Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1996. Évi LXXXI törvény.  Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenység  Adókötelezettség ◦ Teljes körű – Korlátlan: belföldi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1996. Évi LXXXI törvény.  Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenység  Adókötelezettség ◦ Teljes körű – Korlátlan: belföldi."— Előadás másolata:

1 1996. Évi LXXXI törvény

2  Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenység  Adókötelezettség ◦ Teljes körű – Korlátlan: belföldi illetőségű adózó belföldi és külföldi jövedelme ◦ Korlátozott: Külföldi illetőségű adózó belföldön szerzett jövedelme

3 ◦ Belföldi illetőségű adózó belföldi személy  Gazdasági társaság, egyesülés, előtársaság, szövetkezetek, állami vállalat, tröszt  Ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda  Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (MRP)  Vizi társulat  Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár  Felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon,  Egyéni cég

4  Belföldi illetőségű külföldi személy (korlátlan) - Belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye (székhelye) belföld.  Külföldi illetőségű külföldi - belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére (székhely) tekintettel nem tekinthető belföldi illetőségű adózónak.

5  Nem terjed ki az adókötelezettség: ◦ Magyar Nemzeti Bank,, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt ◦ a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek., ◦ a jogszabályban meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatók (MTV, MR, Duna TV) ◦ a felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók, ◦ pártok, ◦ a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, ◦ az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanyának minősül, a KATA és KIVA alanyának minősül ◦ a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is) és diákotthon

6  Kettős könyvvitelt vezetők Üzemi eredmény ± Pénzügyi eredmény = Szokásos vállalkozói eredmény ± Rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredmény ± Adóalap növelő és csökkentő tételek = Adóalap

7 Összköltség eljárássalForgalmi költség eljárással Elismert teljesítmény 1.Értékesítés nettó árbevétele 2.Egyéb bevételek 3.Aktivált saját teljesítmények értéke 1.Értékesítés nettó árbevétele 2.Értékesítés közvetlen költségei 4.Hozamok összesen (1+2+3)3.Értékesítés bruttó eredménye (1-2) 5.Anyagi jellegű ráfordítások 6.Személyi jellegű ráfordítások 7.Értékcsökkenési leírás 8.Egyéb ráfordítások 9.Egyéb költségek 4.Értékesítés közvetett költségei 5.Egyéb bevételek 6.Egyéb ráfordítások 10.Ráfordítások összesen (5+6+7+8+9) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ±3-4+5-6) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4-10)

8  Egyszeres könyvvitelt vezetők + adóköteles bevétel - termelési és kezelési költség - egyéb ráfordítás ± vásárolt készletek áll. vált. - értékcsökkenés = Adóalap

9  ÉCS leírás: növeli a számviteli tv. szerinti écs, és csökkenti a társasági adó tv. szerinti écs.  A várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék miatt elszámolt ráfordítás növeli, a képzett céltartalék felhasználása miatt keletkező bevételként elszámolt összeg csökkenti  A követelésekre elszámolt értékvesztés növeli, és az adóévben visszaírt értékvesztés csökkenti

10  Költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredményt csökkentő összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel (3. sz. melléklet) ◦ KIVA-snak adott támogatás, KIVA-snak térítés nélküli átadás, ésszerű gazdálkodással ellentétes szolgáltatás 200.000 Ft-ot meghaladó összege, nem megfelelő gondosság hiányában felmerülő hiány értéke, selejtezés értéke, ha selejtezés oka nincs megfelelően dokumentálva, megállapodás szerinti egbizt járulék, vesztegetéssel összefüggésben felmerült ráfordítás, elévült vagy nem érvényesíthető követelés miatti ráfordítás, nem adomány célú támogatás,  Bef-tt pü-i eszközök értékének csökkenése, hosszú lejáratú kötelezettség értékének növekedése árfolyam változás miatt  Bef-tt pü-i eszköz és kötelezettség kikerülésekor a megelőző években adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeg

11  Jogkövetkezmény, bírság ráfordításként elszámolt összege (kivéve önellenőrzés esetén)  Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés – kivéve magánszemély részére elengedett követelés vagy külföldi személlyel vagy kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló belföldi személy részére  Nem pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség ráfordításként elszámolt kamata  Termőföldből átminősített ingatlan esetén az érétkesítéskor keletkező árfolyamnyereség szokásos eredményt (bekerüléi érték 0,3 %-nak és a tulajdonban tartás napjainak szorzata) meghaladó részének kétszerese  Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre elszámolt értékvesztés bevételt meghaladó része kivezetéskor  Immateriális javakra elszámolt értékvesztés bevételt meghaladó része kivezetéskor

12  Devizáról más devizára való áttéréskor tőketartalékként elszámolt átszámítási különbözet  Adóellenőrzéskor, önellenörzéskor adóévi költségként vagy árbevétel csökkentéseként elszámolt összeg  Beruházás és szellemi termék bekerülési értékéből eredmény csökkentéseként elszámolt összeg kétszerese, ha csökkentést követő négy évig nem helyezik üzembe vagy egyéb berendezések között helyez üzembe illetve sorol át, vagy elidegenít.  Átlagos állományi létszám előző évihez képest való csökkenése esetén a létszámcsökkenés és minimálbér szorzatának 120%-a, de max az igénybevett kedvezmény 120%-a

13  Korábbi évek elhatárolt vesztesége (legfeljebb a veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50%-ig)  Terven felüli écs adóévben visszaírt összege  Bejelentett részesedés, immateriális jószág értékesítésének árfolyamnyeresége (bevétel ráfordítást meghaladó része)  Eredménytartlakéból lekötött tartalékba átvezetett összeg, de max az adózás előtti nyereség 50%-a és max adóévenként 500 millió Ft (fejlesztési tartalék)  Kapott osztalék címén kapott bevétel (kivéve elelnőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék)  Tagnál kivezetett részesedés esetén a bekerülési értéket meghaladó bevétel  Szakképző tanulónál havonta a minimálbér 24%-a tanuló szerződés esetén és 12%-a együtműködési megállapodás alapján

14  Szaképző tanuló, munkanélküli, szabadságvesztésből szabaduló személy (6 hónapon belül) továbbfoglalkoztatása idején max 12 hónapig a befizetett TB járulék összege  Társasházi jövedelem, ami után a tház az SZJA szerint az adót megfizette  Devizáról devizára való átváltásnál eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözet (áttérést követő adóévben)  Bírság, jogkövetkezmény elengedése miatt bevételként elszámolt korábban növelő tételként figyelembe vett összeg  Kapott jogdíj alapján eredmény javára elszámolt bevétel 50%-a, de max az adózás előtti nyereség 50%-a  Saját tevékenység körében végzett alapkutatás, kísérleti fejlesztés költsége felmerüléskor vagy az értékcsökkenés mértékéig (kivéve kapott támogatás összege). Kutatás- fejlesztési megállapodás (MTA, felsőoktatás stb) esetén az előbbi összeg 3-szorosa, de max 50 milllió Ft érvényesíthető.

15  Mikrovállalkozásnál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma növekményének és a minimálbér összegének szorzata, feltéve, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az előző adóévben legfeljebb 5 fő és az adózónak az adóév utolsó napján nincs adótartozása  Közhasznú szervezetnek vagy közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, átadott eszköz értékének ◦ 20%-a közhasznú szervezet, 50%-a a Magyar Kármentő Alap, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, ◦ További 20% tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege (igazolás kell)

16  Kis- és középvállalkozásnál a korábban még használatba nem vett ingatlan, műszaki berendezések üzembe helyezése érdekében, elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá immateriális javak, szellemi termék, az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke (max az adózás előtti eredmény, de max 30 millió Ft)  Műemlék értékét növelő felújítás  Adóellenőrzéskor, önellenőrzéskor megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség csökkenéseként elszámolt összeg  Legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásakor személyenként, havonta a munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt

17  Az adó mértéke az adóalap 19%-a, de az adóalap 500 millió Ft-ot meg nem haladó összegéig 10%  Adómentesség ◦ Közhasznúnak nem minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, ha vállalkozói bevétele max 10 millió Ft, és max az összes bevétel 10%-a ◦ Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, ha vállalkozói tevékenység bevétele ma az összbevétel 20%-a ◦ Vízitársulat közfeladati tevékenység bevétele után

18  Számított adó = adóalap x adó mértéke  Fizetendő adó = számított adó – adókedvezmények Adózás előtti eredmény - Fizetendő társasági adó = adózott eredmény - jóváhagyott, fizetett osztalék = Mérleg szerinti eredmény  Jövedelem minimum = 0,02 x (Bevétel – ELÁBÉ – eladott közv. szolg. – külföldi telep bevétele)

19  Térségi és egyéb adókedvezmény ◦ az adózó a mozgóképszakmai hatóság és előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott igazolásban szereplő összegig a támogatás évében és az azt követő három év adójából adókedvezményt vehet igénybe. Az igazolás értéke ne haladhatja meg a meghatározott kötségek 20%-át

20  Kis- és középvállalkozások kedvezménye ◦ 2000.dec 31-ét követően megkötött hitelszerződés keretében vásárolt tárgyi eszköz után felvett hitel kamata után vehető igénybe addig amíg az eszköz nyilvántartásban szerepel, vagy a hitelt vissza fizeti ◦ A fizetett kamatok 40%-a, de évente max 6 millió Ft (de minimis támogatásnak minősül), 2013.dec.31-e utáni szerződésnél 60% ◦ Ha beruházást 4 éven belül nem helyezi üzembe vagy 3 éven bekük elidegeníti az adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetni

21  Fejlesztési kedvezmény vehető igénybe ◦ Jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás ◦ Kedvezményezett település területén leglább 1 milliárd forint értékű beruházás ◦ Jelenértéken legalább 100 milliárd forint értékű beruházás már hasznákatban lévő élelmiszer- higiéniai fejlesztés, önálló környezetvédelmi beruházás, elektronikus hírközlési hálózat fejlesztése, alalpkutatás, videó- és filmgyártás ◦ Munkahelyteremtést szolgáló beruházás ◦ Jegyzett tőke emelése (részvénykibocsátás) keretében végztett legalább 100 millió Ft beruházás ◦ Legalább 500 millió Ft kis- ésközépvállalkozási beruházás ◦ Legalább 100 millió Ft szabad vállalkozói zónában történő vagy energia hatékonysági beruházás esetén  Az adókedvezményt az adózó határozza meg, és a hatóság kérelem alapján engedélyezi

22  Látványcsapatsportok támogatása után járó kedvezmény ◦ A kiállított támogatási igazolás alapján három évig vehető igénybe adókedvezmény ◦ A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a törvény által meghatározott mértéket, kivéve ingatlanfejlesztés esetén  Az fejlesztési kedvezmény a társasági adó max 80%-ig vehető igénybe  A fejlesztési kedvezménnyel csökkentett adóból annak max 70%-ig érvényesíthető minden más kedvezmény

23  Havonta, ha fizetendő adó meghaladja az 5 millió Ft-ot  Negyedévente, ha fizetendő adó kisebb mint 5 millió Ft  Az előleget az előző évi adókötelezettség alalpján kell havi vagy negyedéves bontásban megállapítani  Az adóelőleget dec 20-ig az aktuális adóévi várható adókötelezettségének 100%-ra kell feltölteni, ha az árbevétel a 100 m Ft-ot meghaladja. Amennyiben 90%-ig sem sikerült feltölteni, akkor a befizetett előleg és az adó 90%- nak különbsége után 20% mulasztási bírság keletkezik

24


Letölteni ppt "1996. Évi LXXXI törvény.  Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenység  Adókötelezettség ◦ Teljes körű – Korlátlan: belföldi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések