Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÖS SZAKMAI FÓRUMA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÖS SZAKMAI FÓRUMA."— Előadás másolata:

1 A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÖS SZAKMAI FÓRUMA VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÁLLAPOTA ÉS A LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK LÁSZLÓ TIBOR ÖKO ZRT PÉCS, 2015.08.25

2 A VKI célja, hogy keretet adjon a szárazföldi felszíni vizek,....és a felszín alatti vizek védelmének,amely (a)megakadályozza a vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes területek további romlását, védi és javítja azok állapotát; (b)A vízkészletek fenntartható használatának elősegítése. (c)A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos csökkentése és megszüntetése. (d)A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése, megakadályozása (e)Az áradások és aszályok hatásainak mérséklése. Általános megközelítés!! A védett területek kiemelt szempontként jelennek meg. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÁLLAPOTA

3 Míg a VGT1 során minden védett területet vizsgáltunk, most „csak” a Natura Irányelvek (79/409/EEC, 92/43/EEC) hatálya alá tartozó területek, illetve ex lege lápok és szikes tavak kerültek előtérbe. -a Natura 2000 területek és fajok figyelembe vétele kötelező -a Natura területek „gyakorlatilag” lefedik a különböző védett területeket -az ex lege lápok és szikes tavak kiemelten vízfüggő élőhelyek, védelmük eredményessége alapvetően azok vízellátottságától függ A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA

4 Hogyan határozhatók meg a víztől függő élőhelyek? Alapadatbázis a 2013-as Natura 2000 országjelentés és annak adatlapjai (standard data form = SDF) Lépések: 1.a Natura 2000 területeken a víztől függő élőhelyek azonosítása -természetmegőrzési területek esetén Natura 2000 élőhelyi kódok alapján -madárvédelmi területek esetén általános területhasználati adatok (N03,N06,N07,N10 kódok) A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA

5 N2000 kódVíztől függő élőhelytípus 1530Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 3130Oligo-mezotróf állóvizek (törpekákás iszapnövényzet) 3150Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3160Természetes disztróf tavak (láptavak) 3260Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások (hínaras patakok) 3270Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 6410Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon 6430Síkságok és a hegyvidéktől a magashegyig tartó szintek higrofil magaskórós szegélytársulásai 6440Folyóvölgyek mocsárrétjei 6510Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520Hegyi kaszálórétek 7110Dagadóláp 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival 7220Mésztufás források (Cratoneurion) 7230Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 91E0Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők 91F0Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus, Ulmus, Fraxinus fajokkal 91IOEuroszibériai erdőssztyepp-tölgyesek Quercus fajokkal 91N0Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)

6 2.Víztől függő Natura 2000 területek élőhely-összetétele és területi jellege ha a víztől függő élőhelyek aránya >30%, akkor azt kiemelten érzékeny területekként kezeltük A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA TerületkódA Natura 2000 SCI terület elnevezése teljes terület (ha) jelzett élőhelytípus ok összes területe (ha) összes jelzett élőhely / víztől függő élőhely területi aránya (%) vizes élőhely- típusok száma (db) terresztris élőhely- típusok száma (db) vízhatásra kiemelten érzékeny területek HUDD20052Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek1414,36827,4083,42%52X HUDD20053Csokonyavisontai fás legelő497,07407,5957,32%21X HUDD20054Nyugat-Dráva373,84172,16100,00%40X HUDD20055Zákány-őrtilosi dombok270,94197,792,74%22 HUDD20056Közép-Dráva6274,935020,59100,00%80X HUDD20058Látrányi-puszta981,4136,9838,90%61X HUDD20060Rinyaszentkirályi-erdő507,4482,0389,47%21X HUDD20062Nyugat-Dráva-sík5178,284505,11100,00%60X

7 3.A víztől függő Natura 2000 területek állapotának értékelése Területi információk hiányában a területet érő veszélyek, terhelések és tevékenységek listájából (SDF 4.3 pont) kiválasztásra került 77 hatótényező, melyek kedvezőtlen befolyással vannak/lehetnek a víztől függő élőhelyek állapotára. A hatás mértéke is 3 kategóriában meghatározásra került (magas, közepes, alacsony) A hatások száma és mértéke alapján minőségi osztályokat képeztünk A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA Károsodás mértékeleírás Jelentősen károsodottha vízhatásra kiemelten érzékeny és erős „vizes” hatótényező(k) éri(k) Károsodottha vízhatásra kiemelten érzékeny és közepes „vizes” hatótényező(k) éri(k) ha vízhatásra nem kiemelten érzékeny és erős „vizes” hatótényező(k) éri(k) Kevésbé károsodottha vízhatásra nem kiemelten érzékeny és közepes „vizes” hatótényező(k) éri(k) Nem vagy alig károsodottha „vizes” hatótényezőkkel nem érintett vagy csak gyenge „vizes” hatótényező(k) éri(k)

8 A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA N2K kódelnevezéskárosodás mértéke HUBF20043Mura mentejelentősen károsodott HUBF20044Kerka mentejelentősen károsodott HUBF20045Szévíz - Principális-csatornajelentősen károsodott HUBF20048Kebelejelentősen károsodott HUBF20049Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa)jelentősen károsodott HUDD20007Kelet-Drávajelentősen károsodott HUDD20010Ócsárd-hegyszentmártomi völgyekjelentősen károsodott HUDD20014Jánosházi-erdő és Égett-berekjelentősen károsodott HUDD20051Darányi borókásjelentősen károsodott HUDD20053Csokonyavisontai fás legelőjelentősen károsodott HUDD20054Nyugat-Drávajelentősen károsodott HUDD20056Közép-Drávajelentősen károsodott HUDD20062Nyugat-Dráva-síkjelentősen károsodott HUDD20063Szentai-erdőjelentősen károsodott HUDD20066Pécsi-síkjelentősen károsodott HUON20018Őrségjelentősen károsodott HUDD20004Dél-Zselickárosodott HUDD20008Ormánsági erdőkkárosodott HUDD20015Kisbajomi erdőkkárosodott HUDD20030Mecsekkárosodott HUDD20055Zákány-őrtilosi dombokkárosodott HUDD20060Rinyaszentkirályi-erdőkárosodott HUBF20040Vétyempusztakevésbé károsodott HUDD20016Észak-zselici erdőségekkevésbé károsodott HUBF20039Nyugat-Göcsejnem vagy alig károsodott HUBF20046Oltárcnem vagy alig károsodott 26 db Natura 2000 természetmegőrzési területből jelentősen károsodott 16, károsodott 6, kevésbé károsodott 2, nem vagy alig károsodott 2.

9 A VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA

10 VGT1 tapasztalat -Víztestenként igen sok (túl sok) intézkedés, sok mentesség -Intézkedések priorizálása nem történt meg -Természetvédelmi intézkedések részben külön jelentek meg, nem integrálódtak a vizes intézkedésekbe megfelelően 85 vízfolyás >> 50 védett jelentősen károsodott 7 tó >> nem volt jelentősen károsodott Fontosabb természetvédelmi projektek (2007-2013) -Élőhelyrehabilitációk (KEOP), (drávaszentesi mocsárrét, Barcsi Borókás területén a Rigóci-tórendszer, Dunaszentgyörgyi láperdő vízvisszartás) -Water and Life for Drava and Vuka (IPA Horvát-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program), 4 Dráva mellékág rehabilitációja, Drávatamási-felső, Drávatamási-alsó, Tótújfalui, Drávapalkonyai -Cún-Szaporcai holtágrendszer rehabilitációja (DDOP) -Ős-Dráva Program (KEOP-KEHOP) térségfejlesztés / táji adottságokhoz igazodó vízrendezés (vízkormányzás átalakítása) -Natura 2000 fenntartási tervek (felmérésekben VKI/VGT szempontok) INTÉZKEDÉSEK A VÉDETT TERÜLETEKRE

11 VGT2 intézkedések -Kevesebb és célzott intézkedés (részben Uniós ajánlásokra) -Egységes EU-s útmutató>> Alaplogikája a DPSIR (Drivers→Pressure →Status →Impact → Respons) Hajtóerő → Terhelés →Állapot →Hatás → Intézkedés mezőgazdaság→vízelvezetés→károsodott→vízhiány→területhasználatváltás - Az intézkedéseknek legyen forrás fedezete (ne papírra tervezzünk) INTÉZKEDÉSEK A VÉDETT TERÜLETEKRE

12 A védett területekre vonatkozó intézkedések meghatározása Cél a kiemelt problémák meghatározása és intézkedésként történő azonosítása, ehhez -védett területek és víztestek érintettségén alapuló vizsgálat -ok-okozati kapcsolatok alapján a problémák egyszerűsítése -a DPSIR rendszer egyszerűsített formáját használtuk: -terhelés →állapot →intézkedés -Módszertani nehézség: VKI víztestben gondolkodik, természetvédelem védett területben (élőhelyekben, fajokban Fontos: a Nemzeti Park Igazgatóságok közreműködnek az intézkedések meghatározásában

13 A teljes N2K területre vonatkozó észrevétel fontosság szerinti sorrendben víztesthez kapcsolt 1. probléma víztesthez kapcsolt 2. probléma víztestenkénti megjegyzés, javasolt beavatkozás 1. általános probléma 2. általános probléma 3. általános probléma N2000 területre vonatkozó megjegyzés, javasolt beavatkozásÖKO értékelés ÖKO értékelés módosításamódosítás indoklása kevésbé károsodott jelentősen károsodott nem vagy alig károsodott károsodott jelentősen károsodott nem vagy alig károsodott jelentősen károsodott Védett terület kódjaelnevezése VKI Kód 2015Elnevezés Vízgyűjtő alegység számaA víztest típusa NPI illetékesség HUBF20040VétyempusztaAEP270Alsó-Válicka alsó3-1vízfolyásBFNPI HUBF20044Kerka menteAEP270Alsó-Válicka alsó3-1vízfolyásBFNPI HUBF20046OltárcAEP271Alsó-Válicka felső3-1vízfolyásBFNPI HUBF10001Mórichelyi-halastavakAEP294Bakónaki-patak és vízrendszere3-1vízfolyásBFNPI HUBF20043Mura menteAEP310Béci- és Zajki-patakok3-1vízfolyásBFNPI HUBF20046OltárcAEP324Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)3-1vízfolyásBFNPI HUBF20049Dél-zalai homokvidékAEP324Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)3-1vízf.vízgyűjtőBFNPI HUBF20043Mura menteAEP329Birki-tói-árok3-1vízfolyásBFNPI INTÉZKEDÉSEK A VÉDETT TERÜLETEKRE

14

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÖS SZAKMAI FÓRUMA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések