Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Antiszegregációs Terv Pécs, augusztus 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Antiszegregációs Terv Pécs, augusztus 27."— Előadás másolata:

1 Antiszegregációs Terv Pécs, 2008. augusztus 27.

2 Az Antiszegregációs Terv céljai
A város népességében az esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű csoportok, különösen a telepszerű, szegregált közösségek vizsgálata A feltárt problémák alapján cselekvési program kidolgozása Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kötelező része Módszertana részben kötött Készítése során a szaktárca által biztosított szakértő iránymutatása szerint kell eljárni Végrehajtását ugyanezen szakértői hálózat mentorálja

3 Az elmúlt hónapok fejleményei
A szegregátumok közlekedési, lakásügyi, jövedelmi, egészségügyi, óvodai szegregációs elemzése Kérdőíves felmérés területspecifikus feldolgozása A szegregátumnak nem minősülő szegregálódó területek vizsgálata Az önkormányzati és civil szervezetek szociális és fejlesztési tevékenysége mélyebben feltérképezésre került Korábbi antiszegreciós tevékenységek további elemzése Oktatási integrációs stratégia és eszközrendszer fejlődése Foglalkoztatási integrációs eszközök bővülése Cselekvési program részletezése Pályázati lehetőségek feltérképezése További egyeztetések a helyi érintettekkel és az anti-szegregációs szakértőkkel

4 Szegregátumok A város területein találhatóak olyan területrészek, amelyek telepszerű, szegregált területeknek tekinthetőek, az ott élő alacsony státuszú társadalmi csoportok magas aránya miatt A szegregátumok lehatárolását a KSH végezte el: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú népességen belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, emellett a terület népességszáma meghaladja az 50 főt

5 Szegregátumok

6 Szegregátumok Szabolcsi Pécsbányai

7 Szegregátumok Gyárvárosi Vágóhídkörnyéki

8 További szegregálódó területek
Somogy-Bányatelep István-akna Rücker-akna Káposztásvölgyi út Szabolcsfalu Füzes

9 Szegregátumok Pécsbányai Szabolcsi Vágóhíd-környéki Gyárvárosi északi
Gyárvárosi déli Lakosságszám 251 694 172 74 89 Fiatalkorúak (14,5%) 22% 31% 27% 19,7% 34% Foglalkoz-tatottak (52,9%) 32,7% 32% 15% 8% Munkanélküli-ségi ráta (3,8%) 27,6% 28% 58,8% 5,9% 43% Felsőfokú végzettsé-gűek (18,8%) 0% 2,8% 2,1% 10% Alacsony komfort-fokozatú lakások (8%) 55% 73% 56% 61% 65% Nem lehetne valahogy összevonni a mutatókat, hogy kiderüljön, melyik a legsúlyosabb helyzetben lévő szegregátum?

10 Oktatási szegregáció a hátrányos helyzetű fiatalok már az óvodai, általános iskolai oktatás idején elkülönülnek a többségi társadalomtól az elkülönülésnek nagy szerepe van abban, hogy a szegregált osztályokba járó fiatalok körében jelentős a lemorzsolódás, végzettségük pedig nem lesz megfelelő a munkaerő-piaci igények számára a város összes tanulójából 6,8% hátrányos helyzetű tanuló, legnagyobb részük a Budai Városkapu Általános Iskolába jár, ahol arányuk eléri a 22%-ot jelentős az osztályok közötti szegregáció

11 További jellemzők Önkormányzati lakások általában magas aránya, lakásállomány leromlottsága Többrétű szociális ellátás és szolgáltatások, civil szervezetek aktív tevékenysége a területen, illetve a célcsoportokban

12 Lehetséges intézkedések
A felvázolt problémák alapján a hátrányos helyzetű lakosságnak a többségi társadalomhoz kapcsolódó integrációjukat szükséges támogatni Oktatási integráció Munkához jutás segítése Az egyes szegregátumok és szegregálódó területek infrastrukturális és társadalmi helyzetének megváltoztatása A célcsoportok felzárkóztatásához nem elegendő csupán a fizikai infrastruktúra fejlesztése, hanem a a humán-erőforrás fejlesztését, a képzés, a foglalkoztatás, a művelődés, és a különböző szociális és egyéb lakossági szolgáltatások hozzáférhetőségét kell biztosítani

13 Oktatási integráció Óvodai integráció
Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Terv beavatkozásai: Beiskolázási körzetek A meglevő intézményrendszer átalakítása A szegregációs folyamatok csökkentése Országos és regionális stratégiai prioritások megvalósulása Alapkészségek és kulcskompetenciák Óvodai integráció HHH és SNI gyermekek vegyenek részt az óvodai nevelésben Érvényt szerezni a felvételi kötelezettségnek Szakmai programok támogatása Jó gyakorlatok terjesztése „Biztos kezdet” program Óvodai programok anyagi fedezetének biztosítása Nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés, óvodapszihológia fejlesztése

14 Oktatási integráció Általános és középiskolai integráció
Módszertani megújulás Iskolaotthonos tanulásszervezés (csak általános isk.) Tehetséggondozás Pályaorientációs tanácsadás Tanórán kívüli foglalkoztatás Együttműködés a szülőkkel Szakmai és civil együttműködés Az állami gondoskodásban részesülők helyzetének javítása Lehetőség a felelősségteljes gondolkodás és cselekvés, az aktív állampolgári technikák tapasztalati úton történő elsajátítására Keresetkiegészítés pedagógusok, ösztöndíjrendszer hátrányos helyzetű tehetséges tanulók számára Iskolák infrastukrurális fejlesztése Szervezetfejlesztés

15 Foglalkoztatási integráció
Motiváció megteremtése - Cigány Centrum Program A lakosság kompetencia-felmérésére alapozva képzések szervezése Alacsony iskolázottságú álláskeresők felzárkóztató képzését, szakmai képzését, valamint elhelyezkedését elősegítő munkaerő-piaci program kialakítása Termelőiskola Tranzitfoglalkoztatási programok A tartós munkanélküliek alkalmazása a városrehabilitációs munkákban Szociális típusú foglalkoztatás kialakítása

16 Lakossági felmérés, erre alapozva bérlakások kijelölése
A szegregátumok és szegregálódó területek lakosságának felmérése szociális, egészségügyi, lakhatási szempontból, valamint jövőbeni igényeik felmérése a helyi civil szervezetekkel együttműködve Ezt követően annak vizsgálata szükséges, hogy az Önkormányzat hol és milyen technikával kíván új, jobb állapotú bérlakásokat létesíteni A szegregátumokban és a szegregálódó területeken az Önkormányzat nem utal ki újabb bérlakásokat

17 A szegregátumok infrastrukturális fejlesztései
Pécsbányai szegregátum: Széchényi-akna melletti emeletes ház és a Czerékvölgyi volt malomépület elbontása, az ott lakók számára új lakóhelyek kijelölése Előzetes lakossági felmérés a lakossági szándékokról Karolina-kőfejtés rekultivációja munkahelyeket fog teremteni Művelődési ház felújításával szociális szolgáltatások megteremtése Szabadidős és sport tevékenységek telepítése a közeli területekre, ezzel bekapcsolva a területet a város vérkeringésébe A környező, volt ipari létesítményekben befektetők letelepítése, ezzel munkalehetőségek teremtése Hosszabb távon a Borbála-telep és Pécsbányatelep közötti részen a két településrész összeköttetése A Közösségi ház környezetének felújítása, egy központi tér kialakítása

18 A szegregátumok infrastrukturális fejlesztései
Szabolcsi szegregátum: Új közösségi ház kialakítása a Szabolcsfalui volt iskolaépületben Előzetes lakossági felmérés a lakossági szándékokról, ennek megfelelő intézkedések lakásügyben A Hősök terei szociális önkormányzati lakások felújítása Hosszabb távon a György-telep felszámolása

19 A szegregátumok infrastrukturális fejlesztései
Vágóhídi szegregátum: A jelenlegi állapotok javítása miatt környezetrendezési munkák, felszíni szennyvízelvezetés megoldása az EKF beruházások közelsége miatt fel fog értékelődni, emiatt várhatóan új funkciót fog kapni: a területre elsősorban ipari üzemek megtelepedése, vagy pedig lakófunkció kialakítása (2010 után) Előzetes lakossági felmérés a lakossági szándékokról, ennek megfelelő intézkedések lakásügyben

20 A szegregátumok infrastrukturális fejlesztései
Gyárvárosi, északi szegregátum: A szegregátum területének lakásállományát 1-2 éven belül szükséges lebontani. A területen ezt követően kereskedelmi jellegű funkció települ, magánbefektetők megvalósításában. A felszámolásra kerülő lakások pótlásával, a lakosság elhelyezésével kapcsolatos kiadások finanszírozása részben a befektetők bevonásával történik meg. A lakások felszámolását a teljes lakosságra kiterjedő részletes felmérés, valamint szociális munkások és civil szervezetek bevonásával elvégzett felkészítés előzi meg

21 A szegregátumok infrastrukturális fejlesztései
Gyárvárosi, déli szegregátum: A szegregátum területe fel fog értékelődni a későbbiekben, köszönhetően a közeli EKF-beruházásoknak, valamint a környéken megvalósuló további fejlesztéseknek (hotel, ipari park) A területen lévő épületeket a város elbontani tervezi, hogy helyükön új lakóházak épüljenek (intenzívebb, társasházakkas beépítés)l A lakások felszámolását a teljes lakosságra kiterjedő részletes felmérés, valamint szociális munkások és civil szervezetek bevonásával elvégzett felkészítés előzi meg A jelenleg önkormányzati lakásokban élő lakosok számára a város más részein ki kell utalni új lakásokat úgy, hogy elkerülhető legyen az, hogy más a város más részein alakuljanak ki szegregátumok

22 További területek infrastrukturális fejlesztései
István-akna: A területen rehabilitációs tevékenységek a 18-as, 20-as, 22-es, 24-es épületekben Rücker-akna: A terület hosszabb távú megszüntetése szükséges, ugyanis fejlesztésével csak a jelenlegi szegregáció hosszabb távú stagnálását eredményeznénk A helyi lakosság felmérése, felkészítése után az elköltözni kívánók érdekében ki kell jelölni a város más részein lakásokat számukra Somogy-Bányatelep A területen meg fog valósulni a szennyvízelvezetés az ISPA kereteiben, ezután kell megvalósítani az utak aszfaltozását, a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját Szükséges a bányatelepen lévő önkormányzati lakások felújítása is, különös tekintettel az „emeletes házra” (Bányatelep 32.), melyben 8 lakás van, és ebből 6 lakott A helyi művelődési ház megtartása, bővítése is szükséges lenne (pihenőszoba, mosdó és mosó helyiségek kialakítása).

23 A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a Roma Integrációs Tanáccsal való együttműködés
az érintett lakosság és a város vezetősége közötti közvetítő-szerepkör ellátása, a lakosság megismertetése a tervezett projektekkel, a lakosság véleményének közvetítése a városvezetés felé az érintett lakossággal való kapcsolattartás, felkészítésük a tervben foglalt feladatokkal járó változásra a szegregátumok lakossági felmérésében való részvétel az Antiszegregációs tervben rögzített feladatok megvalósításának folyamatos nyomonkövetése, véleményezése, javaslattétel a képzési programok kialakításában és megszervezésében való részvétel a városrehabilitációs építési munkák közbeszerzéseinek előkészítésében való részvétel (a hátrányos helyzetű célcsoportokra gyakorolt foglalkoztatási hatás maximalizálása céljából) a Pécs-Kelet szociális városrehabilitációs projektben való részvétel

24 Pályázati lehetőségek
Az ASZT számos intézkedéséhez kapcsolódóan pályázhatóak támogatási források TÁMOP TIOP DDOP SZMM – MPA Célpályázatok Közmunka-program

25 További területek infrastrukturális fejlesztései
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Antiszegregációs Terv Pécs, augusztus 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések