Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 1 Fogyasztóvédelem a kormányhivatalban Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 1 Fogyasztóvédelem a kormányhivatalban Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály."— Előadás másolata:

1 1 1 Fogyasztóvédelem a kormányhivatalban Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály - dr. Hajdu Klára 2015. szeptember

2 2 A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere I. 2015. április 1-jétől, a kormányhivatalok külső és belső integrációs folyamata részeként - a Kormány a 225/2007.(VIII.31.) Kormányrendeletben fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró hatóságként jelölte ki az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt, mely közigazgatási ügyekben elsőfokú hatóságként jár el; a hatósági hatáskör címzettje a kormánymegbízott – ezt megelőzően a kormányhivatalok szakigazgatási szervei, a fogyasztóvédelmi felügyelőségek látták el e hatósági tevékenységet - A kormánymegbízott a hivatal illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat GYMSMKH

3 A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere II. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) - a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv - másodfokú hatóságként eljár fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatósági ügyekben - véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabályokat, javaslatot tesz jogszabályok módosításra, közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában - koordinálja az NFH és a kormányhivatalok nemzetközi feladatait - végzi és végezteti a feladatainak és kormányhivatalok feladatainak ellátáshoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, két laboratóriumot működtet - gondoskodik a kormánytisztviselők szakmai továbbképzéséről - együttműködési megállapodásokat köthet más állami szervekkel, a kormányhivatalokkal együtt segítséget nyújt az egyesületek tevékenységéhez, önkormányzati tanácsadó irodák működtetéséhez - prevenciós, figyelemfelhívó, tájékoztató feladatokat lát el, kiadványokat jelentet meg 3 GYMSMKH

4 Szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter ( jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter) gyakorolja a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatköreinek gyakorlásával kapcsolatos az Áht.-ban meghatározott, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket A miniszter - több kormányhivatal területére kiterjedő, a fogyasztók széles körét érintő eseti vizsgálatokat rendelhet el - a kormánymegbízottat fogyasztóvédelmi jogköréhez kapcsolódóan konkrét feladat elvégzésére utasíthatja - évente beszámoltatja a kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatban 4 A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere III. GYMSMKH

5 5 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei I. A kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a - forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, - gyermek-és fiatalkorúak védelemével, - fogyasztói csoporttal, - panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával - a vállalkozás – békéltető testületi eljárás során - válaszirat küldésére vonatkozó kötelezettségével összefüggő, a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény ( Fgytv.) rendelkezések betartását és eljár azok megsértése esetén - külön jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását és eljár azok megsértése esetén - külön törvény, kormányrendelet eltérő szabályozása hiányában - az áruk fogyasztók részére történő értékesítésére, - az áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára, - a fogyasztói panaszok intézésére, GYMSMKH

6 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei II. - fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére - a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére, - a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását és eljár azok megsértése esetén - A fogyasztói szerződés megkötése során alkalmazott általános szerződési feltételeket abból a szempontból, hogy azok nem tartalmaznak-e a tisztességbe, jó erkölcsbe ütköző, egyoldalú feltételeket. A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból vagy kérelemre jár el, eljárása során, ha a Fgytv. eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény ( Ket.) alapján jár el. Különös eljárási szabályok a Fgytv. alapján: próbavásárlás, megbízott alkalmazhatósága az ellenőrzés során, stb. A kérelmet írásban és szóban lehet előterjeszteni. 6 GYMSMKH

7 7 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei III. A fogyasztói panasz, kérelem tartalmi követelményei a Fgytv. szerint: - A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget - a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, - a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, továbbá a kérelmező aláírását. A fogyasztóvédelmi hatósághoz benyújtandó kérelmek tartalmai követelményei a külön, fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is tartalmazó jogszabályokban eltérően szabályozottak. Az elsőfokú eljárás illetékmentes. GYMSMKH 

8 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei IV. A kormányhivatal ellenőrzi - a hírközlési szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések, - az elektronikus kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezések, - a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályok, - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezések, - a közszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések, - a hatáskörébe tartozó rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályok, - a fiatalkorúakkal védelme érdekében, a részükre történő alkohol, dohánytermék és szexuális termék értékesítésének tilalmával kapcsolatos rendelkezések megsértését, - az általános kereskedelmi rendelkezések - betartását és eljár azok megsértése esetén. 8 GYMSMKH

9 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei V. A jogsértő tevékenység jogkövetkezményei a Fgytv. alapján: - a jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése - a jogsértő magatartás megtiltása - határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezés - a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez köthető vagy megtiltható az áru forgalmazása - a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelhető az üzlet ideiglenes bezárása – a fogyasztók élete, testi épsége, egészsége védelme érdekében vagy a fogyasztók széles körét érintő kár veszélye esetén - a fiatalkorúakkal kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén legfeljebb egy évig terjedő időtartamra megtiltható az alkohol tartalmú ital, dohánytermék, szexuális termék forgalmazása, ismételt jogsértés esetén az üzlet legfeljebb 30 napi időtartamra ideiglenesen bezárható - fogyasztóvédelmi bírság kiszabása A szankciók alkalmazása során a hatóság mérlegeli a jogsértés súlyát, időtartamát, ismétlődését, az elért előnyt és az arányosság követelményét érvényesíti. A jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak. A Fgytv. lehetőséget biztosít a döntések fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságára. A bírság adók módjára beszedhető köztartozásnak minősül, a döntések nyilvános közzététele a döntések túlnyomó részében érvényesül. A kis-és középvállalkozásokkal kapcsolatos pozitív diszkrimináció: első jogsértés esetén a hatóság figyelmeztetést alkalmaz ( kivételek). 9 GYMSMKH

10 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei VI. A kormányhivatal piacfelügyeleti hatáskörében eljárva, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény ( Pftv.) a termékek megfelelősége, biztonságossága vizsgálata körében: - felhívja a gazdasági szereplőt a termék eredetének igazolására, a továbbértékesítéssel kapcsolatos adatközlésre - jogosult a termék biztonságosságának, egészségre ártalmasságának, megfelelőségének ellenőrzése érdekében a dokumentáció vizsgálatára - jogosult a helyszínen a termék megfelelőségét méréssel ellenőrizni vagy laboratóriumi vizsgálat céljából mintát és ellenmintát venni - a jogsértéssel előidézett súlyos veszély esetén a terméket a gazdasági szereplő költségére lefoglalni, megsemmisíteni. - A vizsgálatokkal kapcsolatos költségek azt a gazdasági szereplőt terhelik, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták. 10 GYMSMKH

11 A kormányhivatal legfontosabb fogyasztóvédelmi feladatai, hatáskörei VI. A jogsértő tevékenység, azaz ha a termék nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a következő jogkövetkezmények alkalmazhatóak a Pftv. alapján: - a termék használatából eredő veszélyre figyelmeztető tájékoztatás előírása - széleskörű tájékoztatás elrendelése - a termék forgalomba hozatalának, reklámozásának korlátozása vagy megtiltása - a termék forgalomból való kivonásának elrendelése, erről tájékoztatás előírása - a termék visszahívásának elrendelése, vagy visszahívása és megsemmisítése, a végrehajtás ellenőrzése - határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezés - a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez köthető vagy megtiltható az áru forgalmazása, értékesítése - bírság kiszabása A szankciók alkalmazása során a hatóság mérlegeli a jogsértés súlyát, időtartamát, ismétlődését, az elért előnyt – az arányosság követelményét érvényesíti. A jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak. A hatóság jogosult a termékkel kapcsolatos veszély, károk csökkentése érdekében ideiglenes intézkedéseket tenni. A Pftv. lehetőséget biztosít a döntések fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságára. A kis-és középvállalkozásokkal kapcsolatos pozitív diszkrimináció: első jogsértés esetén a hatóság figyelmeztetést alkalmaz. 11 GYMSMKH

12 12 A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott 2015. évi vizsgálati és ellenőrzési program első félévének tapasztalatai: - kiemelt ellenőrzések: - - általános kereskedelmi feltételek, árak ellenőrzése (79 kiskereskedelmi egység vizsgálata: 71%-os kifogásolási arány, 23 helyen fogyasztói megkárosítás is), szavatosság, jótállás feltételeinek betartásával kapcsolatos ellenőrzés( 20 egységből 15-ben probléma,75 %-os kifogásolási arány) árubemutatók ellenőrzése, fiatalkorúakkal kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése ( 68 %- os kifogásolási arány) gyermekjátékok biztonságosságának ellenőrzése, játszótéri eszközök megfelelőségének vizsgálata, autókereskedések, autószervizek ellenőrzése - 512 ellenőrzés - az összes ellenőrzést tekintve kb.30 %-os a kifogásolási arány– a szükséges hatósági intézkedések megtörténtek - fogyasztói panaszok száma: 512  GYMSMKH A 2015. évi ellenőrzési és vizsgálati terv végrehajtásának tapasztalatai

13 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) módosításának időpontja: 2015. szeptember 11. Új alapfogalmak a törvényvben: - adásvételi szerződés - szolgáltatási szerződés - online adásvételi, ill. szolgáltatási szerződés - békéltető testület - fogyasztói jogvita - belföldi, illetőleg határon átnyúló fogyasztói jogvita 13 GYMSMKH

14 Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés, amelynek tárgyát áruk és szolgáltatások egyaránt képezik Szolgáltatási szerződés: adásvételi szerződéstől eltérő bármely szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál árut vagy kínál igénybevételre szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást 14

15 Fogyasztói jogok érvényesítése- Panaszkezelés, ügyfélszolgálat Kötelező tájékoztatás: a székhelyről, a panasz ügyintézés helyéről, annak módjáról, a vállalkozás vagy ügyfélszolgálatának levelezési címéről, és ha a panaszokat ilyen módon is fogadja, elektronikus levelezési címéről, ill. internetes címéről, telefonszámáról Kötelező tájékoztatás - fogyasztói jogvita esetén - a következőkről: - békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, annak székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről A tájékoztatással kapcsolatos követelmény: - világos, egyértelmű, könnyen elérhető legyen A tájékoztatás megjelenési helye: - internetes honlap › ÁSZF› külön formanyomtatvány› üzletben: jól látható, jól olvasható helyen A panasz elutasítása esetén: írásban kell tájékoztatást adni a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes testület valamennyi adatáról, illetőleg arról, hogy a vállalkozás fordul-e a testülethez az adott ügyben GYMSMKH

16 A békéltető testület eljárásával kapcsolatos változások Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet törvényben meghatározott szervezet nyilvántartásba vett Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatói szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy GYMSMKH

17 A békéltető testület hatásköre: - a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése, feladata egyezség létrehozásának megkísérlése→ eredménytelenség esetén az ügyben döntés meghozása - A fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsadás Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – kizárólagos illetékesség: a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület Az eljárás hivatalos nyelve: magyar Az elnök az eljárást - meghallgatás tűzése nélkül, 21 napon belül - szüntetheti meg, az ítélt ügy esetei mellett, új esetekben, ha: - a jogvita komolytalan vagy zaklató - az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának vagy a testületnek egyébként nincs hatásköre - a fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget GYMSMKH

18 A vállalkozásnak a békéltető testület eljárásával kapcsolatos együttműködési kötelezettsége, amelyre és annak következményeire a vállalkozást figyelmeztetni kell: - válaszirat küldési kötelezettség az értesítésben közölt felszólítás alapján, 8 napon belül - egyezség létrehozására feljogosított részvételének biztosítása a meghallgatáson ( ha a vállalkozás székhelye nem a testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségére történő felajánlásra terjed ki a kötelezettség) Az együttműködési kötelezettség megszegésének következménye: - a testület értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot→ fogyasztóvédelmi bírság kiszabása Egyezség hiányában a békéltető testület: - kötelező tartalmú határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott és a vállalkozás alávetési nyilatkozatot tett - ajánlást tesz, ha kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás a nyilatkozatában a tanács döntését kötelezőként nem ismerte el GYMSMKH

19 A békéltető testületnek a testület működtetésével kapcsolatos új kötelezettségei: - éves összefoglaló tájékoztató készítése, a megújult tartalommal - a nála megtett alávetési nyilatkozatokról nyilvántartás vezetése - internetes honlap üzemeltetése, a törvényben előírt tartalommal A békéltető testületet a fogyasztóvédelemért felelős miniszter veszi nyilvántartásba – az adatközlés, tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 90 napon belül a nyilvántartásból törölhető GYMSMKH

20 A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre kiterjed: - A vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó tájékoztatási, valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségével összefüggő rendelkezések betartásának ellenőrzésére, s eljár ezek megsértése esetén GYMSMKH

21 21


Letölteni ppt "1 1 Fogyasztóvédelem a kormányhivatalban Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések