Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diasor hatályosítását végezte: Dr. Szalai András, 2015. augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diasor hatályosítását végezte: Dr. Szalai András, 2015. augusztus."— Előadás másolata:

1 A diasor hatályosítását végezte: Dr. Szalai András, 2015. augusztus

2 1. A közigazgatás felépítése 2

3 A közigazgatás fogalma A közigazgatás olyan szervezetrendszer, amelynek alapvető funkciója a törvényhozó szervek által meghatározott feladatok közhatalommal és egyéb szervezési eszközökkel történő végrehajtása, megvalósítása. 3

4 A közigazgatás feladata Jogalkotás Jogalkalmazás Szervezés Rendelet Normatív utasítás Normatív határozat Hatáskör Illetékesség Ivóvíz ellátás Óvodai nevelés Iskolai oktatás 4 A közigazgatás

5 Államigazgatás 1.Jogszabály, illetve a felettes szerv által meghatározott önálló feladat-, hatáskör, döntési jogkör. 2.Állami feladatokat lát el (országos közügy). 3.Önálló döntési jogkörrel rendelkeznek. 4.Hivatali forma, egyszemélyi vezetés (hierarchikus rendszer). 5.Szervezetüket jogszabály határozza meg. 6.Önálló költségvetésük van 7.Állami vagyonkezelők 8.Van felettes (irányító, felügyelő ) szervük Két szervezetrendszer (duális jelleg) A közigazgatás rendszere 1 5

6 Önkormányzati igazgatás 1. Törvényi és saját feladat-meghatározás. 2. Helyi közügyeket lát el. 3. Önálló döntési jogkör. 4. Választott vezetők irányításával működik (testületi szerv). 5. Szervezetüket önállóan határozzák meg. 6. Önálló költségvetés. 7. Saját tulajdon, saját bevételek. 8. Nincs felettes szerv (kizárólag törvényességi felügyelet). Két szervezetrendszer (duális jelleg) A közigazgatás rendszere 2 6

7 7 2. Az államigazgatás

8 A központi államigazgatási szervek Az egész országra kiterjed az illetékességük Országos feladatokat látnak el Irányító - szabályozó - végrehajtó típusú feladatokat látnak el 8 Kormány a Kormány munkáját segítő szervek Minisztériumok Nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek Kormányhivatalok; Központi hivatalok; Autonóm államigazgatási szervek; Önálló szabályozó szervek; Rendvédelmi szervek

9 A Kormány szervezete és működése Miniszterelnök Miniszterelnök helyettes Tárca miniszterek Tárca nélküli miniszterek a Kormány élén áll, az Országgyűlés választja, a Kormány megbízatása a Miniszterelnöktől függ a Köztársasági elnök nevezi ki a Miniszterelnök javaslatára, vezetési, irányítási, testületi feladatokat látnak el 9

10 A Kormány szervezete és működése A Kormány hatáskörét ülésén gyakorolja, rendszeresen (hetente) ülésezik. 10 Működését részletesen a Kormány ügyrendje szabályozza. Rendeletet alkot. Határozatot hoz (irányítási jogkörében: normatív határozat).

11 Kormány Kormányzati koordinációt segítő testületi szervek: 1. Kormánybizottságok 2. Kabinetek 3. Egyéb javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek (pl.: Kollégiumok) „ Egyszemélyes” segédszervek: 1. Kormánybiztosok 2. Miniszterelnöki biztos 3. Miniszteri biztos A Kormány segédszervei

12 Miniszter feladatai: Vezeti a minisztériumot; Irányítja az államtitkár és a közigazgatási államtitkár tevékenységét; Kormány-előterjesztések készítése; Jogszabály-előkészítés, ágazati stratégia kidolgozása; Jogalkalmazó, irányító, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ellátása; Nemzetközi kapcsolatok kialakítása; Kapcsolattartás állami és civil szervezetekkel. Minisztériumok Jellemzői: Miniszter által vezetett, központi kormányzati szerv; Különös hatáskör; Kormány irányítási jogköre; Egyszemélyi felelős vezetés; Politikai változó és szakmai állandó elemek. 12

13 Csúcsminisztériumok, több korábban önálló tárcát integrálnak (pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma: Egészségügy, Szociális ügyek, Családügy, Ifjúságpolitika, Oktatás, Kultúra) Szakterületenként tagozódnak. Élén az államtitkár. Szakterülethez tartozó koncepciók kidolgozása, végrehajtás felügyelete, koordinálása. Államtitkárság Államtitkár munkájának segítése. Részterületek koordinációja. Élén a helyettes-államtitkár áll. Helyettes államtitkárság Szakmai, operatív feladatokért felelős igazgatási munkacsoport. Főosztály Szakmai, operatív feladatokért felelős igazgatási munkacsoport. Osztály A minisztérium szervezete 13 Minisztérium

14 A főhivatalok Fő feladatuk: a Kormány döntéseinek végrehajtása; a területi államigazgatási szervek irányítása; a szakterületüket érintő kormányzati döntések előkészítése; hatósági tevékenység. 14

15 1. Kormányhivatal Központi Statisztikai Hivatal Országos Atomenergia Hivatal Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2. Rendvédelmi szerv rendőrség büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos katasztrófavédelmi szerv polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 3. Autonóm államigazgatási szerv Közbeszerzési Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Választási Iroda 4. Önálló szabályozó szerv Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal 5. Központi Hivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A főhivatalok 15

16 Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal (19+1) Járási (Kerületi) Hivatal Egészség- biztosítás stb. Munkaügy Fogyasztó- védelem Központi szakigazgatási szervek Az államigazgatás helyi-területi szervei 16

17 A megyei és fővárosi kormányhivatalok szervezete KORMÁNYMEGBÍZOTT FŐIGAZGATÓ (Főigazgató-helyettes) Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek Járási (kerületi) hivatalok 17

18 Járási (kerületi) hivatalok A megyei és fővárosi kormányhivatalok szervezeti egysége (198 db). 18 Azon államigazgatási feladatok jelentős részében rendelkezik hatáskörrel, melyekben korábban a jegyzőnek, a polgármesternek vagy a hivatal szervezetének (pl. okmányiroda) kellett eljárnia. Az államigazgatás legalacsonyabb szintű területi szerve.

19 19 3. Az önkormányzati igazgatás

20 A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében történő gyakorlása. A helyi önkormányzás joga az érintett választópolgárok közösségét illeti meg. Helyi közügy: közszolgáltatás biztosítása; közhatalom helyi gyakorlása; szervezeti, pénzügyi, személyi feltételek biztosítása. Gyakorlása: közvetlenül (népszavazás, népi kezdeményezés), közvetetten (képviselő-testület) útján történik. Az önkormányzati rendszer alapjai 20

21 A helyi önkormányzatok típusai Területi/MegyeiTelepülési 21

22 A helyi önkormányzatok egymás közti kapcsolata A települési önkormányzatok típusai Városi (speciális jogállású járásszékhely város, megyei jogú városok) önkormányzatok Fővárosi kerületi önkormányzat Községi települési önkormányzatok A megyei önkormányzatok Nem felettesei a települési önkormányzatoknak Mellérendeltségi viszonyban állnak 22

23 A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. Területi/MegyeiTelepülési Minden helyi közügy, amelyet törvény nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe, és nem sérti a települési önkormányzat érdekeit:

24 A helyi önkormányzat a feladatok és hatáskörök közvetlen címzettje. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. Az Mötv. szerint a képviselőtestület hatásköre átruházható: a képviselő-testület bizottságaira; a polgármesterre; településrészi önkormányzat testületére; önkormányzati társulásra. Az Mötv. felsorolja az át nem ruházható hatásköröket is. Pl.: rendeletalkotás, költségvetés megállapítása stb. A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai 24

25 A települési önkormányzatok szervezete

26 A képviselő-testület Rendeletet alkot, határozatot hoz. A legfontosabb hatáskörei nem ruházhatók át. Hatáskörgyakorlás formája: testületi ülés. Tagjainak számát a település nagyságának függvényében a polgármesterek, képviselők választásáról szóló törvény határozza meg A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. 26

27 A polgármester Irányítja a polgármesteri hivatalt. Képviseli az önkormányzatot. Önkormányzati hatáskörök ruházhatók át rá. Államigazgatási hatáskörök címzettje. Helyettesítésére alpolgármester(ek) választása. Tagja és elnöke a képviselő-testületnek. Összehívja és vezeti az üléseket. Köteles végrehajtani a képviselő-testület döntését. 27

28 Kötelezően létrehozott ha törvény előírja (pl. pénzügyi bizottság) Kötelezően létrehozott ha törvény előírja (pl. pénzügyi bizottság) Szabadon létrehozható lehet állandó, ideiglenes, vagy eseti Szabadon létrehozható lehet állandó, ideiglenes, vagy eseti Bizottságok A képviselő-testület munkáját segítik. Javaslattevő, véleményező, döntést előkészítő, döntéshozó, a döntés végrehajtását szervező, ellenőrző funkció. Tagjai: önkormányzati képviselők (többségben), és külső szakértők. Elnöke: csak képviselő lehet.

29 Önkormányzati társulások Létrehozható: egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására. Önkéntes társulás Kötelező társulás (törvény rendelheti el) 29

30 A települési önkormányzatok működése Szervezeti és Működési Szabályzat: a működés alapdokumentuma. Az ülések összehívása, határozatképesség; nyilvános és zárt ülés esetei. Döntéshozatal (a képviselő-testület ülésén történik): Egyszerű többség, Minősített többség. A képviselő-testület döntése: Rendelet, Határozat. Rendeletalkotás: a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére a képviselő-testület rendeletet alkot. Közmeghallgatás intézménye 30

31 ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolata OrszággyűlésKormány Köztársasági elnök IM + BM Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Miniszterek

32 32 4. Közigazgatás-fejlesztési Stratégia (Magyary Program)

33 A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program a magyar közigazgatás középtávú működési kereteit meghatározó stratégiai dokumentum és kijelölt cselekvések sora, amely rögzíti a közigazgatás- fejlesztés irányait. 33 Közigazgatás-fejlesztési Stratégia (Magyary Program)

34 34 REFORM felülről lefelé irányuló folyamat a közigazgatás vezető szintje kezdeményez a közigazgatás egészét érinti A közigazgatási változások INNOVÁCIÓ alulról fölfelé induló folyamat az apparátus kezdeményez valamely részterületet érint Típusai

35 Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszer (KSIR): 1.egymásra épülő hosszú, közép- és rövid távú kormányzati tervdokumentumok kialakítása, amelyek szervesen összefonódnak a megvalósítással, 2.a megvalósítás nyomon követése és szükség szerinti beavatkozások biztosítása, 3.a fentiek érvényesülését elősegítő tudásgyarapítás, eljárások, intézményi működési formák és segítő eszközök bevezetése és fenntartása. A kormányzati stratégiai dokumentumok két csoportra a tervdokumentumokra és a megvalósítási dokumentumokra bomlanak. 35 A közigazgatási stratégiaalkotás folyamata

36 Magyary Zoltán szakmai munkássága 1888-1945 Jogász, egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő Pályájának első fele a közigazgatáshoz kapcsolódik: 1931: közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kap Nevéhez fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet igazgatóként vezetett. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és kutatói munkássága vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós. Angolul, franciául, németül és oroszul jelentek meg publikációi, monográfiái. Fő műve: Magyar közigazgatás (1942) 36

37 A megoldásra váró problémák túlburjánzó állami szervezetrendszer és a tisztázatlan felelősségi viszonyok; közigazgatási ügyintézés alacsony színvonala; teljesítménykényszer hiánya; közigazgatás jogalkotói képessége mögött elmarad a tervezési képesség színvonala. A Magyary Program műfaja nem terv, hanem program, mert biztosítja a folyamatos mérhetőséget. Megvalósulásáról évről évre jelentés készül, amely alapján az előrehaladás mértéke mérhető; időtartománya igazodik a politikai ciklushoz; maga is eszköz. A közszolgálat számára közös cél- és fogalomrendszert hoz létre, amely segít abban, hogy az általa közvetlenül érintett sok ezer kormánytisztviselő, katona, rendvédelmi dolgozó valódi hivatásrenddé és közösséggé váljon; sikeres fejlesztési modellként hatása kisugárzik. 37 A Magyary Program kiindulópontjai

38 A Magyary Program átfogó stratégiai célja az Alaptörvényben foglaltaknak megfelelően a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése. A Magyary Program stratégiai célkitűzései: az eredményes szervezeti működés; a feladatrendszer megújítása; a belső eljárások racionalizálása; az ügyfélkapcsolatok javítása; a személyzeti igazgatás fejlesztése; a kiszámítható életpálya. 38 A Magyary Program célrendszere

39 A közigazgatási szervezetrendszer A közigazgatási feladatellátás A közigazgatás eljárásrendje A közigazgatási személyzeti rendszer 39 A Magyary Program beavatkozási területei

40 40


Letölteni ppt "A diasor hatályosítását végezte: Dr. Szalai András, 2015. augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések