Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kttv.-hez kapcsolódó jogalkotás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kttv.-hez kapcsolódó jogalkotás"— Előadás másolata:

1

2 Kttv.-hez kapcsolódó jogalkotás
Már elfogadott jogszabályok 2012. évi V. törvény [A Kttv.-vel összefüggő átmeneti módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról]; 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet [Személyi iratokra, az alap-és munkaügyi nyilvántartásra, közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó szabályok]; 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [Fegyelmi eljárásról]; 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [Munka- és pihenőidőről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről]; 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [Képesítési előírásokról]; 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet [Nemzeti szakértőkről]

3 Kttv.-hez kapcsolódó jogalkotás
Előkészítés alatt álló jogszabályok Kiválasztás Képzés, továbbképzés Teljesítményértékelés Kormánytisztviselői Döntőbizottság Juttatás, elismerés (jutalom, céljuttatás, cafetéria, képzettségi pótlék) Címzetes főjegyző Július 1. : Egységes szerkezetű rendelet

4 Kttv. átmeneti rendelkezések
2012. évi V. törvény Kttv-vel összefüggő átmeneti rendelkezések (hatályos szabályozást érintő megfeleltető rendelkezések, pl évi XXXVI. tv., kártérítési felelősségre vonatkozó szabályok, végrehajtandó munkáltatói intézkedések) Kttv-hez kapcsolódó törvények módosítása (pl. Kjt., Üjt., ÁSZ tv., Iasz., Pttv., Péptv., NAV tv., Pszáf. tv.) Kttv. március 1-jén hatályba lépő szövegét érintő rendelkezések

5 Munkáltatói feladatok
Minden közigazgatási szervet érintő feladatok Csak az államigazgatási szerveket érintő feladatok Csak az önkormányzatokat és az autonóm közigazgatási szerveket érintő feladatok

6 Munkáltatói feladatok
Minden közigazgatási szervet érintő feladatok Kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelők illetményének megállapítása Jogszabály: Kttv § (1) bek. (kormányzati ügykezelő) Kttv § (1) bek. (közszolgálati ügykezelő) Átmeneti tv. 4. § (1)-(2) bek. Határidő: március 31. Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője Törvényi keret: Garantált bérminimum (108 ezer Ft) és az ill. alap hatszorosa között ( Ft) Ügykezelő ov. Illetményének meg kell haladnia az általa vezetett ügykezelő illetményét Az eddigi illetmény nem csökkenhet Szolgálati jogviszony idejével arányosan kell megállapítani Egyéb szempontok közszolgálati szabályzatban

7 Munkáltatói feladatok
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak számának meghatározása Jogszabály: Kttv. 8. § (4) bek. Átmeneti tv. 12. § Határidő: március 1. majd folyamatosan Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője Törvényi keret: Munkaszerződéssel foglalkoztatottak aránya együttesen nem haladhatja meg az engedélyezett létszám 10 %-át. A Kttv. 8. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott a kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyra, megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerződésre irányadó szabályok. A 10 %-os mérték alól a KIM miniszter mentesítést adhat. A 10 %-os arány megállapításakor a határozott idejű uniós forrásból finanszírozott létszámhelyeket nem kell figyelembe venni. Ha március 1-jén a 10 %-ot meghaladta az arány, új szerződés nem köthető, a meglévő a KIM miniszter engedélyével hosszabbítható meg a törvényi szint eléréséig.

8 Munkáltatói feladatok
Közszolgálati szabályzatok felülvizsgálata Jogszabály: Kttv. 75. § (5) bek. Határidő: folyamatos Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője Törvényi keret: A Kttv. Egyes jogintézményekre vonatkozó rendelkezései, pl.: helyettesítési díj (Kttv. 52. §) rendkívüli munkavégzés elrendelése, felszámolása, stb. (Kttv. 96. §) igazgatási szünet (Kttv §) gépjármű vezetési pótlék [Kttv § (4) és (6) bek.] képzettségi, munkaköri pótlék (Kttv §) szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások (Kttv §)

9 Munkáltatói feladatok
Teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok július 1-jétől Jogszabály: Kttv § Átmeneti tv. 7. § Határidő: készülő Vhr. szerint Feladat címzettje: munkáltatói jogkör gyakorlója Törvényi keret: Teljesítményértékelés írásban történik. Az értékelésnek kötelező és ajánlott elemei vannak. Legalább négy teljesítményértékelés eredménye adja a minősítést. Minősítésre az első értékeléstől számított 1 évet követően kerülhet sor. Vhr. és KIM módszertani ajánlás. Teljesítményértékelés, minősítés jogkövetkezményei. 2012. december 31-éig ahol a Kttv. minősítést említ, szakmai munka értékelését kell érteni.

10 Munkáltatói feladatok
Üres álláshelyek bejelentése (2012. szeptember 1-jétől) Jogszabály: Kttv. 73. § (3) bek. 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet Határidő: a megüresedéstől számított 15 nap Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője Jogszabályi keret: Üres álláshelynek minősül az a betöltetlen állás, amelynek betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedéseket tesz (meghívásos vagy pályázati eljárást kezdeményez, valamint a tartalékállományba helyezettek között keresést kér) - nem tekinthető üres álláshelynek a Kttv. alapján munkavégzési kötelezettsége alól mentesített közszolgálati tisztviselők álláshelye. Törlés az üres álláshelyre kinevezéstől számított 8 napon belül. Bejelentés és törlés on-line módon a Vhr. melléklete szerinti adatokkal.

11 Munkáltatói feladatok
Önéletrajzok felülvizsgálata Jogszabály: Kttv. 45. § (4) bek. és 5. számú melléklet 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet és 1. számú melléklet Határidő: folyamatos Feladat címzettje: munkáltatói jogkör gyakorlója Jogszabályi keret: Kötelező és kiegészítő adatok, amelyek az önéletrajz tartalmi elemei: a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, címe, honlapja, fényképe), b) betöltött beosztásra, munkakörre, c) szakmai tapasztalatra, d) végzettségre, szakképzettségre, e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) f) kiegészítő információk

12 Munkáltatói feladatok
Csak az államigazgatási szerveket érintő feladatok Tájékoztatás a jogviszony elnevezésének változásáról Jogszabály: Átmeneti tv. 5. § (2) bek. Határidő: április 30. Feladat címzettje: munkáltatói jogkör gyakorlója Jogszabályi keret: Kormánytisztviselői jogviszony elnevezése kormányzati szolgálati jogviszonyra változik. A jogviszony elnevezésének változása nem érinti a Kttv. hatálybalépése előtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a Kttv. ettől eltérően rendelkezik. (Pl. felmentési tilalmak változása)

13 Munkáltatói feladatok
Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Előkészítő Bizottság tájékoztatása a kormánytisztviselők adatairól Jogszabály: Átmeneti tv. 9. § (2) bek. Határidő: május 29. Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője Jogszabályi keret: Az MKK Előkészítő Bizottságát a munkáltató értesíti a kormánytisztviselő: - családi és utónevéről, - a munkáltató megnevezéséről, - a munkáltató székhelyéről

14 Munkáltatói feladatok
Munkaköri pótlék bevezetésével összefüggő feladatok (csak a tárcákat érinti) Jogszabály: Kttv § Átmeneti tv. 8. § (1) bek. Határidő: május 31. Munkakör elemzések, értékelések, pótlékra javasolt munkakörök megküldése a személyügyi központnak. 2012. július 1-jétől Pótlék miatti illetmény megállapítás, alapilletmény eltérítés felülvizsgálata Feladat címzettje: hivatali szervezet vezetője (KIM miniszter egyetértésével)

15 Munkáltatói feladatok
Csak az önkormányzatokat és az autonóm közigazgatási szerveket érintő feladatok Tájékoztatás főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői megbízások munkakörré alakulásáról Jogszabály: Átmeneti tv. 10. § Határidő: március 31. Feladat címzettje: munkáltatói jogkör gyakorlója Jogszabályi keret: A Ktv. 31. §-a szerinti főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői megbízás a törvény erejénél fogva határozatlan idejű főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői munkakörré alakul át. 30 napon belül

16 Munkáltatói feladatok
Jubileumi jutalomra jogosító idő újbóli megállapítása Jogszabály: Kttv § (3) bekezdés Határidő: folyamatos (rendeltetésszerű joggyakorlás és jogbiztonság követelménye) Feladat címzettje: munkáltatói jogkör gyakorlója Jogszabályi keret: a) a Kttv., a Ktv., a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt, b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, f) a Kttv., a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.

17 Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés (KSA)
Jogszabály: Kttv § (1) bek. 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet Adatszolgáltatás: 2013. január 1-jei állapotnak megfelelően a Vhr. 15. §-a és 5. számú melléklete szerinti adatokról március 31-éig. 2012-ben az eddigi e-KÖZIGTAD adatszolgáltatás adattartalmával gyakorlatilag megegyezően a Vhr. 28. § (2) bekezdése alapján a január 1-jei állapotnak megfelelően (Ktv. és Ktjv. Jogszabályi környezet).

18 Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés (KSA-2012)
Adatszolgáltatás teljesítése: Közigazgatási szerv adatairól, a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, a szolgálati jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről. Elektronikus úton, adatlapok segítségével (elérhetőség: https://ksa.gov.hu) április 18-ától. (Tanúsítványhiba üzenetet kérjük figyelmen kívül hagyni a piros X-re kattintással!) Előzetes értesítő levél elektronikus úton április 16-ától folyamatosan kerül kiküldésre. Adatszolgáltatás központi zárása május 31. Szervezeti azonosító adatokban, ha változás állt be, kérjük a KIM Közszolgálati Főosztály felé jelezni ( , címre.

19 Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés (KSA-2012)
Adatlapok (a program a megfelelő adatlapot kínálja fel) 1/A. Kormánytisztviselői jogviszonyban állók száma 1/B. Közszolgálati jogviszonyban állók száma (Az aktualizált adatmezők értelemszerűen kitöltendők, az adatlap struktúrája gyakorlatilag megegyezik a tavalyival) 2/A. Kormánytisztviselői jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkozó adatok 2/B. Közszolgálati jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkozó adatok (A közszolgálati törvények módosításai több ponton érintették a közszolgálati jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének módjait. A jogszabály változások nyomon követését csillaggal jelölt megjegyzések segítik. A jogviszonyt megszüntető munkáltatói intézkedés alapján kell kitölteni.)

20 Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés (KSA-2012)
3. Kormánytisztviselői/Közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint (Az adatlap struktúrája gyakorlatilag megegyezik a tavalyival) Szervezeti adatok jelentőlapja (Figyelem! A jelentőlap a Vhr. alapján egyszerűsödött, kérjük az adatok pontos kitöltését!)

21 Munkakör-elemzési modell-kísérlet I.
Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési Program: tisztviselői kar megújítása (magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező személyi állomány, új életpálya-modell) Kormánydöntés az életpályák összehangolásáról: munkakör-elemzési modell kísérlet a munkakör-alapú rendszer bevezetéséről szóló Kormánydöntés megalapozására Cél: olyan munkakör-alapú rendszer fokozatos bevezetése, amely megőrzi a karrier-rendszer előnyeit, és lehetőséget nyújt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is Kormányzati Személyzeti Stratégia [1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat]: Munkakör-elemzési modell-kísérlet keretében egyes közigazgatási, rendvédelmi és honvédségi szervek munkaköreinek vizsgálata

22 Munkakör-elemzési modell-kísérlet II.
Résztvevők: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Energia Hivatal Budapest Főváros Kormányhivatala Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Hivatal Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi szervei HM intézmények Dabas Város Önkormányzata Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Végrehajtás: Projektindító (általános tájékoztatás egyedi igények, szervezeti sajátosságok tisztázása). Elemzésre/értékelésre kerülő munkakörök beazonosítása Projekt érdemi szakasza Modell-kísérlet tapasztalatai alapján Kormánydöntés a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerének fokozatos kialakításáról. Forrás: ÁROP

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Hazafi Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Főosztály

24 Kinevezés, megbízás, vállalkozás, munkaszerződés
A közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthető. Minden más feladatra megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerződés Megbízási, illetve vállalkozási szerződés abban az esetben köthető, ha a) a szolgáltatás - vállalkozás esetében az eredmény - tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerződésben előre pontosan meghatározható, és b) a feladat jellege lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervet, mint megrendelőt, illetve megbízót kizárólag korrekciós jellegű, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, és c) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthető, és d) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.[Kttv. 8. § (1) bek.] Munkaszerződés: engedélyezett létszám 10%-a, KIM miniszter engedélyével átléphető, fizikai alkalmazottak nem számítanak bele.

25 Közszolgálati Szabályzat
közszolgálati szabályzat: a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által - a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény alkalmazása szempontjából közjogi szervezetszabályozó eszközként - az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szerv vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás; Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köteles az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben közszolgálati szabályzatot kiadni. [Kttv. 75. § (5) bek.] A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. [Kttv § (3) bek.] Átmeneti tv. Amennyiben a miniszter vagy a hivatali szervezet vezetője a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai alapján további választható cafetéria-juttatásokat is meghatározott, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban határozta meg, akkor az ily módon évre meghatározott cafetéria-juttatásokat a Kttv. hatálybalépése nem érinti.[18. §] E törvény hatálybalépését megelőzően, a Ktv. 49/F. §-a alapján kiadott cafetéria-juttatásokra vonatkozó szabályzatok, utasítások a Kttv. hatálybalépését követően december 31-ig alkalmazhatóak.[19.§]

26 Minősítés, teljesítményértékelés jogkövetkezmények
A hivatali szerv vezetője - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján - a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő alapilletményét legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. [Kttv § (3) bek.] A kormánytisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a teljesítményértékelése alapján a Kormány által meghatározottak szerint elismerésben, jutalomban részesíthető.[Kttv § (1) bek.] A képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. [Kttv § (1) bek.] A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester - a minősítésétől, ennek hiányában a teljesítményértékeléstől függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. [Kttv § (2) bek.]

27 Felmentési védelem A munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt a) a várandósság, b) a szülési szabadság, c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság [111. §, 113. § (1) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő, d) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint f) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartama alatt.[Kttv. 70. § (1) bek.] A munkáltató általi felmentés esetén a felmentési idő legkorábban az alábbiakban meghatározott időtartam lejártát követő napon kezdődik: a) betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, b) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság. [Kttv. 71. § (1) bek.] Átmeneti tv. Ha a február 29-én hatályos Ktv. szabályok szerint felmentési védelemnek minősülő ok február 29-éig keletkezik és a Kttv. hatálybalépését követően is fennáll, ezen ok fennállásáig a felmentési védelemre jogosító időhöz fűződő jogkövetkezmények tekintetében a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni.[13. §]

28 Munkaköri pótlék Átmeneti tv.
A minisztériumokban és a Miniszterelnökségen bevezetésre kerülő munkaköri pótlék fizetéséhez szükséges munkakörelemzéseket és értékeléseket, valamint a pótlékra javasolt munkaköröket legkésőbb május 31-ig kell a személyügyi központ részére megküldeni. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter egyetértése esetén fizethetők ki a munkaköri pótlékok július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra. Ha a kormánytisztviselő számára munkaköri pótlék kerül megállapításra, akkor a munkáltató döntése alapján a Kttv § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kormánytisztviselő alapilletmény-eltérítésének mértéke csökkenthető teljesítményértékelés hiányában is, azzal a feltétellel, hogy a kormánytisztviselő számára megállapított alapilletmény az eltérítéssel megállapított alapilletmény összege alá nem csökkenhet.[8. § (1) bek.]


Letölteni ppt "Kttv.-hez kapcsolódó jogalkotás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések