Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanterv, tankönyv, követelmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanterv, tankönyv, követelmények"— Előadás másolata:

1 Tanterv, tankönyv, követelmények
dr. Kaposi József főigazgató 2015. május 26. Budapest

2 Tartalom Háttér Fejlesztések Kutatások
tankönyvek és digitális anyagok; nevelési-oktatási programok, követelmények. Kutatások policy; pedagógusok, pedagógusképzés.

3 Háttér: EU 2020 Oktatás és képzés
EU célértékkel bíró indikátorok Magyarország EU átlag EU 2020 2009 2012 célérték EU2020 célérték 1. Korai iskolaelhagyók (18-24) 11,2% 11,5% 14,2% 12,7% EU cél 10% NRP cél 10% 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők (30-34) 23,9% 29,9% 32,1% 35,7% EU cél: 40% NRP cél: 30,3% ET 2020 célérték 3. Részvétel óvodai nevelésben (4-évestől iskolakezdésig) 94,8% 94,5% 92,1% 93,9% 95% 4. Legfeljebb 3 éve végzettek (20-34) foglalkoztatottsági aránya 75,6% 73,4% 78,3% 75,7% 82% 5. Felnőttek részvétele oktatásban/képzésben (25-64) 2,7% 2,8% 9,3% 9,0% 15% 6.Alapvető készségek (alulteljesítő 15 évesek, 1-es szinten vagy az alatt) Szövegértés 17,6% 19,7% 17,8% Matematika 22,3% 28,1% 22,1% Természettudomány 14,1% 18,0% 16,6%

4 Stratégiák A köznevelés- fejlesztési stratégia
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája

5 Köznevelés-fejlesztési stratégia I.
Cél: A tanulói teljesítmények javítása, különös tekintettel a leszakadókra Az új intézményrendszer megerősítése és a belső munkamegosztás kialakítása Az alulteljesítő intézmények feljavítása komplex beavatkozási gyakorlat kialakításával és működtetésével Főcél: nemzetközileg versenyképes tudású, szilárd alapértékekkel bíró, testi-lelki egyensúlyban lévő fiatalok A célfa

6 Köznevelés-fejlesztési stratégia II.
Hatékonyság, eredményesség, méltányosság Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség érdekében A köznevelés közszolgálati szerepének hangsúlyozása Az iskola nevelő szerepének erősítése, a nevelési és az oktatási feladatok kiegyensúlyozása Lelki – szellemi – testi nevelés egyensúlyának biztosítása A pedagógus pálya presztízsének helyreállítása

7 Köznevelés-fejlesztési stratégia III.
Minden gyerek optimális fejlődését szolgáló minőségi, fenntartható és költséghatékony, esélyteremtő, méltányos köznevelés. Támogatandó területek: Ágazati és fenntartói irányításhoz kapcsolódó fejlesztések Tartalmi szabályozók, követelmények Pedagógus hivatás vonzóbbá tétele Hátránykompenzáció szerepének erősítése, a képzettségi szint javítása Tehetséggondozás

8 A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 25 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátája Forrás: Eurostat

9 Korai iskolaelhagyás Kormányzás és együttműködés
nemzeti, regionális és helyi szereplők együttműködése, progresszív megközelítés, helyi és területi adaptáció, fenntartható, elégséges finanszírozás, szektorközi együttműködés, érintettek bevonása, tanulási együttműködés, monitoring és értékelés Adatgyűjtés és monitoring adatgyűjtési rendszerek, az adatok érzékenysége és relevanciája, – rendszeres és átlátható – használata az adatoknak Prevenció (megelőzés) hozzáférés jó minőségű koragyermekkori neveléshez, releváns és aktivitásra serkentő tantervek, rugalmas tanulási utak, migránsok és kisebbségek integrálása, problémamentes átmenetek az oktatási szintek között, jó minőségű szakképzés, diákok bevonása a döntéshozatalba, tanárképzés, „egész” iskola megközelítés, kiterjedt pályatanácsadási tevékenység Intervenció hatékony, tényeken alapuló korai jelzőrendszerek, egyéni szükségletekre irányuló figyelem, szakmai támogatási keretrendszer, extra-kurrikuláris és iskolán kívüli tevékenységek, tanárok szakmai támogatása, családok és szülők bevonása Kompenzáció második esély relevanciája és elérhetősége, beszámítás és elismerés, elkötelezettség és kormányzás, holisztikus és személyre szabott megközelítések, rugalmasság a tantervekben, tanárok bevonása és támogatása, kapcsolat a „normál” rendszerű oktatással

10 További kihívások, feladatok az oktatásban, képzésben
az oktatási rendszerből kilépők munkaerő-piaci szempontból releváns végzettséggel, készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek; a közoktatáshoz való hozzáférés javítása, kiemelten koncentrálva a HHH, valamint a roma tanulókra; az oktatás különböző szintjei és a munkaerőpiac közötti átmenet elősegítése; felsőoktatási reform kidolgozása, amely lehetővé teszi a hátrányos helyzetű diplomások arányának növelését.

11 Az OFI kiadói tevékenysége
Az OFI saját és a két átvett kiadó jelenlegi portfóliójának adatai: összesen 2224 db tankönyvcím szerepel a kiadó jelenlegi portfóliójában. az összes címből 158 SNI tankönyv, 482 nemzetiségi tankönyv ezek nélkül 1584. idegen nyelvű oktatásra alkalmazható 215 tankönyv. az általános képzésben használt közismereti tantárgyakhoz összesen 1377 tankönyv áll rendelkezésre. ezekből 559 db a tantárgyak oktatásához használt alaptankönyv és 739 a kiegészítő kiadvány (munkafüzet, kézikönyv, feladatgyűjtemény, stb.)

12 Fejlesztési tervek 2015/2016 A 2015/2016-os tanévre fejlesztendő tankönyvek összesítése: a volt Apáczai Kiadó - 41 cím; a volt Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó - 50 cím; kísérleti tankönyvek - 50 cím. A 2016/2017-es tanévre fejlesztendő tankönyvek összesítése: a volt Apáczai Kiadó - 42 cím; a volt Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó - 34 cím; kísérleti tankönyvek - 55 cím. Tanévenként új tankönyv.

13 Tankönyvek új generációja – fejlesztési modell
Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások) 2014 (62 db) Magyar nyelv és irodalom 2015 (50 db) Matematika 2016 (55 db) Ember és társadalom Ember és természet Kipróbálás (ellenőrző kutatások, társadalmasítás) 2014/2015-ös tanévben: iskola; - 151 partneriskola; partneriskolai pedagógus. Korrekció, véglegesítés

14 Megújuló tankönyvek Általános iskola felső tagozat
Horváth Péter: Történelem sorozat Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció sorozat Csákány Antalné– Dombovári László – Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret sorozat Középiskola Pethőné Nagy Csilla: Irodalom sorozat Száray Miklós: Történelem sorozat Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia sorozat

15 Tankönyvrendelések Közel 1100 cím és 9 millió 500 ezer példány
20%-os árcsökkenés, a kísérleti könyveknél pedig önköltségi ár Minden évfolyamra, minden tantárgyra 2-2 tankönyv Új kísérleti atlaszok történelemből, földrajzból térítésmentesen Tankönyvkatalógusban minden korábbi tankönyv is elérhető

16 Nemzeti Köznevelési Portál (NKP)
Cél egy olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület kialakítása, amely a pedagógusok számára egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, egységes szabvány alapján, regisztráció és költségtérítés nélkül lehetővé teszi valamennyi elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyag és tanítási segédlet elérhetőségét. Továbbá lehetőséget biztosít a tanulók számára a differenciált és kooperatív tanulásra, a megszerzett tudás ellenőrzésére.

17 Nat/kerettantervek A tartalmi szabályozók változásait eredményezheti:
kötelező felülvizsgálat; összhang megteremtése; hatékonyság, eredményesség szükségessége; a szakképzési rendszer átalakítása; a tanév rendjének változása; az iskolaszerkezet módosítása; oktatási centrumok létrehozása; új pedagógiai paradigma térhódítása.

18 Nevelési-oktatási programok fejlesztése
Komplex pilot programok: Egész napos iskola – tanórán kívüli tevékenységek Keretprogramok alsó tagozat felső tagozat, felzárkóztatás Tematikus programok: Komplex művészeti nevelés Természettudományos nevelés Gyakorlati életre nevelés Ökoiskola program Jó gyakorlatok, gyűjtése és terjesztése Eddigi eredmények: 43 iskola, 55 kutatás-fejlesztési szerződés 31 fenntartó (23 tankerület, 5 egyházi, 2 alapítványi, 1 felsőoktatási) 244 bevont pedagógus

19 Követelmények, standardok fejlesztése (8., 12. évf.)
8. évf.: Cél: fejlesztési célok pontosítása, felhasználása a mérés-értékelésben (pl.: a képzési típusok közötti átmenethez). Területei: matematikai-logikai; anyanyelvi. 12. évf.: Cél: Érettségi követelmények és a kerettantervek összehangolása. Területei: anyanyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, természettudományok.

20 A kimeneti követelmények megújítása
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 110/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet felülvizsgálatának céljai: a változó tudásfelfogás érvényesítése; a követelmények Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazítása; a vizsgatapasztalatok, eredmények elemzésének beépítése; a megbízhatóság és összemérhetőség biztosítása.

21 Érettségi követelmények
A 40/2002-es rendelet módosítása – lényeges változások Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv A változások a 2017-es tanévtől kezdve lépnek majd érvénybe.

22 Magyar nyelv és irodalom Középszintű írásbeli vizsga
Szövegalkotási feladatok szerkezete: Köznapi írásbeliség: gyakorlati írásbeliség vagy érvelés Műértelmezés vagy művek összehasonlítása Fogalomlista törlése a vizsgakövetelmények közül Értékelés: Írásbeli: tartalmi minőség: 25 pont; nyelvi minőség: 25 (szövegszerkezet : 5, stílus : 5, nyelvhelyesség: 5 , helyesírás 8 , íráskép 2). Szóbeli : tartalmi minőség: irodalom: 25 pont, tartalmi minőség magyar nyelv: 10 pont, nyelvi minőség 15 pont.

23 Magyar nyelv és irodalom Emelt szintű írásbeli vizsga
A reflektáló és a műelemző szövegek értékelése: reflektáló: 20 pont műelemző 30 pont Emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor (szakirányú szövegértés) Helyesírás értékelése mindkét szinten: megszűnik az eredmény csökkentése a hibapontok alapján, helyette a helyesírás értékelése (8 pont)

24 Történelem Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése: 100-50 pont
Az írásbeli vizsga: 100 pont: arányban teszt és esszék. Esszéfeladatok száma csökken: Középszint: négyből két témát választhat, Emelt szint: hatból hármat választhat. Időkeret: teszt: 100 perc, esszé: 140 perc Komplex esszéfeladat Atlasz: kronológia nélkül

25 Matematika Középszinten nincsenek lényeges változások Emelt szint:
írásbeli feladatsor arányai: gondolkodási módszerek :20%, algebra: 25% szóbeli: matematikatörténet értékelés: A tétel illetve egy definíció megtalálásáért nem jár pont, a felelet logikus felépítettségére, tartalmi gazdagságára 4 pont helyett 6 pont adható.

26 Idegen nyelv Középszint: KER B1 Emelt szint: B2
NAT által meghatározott minimum szint KER A2 kikerül mind a követelményekből, mind a vizsgaleírásból Emelt szint: B2 Élő idegen nyelv címen közös vizsgakövetelmény és vizsgaleírás minden egyes élő idegen nyelvre

27 Az OFI, mint Pedagógiai Tudásközpont
Hosszú távú célok: a pedagógiai innováció, módszertani tudás (pl.: jó gyakorlatok) feltérképezése, megosztása; egységes, könnyen elérhető digitális keretrendszerben történő megjelenítés; a TÁMOP fejlesztési eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű disszeminációja; a szinergiák feltárása, az eredmények összekapcsolása (pl.: az NKP és a szaktanácsadói rendszer és egész napos iskola).

28 Folyóirataink Új Köznevelés Könyv és Nevelés Educatio
Új Pedagógiai Szemle

29 Új kiadványaink

30 Megújult honlap: www. ofi
Megújult honlap: Pedagógiai folyóiratok portálja Facebook:


Letölteni ppt "Tanterv, tankönyv, követelmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések