítása érdekében a felhívás előírhatja, hogy a támogatást igénylő mérföldköveket határozzon meg a projekt céljának elérése érdekében. A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is. A támogatást igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak a mérföldköveken.

22 Kifizetési igénylés I. A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok (a továbbiakban elszámoló bizonylatok) alapján összeállított időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi, illetve az utolsó mérföldkő elérését követően záró kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, valamint a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, illetve hatékonyságáról.

23 Kifizetési igénylés II. Kifizetési igénylést – a terület- és állatlétszám alapú támogatások kivételével – a mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 120. §-ának (3) bekezdése szerinti korlátok figyelembe vételével. Az elszámolható költségek valódiságát igazoló, kifizetési igénylésben benyújtandó dokumentumok körét a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján a támogatási szerződés határozza meg.

24 Támogatás folyósítása Támogatás – a támogatási előleg kivételével – az MVH által jóváhagyott kifizetési igényléssel folyósítható. A kifizetések a projekt terhére forintban történnek. A terület- és állatlétszám alapú támogatások kivételével, amennyiben a projekt a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudja teljesíteni, a kedvezményezett számára addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma nem teljesül, vagy a projekt ütemezését változás- bejelentés keretében nem módosítja.

25 Halasztott önerő A támogatás jogosultja a projekt megvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja. A megítélt támogatás 90%-ának kifizetését követően a felmerült költségeket a támogatás 10%-ának erejéig az önerő rész teljesítésével, illetve a 10%-nyi támogatás kifizetését követően teljes egészében önerőből kell rendezni és arról a kifizetési igénylésben elszámolni. A projekt megvalósítás befejezésekor a projekt teljes elszámolt költségére vonatkozó átlagos, illetve tevékenységre vonatkozó támogatási intenzitásnak meg kell egyeznie a támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitással.

26 Hiánypótlás Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás hiánypótlásra kerül sor, amely a kifizetési határidőt felfüggeszti. Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, az MVH az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 naptári napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában, amely a kifizetési határidőt felfüggeszti. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

27 Önerő igazolásának a módja önkormányzat, önkormányzati társulás, költségvetési szerv esetén Támogatást igénylő típusaÖnerő típusaIgazolás módja ÖnkormányzatKöltségvetési előirányzatKépviselő-testületi határozat, vagy a polgármester nyilatkozata a saját forrás biztosításáról. ÖnkormányzatEU Önerő Alapból származó forrásTestületi határozat Önkormányzati társulásKöltségvetési előirányzatTársulási tanács határozata, vagy a polgármester nyilakozata. Költségvetési szervKöltségvetési előirányzatAz irányító szerv vezetőjének a nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.

28 Önerő igazolásának a módja minden támogatást igénylő esetén I. Önerő típusaIgazolás módja Számlapénz30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás Bankbetét30 napnál nem régebbi igazolás a bankbetét összegéről és annak meglétéről Névre szóló értékpapír30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás BankhitelHitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés

29 Önerő igazolásának a módja minden támogatást igénylő esetén II. Önerő típusaIgazolás módja Tagi kölcsön, magánkölcsönKölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről Zártvégű pénzügyi lízingLízingszerződés, a mellékleteket képező átadás- átvételi jegyzőkönyvvel és fizetési ütemtervvel Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről

30 Önerő igazolásának a módja minden támogatást igénylő esetén III. Önerő típusaIgazolás módja Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről Kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztandó dokumentumok Az önerő rendelkezésre állásának igazolását megelőzően felmerült, a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló dokumentumok Víziközmű társulat általi finanszírozásTársulati alapító okirat, az érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről szóló társulati határozat

31 Önerő igazolásának a módja minden támogatást igénylő esetén IV. Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség. Valamennyi bankszámlakivonatnak, banki igazolásnak, értékpapír számlakivonatnak, törzstőke-emelés címén befizetett összegről szóló igazolásnak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

32 Projekt megkezdése Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségre megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

33 Projekt fizikai befejezése A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban / Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

34 Közbeszerzési kötelezettség A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján lehet tájékozódni. Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az egyébként a Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezetek is ajánlatkérőnek minősülhetnek, azaz közbeszerzési kötelezettség alá kerülhetnek.

35 A közbeszerzések ellenőrzése, a jogsértések következményei A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárásokat és a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések módosítását – értéktől, beszerzési tárgytól függően – utóellenőrzésnek vagy előzetes és egyben folyamatba épített ellenőrzésnek kell alávetni a rendeletben foglalt határidők betartásával. Amennyiben a Kedvezményezett közbeszerzési kötelezettség fennállása ellenére közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köt a vállalkozóval, megbízottal szerződést, szabálytalanságot követ el, ami a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági eljárás révén támogatás visszavonását eredményezheti.

36 Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

37 A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok I. Törvények 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 2000. évi C. törvény a számvitelről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

38 A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok II. Kormányrendeletek 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

39 A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok III. Közösségi szabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet A BIZOTTSÁG 907/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE A BIZOTTSÁG 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

40 Köszönöm a figyelmet! Vanyúr Arnold 70/609-8572 arnold.vanyur@mecsekvidek.hu


Letölteni ppt "2014 2020 Általános útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések