Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÖVID ÁTTEKINTÉS A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁGRÓL ÉS ANNAK KEZELÉSÉRŐL Borbély László András Budapest, 2015. 10.01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÖVID ÁTTEKINTÉS A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁGRÓL ÉS ANNAK KEZELÉSÉRŐL Borbély László András Budapest, 2015. 10.01."— Előadás másolata:

1 RÖVID ÁTTEKINTÉS A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁGRÓL ÉS ANNAK KEZELÉSÉRŐL Borbély László András Budapest, 2015. 10.01.

2 FŐBB KÉRDÉSEK   Mekkora a magyar államadósság és melyek a főbb jellemzői?  Mi is az az államadósság és hogyan keletkezik?  Hogyan működik az állampapírpiac?  Melyek a ma létező főbb állampapír típusok, és milyen módon kerülnek forgalomba?

3   Mekkora a magyar államadósság és melyek a főbb jellemzői?

4 A 28 EU TAGORSZÁG ADÓSSÁGRÁTÁJA 2014. VÉGÉN Forrás: EUROSTAT de a régióhoz képest magasan. Magyarország: növekvő mértékben az átlag alatt,

5 A központi kormányzat adósság a meghatározó. AZ ÁLLAMADÓSSÁG NAGYSÁGA ÉS SZERKEZETE Forrás: KSH, ÁKK 3,3-szoros nominális növekedés. 122% 24525

6 Devizahitel helyett deviza állampapír. A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁNAK NAGYSÁGA ÉS SZERKEZETE Forrás: ÁKK Az állampapírok szerepe meghatározó.

7 A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁNAK DEVIZA SZERKEZETE Forrás: ÁKK 2011 után javuló devizaarány.

8 A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁNAK BEFEKTETŐK SZERINTI ÖSSZETÉTELE Forrás: MNB, ÁKK 2011 után növekvő belföldi részesedés.

9  Mi is az az államadósság és hogyan keletkezik?

10 HOGYAN KELETKEZIK A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ADÓSSÁGA?Bevétel 1-6. év 10,0 milliárd Ft A családi adósság alakulása Kiadás 1. év 11,0 milliárd Ft 2. év 11,0 milliárd Ft 3. év 10,5 milliárd t 4. év 10,0 milliárd Ft 5. év 10,2 milliárd Ft 6. év 10,1 milliárd Ft

11 HOGYAN KELETKEZIK A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ADÓSSÁGA? Országgyűlés Államháztartásért felelős miniszter Lejáró adósság, költségvetési egyenleg Államadósság Kezelő Központ Éves költségvetési törvény Állampapír kibocsátások, hitelműveletek Finanszírozási stratégia Éves finanszírozási terv

12 AZ ÁLLAMADÓSSÁG LEHETSÉGES MEGHATÁROZÁSAI   Felhalmozódott költségvetési hiányok összessége.  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek hitelviszonyon alapuló tartozásainak az összessége. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2/A.§)  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke. (2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 2.§)  A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága. Halasztott fizetés Adósság

13 a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása, b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, c) váltó kibocsátása, d) pénzügyi lízing, e) valódi penziós és óvadéki repóügyletek, f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek. MELYEK AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK? Forrás: 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról Sajátos felsorolás néhány kakukktojással. 3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása, b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, c) váltó kibocsátása, d) pénzügyi lízing, e) valódi penziós és óvadéki repóügyletek, f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek.

14 FELHATALMAZÁSOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÉGZÉSÉRE Forrás: 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról Csakis törvény által vagy a kormány vagy a miniszter engedélyével! 8. § Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthető. 9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. 10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi műveletekről az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján gondoskodik.

15  Hogyan működik az állampapírpiac?

16 AZ ÉRTÉKPAPÍR JELLEMZŐI Forrás: 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról Azonos módon kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő okirat vagy elektronikus adat. 6. § (1) Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton okiratként vagy dematerializált értékpapírként. (2) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. (3) Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag dematerializált formában előállított értékpapírt lehet. (4) A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos névértéken és azonos módon történő előállításáról rendelkezhet. (5) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet.

17 MI IS AZ AZ ÁLLAMPAPÍR? Forrás:ÁKK, ill. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 5. § (1) 6. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,

18 ILYEN VOLT A NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT ÁLLAMPAPÍR

19 AZ ÁKK ÚTJÁN VÉGREHAJTOTT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Forrás: 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 29. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, Elszámolóház

20 MILYEN MA AZ ÁLLAMPAPÍR? Nyomdai úton előállított Dematerializált

21 AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC ALAPVETŐ SZEREPLŐI Kibocsátó Forgalmazó Magyar Állam Államadósság Kezelő Központ Zrt. Befektető Elsődleges forgalmazók, Kincstár, Posta Bel- és külföldi természetes és jogi személyek Letétkezelő KELER, bankok, egyéb pénzügyi szolgáltatók A kibocsátó képviselője

22 MI TÖRTÉNIK AZ ÜGYFELEK ÉRTÉKPAPÍRJAIVAL? Forrás: 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Az értékpapírral és a bankbetéttel kapcsolatos eljárás különböző! 136. § (1)A befektetési vállalkozás felszámolása során a) az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz, b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint c) az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató bármely, az ügyfél javára vezetett számláján nem képezi a felszámolási vagyon részét. Az eszközök kiadása iránt a befektetési vállalkozás - a felszámoló hozzájárulása mellett - a felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.

23 AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC ALAPVETŐ SZEREPLŐI Kibocsátó Forgalmazó Magyar Állam Államadósság Kezelő Központ Zrt. Befektető Elsődleges forgalmazók, Kincstár, Posta Bel- és külföldi természetes és jogi személyek Letétkezelő KELER, bankok, egyéb pénzügyi szolgáltatók A kibocsátó képviselője

24 A FORINT ÁLLAMPAPÍR ÁLLOMÁNY TULAJDONOSI SZERKEZETE 2014. ÉV VÉGÉN Forrás: MNB, KELER, ÁKK A lakosság a 3. legfontosabb befektetővé vált.

25  Melyek a ma létező főbb állampapír típusok, és milyen módon kerülnek forgalomba?

26 A NYILVÁNOS ÁLLAMPAPÍR KIBOCSÁTÁS LÉPÉSEI Azonnali értesítés az eredményről Pénzügyi teljesítés Nyilvános értékesítés Keletkeztetés Az értékpapír létrejötte és jóváírása Kibocsátás előkészítése 2. Kibocsátás előkészítése 1. ISIN-kód kérés, Nyilvános ajánlattétel

27   versenyáras aukció, ajánlati kötöttség, mindenki az ajánlott hozam/árfolyamon vásárol, szükség esetén allokáció, kötvények esetében nem kompetitív tender néhány órával az aukciót követően, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,  jegyzés, ajánlati kötöttség, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, szükség esetén allokáció, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,   adagolt értékesítés, azonnali vásárlás, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, nincs allokáció, kibocsátás előre, pénzügyi teljesítés azonnal,   könyvépítés, nincs ajánlati kötöttség, a kibocsátó hozam/árfolyamsávot hirdet, szükség esetén allokáció az ajánlati könyv zárásakor, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor. AZ ÁLLAMPAPÍROK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDSZEREI

28 Forrás: ÁKK AUKCIÓN ÉRTÉKESÍTETT ÁLLAMPAPÍROK JEGYZÉS VAGY ADAGOLT KIBOCSÁTÁS ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTETT „LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK” Diszkont Kincstárjegy (3 és 12 hónap, elsődleges forgalmazók, Kincstár) Államkötvény (3, 5, 10 és 15 év, elsődleges forgalmazók, Kincstár) A FORINTBAN KIBOCSÁTOTT ÁLLAMPAPÍROK FŐBB TÍPUSAI

29 AUKCIÓS KIBOCSÁTÁSI NAPTÁR Forrás: ÁKK Stabil, kiszámítható rendszer. 1. hét2. hét3. hét4. hét5. hét6. hét7. hét8. hét9. hét10. hét11. hét12. hét 3 hónapos DKJ 12 hónapos DKJ 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 3 éves kötvény 5 éves kötvény 10 éves kötvény 15 éves kötvény kötvény visszavásárlás kötvény csereaukció

30 kibocsátás módjabevezetés évefutamidőforgalmazó Kamatozó Kincstárjegy jegyzés1992. október1 évKincstár Kincstári Takarékjegy adagolt kibocsátás1995. április1 és 2 évPosta Prémium Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2009. május3 és 5 évKincstár, bankok kibocsátás módjabevezetés évefutamidőforgalmazó Féléves Kincstárjegy jegyzés2012. május6 hóKincstár Kamatozó Kincstárjegy jegyzés1992. október1 évKincstár Kincstári Takarékjegy adagolt kibocsátás1995. április1 és 2 évPosta Prémium Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2009. május3 és 5 évKincstár, bankok Prémium Euró Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2012. október3 évKincstár kibocsátás módjabevezetés évefutamidőforgalmazó Féléves Kincstárjegy jegyzés2012. május6 hóKincstár Kamatozó Kincstárjegy jegyzés1992. október1 évKincstár Kincstári Takarékjegy adagolt kibocsátás1995. április1 és 2 évPosta Kincstári Takarékjegy Plusz adagolt kibocsátás2013. október1 évPosta Prémium Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2009. május3 és 5 évKincstár, bankok Babakötvény adagolt kibocsátás2013. december19 évKincstár Prémium Euró Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2012. október3 évKincstár kibocsátás módjabevezetés évefutamidőforgalmazó Féléves Kincstárjegy jegyzés2012. május6 hóKincstár Kamatozó Kincstárjegy jegyzés1992. október1 évKincstár, bankok Kincstári Takarékjegy adagolt kibocsátás1995. április1 és 2 évPosta Kincstári Takarékjegy Plusz adagolt kibocsátás2013. október1 évPosta Prémium Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2009. május3 és 5 évKincstár, bankok Bónusz Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2014. március4, 6 és 10 évKincstár, bankok Babakötvény adagolt kibocsátás2013. december19 évKincstár Prémium Euró Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás2012. október3 évKincstár A lakossági állampapírok típusai

31 Új termékek bevezetése: A lakossági állampapírok szerkezete Forrás: ÁKK 2014-ben ismét megnőtt a kötvények aránya.

32 A lakossági és a lakosság kezében lévő állampapír állomány alakulása névértéken Forrás: ÁKK Zrt., MNB 2014 nyara óta fordított kapcsolat. Lakossági állampapír Lakosság kezében lévő állampapír.

33 33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "RÖVID ÁTTEKINTÉS A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁGRÓL ÉS ANNAK KEZELÉSÉRŐL Borbély László András Budapest, 2015. 10.01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések