Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati igazgatás augusztus 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati igazgatás augusztus 15."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati igazgatás 2015. augusztus 15.
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választott tárgy Önkormányzati igazgatás augusztus 15.

2 Tananyag szerzői: 1. fejezet (szerkesztette): dr. Csóka Gabriella
2. fejezet: dr. Bekényi József 3. fejezet: Szendi-Stenger Hajnalka 4. fejezet: dr. Barabás Zoltán 6. fejezet: Számadó Róza Zsuzsanna 5.2.alfejezet, 5.4. alfejezet: Dr. Maiyalehné Dr. Gergóczi Etelka 5.1. alfejezet, 5.3. alfejezet, 5.5. alfejezet, 5.6. alfejezet: Papp Magdolna Emese

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer

4 A helyi önkormányzati rendszer
Az önkormányzati rendszer előzménye és története Az európai önkormányzati rendszerek A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alaptörvényi alapok A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre

5 Az önkormányzati rendszer előzménye és története
A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

6 Az európai önkormányzati rendszerek
Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász (amerikai) rendszer Európai (kontinentális) rendszer Francia Vegyes Skandináv

7 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája
Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye. Aláíró tagállam köteles: Chartában foglaltakat betartani és magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni a Charta első részéből, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

8 Alaptörvényi alapok Helyi önállóság (autonómia) Rendeletalkotás
Szervezetalakítás Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem Nyilvánosság

9 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai
Hhuuggg Speciális: falugyűlés Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar. Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? A helyi népszavazás jogorvoslati rendje!

10 A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre
Az önkormányzati igazgatás és az államigazgatási feladatok egy szervezetben való megjelenése jelentősen átalakult, az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatoknak jelentős részét a járási hivatalok vették át 2013-tól.

11 A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre
Változások az önkormányzati rendszerben: fő hangsúly: településüzemeltetés, helyi társadalom bevonása, helyi közösség önszerveződése egyértelműbb elköteleződés a differenciált hatáskör-telepítés mellett csökkent a közszolgáltatási feladatok köre (iskolai nevelés, kórházak, járó-beteg ellátás állami irányítás alá került) normatív finanszírozás helyett feladatalapú támogatási rendszer új önkormányzati hivatali rendszer, csökken a hivatalok száma a polgármester szerepe erősödött, a jegyzői feladat átalakult a megyei önkormányzatok új szerepkörben törvényességi ellenőrzés helyett felügyelet Új társulási rendszer

12 2. fejezet A helyi önkormányzatok típusai, a helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok rendszere

13 A helyi önkormányzatok típusai
Települési Területi = város, járásszékhely város megyei fővárosi* község, nagyközség megyei jogú város, megyeszékhely város Új község alapítása Várossá nyilvánítás főváros* és kerületei

14 Feladat- és hatáskörök - címzett szerint -
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője Közhatalmi: szociális segély kérelem elbírálása Tulajdonosi: vagyonhasznosítás, gazdálkodás, rendelkezés a vagyon fölött bizottság társulás Polgármester részönkormányzat testülete jegyző

15 feladat- és hatáskörök feladat- és hatáskörök
Feladat- és hatáskörök közigazgatás alrendszerei és ellátás módja szerint Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önként vállalt/ Fakultatív feladat Mötv. alapján Más TÖRVÉNY alapján

16 Kötelező feladatok Törvény állapítja meg: Önkormányzati törvény;
Más (ágazati) törvények. Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről (költségvetési, illetve más vagyoni támogatás). Arányosság!!! Az Ötv.tkp. Kötelezettséget állapít meg. AB: az önkormányzat teljes bevételi rendszerén keresztül kell támogatni, nem jelent feladatfinanszírozást Charta: arányos támogatás elve A gyakorlat az, hogy az Országgyűlés támogatást állapít meg a kötelező feladatokhoz a mindenkori költségvetésben.

17 Kötelező feladatok az Mötv. alapján
a településfejlesztésről, -rendezésről és -üzemeltetésről; az egészségügyi alapellátásrólés; környezet-egészségügyről; az óvodai ellátásról; kulturális szolgáltatásról; lakás- és helyiséggazdálkodásról; Helyi környezetvédelemről, víziközmű-szolgáltatásról; Helyi közfoglalkoztatásról, hulladékgazdálkodásról, 10. a nemzetiségi ügyekről; 11. stb. 1990-ben ágazati törvények még nem részletezhették az egyes feladatokat. Ezért az Országgyűlés a minden településen minimálisan ellátandó feladatok körét szabta meg.

18 Kötelező feladatok törvények alapján
Példák: Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Óvodai ellátás (Mötv. alapján is) Szociális szolgáltatások (Mötv. alapján is) Közgyűjtemények fenntartása Helyi közfoglalkoztatás szervezése (Mötv. alapján is)

19 Önként vállalt feladatok
Feltételei : Jogszabály nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe. Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását. Például: kisvárosi színház fenntartása; strand és uszoda fenntartása; repülőtér működtetése.

20 Feladat- és hatáskörök telepítése, vállalása
Differenciált telepítés Törvény köteles differenciálni Figyelembe kell venni a hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület nagysága, stb.) Feladatvállalás A feladat eredeti címzettjének egyetértésével Lakossági igények indokolják Gazdaságosan, változatlan színvonalon, többlet támogatás nélkül biztosítható Differenciált: pl. oktatási törvény Települések közötti feladatok átvállalása: megállapodással Főváros: kerületek egymás között, ill. kerület–főváros között

21 Az önkormányzati feladatellátás
Az önkormányzati közszolgáltatás biztosítható: intézmény alapításával a szolgáltatás megvásárlásával A képviselő-testület hatáskörét átruházhatja: bizottságára részönkormányzat testületére polgármesterre (főpolgármesterre, közgyűlés elnökére) önkormányzati társulásra a jegyzőre

22 3. fejezet A helyi önkormányzatok szervei és működésük

23 Helyi önkormányzati képviselő
Jogállása Megbízatás keletkezése Mandátum jellege Megbízatás megszűnése Jogai Részvételi jogok Kezdeményezési jogok Képviseleti jogok Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Képviselők képzése Összeférhetetlenségi (méltatlansági) szabályok Releváns jogszabályok: Ötv., választójogi tv., 1994:LXIV. tv., 2000: XCVI. tv.

24 A képviselő-testület működése
A képviselő-testület ülései Alakuló ülés, rendes és rendkívüli ülés Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Döntések: nyílt és titkos szavazás Jegyzőkönyv Speciális testületi ülések Szervezeti és működési szabályzat alapján alapvetően

25 Bizottságok,részönkormányzatok
Kötelezően létrehozandó bizottságok Szabadon választott bizottságok alakítása Összetétel Jogkörök Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Szerepe, létrejötte Összetétele Hatáskörök A társult képviselő-testület

26 A helyi önkormányzatok társulásai
A társulás szabályozása Általános szabályok Írásbeli megállapodás Minősített többségű döntés Csatlakozás, kiválás A társulás megszűnése A társulási megállapodás kötelező tartalmi elemei A társulási tanács

27 Az önkormányzat döntéshozatala
A határozat Határozatokkal szemben támasztott követelmények: Ágazati, szakmai jogszabályok Ket. Szabályai SzMSz A rendelet Rendeletalkotás kötelezettsége Elfogadása minősített többséggel Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet

28 Tisztségviselők Választott: Kinevezett:
Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke), Alpolgármester(-ek), Nem önkormányzati képviselő („Külsős”) alpolgármester sajátos helyzete, Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök stb.) Kinevezett: Jegyző, aljegyző Közös önkormányzati hivatal jegyzője Főjegyző Polgármester és alpolgármester viszonya! Jelölése, feladatainak meghatározása

29 A polgármester Jogállása Feladat- és hatáskörei
Képviselő-testülethez, bizottsághoz kapcsolódó feladatok A hivatal irányítása Államigazgatási feladat- és hatáskörök Egyéb feladatok Összeférhetetlenség, méltatlanság okok csoportosítása eljárás Érdemes kiemelni a polgármester szerepeit a képviselők munkájának (képzésének) segítésében, a civil szervezetekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatok fenntartásában és a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásban.

30 A jegyző Jogállása, kinevezése, képesítési követelmények Feladatai:
A hivatal vezetése Közös hivatal vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörei Összeférhetetlenségi szabályok A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok esetében polgármesteri egyetértési jogok érvényesülése!

31 A polgármesteri hivatal
Jogállása, létrehozásának feltételei Feladatai önkormányzati ügyekhez kapcsolódó államigazgatási ügyekhez kapcsolódó lakossághoz kapcsolódó

32 Közös önkormányzati hivatal
Alakításának törvényi feltételei Kétezer lakos alatti település Együtt legalább kétezer lakos 7 település együtt, nem kell kétezer Nemzetiségi specialitások Városok részvétele Feladatai

33 4. Fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok

34 Az Országgyűlés feladatai
A Charta és az alkotmányozási folyamat Az Alaptörvény rendelkezései a helyi önkormányzatok jogállása a helyi közügy tartalma a helyi önkormányzat feloszlatása a törvényességi felügyelet keretei az államigazgatási feladata polgármesternek az állam területi tagozódása, a főváros

35 Az Országgyűlés feladatai
Szabályozási jogkörök az Mötv. (sarkalatos) az ágazati törvények (feladatellátás) a gazdasági alapok (költségvetés, vagyon) a feltételek biztosítása (jogi, pénzügyi) Döntéshozatali jogkörök a feloszlatás a területszervezés az Önkormányzatok Napja

36 A köztársasági elnök feladatai
Államszervezet demokratikus működése Önkormányzati választás időpontja kitűzése Területszervezési döntések Kormánymegbízott megbízása a képviselő- testület feloszlatása esetén

37 A Kormány feladatai a kormányzati tevékenység
a szabályozási feladatok (törvények végrehajtása, Mötv. felhatalmazása) az államigazgatási feladatellátás a nemzetközi kötelezettség teljesítése az érdekegyeztetés (ÖNET) a törvényességi felügyelet az önkormányzat gazdálkodása

38 A miniszterek feladatai
Ágazati miniszterek szabályozási feladatai: az államigazgatási feladatok szakmai szabályozása az önkormányzati intézmények szakmai szabályai a képesítési előírások a feladatellátás ellenőrzése és adatkérés (normatív és egyedi) Ágazati miniszterek egyéb feladatai: a tájékoztatás és a javaslattétel az ágazatpolitikai célok és az információk pénzügyi támogatást nyújthat

39 A miniszterek feladatai
Önkormányzatokért felelős miniszter feladatai közreműködés (jogszabály előkészítés) összehangolás (településfejlesztés, gazdálkodás) döntés (gazdálkodás, nemzetközi ügyek, hivatal) Önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter feladatai előkészítés, kezdeményezés, és véleményezés irányítja a törvényességi felügyeletet, felelős a közigazgatás szervezésért összehangolja az államigazgatási feladatokat

40 A kormányhivatal feladatai
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Felépítése: szervezeti egységek (funkcionális és szakmai) és a járási (kerületi) hivatalok Koordinációs és ellenőrzési feladatok Államigazgatási hatáskörök Speciális feladatok a döntés-előkészítés, javaslattétel a funkcionális feladatok a hatósági ellenőrzés Az ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak) Közszolgálati továbbképzés Törvényességi felügyelet

41 A törvényességi felügyelet
Törvényességi ellenőrzés és felügyelet Törvényességi felügyelet célja és terjedelme Törvényességi felügyelet eszközrendszere Törvényességi felügyeleti eljárás az előkészítő szakasz a vizsgálati szakasz és a törvényességi felhívás a kapcsolattartás (írásban, szóban, elektronikus)

42 5. Fejezet A helyi önkormányzatok működésének és gazdálkodásának jogi alapjai

43 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)
Központi alrendszer az állam központi költségvetési szerv törvény által a központi alrendszerbe sorolt köztestület a központi alrendszerbe sorolt köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv Önkormányzati alrendszer helyi önkormányzat helyi nemzetiségi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat önkormányzati társulások térségi fejlesztési tanács a fentiek által irányított költségvetési szerv

44 Magyarország Alaptörvénye
Rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között: gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat; dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; szabadon társulhat más önkormányzattal; érdekképviseleti szervet hozhat létre;

45 Magyarország Alaptörvénye
A helyi önkormányzat feladatkörében eljárva önkormányzati rendeletet alkot. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

46 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
az önkormányzatok működésének általános szabályait, a feladat- és hatásköröket, a helyi önkormányzatok szerveit és azok működését, a társulásokra, a területszervezésre vonatkozó szabályokat, az önkormányzatok gazdasági alapjainak meghatározását, az önkormányzatok és a központi állami szervek közötti kapcsolatot és az önkormányzatok törvényességi felügyeletének szabályait tartalmazza

47 Az államháztartásról szóló törvény
A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban: a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

48 Jogszabályok A nemzeti vagyonról szóló törvény
A közbeszerzésről szóló törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény A számvitelről szóló törvény Az államháztartás számviteléről szóló törvény A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet

49 Az önkormányzatok gazdálkodása
BEVÉTELEK Saját bevétek Átengedett központi bevételek Állami hozzájárulások, támogatások (EU) KIADÁSOK Felhalmozási, működési kiadások, lakossági juttatások, áh. kívüli szervezetek támogatása

50 Az önkormányzat saját bevételei
Helyi adók, települési adó Saját tevékenységből, vállalkozásból, vagyon hasznosításából származó bevételek Átvett pénzeszközök Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei Pl. árbevételre: szemétszállítási díj lehet ilyen, helyiségbérleti díj. Privatizációs bevételekre: gázközmű Vagyon hozadékából származó bevétel: kötvény, értékpapír, kamat

51 Az átengedett központi bevételek
Gépjárműadó részben (40%) Termőföld bérbeadása utáni SzJA (100%) Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírsága Közlekedési szabályszegés közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírsága Várhatóan a gépjárműadó teljesen helyi bevétel lesz. A környezetvédelmi bírság jegyző által kiszabott része helyben marad, a környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott bírság 30 %-a (2002) az önkormányzatot illeti meg.

52 Állami hozzájárulások, támogatások
Éves költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete Egészségbiztosítási Alapból Pályázati támogatások (hazai és EU)

53 Hosszú távú stratégia, gazdasági program
a rendelkezésre álló források hosszú távú tervezése kiegyensúlyozott működésre törekvés elkészítése a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik. a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól célkitűzések, fejlesztési feladatok összehangolása a fejlődési lehetőségekkel, várható forrásokkal

54 Célként meghatározható:
az önkormányzat stabil működésének elérése/fenntartása/javítása, a helyi közszolgáltatások színvonalának, elérhetőségének fenntartása/javítása, a település fejlődése, vonzóvá, ismertté tétele (településmarketing javítása), a lakosság életszínvonalának megtartása/emelése, a helyi gazdaság élénkítése, a helyi foglalkoztatási lehetőségek javítása, stb.

55 Befolyásoló tényezők Helyi érdekek, elképzelések
Gazdasági előrejelzések Kormányzati célkitűzések Ellátandó feladatok köre Központi költségvetés finanszírozásának irányai Saját bevétel termelő képesség Pályázati lehetőségek Hitelfelvételi lehetőségek Területfejlesztés térségi, megyei viszonylatai

56 Mit vegyünk számba? Polgármesteri hivatal működése (ügyfélközpontú, elektronikus ügyintézés, informatikai háttér biztosítása); Képviselő-testületi munka (bizottsági munka hatékonysága, civil szervezetek bevonása); Település-üzemeltetés (utak, köztemető, közvilágítás, zöldterület); Egészségügyi ellátások (alapellátás személyi és tárgyi feltételei, szűrőprogramok, akadálymentesítés);

57 Mit vegyünk számba? Szociális feladatok (szociális alapellátás, nyugdíjasok szabadidő lehetőségeinek bővítése, közfoglalkoztatás kiterjesztése, szociális földprogram, otthonteremtési támogatás); Köznevelési feladatok (helyi óvodai neveléspolitika kialakítása, infrastruktúra-fejlesztés, Kulturális, közművelődési feladatok (helyi könyvtár állományának bővítése, szolgáltatások fejlesztése, múzeumok, színházak tevékenységének színvonalasabbá tétele, közösségi tér biztosítása

58 Mit vegyünk számba? Sportfeladatok(helyi sportklubok, sportszervezetek működésének támogatása, sportinfrastruktúra-fejlesztése,meglévő sportlétesítmények kihasználtságának javítása,versenysport támogatása); Környezetvédelem (szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése, ivóvízminőség-javító program megvalósítása,hulladéklerakó rekultiválása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, szelektív hulladékgyűjtés önkormányzati intézmények energia-ellátásának fejlesztése, parkosítás, fásítás, zöldterületek rendben tartása);

59 Mit vegyünk számba? Idegenforgalom, turizmus (a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzerő megteremtése/fokozása érdekében (parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás, az utcák, terek, parkok, épületek rendben tartása, helyi szokások, hagyományok felelevenítése, ezekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, helyi termékek gyártásának, értékesítésnek ösztönzése, testvér-települési/testvérvárosi kapcsolat kialakítása/megőrzése);

60 Mit vegyünk számba? Helyi gazdaságfejlesztés (munkahelyteremtés elősegítése a foglalkoztatás növelése érdekében,helyi piac működésének ösztönzése, helyi vállalkozások támogatása,befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása,helyi ipari park létrehozásához szükséges feltételek megteremtése); Vagyongazdálkodás (az önkormányzat meglévő vagyonának őrzése, gyarapítása,a vagyon hasznosítása (bérbeadás, vagyonkezelői jog létesítése),a vagyonfelélés elkerülése);

61 Az önkormányzat éves költségvetése
A költségvetés tervezése A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása A költségvetési rendelet elfogadása Adatszolgáltatás az információs rendszerbe Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) Nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács, általuk irányított költségvetési szervek

62 A költségvetés tartalma
Az önkormányzat bevételei, kiadásai Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei, kiadásai A költségvetési egyenleg összege működési és felhalmozási cél szerint A költségvetési hiány belső/külső finanszírozására szolgáló források Fejlesztési célok, melyekhez hitelfelvétel szükséges, az ügyletek adatai Hatáskörök, értékhatárok, átcsoportosítás, módosítás hatáskörei

63 Éves költségvetés Rendelet elfogadása legkésőbb március 15-éig
Átmeneti gazdálkodás Nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei költségvetése Előirányzatok teljesítése: kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás szabályai

64 A feladatfinanszírozás rendszere
Alapelvek: takarékos gazdálkodás, elvárható saját bevétel, tényleges saját bevétel Feladatfinanszírozás kialakításakor meghatározott szempontok: Saját bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat Valamennyi önkormányzatnál felmerülnek

65 Példa az önfenntartó feladatokra:
Bevétel vagy jövedelemtermelő, illetve „önfenntartó” képessége miatt nem szükséges bevonni a feladatfinanszírozás rendszerébe, hiszen az abból származó bevételek fedezetet biztosítanak a feladatok ellátására. hulladékgazdálkodás, víz- csatornaszolgáltatás, távhőszolgáltatás kéményseprés.

66 A feladatfinanszírozás elemei
Általános támogatás Önkormányzati hivatal (közös hivatal) Településüzemeltetés zöldterület, közutak, köztemetők, közvilágítás Óvodai nevelés Szociális és gyermekjóléti feladatok Kulturális feladatok beszámítás 13 ezer önkormányzati költségvetési intézmény

67 Adósságrendezési eljárás
1996. évi XXV. törvény Kezdeményező: önkormányzat/bármely hitelező Törvényi feltétel: elismert követelés 60 napon túli kiegyenlítésének elmulasztása, végrehajtható fizetési kötelezettség Kötelezően ellátandó alapfeladatok, közszolgáltatások: közutak, óvoda, egészségügyi alapellátás, szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátások, hulladékszállítás, kéményseprés, tűzoltás (27 feladat a tv.-ben )

68 Adósságrendezési eljárás
Kezdete: a kérelem bírósághoz történő beérkezése Megindítása: Cégközlönyben történő megjelenés 60 nap áll a hitelezői igények bejelentésére Adósságrendezési bizottság a megindítást követő 8 napon belül összeül: pénzügyi gondnok, polgármester, jegyző, PB elnöke, egy önkormányzati képviselő Szigorú, racionális, pénzügyileg megalapozott működés biztosítása: válságköltségvetés, reorganizációs program

69 Adósságrendezési eljárás
Önkormányzati vagyon értékesítése: Forgalomképtelen törzsvagyon, lakossági alapszolgáltatást szolgáló vagyon, államtól átvett vagyon kivételével Eljárás lezárása: megindítástól számított 240 nap Vagyonfelosztási eljárás: ha nem jön létre hitelezői egyezség, a bíróság megindítja a pénzügyi gondnok jelzése alapján

70 Az önkormányzatok vagyona
Autonómia fontos eleme a gazdasági önállóság A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon. Törvényben előírt kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához költségvetési támogatásra jogosult. Hitel/kölcsönfelvétel Kormány hozzájárulásával (önkormányzati gt. is) példák 70

71 Az önkormányzatok vagyona
Nemzeti vagyon: Állami tulajdon Önkormányzati tulajdon Önkormányzati vagyon: Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon

72 Forgalomképtelen törzsvagyon
amit a nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít

73 Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyon
a helyi közutak és műtárgyaik; a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok; a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket

74 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete állapítja meg. Példák: vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz közművei, a közművek védőterületei, intézményi ingatlanok, sportlétesítmények, védett természeti területek műemlékek, középületek, hozzájuk tartozó földek

75 Vagyonkataszter 147/1992. (XI. 26.) Korm. rend. alapján kötelező felfektetni és folyamatosan vezetni, statisztikai adatszolgáltatást nyújtani az ingatlanvagyonról Egyezőség szükséges az ingatlan-nyilvántartási és közmű üzemeltetőjének adataival Elkülönítetten: törzsvagyon, egyéb vagyon Bruttó érték, becsült érték 1993. január 1-től

76 A gazdálkodás ellenőrzése Államháztartási kontrollok
Külső ÁH belső kontrollrendszere ÁSZ Kontrollkörnyezet Kockázatkezelés Kontrolltevékenységek Információ és kommunikáció Nyomon követés (monitoring) (belső ellenőrzés is) KEHI EUTAF Kincstár

77 Pénzügyi Bizottság Speciális feladatok:
Költségvetési javaslat, végrehajtásról szóló beszámoló tervezete véleményezése, költségvetési bevételek alakulásának figyelése, saját bevételek, vagyonváltozás követése, adósságot keletkeztető ügyletek indokoltságának, megalapozottságának véleményezése, belső szabályzatok, pénzkezelés, bizonylati rend, fegyelem érvényesülésének ellenőrzése. Jelentéseit a képviselő-testület elé terjeszti.

78 6. fejezet Az Európai Unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozásai Magyarországon

79 A HELYI JOGALKOTÁS és az EU
Az Európai Unió joganyaga nem tartalmaz szabályozást a helyi önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatosan. A tagállamok önállóan rendelkeznek alkotmányos, közjogi berendezkedésükről és alakítják közigazgatásuk szerkezetét. A csatlakozási kritériumok tartalmazzák mindazon kötelező érvényű megállapításokat (koppenhágai, madridi). Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Az Ötv.tkp. Kötelezettséget állapít meg. AB: az önkormányzat teljes bevételi rendszerén keresztül kell támogatni, nem jelent feladatfinanszírozást Charta: arányos támogatás elve A gyakorlat az, hogy az Országgyűlés támogatást állapít meg a kötelező feladatokhoz a mindenkori költségvetésben.

80 AZ EU SZABÁLYOZÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ LEGFONTOSABB TERÜLETEI
Ivóvízminőség-javítás Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése Települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések Levegő minőségének védelmével kapcsolatos előírások Megújuló energiaforrások alkalmazása és energiahatékonysági fejlesztések 1990-ben ágazati törvények még nem részletezhették az egyes feladatokat. Ezért az Országgyűlés a minden településen minimálisan ellátandó feladatok körét szabta meg.

81 Országos kötelezettségek – önkormányzati végrehajtás
Jogharmonizációs feladatok és következmények Irányelv, kötelezettségszegés következményei Hatalommegosztásra való hivatkozás kizárása Kormányzati beavatkozások Mötv. 16. szakasza 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet

82 Új trendek, új elvárások
EU 2020 Integrációs eszközök, integrációs törekvések CLLD ITI Mötv. elvárásai – jó önkormányzás követelményei

83 Szemléletváltás a településmendzsmentben
Inkluzív önkormányzat (fogalma) Közösségvezérelt működés A bevonás elvei Differenciált: pl. oktatási törvény Települések közötti feladatok átvállalása: megállapodással Főváros: kerületek egymás között, ill. kerület–főváros között

84 köszönöm megtisztelő figyelmüket!
sikeres felkészülést kívánok!


Letölteni ppt "Önkormányzati igazgatás augusztus 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések