Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere"— Előadás másolata:

1 A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere
A tanfelügyelet és az önértékelés Ma: konzultációs jelleg Közösen alakítsuk , módosítsuk a törzsanyagot en küldjük Az óvodáknak szükséges az óvodai terminológiára átírni. Törzsanyag -jogszabályok alapján Általános iskolai vonatkozásban – óvodai terminológiára alakítani, nincs sok változás Részletezzék a szakmai csoport igényeinek megfelelően Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október 1

2 Tanfelügyelet Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
2

3 Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
+ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/2013. (I. 30.) EMMI- rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 249/2015 (IX. 8.) módosította a minősítési eljárást részletesen tartalmazó 326/2013-as rendeletet.

4 Legfrissebb információk
Útmutató (minősítő vizsgához) Útmutató kivonata Kiegészítő útmutató Tanfelügyeleti kézikönyvek Önértékelési kézikönyvek

5 Tanfelügyelet célja A pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Fő cél: megerősítés és fejlesztés! Szintek: Pedagógusok szakmai ellenőrzése, Vezetők szakmai ellenőrzése Intézményellenőrzés  Az ellenőrzéseket külső, Mesterpedagógus fokozatba sorolt gyakorló pedagógus szakértők végzik majd, akiket az Oktatási Hivatal alaposan felkészített a feladat ellátására.  P: 2 V: 2 I,: 3-5 5

6 a) Pedagógusok munkájának szakmai ellenőrzése
Tanfelügyelet a) Pedagógusok munkájának szakmai ellenőrzése  Az ellenőrzéseket külső, Mesterpedagógus fokozatba sorolt gyakorló pedagógus szakértők végzik majd, akiket az Oktatási Hivatal alaposan felkészített a feladat ellátására.  P: 2 V: 2 I,: 3-5 6

7 A szakmai ellenőrzés területei
1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése… 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, … osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése A teljes önértékelési folyamat az intézmény esetében is felbontható adatgyűjtési és önértékelési szakaszokra, de a pedagógus vagy a vezető önértékelésétől eltérően itt nem egyszeri, hanem az öt éves ciklus alatt folyamatos adatgyűjtésről beszélünk. Folyamatos a pedagógusok önértékelése, amelynek eredményét az intézmény önértékelésében figyelembe kell venni, és bizonyos (a fejezetben vastagon szedett) elvárások teljesülését is évente vizsgálni kell, de a nevelőtestület és a szülők körében végzett kérdőíves f elmérések is a vezetői ciklus második és negyedik évében az ötéves ciklus Közben folynak. Az adatgyűjtés további elemeit (dokumentumelemzés, interjúk) az öt éves ciklus során egyszer kell lebonyolítani. 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 7

8 Az ellenőrzés módszerei
1. Dokumentumelemzés (megfelel-e a tervezőmunka a NAT, PP, egyéb előírásoknak) Önértékelés dokumentumai, Éves tervezés dokumentumai, Tanmenet, tematikus terv, óraterv Egyéb tervező dokumentumok Napló Tanulói füzetek

9 Az ellenőrzés módszerei
2. Megfigyelés Két tanóra látogatása és megbeszélése kompetencia területek szerinti megfigyelési szempontok alapján Két szakértő látogatja az órákat. (Nem kell azonos szakosnak lenniük.)

10 Az ellenőrzés módszerei
3. Interjú Pedagógussal Intézményvezetővel (Azt a vezetőt kell az interjúba bevonni, aki kellőképpen ismeri az érintett pedagógus szakmai munkáját.)

11 A szakmai ellenőrzés folyamata
Az Oktatási Hivatal november 30-ig kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések konkrét időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket, majd az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit. Egy adott intézményben egy napon legfeljebb két pedagógus ellenőrzése jelölhető ki.

12 A szakmai ellenőrzés folyamata
Látogatási forgatókönyv A vezető szakértő a látogatás kijelölt napja előtt legalább 15 nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel. Az egyeztetés témája: a látogatás célja, résztvevők köre, pontos időbeosztás, alkalmazott módszerek, bevontak köre, a vizsgált dokumentumok köre, a zárás módja. A szakértő az előzetes egyeztetés alapján elkészíti a látogatási nap forgatókönyvét, amelyet legkésőbb a látogatás előtt két nappal megküld a vezetőnek.

13 A szakmai ellenőrzés folyamata
Látogatási nap Javasolt forgatókönyv Szakértők bemutatása az intézményben (tanítás előtt fél órával) Helyszíni dokumentumelemzés Két óra látogatása (kompetenciák szerinti értékelési szempontok) Óramegbeszélés (tanfelügyeleti szempontok szerint) Interjú a pedagógussal (önértékelés eredményei) Interjú a vezetővel Ellenőrzés lezárása, jegyzőkönyv, értékelő lapok kitöltése

14 A szakmai ellenőrzés folyamata
Dokumentumelemzés Előzetesen ellenőrizendő Helyszínen ellenőrizendő dokumentumok A portfóliót és az önértékelés dokumentumait az OH informatikai felületéről érik el a szakértők. (15 nappal előbb.) A portfólió csak információforrás, a tanfelügyelők nem értékelik! Helyszínen átadott dokumentumok: pl. napló, tanmenet, óravázlat, szakköri napló, felzárkóztatási terv, tanulói füzet, stb.

15 Óralátogatás és megbeszélés
Az órán a pedagógus, a szakértők és az intézményvezető (vagy megbízottja) vesz részt. Az óra előtt a pedagógus átadja a tervező dokumentumait (tanmenet, éves tervezés dokumentumai, óravázlat). A szakértők óramegfigyelési naplót vezetnek (kompetenciaterületek szerinti feljegyzések).

16 Óralátogatás és megbeszélés
Az óra megfigyelése során kiemelt szerepet kap: Az óra célja és tartalma Alkalmazott módszerek Az óra felépítése és szervezettsége A tanulók munkája és magatartása A pedagógus nevelő munkája, egyénisége, magatartása Az óra eredményessége

17 Óralátogatás és megbeszélés
A megbeszélésen ugyanazok vesznek részt, mint az órán. A megbeszélés javasolt menete: A pedagógus reflexiói az órákról Tanfelügyelők tisztázó kérdései Szakmai beszélgetés Vezető véleménye az órákról (amennyiben szeretne reflektálni) Szakértői visszajelzések, értékelés

18 Interjú a pedagógussal
Az interjún csak a pedagógus és a tanfelügyelők vesznek részt. Javasolt időtartam: 30 perc. Cél: a pedagógus kompetenciák alaposabb megismerése Az interjú javasolt kérdései az útmutatóban szerepelnek. Kiegészíthető más kérdésekkel is az interjú, ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

19 Az interjún csak a vezető és a tanfelügyelők vesznek részt.
Interjú a vezetővel Az interjún csak a vezető és a tanfelügyelők vesznek részt. Javasolt időtartam: 30 perc. Cél: a pedagógus kompetenciáinak alaposabb megismerése Az interjú javasolt kérdései az útmutatóban szerepelnek.

20 A tanfelügyeleti ellenőrzés lezárása
A szakértők a látogatási nap végén közösen ellenőrzik az intézményi elvárások teljesülését. Kitöltik az összegző értékelő dokumentumot. Értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket jelölnek meg. (15 napon belül fel kell tölteni az OH-s felületre, mely ezután az érintett pedagógus számára is elérhetővé válik.) A pedagógusnak is 15 napig van lehetősége arra, hogy a szakértők munkáját értékelje.

21 munkájának ellenőrzése
Tanfelügyelet b) A vezető pedagógiai-szakmai munkájának ellenőrzése

22 Vezetői ellenőrzés A kinevezés 2. és/vagy 4. évében!
A vezető pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének a vezetői munka értékelése mellett célja a pedagógiai tevékenység vizsgálata is, ezért az intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a vezetőellenőrzés, hanem a pedagógusellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard szerint is sor kerül.

23 Az értékelési szempontok elvei
Vezetői ellenőrzés Az értékelési szempontok elvei A vezetői munka értékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra. A vezetői értékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell szorítkoznia. A vezetői értékelésbe be kell vonni az alkalmazottakat. A külső értékelés épít a vezető saját teljesítményének értékelésére (önértékelés). Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell előtérbe helyeznie..

24 c) Intézményellenőrzés
Tanfelügyelet c) Intézményellenőrzés

25 Tanfelügyelet Az ellenőrzést legalább
ötévente egyszer el kell végezni. Akkor kerül rá sor, ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés keretében. Az intézményellenőrzés során a szakértők azt vizsgálják majd, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.

26 Köszönöm a figyelmet!

27 Felhasznált források A TÁMOP Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című pályázati program keretében szervezett konferenciákon elhangzott előadások 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Országos tanfelügyelet - KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA


Letölteni ppt "A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések