Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés MINŐSÉG – MÉRÉS AZ ÓVODÁBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés MINŐSÉG – MÉRÉS AZ ÓVODÁBAN."— Előadás másolata:

1 A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés MINŐSÉG – MÉRÉS AZ ÓVODÁBAN

2 MIT MÉRÜNK – HOGY MÉRÜNK? MINDEN MÉRÉS ANNYIT ÉR, AMENNYIT ABBÓL HASZNOSÍTANI TUDUNK! A MÉRÉS NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ!

3 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Közoktatási törvény 40. § (12) bekezdés HOP  MIP  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 20/B. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. (2) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti.

4 MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MIT?MIKOR?KI-KIT?MIVEL- HOGYAN? EREDMÉNY? Hatékonyságot befolyásoló tényezők Partnerek… HOP- beválás Gyermekek fejlettségi állapota Folyamatosan, évi 2 alkalommal Ó - GYNyomon- követéses megfigyelés Egyéni fejlesztési terv Dolgozók teljesítménye Átfogó… A GYERMEK SZOCIÁLIS SZÍNTEREINEK VÁLTOZÁSAI - MEGSEGÍTÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

5 Cél az árnyalt megismerés és az ismeretekből kiinduló tervezés Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? GYERMEKEK FEJLETTSÉGI ÁLLAPOTA Szükség szerint, de legalább évi 2 alkalommal Ó-Gy Folyamatos nyomon követéses, megfigyelés DIFER állapotmérés Neveltségi szintmérés Pivókné Gajdár Klári ajánlott szempontjai és mérőeszközei Elérhetőségek: 06-20-353-4416 pklari53@gmail.com www.pedagogia.hupo nt.hu 06-20-353-4416 pklari53@gmail.com www.pedagogia.hupo nt.hu Barnáné L. Márta - Kindornai Péterné: Nézőpon tok és szempontok: http://www.ofi.hu /tudastar/ovodai- nevelesi/barnane- likovszky-marta Fejlettségi állapot rögzítése: - DIFER Fejlődési mutató (füzet) - Fejlődési naplóban - Személyiség naplóban  EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - Szükséges intézkedések - Szülők számára visszacsatolás: Intervenciós pedag. Gyakorlat - Fejlesztési javaslat iskola előtt 3, után 6 hónap

6 MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

7 NEVELTSÉGI SZINT Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Neveltségi szint: Normákhoz, szabályokho z való viszony Társas kapcsolatok Tevékenység ekhez való viszony Mérési rend szerint Jav. okt. Tanköteles korú Gy. Célzott megfigyelés: Neveltségi szintmérő eszköz E-CS és I szinten: -együttműködés - alkalmazkodás - szabálytudat - önzetlenség -konfltuskezelés - önfegyelem - tolerancia - kitartás - szervezés - alkalmazkodás - önállóság - kudarctűrés - feladattudat - feladattartás - tempó - fegyelmttség - kötelessgtudat mértéke  EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - Szülők számára visszacsatol ás: Intervenciós pedag. gyakorlat

8 DIFER Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Az sikeres iskolakezdésh ez szükséges alapkészségek és képességek: Szociális képességek Összefüggés megértés Következtetés Írásmozgás koordináció Relációszókincs Elemi számolás Beszédhanghall ás Mérési rend szerint 4-8 é között Ó-Gy IPR! DIFER- csomag eszközei, feladatai alapján: megfigyelés cselekedtetés -Fejlettségi állapot rögzítése: DIFER Fejlődési mutató (füzet) E-CS és I szinten E és Gy  EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

9 HELYI NEVELÉSI PROGRAM BEVÁLÁSVIZSGÁLATA

10 PARTNERI ELÉGEDETTSÉG Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Gyermekek elégedettsége – elégedetlensége 2é Horváth/Dubecz: Mit szeret a gyermek az óvodában és mit nem? -Szeretem / nem szeretem tevékenysége k listája  Fejlesztési javaslatok „Hétköznapok minősége” -Milyen játékokat vásároljunk? -Hová menjünk kirándulni, sétálni? -Milyen mértékben ízlik a tízórai, ebéd és uzsonna? -Kedvenc ételek? -Stb. Foy.Ó-Gy.-Megfigyelés -Beszélgetés -Rangsorolás Igények feltérképezése, elégedettség fokozása Intézkedések

11 ISKOLÁK ELÉGEDETTSÉGE Mit? Miko r? Ki- Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Iskolák elégedettsége: -Beszédkészség -Nagymozgás (futás, ugrás, mászás, dobás…) -Kismozgás, finommozgás (gombolás, fűzés stb.) -Összpontosítás, figyelem -Képzelőerő, fantázia -Társas kapcsolatok (barátság) alakulása -Játéktevékenység -Kézügyesség - Matematikai készségek - Neveltségi szint - Önkiszolgáló - Fegyelmezettség, a rend szeretete - A problémák felismerésére és megoldására irányuló képesség - Testnevelés, sport - Versek, dalok tanulása és tudása - Érzelem gazdag gyermek - tanító kapcsokat 1éÓ-I-Kérdőív -Interjú -Fókuszcsopor tos megbeszélés -Visszajelzés -E - Gy Releváns fejlesztési célok és feladatok meghatározása

12 Forrás: Gyöngyszem Óvoda (1201 Bp. Vörösmarty u. 91 sz.) MIP- értékelés 2008/2009._ 2. sz. melléklet Iskolák igény és elégedettség mérésének eredményei 2008/2009.. Tartalmak 04/05.05/06.06/07.07/08.08/09. Beszédkészség566486 72 Összpontosítás, figyelem 5764688673 Képzelőerő, fantázia 5750888672 Matematikai készségek 6770719184 Neveltségi szint5740858676 Kismozgás, finommozgás 7146718680 ÁTLAG ELÉGEDETTSÉG 78698390 78

13 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? TÁRGYI – TANULÁSI KÖRNYEZET Kötelező eszköz és felszerelés megléte 1éV„Leltár” Állapot beazonosítása Költségvetés HOP megvalósításá t célzó eszközök és felszerelések 4é 1é VÓVÓ HOP melléklet (intézményi mérőeszköz) Állapot beazonosítása: I-N-A Költségvetés Intézményi vagyon 1éGESZ-V„Leltár”-Készlet -Selejt Intézkedés

14 TANULÁSI KÖRNYEZET Mit? Mikor ? Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Tanulási környezet megfelelősége -Tevékenységközpontok elkülönülése -Csoportszabályok megjelenítése -Játékok helyének jelölése -Homok-víz asztal elérhetősége -Vizuális eszközök elérhetősége -Kiállítás szem mban -Lábzsák a szülők számára -Folyadékfogyasztás feltételei -Személyes tárgyak helye -Hangszerek látható helyen -Időjárás, hiányzol, születésnap, stb. táblák Évi 2 alkalom TEAM-ÓTanulási környezet megfelelősége (intézményi mérőeszköz) Cs –I szintű E és F területek beazonosítása  Fejlesztési irányok, célok, feladatok

15 KÜLSŐ-BELSŐ KÖRNYEZET Mit?Mikor?Ki-Kit?Mivel/Hogyan?Eredmény Hogyan tovább? Külső és belső környezet esztétikája - Tisztaság - Rend - Gondozottság havi 1TEAM (Ó-D) Tisztasági szemle / Jegyzőkönyv - Csoportszobák és közös helyiségek állapotának értékelése (E- Gy) - Azonnali visszacsatolás Fejlesztési irányok, célok, feladatok

16 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Humán erőforrás Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Munkatársak teljesítménye - Szükséges szakmai ismeretek 5é 1é V-M - Dokumentu melemzés - Igénymérés - Továbbképzési terv - Beiskolázási terv Szakmai-gyakorlati munka Problémamegoldó képesség Felelősség és hivatástudat Pontosság, szorgalom, igyekezet Vezetői megbízatás esetén: Szervezet/intézmény munkájának színvonala Munkavégzés szervezése Teljesítményértékelési rendszer eljárásrendje szerint. Egyéni és intézményi erősségek és hiányosságok feltérképezése   Önképzés,  továbbképzé s irányultsága Dajkakompetenciák1é V D önért. - Dajkakompet enciák mérőeszköz - Dajka belső - külső TK - „Dajkanap” Egyéni, csoport és intézményi E és Gy feltérképezése   Önképzés,  továbbképzé s irányultsága

17 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – KLÍMA Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Légkör – Klíma - Orientáció (szabály, cél) - Személyközi kapcsolatok - Ellenőrzés-értékelés - Kommunikáció - Döntéshozatal - Bizalom - Problémakezelés - Hibák kezelése - Konfliktusok kezelése - Jutalmazás - Kockázatvállalás 2-4 é TEAM-M - Motivációs légkör kérdőív - Klímavizsgálati TESZT -Munkatársak igény és elégedettség mérése Legerősebb szervezeti jellemzők azonosítása, fontossági sorrend felállítása R-K-H szervezetfejles ztési célok, feladatok

18 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Információáramlás Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Szakmai információáramlás -Szülők és Ó kapcsolata -Kapcsolat a fejlesztő hálózattal -Faliújság naprakészsége * Minimum követelmény * Kapcsolaterősítő információk *beszámolók, visszacsatolások 2é 1 hó Sz-Ó Ó-Fejl. - Munkatársak igény és elégedettség mérése - Szülők igény és elégedettség mérése - HOP hatékonyságmérés - Teljesítményértékel és - Tematikus megbeszélések - Megfigyelés - E – F feltérképezése - Tájékozottság - Napi kapcsolattartás - Együttműködés - Bizalom E-CS-I szintű célok és feladatok Családbevonás - családsegítés1éV-ÓTeljesítményérté kelés E - GyFejlesztési irányok, feladatok

19 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Humán erőforrás Mit?Mikor? Ki- Kit? Mivel/Hogyan?Eredmény Hogyan tovább? Személyiség, vérmérséklet -Népszerű szangvinikus -Erőteljes kolerikus -Tökéletes melankolikus -Békés flegmatikus - Új dolg. felvétele - Szerv.f. - Foly V-MSzemélyiségünk rejtett tartalékai - TESZT Személyiség Azonosítása Munkatársi párok kialakítása

20 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Humán erőforrás Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogy an? Eredmény Hogyan tovább? Csapattag típus -Vállalatépítő -Elnöklő -Serkentő -Ötletelő (palánta) -Forrásfeltáró -Csapatjátékos -Megvalósító - Új dolg. felvétele - Szerv.f. - Foly V-M Ó-Gy Belbin: Csapattag típus kérdőív Csapattag típus leltár alkalmazás a munkameg- osztás során

21 HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Humán erőforrás Mit?Mikor?Ki-Kit? Mivel/Hogyan ? Eredmény Hogyan tovább? Elsődleges szeretetnyelv -Elismerő szavak -Minőségi idő -Ajándékozás -Szívességek -Testi érintés - Új dolg. felvétele - Szerv.f. - Foly V-M Ó-Gy Az öt szeretetnyelv – TESZT Megfigyelés Elsődleges szeretetnyelv beazonosítása : ön, társ, gyermekek ismerete Alkalmazás

22 AZ ÖT SZERETETNYELV Minden gyermeknek megvan a maga szeretetnyelve! Melyik a Te elsődleges szeretetnyelved? Az öt szeretetnyelv – Teszt

23 1 - PÁR KEDVES SZÓ elismerő szavak „Két hónapig jól élek egy kedves mondattól.” Évi 6 kedves mondat már folyamatosan üzemképessé teszi az ember szeretettankját. A szeretet érzelmi kifejezésének egyik lehetősége az olyan szavak használata melyek kinyilvánítják és hangsúlyozzák ezt a szeretetet.

24 2 - IGAZI EGYÜTTLÉT minőségi idő Az együttlét „minőségi” jellegű Legfontosabb eleme az egymáshoz tartozás   lényege az egymásra koncentráló figyelem Az igazi beszélgetés egyáltalán nem azonos a pár kedves szóval! A kedves, biztató szavaknál azon van a hangsúly, amit mondunk, a minőségi beszélgetésnél pedig azon, amit hallunk.

25 2 - IGAZI EGYÜTTLÉT- minőségi idő Nem az a fontos, hogy mit csinálunk, hanem az, hogy miért! A lényeg és a cél, a közös élmény. Az igazi tevékenységformák egyik mellékterméke a kellemes emlékek gyűjteménye, amely a későbbi években is tartalmassá teszi az életünket.

26 3 - AJÁNDÉKOZÁS Az ajándék a szeretet vizuális szimbóluma Az esküvői szertartás fontos eleme a jeggyűrűk adományozása. A jelképeknek érzelmi értékük van. Ajándék és pénz, vagy önmagunk odaajándékozása?!! Válságos helyzetben a fizikai jelenlét a leghatásosabb ajándék.

27 3 - AJÁNDÉKOZÁS Az ajándékoknak nem kell sokba kerülniük, és nem is kell minden héten előfordulniuk. Ám egyesek számára pénzben nem mérhető értékük van, s ugyanakkor mérhetetlenül sokat érnek a szeretet szempontjából

28 4 - FIGYELMESSÉG szívességek Ebbe a kategóriába olyan „szolgálatok” sorolhatók, amelyekről tudjuk, hogy a másik örül, ha megcsináljuk őket. A kérések irányt mutatnak a szeretetnek, de a követelések megszakítják a szeretet szabad áramlását. Az utóbbi 30 év társadalmi változásainak következtében már nincsenek merev határok a női és férfiszerep között. Győzzük le a sztereotípiákat!

29 5 - TESTI KONTAKTUS testi érintés A testi érintés teremtője, de tönkretevője is lehet egy emberi kapcsolatnak. Van, hogy egy érintés sokkal többet mond, mint a szavakkal közölt „szeretlek” vagy „gyűlöllek”. A pofon minden gyerek számára káros következményeket hozó, borzasztó élmény – de egyenesen katasztrofális egy olyan gyerek számára, akinek éppen az érintés a szeretet- anyanyelve. Az ölelgetést minden gyermek a szeretet jelének fogja föl, de egyenesen a rajongás jelének érzékeli az a gyermek, akinek éppen az érintés a szeretet- anyanyelve.

30 5 - TESTI KONTAKTUS Életkoronként változó igény és fontosság Válságos pillanatokban ösztönösen átöleljük egymást, mert a testi érintés igen nagy meggyőzőerővel „kommunikálja” a szeretetet. Az eseményeket nem mindig tudjuk megváltoztatni, de a nehézségeket sokkal könnyebben viseljük el, ha tudjuk, hogy szeretnek bennünket.

31 ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Mit?Mikor?Ki-Kit?Mivel/Hogyan?Eredmény Hogyan tovább? -Adottságok -Eredmények 4éTEAMEFQM KLÍMA TESZT (Az elmúlt évek mérési eredményeinek összegzése) -R-K-H Intézményi célok -Vezetői pályázat alapja Megvalósítás

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMETEKET! Lendvai Lászlóné Ani T. (20) 468- 29- 39 E-mail: lendvaiani@gmail.com lendvaiani@gmail.com WWW.MOD-SZER-TAR.HU


Letölteni ppt "A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés MINŐSÉG – MÉRÉS AZ ÓVODÁBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések