Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kaposi József főigazgató 2015. május 26. Budapest Tanterv, tankönyv, követelmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kaposi József főigazgató 2015. május 26. Budapest Tanterv, tankönyv, követelmények."— Előadás másolata:

1 dr. Kaposi József főigazgató 2015. május 26. Budapest Tanterv, tankönyv, követelmények

2 Tartalom 1.Háttér 2.Fejlesztések –tankönyvek és digitális anyagok; –nevelési-oktatási programok, követelmények. 3.Kutatások –policy; –pedagógusok, pedagógusképzés.

3 Háttér: EU 2020 Oktatás és képzés EU célértékkel bíró indikátorok MagyarországEU átlagEU 2020 2009201220092012célérték EU2020 célérték 1. Korai iskolaelhagyók (18-24)11,2%11,5%14,2%12,7% EU cél 10% NRP cél 10% 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők (30-34)23,9%29,9%32,1%35,7% EU cél: 40% NRP cél: 30,3% ET 2020 célérték 3. Részvétel óvodai nevelésben (4-évestől iskolakezdésig) 94,8%94,5%92,1%93,9%95% 4. Legfeljebb 3 éve végzettek (20-34) foglalkoztatottsági aránya 75,6%73,4%78,3%75,7%82% 5. Felnőttek részvétele oktatásban/képzésben (25-64) 2,7%2,8%9,3%9,0%15% 6.Alapvető készségek (alulteljesítő 15 évesek, 1-es szinten vagy az alatt) Szövegértés17,6%19,7% 17,8%15% Matematika22,3%28,1%22,3%22,1%15% Természettudomány14,1%18,0%17,8%16,6%15%

4 Stratégiák A köznevelés- fejlesztési stratégia A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája

5 Köznevelés-fejlesztési stratégia I. Cél: A tanulói teljesítmények javítása, különös tekintettel a leszakadókra Az új intézményrendszer megerősítése és a belső munkamegosztás kialakítása Az alulteljesítő intézmények feljavítása komplex beavatkozási gyakorlat kialakításával és működtetésével Főcél: nemzetközileg versenyképes tudású, szilárd alapértékekkel bíró, tes ti- lelki egyensúlyban lévő fiatalok A célfa

6 Köznevelés-fejlesztési stratégia II. Hatékonyság, eredményesség, méltányosság –Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség érdekében –A köznevelés közszolgálati szerepének hangsúlyozása –Az iskola nevelő szerepének erősítése, a nevelési és az oktatási feladatok kiegyensúlyozása –Lelki – szellemi – testi nevelés egyensúlyának biztosítása –A pedagógus pálya presztízsének helyreállítása

7 Köznevelés-fejlesztési stratégia III. Minden gyerek optimális fejlődését szolgáló minőségi, fenntartható és költséghatékony, esélyteremtő, méltányos köznevelés. Támogatandó területek: Ágazati és fenntartói irányításhoz kapcsolódó fejlesztések Tartalmi szabályozók, követelmények Pedagógus hivatás vonzóbbá tétele Hátránykompenzáció szerepének erősítése, a képzettségi szint javítása Tehetséggondozás

8 A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 25 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátája Forrás: Eurostat

9 Korai iskolaelhagyás Kormányzás és együttműködés nemzeti, regionális és helyi szereplők együttműködése, progresszív megközelítés, helyi és területi adaptáció, fenntartható, elégséges finanszírozás, szektorközi együttműködés, érintettek bevonása, tanulási együttműködés, monitoring és értékelés Adatgyűjtés és monitoring adatgyűjtési rendszerek, az adatok érzékenysége és relevanciája, – rendszeres és átlátható – használata az adatoknak Prevenció (megelőzés) hozzáférés jó minőségű koragyermekkori neveléshez, releváns és aktivitásra serkentő tantervek, rugalmas tanulási utak, migránsok és kisebbségek integrálása, problémamentes átmenetek az oktatási szintek között, jó minőségű szakképzés, diákok bevonása a döntéshozatalba, tanárképzés, „egész” iskola megközelítés, kiterjedt pályatanácsadási tevékenység Intervenció hatékony, tényeken alapuló korai jelzőrendszerek, egyéni szükségletekre irányuló figyelem, szakmai támogatási keretrendszer, extra-kurrikuláris és iskolán kívüli tevékenységek, tanárok szakmai támogatása, családok és szülők bevonása Kompenzáció második esély relevanciája és elérhetősége, beszámítás és elismerés, elkötelezettség és kormányzás, holisztikus és személyre szabott megközelítések, rugalmasság a tantervekben, tanárok bevonása és támogatása, kapcsolat a „normál” rendszerű oktatással

10 További kihívások, feladatok az oktatásban, képzésben az oktatási rendszerből kilépők munkaerő-piaci szempontból releváns végzettséggel, készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek; a közoktatáshoz való hozzáférés javítása, kiemelten koncentrálva a HHH, valamint a roma tanulókra; az oktatás különböző szintjei és a munkaerőpiac közötti átmenet elősegítése; felsőoktatási reform kidolgozása, amely lehetővé teszi a hátrányos helyzetű diplomások arányának növelését.

11 Az OFI kiadói tevékenysége Az OFI saját és a két átvett kiadó jelenlegi portfóliójának adatai: összesen 2224 db tankönyvcím szerepel a kiadó jelenlegi portfóliójában. az összes címből 158 SNI tankönyv, 482 nemzetiségi tankönyv ezek nélkül 1584. idegen nyelvű oktatásra alkalmazható 215 tankönyv. az általános képzésben használt közismereti tantárgyakhoz összesen 1377 tankönyv áll rendelkezésre. ezekből 559 db a tantárgyak oktatásához használt alaptankönyv és 739 a kiegészítő kiadvány (munkafüzet, kézikönyv, feladatgyűjtemény, stb.)

12 Fejlesztési tervek 2015/2016 A 2015/2016-os tanévre fejlesztendő tankönyvek összesítése: a volt Apáczai Kiadó - 41 cím; a volt Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó - 50 cím; kísérleti tankönyvek - 50 cím. A 2016/2017-es tanévre fejlesztendő tankönyvek összesítése: a volt Apáczai Kiadó - 42 cím; a volt Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó - 34 cím; kísérleti tankönyvek - 55 cím. Tanévenként 240-250 új tankönyv.

13 Tankönyvek új generációja – fejlesztési modell Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások) 2014 (62 db)Magyar nyelv és irodalom 2015 (50 db)Matematika 2016 (55 db)Ember és társadalom Ember és természet Kipróbálás (ellenőrző kutatások, társadalmasítás) 2014/2015-ös tanévben: – - 1500 iskola; – - 151 partneriskola; – - 1170 partneriskolai pedagógus. Korrekció, véglegesítés

14 Megújuló tankönyvek Általános iskola felső tagozat –Horváth Péter: Történelem sorozat –Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció sorozat –Csákány Antalné– Dombovári László – Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret sorozat Középiskola –Pethőné Nagy Csilla: Irodalom sorozat –Száray Miklós: Történelem sorozat –Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia sorozat

15 Tankönyvrendelések Közel 1100 cím és 9 millió 500 ezer példány 20%-os árcsökkenés, a kísérleti könyveknél pedig önköltségi ár Minden évfolyamra, minden tantárgyra 2-2 tankönyv Új kísérleti atlaszok történelemből, földrajzból térítésmentesen Tankönyvkatalógusban minden korábbi tankönyv is elérhető

16 Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) Cél egy olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület kialakítása, amely a pedagógusok számára egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, egységes szabvány alapján, regisztráció és költségtérítés nélkül lehetővé teszi valamennyi elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyag és tanítási segédlet elérhetőségét. Továbbá lehetőséget biztosít a tanulók számára a differenciált és kooperatív tanulásra, a megszerzett tudás ellenőrzésére.

17 Nat/kerettantervek A tartalmi szabályozók változásait eredményezheti: kötelező felülvizsgálat; összhang megteremtése; hatékonyság, eredményesség szükségessége; a szakképzési rendszer átalakítása; a tanév rendjének változása; az iskolaszerkezet módosítása; oktatási centrumok létrehozása; új pedagógiai paradigma térhódítása.

18 Nevelési-oktatási programok fejlesztése Komplex pilot programok: Egész napos iskola – tanórán kívüli tevékenységek Keretprogramok – alsó tagozat – felső tagozat, felzárkóztatás Tematikus programok: –Komplex művészeti nevelés –Természettudományos nevelés –Gyakorlati életre nevelés Ökoiskola program Jó gyakorlatok, gyűjtése és terjesztése Eddigi eredmények: 43 iskola, 55 kutatás-fejlesztési szerződés 31 fenntartó (23 tankerület, 5 egyházi, 2 alapítványi, 1 felsőoktatási) 244 bevont pedagógus

19 Követelmények, standardok fejlesztése (8., 12. évf.) 8. évf.: Cél: fejlesztési célok pontosítása, felhasználása a mérés-értékelésben (pl.: a képzési típusok közötti átmenethez). Területei: matematikai-logikai; anyanyelvi. 12. évf.: Cél: Érettségi követelmények és a kerettantervek összehangolása. Területei: anyanyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, természettudományok.

20 A kimeneti követelmények megújítása Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 110/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet felülvizsgálatának céljai: a változó tudásfelfogás érvényesítése; a követelmények Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazítása; a vizsgatapasztalatok, eredmények elemzésének beépítése; a megbízhatóság és összemérhetőség biztosítása.

21 Érettségi követelmények A 40/2002-es rendelet módosítása – lényeges változások Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv A változások a 2017-es tanévtől kezdve lépnek majd érvénybe.

22 Magyar nyelv és irodalom Középszintű írásbeli vizsga Szövegalkotási feladatok szerkezete: Köznapi írásbeliség: gyakorlati írásbeliség vagy érvelés Műértelmezés vagy művek összehasonlítása Fogalomlista törlése a vizsgakövetelmények közül Értékelés: Írásbeli: tartalmi minőség: 25 pont; nyelvi minőség: 25 (szövegszerkezet : 5, stílus : 5, nyelvhelyesség: 5, helyesírás 8, íráskép 2). Szóbeli : tartalmi minőség: irodalom: 25 pont, tartalmi minőség magyar nyelv: 10 pont, nyelvi minőség 15 pont.

23 Magyar nyelv és irodalom Emelt szintű írásbeli vizsga A reflektáló és a műelemző szövegek értékelése: reflektáló: 20 pont műelemző 30 pont Emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor (szakirányú szövegértés) Helyesírás értékelése mindkét szinten: megszűnik az eredmény csökkentése a hibapontok alapján, helyette a helyesírás értékelése (8 pont)

24 Történelem Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése: 100-50 pont Az írásbeli vizsga: 100 pont: 50-50 arányban teszt és esszék. Esszéfeladatok száma csökken: Középszint: négyből két témát választhat, Emelt szint: hatból hármat választhat. Időkeret: teszt: 100 perc, esszé: 140 perc Komplex esszéfeladat Atlasz: kronológia nélkül

25 Matematika Középszinten nincsenek lényeges változások Emelt szint: írásbeli feladatsor arányai: gondolkodási módszerek :20%, algebra: 25% szóbeli: matematikatörténet értékelés: A tétel illetve egy definíció megtalálásáért nem jár pont, a felelet logikus felépítettségére, tartalmi gazdagságára 4 pont helyett 6 pont adható.

26 Idegen nyelv Középszint: KER B1 NAT által meghatározott minimum szint KER A2 kikerül mind a követelményekből, mind a vizsgaleírásból Emelt szint: B2 Élő idegen nyelv címen közös vizsgakövetelmény és vizsgaleírás minden egyes élő idegen nyelvre

27 Hosszú távú célok: a pedagógiai innováció, módszertani tudás (pl.: jó gyakorlatok) feltérképezése, megosztása; egységes, könnyen elérhető digitális keretrendszerben történő megjelenítés; a TÁMOP fejlesztési eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű disszeminációja; a szinergiák feltárása, az eredmények összekapcsolása (pl.: az NKP és a szaktanácsadói rendszer és egész napos iskola). Az OFI, mint Pedagógiai Tudásközpont

28 Folyóirataink Új Köznevelés Új Pedagógiai Szemle Könyv és Nevelés Educatio

29 Új kiadványaink

30 Megújult honlap: www.ofi.hu Pedagógiai folyóiratok portálja Facebook: www.facebook.com/ofi.huwww.ofi.huwww.facebook.com/ofi.hu


Letölteni ppt "Dr. Kaposi József főigazgató 2015. május 26. Budapest Tanterv, tankönyv, követelmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések