Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családtámogató ellátások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családtámogató ellátások"— Előadás másolata:

1 Családtámogató ellátások
1. Betegséghez kapcsolódó támogatások: Közgyógyellátás, Települési támogatás magas gyógyszerköltségre tekintettel, OEP egyszeri támogatás. 2. Ápolást, gondozást lehetővé tevő támogatások: Ápolási díj, Települési támogatás 18. évet betöltött, tartósan beteg ellátását biztosító személy ellátása rendkívüli települési támogatás, Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A támogatásokra való jogosultságot – az ápolási díj kivételével – a szociális rászorultság és nem a betegség ténye alapozza meg.

2 1.-Közgyógyellátás 1993. évi III. tv. 49. § Kérelemre indul.
Kormányhivatal Járási Hivatalának hatásköre. Fajtái: - alanyi normatív jogosultság: gyógyszerköltség minimum ft, Jövedelem: egyedül állónál ft, családban élőnél ft Egyéni gyógyszerkeret összege: max.:12.000ft Eseti gyógyszerkeret összege ft

3 1.- Települési támogatás magas gyógyszerköltségre tekintettel
1993. évi III. tv. 45. § + a település szociális rendelete Nem kötelező ellátás – nincs törvényi szabályozása Kérelemre indul – önkormányzat hatásköre A méltányossági közgyógyellátás „utódja” Jogosultsági feltételeit, a támogatás megállapításának szabályait, a támogatási összeget a helyi szociális rendelet szabályozza.

4 1.- OEP egyszeri támogatás
Kérelem – lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár vagy kormányablak Mire: - gyógyszerköltségre, - Gyógyászati segédeszközre, Jogosultság: nincs jövedelem feltételhez kötve, azonban a döntésnél a költség és a jövedelem aránya az irányadó. Évente egy alkalommal – kivéve különös méltánylást igénylő körülmény.

5 2. – Ápolási díj 1993. évi III. tv. 40. §
Kérelemre indul - Kormányhivatal Járási Hivatalának hatásköre. Az ápoló számára biztosított ellátás. A demenciában szenvedők esetében az ápolási díj formái közül: - a kiemelt ápolási díj releváns. Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt egészségkárosodása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Egyéb, az ápolóra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelni. Összege: ft

6 2. - Települési támogatás 18
2. - Települési támogatás 18. évét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához 1993. évi III. tv. 45. § + a település szociális rendelete Nem kötelező ellátás – nincs törvényi szabályozása Kérelem – önkormányzat hatásköre A méltányossági ápolási díj „utódja” Jogosultsági feltételeit, a támogatás megállapításának szabályait, a támogatási összeget a helyi szociális rendelet szabályozza.

7 2. – Rendkívüli települési támogatás
1993. évi III. tv. 45. § + a település szociális rendelete Kötelező ellátás Kérelem – önkormányzat hatásköre Egyszeri támogatás – „egy adott problémára egy válasz” Jogosultsági feltételeit, a támogatás megállapításának szabályait, a támogatási összeget a helyi szociális rendelet szabályozza.

8 2. – Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
1993. évi III. tv. 54. § Kérelemre indul - Kormányhivatal Járási Hivatalának hatásköre Jogosultság: - nem rendelkezik biztosítással, - jövedelem: egyedül álló esetén 42.750ft, családban élő esetén ft, - a tv. értelmében vett vagyon kizáró feltétel.

9 Családtámogató szolgáltatások
Alapszolgáltatások: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés. Szakosított ellátások Átmeneti ellátás, Ápolást, gondozást nyújtó intézmények. Kiegészítő szolgáltatások (az ápolást, gondozást végzők támogatására)

10 Alapszolgáltatás - Étkeztetés
Legalább napi egyszeri meleg étel, Jogosultság – a helyi szociális rendeletben szabályozott szociális rászorultság (jövedelem nem lehet). Támogatás a részben önellátó demens számára – segítség a gondozást végző hozzátartozó számára. Minden település számára kötelező ellátás.

11 Alapszolgáltatás -Házi segítségnyújtás
Saját környezetben nyújtott szolgáltatás az önálló életvitel fenntartásának támogatására. 2016. január 1-jétől új szabályok Szociális segítés Személyi gondozás Gondozási szükséglet alapozza meg az igénybevételt Minden település számára kötelező feladat

12 Alapszolgáltatás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egészségi és szociális állapotuk miatt segítségre szoruló, de önálló életvitelű személyek számára a krízishelyzetek elhárítását célzó szolgáltatás. Szociálisan rászorult: Egyedül élő 65 év feletti, Egyedül élő pszichiátriai beteg, fogyatékos, Két személyes háztartásban élő 65 év feletti, ha egészségi állapota indokolja. A szolgáltatás biztosítása állami feladat. A demencia első fázisában segítséget jelenthet.

13 Alapszolgáltatás – Nappali ellátás
Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk v. idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, részben önellátó személyek számára nyújtott szolgáltatás. Ellátás – demens személyek számára Módszereiben, feltételeiben speciális szolgáltatás, Jelentősen meghosszabbíthatja az otthoni ellátás időtartamát, Lehetőséget biztosít a hozzátartozók számára a munkavégzésre. Integráció – specializáció? 3000 lakosságszám feletti települések számára kötelező feladat az idősek számára nyújtott nappali ellátás.

14 Alapszolgáltatás - Családsegítés
A szociális v. mentális problémák és krízishelyzetek miatt segítségre szoruló egyének, családok számára nyújtott szolgáltatás. A demens személyt ellátó családok támogatásában jelentős szerepe lehet (pl. családtámogató ellátásokhoz való hozzájutás segítése, önsegítő csoportok). Interprofesszionalitás Jelzőrendszert működtet, így a látókörébe kerülhetnek demens személyek – családsegítő mint jelzést tevő! jétől minden település számára kötelező ellátás.

15 Szakosított ellátás - Átmeneti ellátás
Ideiglenes jelleggel teljes körű ellátás biztosítása azok számára, akik időlegesen nem képesek önmaguk ellátására - időskorúak gondozóháza. A demens időst otthonában ellátó család rövid időre történő mentesítése (akár ápolási díj mellett is). Az átmeneti jelleg anomáliái. 30 ezer fő feletti települések feladata.

16 Szakosított ellátás – Ápolást gondozást nyújtó intézmények
Önmaguk ellátására nem v. csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátását biztosító szolgáltatás – idősek otthona. Gondozási szükséglet - demens személy középsúlyos demenciáról kiállított szakvélemény, 4 órás gondozási szükséglet (ha nem rendelkezik szakvéleménnyel). Külön gondozási egységben gondozható, akinél legalább középsúlyos demenciát állapítottak meg (speciális feltételek, módszerek).

17 Kiegészítő szolgáltatások
Tájékoztató, felvilágosító tevékenység, Önsegítő csoportok működtetése, Jelzőrendszer kiépítése, Jó gyakorlatok………….


Letölteni ppt "Családtámogató ellátások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések