Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus szociális ösztöndíjról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus szociális ösztöndíjról"— Előadás másolata:

1 Az elektronikus szociális ösztöndíjról
Tájékoztató Az elektronikus szociális ösztöndíjról

2 Stipendium www.stipendium.pte.hu
A 2015/2016. tanév őszi szemeszterétől elektronikus pályázat A rendszerbe EHA-kód és ETR jelszó segítségével lehet belépni (korszerű böngésző javasolt) Felugró ablakok engedélyezése szükséges Az elektronikus felületen kitöltött pályázatot nyomtatva, aláírva a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt DJKB Iroda (Balassa Kollégium) Pécs, Jakabhegyi út 6. címre ig eljuttatni

3 érdemi vizsgálat nélküli elutasításához vezető okok
A pályázó nem tartozik a szociális juttatásra jogosult hallgatók körébe Elektronikus vagy a nyomtatott kivonat hiánya Pályázati határidő elmulasztása Aláírás elmulasztása

4 Ki pályázhat? Szociális juttatásra jogosult hallgató:
az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

5 Általános tudnivalók Kitöltési útmutató elolvasása KÖTELEZŐ!!
A pályázat aláírása kötelező! A csatolt dokumentumok feltüntetése erősen ajánlott! A pályázati űrlap 4 fő részből áll, minden részre maximálisan 30 pont kapható Amennyiben a pályázathoz csatolt dokumentumokból megállapítható tények és a pályázati űrlapon tett nyilatkozatok (adatok) nincsenek összhangban, vagy az űrlap valótlan adatot tartalmaz, az adott körülményt a DJKB nem értékeli (0 pont) A pályázathoz csatolandó dokumentumok közül az alábbiak nem lehetnek a pályázat beadásának dátumához képest 3 hónapnál régebbiek: egy lakcímen élő személyekről szóló igazolás, munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, Munkaügyi Központ által kiállított valamennyi dokumentum, önkormányzat által kiállított valamennyi dokumentum, iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás

6 Első belépéskor:

7 Lépésről lépésre Csak a piszkozatként elmentett űrlap szerkeszthető. Véglegesítést követően nincs lehetőség már a módosításra!

8 Ki jogosult az Elsősök Kiegészítő Alaptámogatására?
az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

9 Csatolandó dokumentum:
A pályázó lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal (Járási Hivatal vagy jegyző) által kiállított eredeti igazolás a pályázóval egy lakcímen élő személyekről (névszerinti felsorolás). HA AZ EGY LAKCÍMEN ÉLŐK IGAZOLÁSA NEM MEGFELELŐ, A PÁLYÁZAT TOVÁNNI RÉSZEIT NEM TUDJUK ÉRTÉKELNI! Amennyiben az igazoláson nem név szerint vannak feltüntetve az ott lakók, úgy a lakcímkártya másolatát szükséges csatolni. Amennyiben az egy lakcímen élőkről szóló igazoláson olyan személy van feltüntetve, aki ténylegesen nem ott él, úgy szükséges az érintett személy lakcímkártyájának másolata, melyen az egy lakcímen élőkről szóló igazoláson szereplőtől eltérő lakcím, illetve tartózkodási hely szerepel.

10

11 Önfenntartó pályázó Amennyiben a pályázó albérletben él: bérleti szerződés másolata és a pályázat beadását megelőző 90 napnál nem régebbi, az adott lakcímre és egy hónapra vonatkozó közüzemi számlák másolata (víz, áram, fűtés, gáz, közös költség). Amennyiben a pályázó saját tulajdonú lakásban él: adásvételi szerződés másolata, vagy tulajdoni lap másolata és a pályázat beadását megelőző 90 napnál nem régebbi, az adott lakcímre és egy hónapra vonatkozó közüzemi számlák másolata (víz, áram, fűtés, gáz, közös költség). Amennyiben a pályázó kollégiumban él: kollégiumi bentlakási szerződés másolata Amennyiben a pályázó szívességi lakáshasználóként közüzemi díjat fizet, a pályázat beadását megelőző 90 napnál nem régebbi, az adott lakcímre és egy hónapra vonatkozó közüzemi számlák másolata (víz, áram, fűtés, gáz, közös költség). Amennyiben a pályázó a kiadásait a közüzemi számlák másolatának csatolásával nem igazolja, úgy a kiadása 0 forinttal kerül figyelembe vételre Amennyiben vele egy lakcímen többen élnek, akkor a kiadások összege elosztásra kerül.

12

13 a pályázóval egy lakcímre bejelentett személy, aki nem eltartó és
nem eltartott. munkanélküli ellátás nélkül/ háztartásbeli

14 Pályázó eltartóival egy lakcímen él
Csatolandó dokumentumok: valamennyi nagykorú személyről: hallgatói jogviszony igazolást (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató esetén) vagy iskolalátogatási igazolást a pályázati időszak félévére vonatkozóan, eredeti példányban VAGY az utolsó lezárt adóévről szóló NAV igazolás eredeti példányát (vagy amennyiben a NAV nem ad ki adóbevallás hiányában igazolást, úgy ennek megtagadását alátámasztó NAV által kiállított dokumentum eredeti példányának csatolása szükséges). NAV igazolás mellé csatolni kell a jelen kitöltési útmutató (11. oldal) 1. számú mellékletét képező nyilatkozatot

15 valamennyi eltartó és tartásra nem kötelezett személyről kötelezően csatolandó (nav IGAZOLÁSON, i. SZ. Nyilatkozaton/jogviszony igazoláson felül) további dokumentumok: Munkaviszonyból származó jövedelem: munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem (ide értve a külföldön megszerzett jövedelmet is) igazolására a munkáltató által cégszerűen kiállított, a pályázat beadását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló dokumentum eredeti példányát kell benyújtani. Elkülönülten adózó jövedelem: a NAV igazoláson feltüntetett elkülönülten adózó jövedelem (pl. osztalék, vállalkozásból kivont jövedelem). Szociális és más ellátások: így különösen munkanélküli segély, ápolási díj, árvaellátás, öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, anyasági támogatás, gyermekvédelmi támogatás, gyermekgondozási segély, özvegyi nyugdíj, gyermeknevelési támogatás stb. igazolásához olyan hivatalos szerv/hatóság által kiállított, tárgyévre vonatkozó dokumentum MÁSOLATA szükséges, amelyből egyértelműen megállapítható a jogosult neve, az ellátás típusa és annak összege. Egyéb bevétel: máshová nem sorolható egyéb, önálló tevékenységből származó bevétel, így különösen vállalkozói tevékenységből származó, bérbeadásból származó, egyéb jogcímen kapott bevétel/jövedelem.

16 nem rendelkezik a fent felsorolt bevételtípusok egyikével sem, úgy az utolsó lezárt adóévre vonatkozó NAV igazolás , I. sz. nyilatkozat mellett szükséges annak igazolása is, hogy státuszából adódóan jövedelemmel nem rendelkezik. Így különösen szükséges a Munkaügyi Központ ÉS az illetékes önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás eredeti példányának csatolása.

17 Csatolandó dokumentum : Eltartott személyekről (testvérek):
óvodásnál fiatalabb, óvodás vagy koránál fogva tankötelezett eltartott: születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolása. általános- vagy középiskolás eltartott: iskolalátogatási igazolás eredeti felsőoktatásban tanulmányokat NAPPALI munkarendben folytató eltartott: a pályázat beadásának félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum eredeti OKJ képzésben részvevő eltartott: iskolalátogatási igazolás eredeti PASSZÍV hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy LEVELEZŐ munkarendben tanulmányokat folytató eltartott: szükséges a pályázat beadásának félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás eredeti példányának csatolása és a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás eredeti példányának csatolása (akkor is, ha a személy nem részesül ellátásban), valamint az illetékes önkormányzat által kiállított eredeti igazolás arról, hogy nem kap ellátást munkanélküli eltartott: a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás eredeti példányának csatolása (akkor is, ha a személy nem részesül ellátásban), valamint az illetékes önkormányzat által kiállított eredeti igazolás arról, hogy nem kap ellátást

18 Pontszámítás: egy főre jutó havi nettó bevételek alapján:
A pályázó lakhatással összefüggő kiadásaira vonatkozóan:

19 Eltartott (nem gyermek): 1 pont
Eltartott (óvodásnál fiatalabb, óvodás és köznevelésben tanulmányokat folytató, valamint OKJ képzésben, nappali munkarendben résztvevő eltartott): 2 pont Felsőoktatásban tanulmányokat nappali munkarendben folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező eltartott esetén: 3 pont

20 II. Távolság és utazás Amennyiben a pályázó nem a képzés helyén rendelkezik bejelentett lakcímmel, úgy a pályázó lakóhelye és a képzési hely közötti utazás időtartama és költsége is figyelembevételre kerül a pályázat elbírálása során.

21 A pályázó a települések távolságát a Google Maps szolgáltatással köteles kiszámítani, a lakóhely
(település) és képzési hely (település) közötti legkisebb távolságot kell beírni. A pályázó az utazás időtartamához a Google Maps által számított legkisebb távolsághoz tartozó időtartamot köteles beírni. A pályázó az utazás költséget a magadott km szám alapján köteles feltűntetni, az alábbi táblázat alapján: Amennyiben a pályázó ingázik a lakóhely és képzési hely között, úgy az utazás időtartama kétszeresen számítandó. Ingázásnak az számít, ha valaki az adott távolságot NAPI RENDSZERESSÉGEL megteszi.

22 Pontszámítás: A település távolsága a képzési helytől: helyben 0 pont
49,99 km-ig 1 pont 50 km-ként 1 pont adható Az utazás időtartama: 59 percig 1 pont minden megkezdett óráért 1 pont adható Egy út költsége: Ft 1 pont, minden további megkezdett 1000 Ft-ért 1 pont

23 III. Egészségügyi állapotra vonatkozó Adatok Pályázónak, vagy egy lakcímre bejelentett közeli hozzátartozójának egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásai vannak, úgy ezen tényről szakorvosi igazolást kell csatolni és szükséges ezen költségek hivatalos igazolása akként, hogy az egy hónapra eső költség egyértelműen megállapítható legyen (pl. számla másolata). szakorvosi igazolás másolata vagy az optikai igazolás másolata szakorvosi igazolás másolata

24 Egészségügyi adatok NEM fogadható el a háziorvos által kiállított igazolás, sem a belgyógyász háziorvos által felírt recept! Gyógyszerköltség: csatolni kell az erről szóló, szakorvosi igazolás másolatát, valamint a gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerek tényleges költségeiről szóló igazolás másolatát, akként, hogy az egy hónapra eső költség egyértelműen megállapítható legyen. Szemüveg/kontaktlencse: szakorvosi igazolás másolata VAGY az optikai igazolás másolata Speciálsi diéta: szakorvosi igazolás másolata pályázó fogyatékosságából adódóan különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazásra, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére van szüksége, ezen tényt a csatolt a szakorvosi igazolásnak tartalmaznia kell és az ebből eredő költségekről szóló hivatalos igazolás csatolása szükséges, akként, hogy az egy hónapra eső költség egyértelműen megállapítható legyen pályázónak ápolásra szoruló, a pályázóval egy lakcímen élő hozzátartozója vagy ápolásra szoruló közeli hozzátartozója van, úgy szükséges a gondozással járó havi költségek összegének igazolása pl. számla másolata

25 Pontszámítás: A pályázó vagy pályázóval egy lakcímen élő közeli hozzátartozó egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások havi összege: 1500 Ft-ként 1 pont. Szemüveg, kontaktlencse esetén, speciális diétán élők esetén (pl. laktóz-, gluténérzékeny) fix pontszám A pályázó fogyatékosságából adódóan felmerülő költségek: Ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó havi költségek:

26 IV. Pályázó családi és szociális adatai: Kategóriába sorolás
10%-os kategória: Félárva hátrányos helyzetű gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg (minimum Ft, ponthatár felett korrigálva) 20%-os kategória: Árva halmozottan hátrányos helyzetű nagycsaládos családfenntartó (minimum Ft, ponthatár felett korrigálva)

27 Nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére van VAGY eltartóin kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét VAGY legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. Családfenntartó: az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, vagy - aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult. Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. Félárva: - az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe

28 IV. Pályázó családi és szociális adatai:
A pályázóval egy lakcímen élő óvodásnál fiatalabb, óvodás, koránál fogva tankötelezett, valamint felsőoktatásban részt vevő eltartott testvérek számát kell feltüntetni. Az I./2. megfelelő kitöltése és igazolása esetén további dokumentum(ok) csatolása nem szükséges a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni. a vonatkozó hatósági határozat másolatát kell csatolni

29 pályázóval egy lakcímre vannak bejelentve, a pályázónak nem eltartói és a IV. a.), b.) valamint c.) pontban nem kerültek feltüntetésre és havi bruttó jövedelmük nem éri el a minimálbér bruttó összegét. Az I./2. megfelelő kitöltése és igazolása esetén további dokumentum(ok) csatolása nem szükséges. erről szóló hatósági határozat másolatának csatolása a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása

30 A pályázó mindkét szülője elhunyt, a halotti anyakönyvi kivonatok másolatát kell csatolni.
Amennyiben a pályázó vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastárstól külön élt szülője elhunyt, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a halál időpontjára vonatkozó egy lakcímen élőkről szóló igazolás eredeti példányát kell csatolni. erről szóló hatósági határozat másolatát

31 Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni.
Hátrányos helyzetű: az a beiratkozás időpontjában 25.életévét be nem töltött személy, akit - középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző, illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve - aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, - aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy - akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, feltéve hogy a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben – a jogcím fennállt; - aki tartós nevelt vagy tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült. Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni. amennyiben a pályázó rendelkezik olyan hatósági határozattal, mellyel igazolni tudja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, úgy javasolt a hátrányos helyzetű kategóriába tartozását ennek a határozatnak a másolatával igazolnia)

32 pályázó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, úgy az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni. (amennyiben a pályázó rendelkezik olyan hatósági határozattal, mellyel igazolni tudja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, úgy javasolt a halmozottan hátrányos helyzetű kategóriába tartozását ennek a határozatnak a másolatával igazolnia) Amennyiben a pályázót középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző, illetve a gyámhatóság védelembe vette, az erről szóló, a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakra vonatkozó (az utolsó középfokú vagy iskolarendszerű szakképzési évfolyam, vagy az utolsó aktív félév) hatósági határozat másolatát kell csatolni.

33 Az erről szóló, a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakra vonatkozó (az utolsó középfokú vagy iskolarendszerű szakképzési évfolyam, vagy az utolsó aktív félév) hatósági határozat másolatát kell csatolni. Az erről szóló, a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakra vonatkozó (az utolsó középfokú vagy iskolarendszerű szakképzési évfolyam, vagy az utolsó aktív félév) hatósági határozat másolatát kell csatolni. ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, úgy az erről szóló, a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakra vonatkozó (az utolsó középfokú vagy iskolarendszerű szakképzési évfolyam, vagy az utolsó aktívfélév) hatósági határozat másolatát kell csatolni.

34 Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni.
Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató, - akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, - akit tartós nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült. Az erről szóló, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat másolatát kell csatolni.

35 - szolgáltatásra szorul, vagy
Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki - fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki - fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy - szolgáltatásra szorul, vagy - munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. az erről szóló szakorvosi igazolás másolatát kell csatolni.

36 Az erről szóló szakorvosi igazolás másolatát kell csatolni.
Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni. Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni.

37 Az erről szóló hatósági határozat másolatát kell csatolni.
Az erről szóló határozat másolatát kell csatolni

38 ÖSSZES csatolandó dokumentumot kötelező scannelt formátumban feltölteni!

39 CSAK a VÉGLEGESÍTETT pályázatokat tudjuk érdemben bírálni!

40 Az elektronikusan kitöltött dokumentumot kinyomtatva, DÁTUMMAL ellátva, ALÁÍRVA azon dokumentumokkal együtt, melyekből eredeti igazolás szükséges, a DJKB Irodába kell eljuttatni. DJKB Iroda címe: Balassa Kollégium, Pécs Jakabhegyi út 6. Stipendium oldal kitöltésének határideje: Dokumentumok postára adási határideje: Dokumentumok személyes leadási határideje:

41 FACEBOOK Maradt benned kérdés?
Fogadóóra: Szorgalmi időszakban minden KEDD tól Balassa Kollégium Telefon: Tóth Luca 30/ FACEBOOK


Letölteni ppt "Az elektronikus szociális ösztöndíjról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések