Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOLLEKTÍV MUNKAJOG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOLLEKTÍV MUNKAJOG."— Előadás másolata:

1 KOLLEKTÍV MUNKAJOG

2 Miről lesz szó? Bevezetés A szakszervezetek Az üzemi tanács
Kollektív szerződés

3 I. Bevezetés

4 Érdekképviseleti totó
1. A munkavállalók hány százaléka tagja Magyarországon valamely szakszervezetnek? 2. A munkavállalók hány százaléka áll kollektív szerződés hatálya alatt? 3. Hány szakszervezet létezik ma Magyarországon? 4. Mikor volt az utolsó sztrájk Magyarországon?

5 Érdekképviseleti totó
A munkavállalók hány százaléka tagja Magyarországon valamely szakszervezetnek? 20-25% 2. A munkavállalók hány százaléka áll kollektív szerződés hatálya alatt? Harmada 3. Hány szakszervezet létezik ma Magyarországon? 1200 4. Mikor volt az utolsó sztrájk Magyarországon? Nagyobb 2009-ben, kisebb 2015-ben

6 A kollektív munkajog célja
Mtató Utasítási jog Gazdasági erő Mtató Szerződéses viszony Mellérendelt felek MV Alárendeltség csökkentését segíti: Eltérést nem engedő munkajogi szabályok Munkavállalói érdekképviseletek MV

7 A munkavállalói érdekképviselet szervezete
Szakszervezet Üzemi tanács Munkavállalói küldöttek a felügyelő bizottságban Munkavédelmi képviselet

8 A szakszervezet és az üzemi tanács eltérő funkciója
Közvetett képviselet Elkülönült szervezet (jogi személy) Külső, szembenálló Gazd/szoc. Érdekvédelem Eszközei: KSZ, sztrájk, tv-i jogok ÜZEMI TANÁCS Közvetlen képviselet Munkáltató szervezetének része (nem jogi személy) Belső, együttműködő Részvétel a döntéshozatalban Eszközei: vélemény, táj (együttdöntés)

9 1992. évi Mt.: kapcsolat az üzemi tanács és a szakszervezet között
Szakszervezet reprezentativitása az üzemi tanácson elért eredményhez kötött (legalább 10% kell) Az ágazati párbeszéd bizottságokban is ez az egyik szempont 2012-től A két eltérő szervtípus gyakran összeolvad!

10 II. A szakszervezetek

11 A szakszervezet fogalma
Egyesület (civil szervezet) 2011. évi CLXXV. törvény Speciális célja van: Mt § (2) bek. a) pont: „…elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése.”

12 A szakszervezet szervezete
ÖNÁLLÓAN ALAKÍTJA KI! (alapszabályban) szervezeti rend tisztségviselők tagság feltétele Munkaszervezeten belül is működtethet szervet, szövetségek hozhatók létre (Mt §)

13 Képviselettel rendelkező szaksz.
Mt § (2) bek. b) pont Alapszabálya szerint a munkáltatónál: képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik.

14 A szakszervezet törvényi jogai
Mt § Diszkrimináció tilalma Munkajogi védelem tisztségviselőknek Kollektív alku joga (külön feltételekkel) Képviseleti jog Információs jogok Működést elősegítő jogok Munkaidő-kedvezmény És: munkaharc joga

15 Képviseleti jog Jogi képviselet: Érdekképviselet:
Csak tagokra! Jogi képviselet: Csak meghatalmazás alapján Érdekképviselet: Munkáltatóval, mtatói szervezettel szemben

16 Információs jogok Munkavállalók tájékoztatása
Tájékoztatás kérése minden, a mv-ók munkaviszonnyal összefüggő gazd/szoc érdekeivel kapcsolatos kérdésben Véleményezés bármely intézkedésről Konzultáció kezdeményezése 7 napos felfüggesztő hatály!

17 Működési feltételek biztosítása
Propaganda jog: hirdetmények - Helyiséghasználat (munkaidőben is) - Megbízás alapján szaksz. tagdíj levonása - Belépés joga (Mt §) nem mv-nak is! (ha van tag mv)

18 Munkajogi védelem tisztségviselőknek
Munkajogi védelem: felmondáshoz, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz felettes szaksz. szerv egyetértése kell Megbízatás idejére, +6 hónapra, ha legalább 1 évig betöltötte Korlátozott létszámra: Munkavállalói létszám Védett tisztségviselők száma 1-500 fő 1 fő A képviselettel rendelkező szakszervezet legfőbb szerve által kijelölt + 1 fő munkáltatónként. 2 fő 3 fő 4 fő 4001- 5 fő

19 Munkaidő-kedvezmény Védett tisztségviselő mentesül a munkavégzés alól a konzultáció időtartamára Tagoknak: évente minden 2 tag után havi 1 óra, januári taglétszám alapján, 5 nappal előre be kell jelenteni Távolléti díj jár Megváltani nem lehet!

20 III. Az üzemi tanács

21 Az alapítás feltételei
15 munkavállaló alatt nem lehetséges 16-50 munkavállaló üzemi megbízott 51- munkavállaló üzemi tanács, létszáma Mt. alapján Részlegenként (telephelyenként) Választás útján Központi és vállalatcsoport szinten is, delegálás útján (nincs hierarchia!) Nközi szint: Európai Üzemi Tanács

22 Az üzemi tanács működése
Mt. és az ügyrend alapján Ügyrend elfogadása önállóan! Testületként jár el Első ülésén elnököt választ Tagok csak személyesen járhatnak el

23 A működést elősegítő jogok
Hirdetmények elhelyezése Munkaidő-kedvezmény (10%, 15%) Munkajogi védelem csak az elnöknek! Költségek biztosítása Információs jogok Konzultáció Üzemi megállapodás lehetősége Munkaügyi jogvita indításának joga

24 Az üzemi megállapodás ÜT és mtató kapcsolatrendszerét szabályozza (kötelmi rész) Sok eltérési lehetőség a törvénytől Pl. munkaidő-kedvezmény, munkajogi védelem, létrehozás feltételei KSZ-t pótló szerepet kaphat! (normatív rész) Munkaviszonyra vonatkozó szabály lesz Amíg nincs KSZ, KSZ kötésre jogosult szaksz. Szabályozhatja a KSZ-re tartozó kérdéseket is! Egy kivétel: munkabért nem szabályozhatja!

25 Az üzemi tanács részvétele a munkáltató döntéseiben
Együttdöntési jog: Közös döntés a munkáltatóval Tárgyköre: jóléti célú pénzeszközök felhasználásakor Ha nincs megegyezés: kötelező döntőbíró! Előzetes véleményezés: Még a döntés előtt véleményt kell kérni Az ÜT külön kérése nélkül is A munkáltatót nem köti Tájékoztatás: félévente

26 IV. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

27 A kollektív szerződés funkciói
Kollektív fellépés eredményeit kötelező erejű megállapodásba foglalja Békekötelem: KSZ-ben rendezett kérdésekben jogellenes a sztrájk Munkafeltételek egységesítése Munkajogi szabályok helyi igényekhez igazítása (sok diszpozitív szabály!)

28 A KSZ és az Mt. viszonya (Mt. 277. §)
Munkaviszonyra vonatkozó szabály! Főszabály: Mt. II. és III. részétől eltérhet Kivéve: Eltérő rendelkezés esetén (lásd „Eltérő megállapodások”) Relatív diszpozitív szabályok Kógens szabályok Korlátozott eltérési lehetőségek (pl. próbaidő)

29 A KSZ és az Mt. viszonya Eltérés a relatív diszpozitív szabályoktól is lehetséges – kompenzáció esetén: A munkavállaló javára történő eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. [Mt § (5) bek.] Pl. nincs pótszabadság, de több a pótlék?

30 Eltérést nem engedő szabályok - példák
Munkaviszony alanyai Munkaszerződés megkötése, módosítása és tartalma Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért Munkaviszony megszűnésének esetei Munkaviszony megszüntetésének esetei Munkaviszony megszüntetésének indokolása Szabadság megváltása Szülési szabadság mértéke Munka- és pihenőidő nyilvántartása Alapbér és teljesítménybér szabályai

31 Eltérést hátrányosan is engedő szabályok - példák
Alapvető munkavállalói és munkáltatói kötelezettségek Utasítás megtagadásának lehetséges esetei Felmondási idő Végkielégítés Munkaviszony jogellenes megszüntetésének anyagi jogkövetkezményei Munkaviszony megszűnésekor irányadó eljárás Munkaidőkeret tartama Munkaidő-beosztás közlése Ügyelet és készenlét Szabadság kiadása Bérpótlékok megállapítása Díjazás munkavégzés alóli mentesülés esetén Távolléti díj számítása Munkabér védelme (kivéve levonás és beszámítás) Leltárfelelősség mértéke

32 A kollektív szerződés részei
Kötelmi rész A kollektív szerződést kötő felek kapcsolatrendszere Pl. kapcsolattartás módja, képviselők, információs jogok, propaganda jog, helyiséghasználat stb. Felekre terjed ki a hatálya Normatív rész Az egyéni munkaviszonyra vonatkozó szabályok Minden mv-ra kiterjedő hatállyal

33 Jogszabály vagy szerződés?
Átalakító erő: egyéni megállapodás nélkül is beépül az egyéni munkaviszonyba – kötelező! Kiterjesztő hatály: mtató minden mv-jára kiterjed, nem csak az aláíró szaksz. tagjaira! Magánjogi felek megállapodása Felek magánérdekét hordozza Jogszabályba ütköző KSZ semmis Nem állami autoritásból, felek kollektív autonómiájából ered

34 A kollektív szerződés alanyai
Munkáltatói oldal: Bármely munkáltató (alanyi jogon, 1 db-ot) Több munkáltató Munkáltatói érdekképviseleti szerv (ha megkötésére tagjai felhatalmazták) Szakszervezeti oldal: Szakszervezet Több szakszervezet Szakszervezeti szövetség (1 tagja jogosult a KSZ kötésre és tagjai felhatalmazzák)

35 A szakszervezet KSZ kötési joga
Ha a KSZ hatálya alá tartozó mv-ók 10%-a a tagja (megelőző félév átlagos létszáma alapján) Ha több szakszervezet: együttes szerződéskötés Szűkebb hatályú KSZ az általánostól akár a munkavállaló hátrányára is eltérhet! Pl. ágazati szintű megállapodások az Ágazati Párbeszéd Bizottságok keretében

36 Dilemmák a KSZ megkötése körében
Miért van koalíció kényszer? A már megkötött szerződést csak az aláíró felek módosíthatják és mondhatják fel Szaksz.2. 60% Szaksz.1. 15% Mtató

37 A normatív hatályú üzemi megállapodás
Amíg nincs KSZ, KSZ kötésre jogosult szaksz. Szabályozhatja a KSZ-re tartozó kérdéseket is! Egy kivétel: munkabért nem szabályozhatja! Aggályok: ÜT-nek nincs szervezete, vagyona ÜT nem sztrájkolhat Nem erre kap felhatalmazást, idegen hatáskör Nincs mv-i oldalon megállapodási hajlandóság Nincs munkajogi védettség Munkabért miért nem érintheti?

38 A KSZ hatályának kiterjesztése
Közigazgatási aktus révén Adott ágazat egészében alkalmazandó lesz Jogi, reprezentativitási, célszerűségi szempontból vizsgálat Célja: ne a munkafeltételekben legyen a verseny (versenyfeltételek kiegyenlítése) Mt. hatálybalépésekor 4 ágazatban: Sütőipar, villamosenergia ipar, építőipar, vendéglátóipar és idegenforgalom

39 A KSZ megszűnése, megszüntetése
Megszűnik: aláíró felek jogutód nélkül megszűnnek határozott idő lejár (kivéve: utóhatály) Szaksz. elveszíti KSZ kötési jogát Megszüntethető: Közös megegyezéssel Felmondással (első 6 hónapban nem lehet!) Felmondási idő megegyezés szerint Ha több szaksz.: bármelyik jogosult rá

40 Köszönöm a figyelmet! 40

41 Hogyan oldjunk meg jogeseteket?
Releváns tények Jogi kérdés Alkalmazandó jogszabály és § értelmezése § alkalmazása a jogesetre Jogi álláspontunk

42 Tippek Tömör tényállás Szabályokra hivatkozás, azok tartalma
Végkövetkeztetés Saját következtetéseink, érveink részletezése Következetes érvelés Ellenérvek cáfolata Teljes körű válasz

43 Munkáltatói szabályzat
A bíróság megállapította, hogy a Kekec Bt. határozatlan idejű cafeteriaszabályzata sérti az egyenlő bánásmód elvét, mivel a szabályzat szerint nem jár cafeteria (étkezési utalvány, bérlet stb.) annak a munkavállalónak, aki 2 napnál tovább van keresőképtelen állományban. A munkáltató ennek következtében a teljes szabályzatot visszavonta, arra hivatkozva, hogy inkább senkinek nem fizet, ha nem határozhatja meg szabadon, kinek ad juttatást és kinek nem.

44 Alapelvek a gyakorlatban I.
Bödönnét, hosszas álláskeresés után, pénztárosnőnek alkalmazzák egy kisvárosi szupermarketben. Munkaszerződésében három hónap próbaidőt kötnek ki, amely, úgy tűnik, problémamentesen zajlik, így minden jel arra mutat, hogy a próbaidő letelte után is igényt tartanak a munkájára. Két héttel a próbaidő lejárta előtt főnöke, Zombiné, kötelező csapatépítő tréninget szervez.

45 A tréning utolsó estéjének fénypontjaként Zombi asszony egy meglepetéssel készül: meghív egy híres spiritisztát, aki a voodoo szertartások szakértője, és ízelítőt ígér a tudományából: egy valódi szeánsz megrendezését a munkatársak részvételével. Mindenki izgatottá válik a témától, kivéve Bödönnét, aki szorongó alkat, és nem szívesen vesz részt az ilyen akciókban.

46 Mikor bejelenti, hogy ő inkább távol maradna, Zombiné vállvonogatva elmondja, hogy a jelenlét nem kötelező, de nagy csalódást okoz neki Bödönné, ha nem jön el. Márpedig Bödönné nem tudja legyőzni a félelmét, és végül nem vesz részt a szertartáson. Hazatérve a csapatépítő tréningről Zombiné behívja az irodájába, és azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmond neki.

47 Alapelvek a gyakorlatban II.
Zöld Eszter egy négy főt foglalkoztató virágüzletben dolgozik. Január 14-én bejelenti, hogy február 12–15. között szeretne szabadságra menni a sítúrája miatt. Sárga Judit, az ügyvezető a bejelentés hallatán magából kikelve, kiabálva közli, hogy szó sem lehet erről, mivel a kérdéses időszakban a Valentin-napi forgalmi csúcs miatt minden kézre szükség lesz. Eszter kijelenti, hogy nagyon sajnálja, de a törvény alapján évente hét munkanap szabadságot akkor vesz ki, amikor akar.

48 Alapelvek a gyakorlatban III.
Búvár Benő búvároktatóként dolgozik az egyiptomi utazásokat szervező Insallah Travel irodánál. Elhatározza, hogy saját céget alapít, és önállóan folytatja az oktatást. Ennek érdekében kilép munkahelyéről, és be is indítja vállalkozását. Néhány hónappal később levelet kap az utazási iroda ügyvédjétől, amelyben perrel fenyegeti, mivel az utazási iroda ügyfélkörét elvonva, az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva törekszik haszonszerzésre.

49 Alapelvek a gyakorlatban IV.
Piros Arany egy kisvárosi palacsintázóban felszolgáló. Jellegzetes humora és vendéglátós stílusa sok embert vonz. Szabadidejében amatőr újságíró és politikai elemző, blogjában szatirikus hangú politikai írásokat közöl. Egy napon munkáltatója megkéri, hagyja abba a nyilvános politizálást. Úgy véli, a Pirossal ellentétes politikai táborból valók nem szívesen látogatják a palacsintázót, hiszen elriasztja őket a felszolgáló blogger politikai tevékenysége.

50 Teszt F. L. az A’fraad! szakszervezet védett tisztségviselője, egyben a központi és az egyik helyi üzemi tanács tagja. A munkáltató két hétre más munkahelyen való munkavégzésre kívánja utasítani. Melyik érdekképviseleti szervet kell megkeresnie előzetes hozzájárulás végett? a) Csak a szakszervezetet. b) A központi üzemi tanácsot. c) Csak az érintett üzemi tanácsokat. d) Mind a szakszervezet, mind a központi, mind a helyi szintű üzemi tanács hozzájárulása szükséges.

51 Teszt Melyik NEM participációs jog? a) Előzetes véleményezés joga. b) Tájékoztatáshoz való jog. c) Üzemi tanács elnökének munkaidő-kedvezménye. d) Együttdöntési jog.

52 A Mit jelent a konzultáció fogalma? a) A munkáltató a munkavállalót – kérésére – bármikor köteles meghallgatni. b) Az üzemi tanács, vagy a szakszervezet és a munkáltató közötti véleménycsere, párbeszéd. c) A szakszervezet a munkavállalók gazdasági vagy szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet a munkáltatótól. d) A csoportos létszámcsökkentés folyamatában meg kell hallgatni az érintett munkavállalókat.

53 Teszt W. L. az Avanti! Szakszervezet ügyvivőjeként – előzetes bejelentés után – a Majdnem Kft. telephelyén kíván hirdetményeket kihelyezni és konzultálni két ott dolgozó szakszervezeti taggal. Megtagadható-e tőle a belépés joga? a) Csak akkor, ha W. L. nem munkavállalója a Majdnem Kft.-nek. b) Csak akkor, ha a szakszervezetnek kevesebb mint 10 tagja van a munkáltatónál. c) Nem, de kötelező tiszteletben tartania a Majdnem Kft. működési rendjére vonatkozó szabályokat. d) A munkáltató mérlegelésétől függően, igen.


Letölteni ppt "KOLLEKTÍV MUNKAJOG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések