Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KMOP-4.2.1./B-10-2011-0002 Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KMOP-4.2.1./B-10-2011-0002 Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új."— Előadás másolata:

1 KMOP /B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTE-n Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Tel: KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn Matkó János, egyetemi tanár szakmai vezető

2 KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn Társadalmi igény alapján fontos oktatási profilok hiánya vagy kapacitás problémái Az ELTE Kutatóegyetemen folyó természettudományi kutatások alacsony szintű infrastrukturális támogatottsága, innovációs potenciálja, az ipari kooperációs kutatásfejlesztés alacsony intenzitása; egyes társadalmilag kritikus oktatási struktúrák EU és hazai szintű elmaradottsága A jól képzett szakmai elit mellől hiányoznak alapvető eszközök,berendezések Interdiszciplináris, nagy konzorciális projektekben való jártasság és innovációs készség alacsony szintje Alacsony intenzitású hazai kutatás- fejlesztési támogatási intenzitás A szakmai elit tudományos szegregáltsága, az interdiszciplináris együttműködés gyakorlatának hiánya Nem elégséges szintű szakmai kapcsolatok ipari partnerekkel Elégtelen interdiszciplináris „információ flow”, nem kielégítő PR tevékenység A társadalmi alapproblémák, igények felmérési hiányosságai Alacsony intenzitású oktatás fejlesztés a KM régióban az elmúlt években Alacsony támogatottság az EU- kompatibilis oktatási /kutatási centrumok kialakítására, alapvető oktatási eszközök és korszerű oktatási technológiák hiánya Néhány, társadalomépítési szempontból kritikus oktatási terület alulfinanszírozottsága PROBLÉMÁK:

3 KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn ELŐZMÉNYEK, SZAKMAI STRATÉGIA: Interdiszciplináris Földtani - Régészeti kutatások Informatikai KKK; eScience RET Szubmikroszkópikus Anyag és Élettudományi kutató hálózat; CELLKOM RET; OLPS A.) Természettudományi és informatikai stratégiailag kiemelt kutatások és oktatás infrastrukturális fejlesztése B.) Alultámogatott, társadalomépítés szempotjából fontos képzési területek infrastrukturális fejlesztése Kognitív Pszichológiai Képzés/kutatás (E. Bates labor) Kisgyermeknevelési módszertan (tanító/óvó képzés) Info - kommunikációs akadálymentesítés módszertan/segíto kommunikáció oktatása

4 KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn Földtudományi és régészeti mintavételezés és mintanalízis technikai feltételeinek javítása korszerű eszközök beszerzésével Anyagszerkezet (biomolekulák) vizsgálatára alkalmas korszerű technológiák beszerzése Nagyáteresztőképességű molekuláris kölcsönhatás és géntérképezési vizsgálatok lehetőségének biztosítása korszerű berendezések beszerzésével Nagyteljesítményű tárolók, modern hálózati eszközök beszerzése Korszerű kommunikátorok beszerzése az AAK segítő akadálymentesítés oktatásához Pszichofiziológiai mérőeszköz (berendezés) beszerzése és alkalmazása Az ELTE Kutatóegyetem fejlesztése magasabb színvonalú, koncentráltabb és innovatív jellegű kutatások, intenzívebb ipari kooperációs kapcsolatok és az EU szinthez felzárkózó oktatási színvonal irányába A természettudományos (Anyag- és Élettudományi) kutatói hálózatok színvonalas működtetése és kapacitás bővítése valamint innovatív jellegének fokozása. Alultámogatott és hiányos oktatási profilok fejlesztése az ELTE-n: - Kisgyermeknevelési módszertani fejlesztés - Kognitív pszichológiai módszertani fejlesztés - Info-kommunikációs akadálymentesítés módszertan: segítő kommunikáció oktatása Az informatikai oktatási kapacitás bővítése és a kutatási területek (kooperációs ipari kutatások) infrastrukturális hátterének javítása. Kisgyermeknevelési Módszertani Központ kialakítása; multimédia stúdió, egészség- fejlesztési műhely Korszerű videokonferencia labor kialakítása, CISCO hálózatfejlesztés, Digitális térképtár fejlesztés CÉLRENDSZER:

5 MEGVALÓSULT EREDMÉNYEK: KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn TTK:  Biológia – 2 alprojekt  Fizika – 2 alprojekt  Kémia – 1 alprojekt  Földtudomány – 2 alprojekt IK:  Informatika: 3 alprojekt BTK:  Régészettudomány – 1 alprojekt BGGyK:  Kommunikációs akadálymentesítés – 1 alprojekt PPK:  Kognitív pszichológia– 1 alprojekt TÓK:  Kisgyermeknevelési Módszertani Központ – 2 alprojekt Kutatási és oktatási infrastruktúra fejlesztés 6 karon, 15 alprojektben,  370 millió Ft összértékben

6 MONITORING MUTATÓK: KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn Kapcsol ó d ó c é lIndik á tor megnevez é se M é rt é k egys é g Kiindul á si é rt é k C é l é rt é kC é ld á tum Az adatforr á s megnevez é se Hat á sindik á torok fenntarthat ó s á gElnyert ú j K+F p á ly á zatok sz á ma db P á ly á zati igazol á s a p á ly á zat elfogad á s á r ó l; szerződ é s Oktat á si sz í nvonal emel é se, a versenyk é pess é g megőrz é se c é lj á b ó l ELTE-re jelentkezők sz á mar á nya % Kisgyermeknevel é s sz í nvonal á nak fokoz á sa Ú j m ó dszertan seg í ts é g é vel k é pzett diplom á s ó v ó k/tan í t ó k sz á ma db Adatk ö zl é s Sz í nvonalas ut á np ó tl á s tov á bbk é pz é s Doktori v é d é sek sz á ma db jegyzők ö nyvek Eredm é ny indik á torok Tudom á nyos műhelymunka sz í nvonal á nak biztos í t á sa Publik á ci ó k sz á ma db El é rhetős é gi adatok, publik á ci ó s jegyz é k Oktat á si-Kutat á si infrastrukt ú ra bőv í t é se Fejlesztett/felszerelt ter ü let m2m Adatk ö zl é s

7 MONITORING II. KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn Utánpótlásképzés, módszertani fejlesztés Oktatási segédanyagok db Elérhetőségi adatok Tudományos műhelymunka színvonalának biztosítása Létrejött innovációk, szabadalmak száma db Elérhetőségi adatok, dokumentáció Nemzetközi szintű kutatás fejlesztés Létrehozott adatbázisok száma db Elérhetőségi adatok Kimenet indikátorok Utánpótlás szakirányú továbbképzése A kutatásba bevont hallgatók száma db Adatközlés Utánpótlás képzéseA kialakított szolgáltatásokat igénybevevő hallgatók száma db Adatközlés Tudományos műhelymunka és interdiszciplináris együttműködés színvonalának biztosítása A kutatásokba bevont hazai és külföldi kutatók száma db K+F pályázati szerződések Ipari partnerekkel folytatott kooperációs kutatásfejlesztés intenzitásának fokozása Új ipari kapcsolatok száma db Együttműködési megállapodások, közös K+F pályázatok

8 KMOP-4.2.1/B Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST !


Letölteni ppt "KMOP-4.2.1./B-10-2011-0002 Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új."

Hasonló előadás


Google Hirdetések