Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi magánjog 1. Szellemi alkotások, dologi jog, családi és öröklési jog kollíziós szabályai dr. Glavanits Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi magánjog 1. Szellemi alkotások, dologi jog, családi és öröklési jog kollíziós szabályai dr. Glavanits Judit."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi magánjog 1. Szellemi alkotások, dologi jog, családi és öröklési jog kollíziós szabályai dr. Glavanits Judit

2 Szellemi tulajdonra vonatkozó kollíziós jog
Alapelv: területiség elve: annak az államnak a joga irányadó, amely területén a védelmet igénylik/megadták/megsértették… Lex loci protectionis Nmj tvr. 19§. A szerzői jogokat annak az államnak a joga szerint kell elbírálni, amelynek területén a védelmet igénylik. Nmj tvr. 20§. Az iparjogvédelmi jogok jogosultja ott részesül védelemben, ahol a szabadalmat megadták, vagy ahol a bejelentést megtették.

3 Róma II. rendelet 8. cikk (1): szellemi tulajdonjogok megsértéséből fakadó igények
A felek nem élhetnek a jogválasztás lehetőségével Főszabály: területiség elve: a sz.t. „megsértéséből eredő, szerződésen kívüli kötelmi viszonyra annak az országnak a jogát kell alkalmazni, amelyre az oltalmat igényelték”. (2) „egységes közösségi oltalommal védett szellemi tulajdon”: európai szabadalom, közösségi védjegy Ha a sz.t.ra vonatkozó szerződés készült: a szerződésre vonatkozó jog annak az államnak a joga, amelyben a szerződés megkötésének időpontjában a szerzői jogvédelem alá tartozó jogok hasznosítására vonatkozó szerződésnél a felhasználónak a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, illetve a székhelye, vagy a telephelye van – ez volt a korábbi szabályozás!! A szerződési kérdések a lex contractus hatálya alá tartoznak, a Róma I. 4. cikk alapján ítélendő meg.

4 Wass Albert-ügy (BH ) Wass Albert, erdélyi magyar író 1954-től haláláig (1998) az Egyesült Államokban élt. Szerzői műveinek kiadására 1989-ben egy magánszeméllyel (USA-ban, USA jog alapján) szerződést kötött, amelyben átruházta szerzői jogait. A jogosult a művek kiadását nem valósította meg. Az író 1992 után több más kiadóval is szerződést kötött, majd 1997-ben minden szerzői jogát egy alapítványra ruházta át (saját leszármazottai által működtetett, amerikai alapítvány). Az író halála után az alapítvány a magánszeméllyel kötött szerződést felmondta. A magánszemély felperes annak megállapítását kérte, hogy az alperesek jogsértést követtek, míg az alperes alapítvány ugyanennek megállapítását kérte viszontkeresetében. Legfelsőbb Bíróság: elhatárolja a szerzői jogi kérdéseket a szerződési jogi kérdésektől (érvényesség, szerződésszegés). Mivel a szerzői jogi védelmet Magyarország területén kérték: az alkalmazandó jog a magyar jog. A felek angol nyelvű megállapodásának magyar jogi értelmezésére került sor, és megállapításra került, hogy nem kizárólagos felhasználási engedélyt adott a szerző, ezért az alperesek nem követtek el jogsértést.

5 Dologi jog Nmj tvr. 21. § főszabály: a dolog fekvésének helyén irányadó jogot kell alkalmazni a tulajdonjogra és más dologi jogra, továbbá a zálogjogra és a birtokra Lex rei sitae Releváns idő: a jogi hatást kiváltó tény létrejöttének időpontja Elbirtoklás: ahol a dolog az elbirtoklás idejének lejártakor volt Értékpapírok: letéti számlán vagy dematerializált papírok: ahol a számlát vezetik, amelyen a jóváírás megtörtént

6 Kivételek a főszabály alól
Lajstromozott vízi vagy légi jármű: lex bandi Szállítás alatt lévő áru - res in transitu: rendeltetési hely joga Személyes használati tárgyak: lex personae Üzleti vagyon egyetemleges jogutódlása: jogelőd személyes joga Árverés vagy végrehajtás útján történő jogszerzés: eljáró bíróság vagy más hatóság joga

7 Családi jogi jogviták I. Házasság
Elválik az anyagi és az alaki érvényesség kollíziós joga Minősítés: a magyar jog szabályai alapján, vagyis háttérszabály a Csjt. (alaki és anyagi kellékek és feltételek, érvénytelenségi esetek) Alaki érvényesség: lex loci celebrationis, házasságkötés helyének joga Anyagi érvényesség: felek személyes joga, de: halmozódás követelménye: az érvényességhez mindkét fél személyes joga szerinti érvényesség szükséges Bejegyzett élettársi kapcsolat: Nmj tvr 41/A.§.: a házasságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Élettársi viszony: szerződések jogát kell alkalmazni

8 Családi jogi jogviták II. Házastársak személyi és vagyoni viszonyai
Házastársak személyi és vagyoni viszonyai: névviselés, vagyonjogi megállapodások, házastársi tartás Sorrend!: A házastársak közös személyes joga, A házastársak utolsó közös személyes joga, A házastársak utolsó közös lakóhelye Lex fori – magyar jog. A személyes jog megváltozása nem vált ki visszamenőleges joghatásokat.

9 Családi jogi jogviták III. Házasság felbontása
2012. június 21-től csak a Róma III. rendelet szabályai hatályosak („megerősített együttműködés”) Házasság felbontása: szűk értelmezésben, nem tartozik ide: házasság érvénytelenítése, létezésének kérdése (vö. Brüsszel II. rendelet) A felek csak az alábbi jogok közül választhatnak (a bírósághoz fordulás időpontjáig) Közös szokásos tartózkodási hely Utolsó közös szokásos tartózkodási hely (ha egyikük még mindig itt él) Bármely házastárs állampolgársága szerinti jog Lex fori

10 Családi jogi jogviták III. Házasság felbontása
A felek csak az alábbi jogok közül választhatnak (a bírósághoz fordulás időpontjáig) Közös szokásos tartózkodási hely Utolsó közös szokásos tartózkodási hely, ha egyikük még mindig itt tartózkodik Megállapodás megkötése időpontjában bármely házastárs állampolgársága szerinti jog Lex fori Jogválasztás hiányában alkalmazandó jog: Közös szokásos tartózkodási hely Utolsó szokásos tartózkodási hely, ha 1 évnél nem régebbi időpontban szűnt meg, és egyikük itt tartózkodik A bírósághoz fordulás időpontjában mindkét házastárs állampolgársága szerinti jog Lex fori

11 Családi jogi jogviták IV. Gyermekre vonatkozó szabályok
Apaság, anyaság megállapítása: gyermek születéskori személyes joga Születendő gyermek: anya személyes joga Örökbefogadás: 1. előfeltételek: együttesen kell figyelembe venni az örökbefogadó és az örökbefogadott személyes jogát 2. joghatás, megszűnés: az örökbefogadó személyes joga irányadó Gyermek jogellenes külföldre vitele: PK 284. állásfoglalás rögzíti a jogellenes külföldre vitel eseteit Általános kisegítő szabály: magyar állampolgárságú vagy Mo.on lakóhellyel rendelkező gyerek esetében a magyar jogot kell alkalmazni, ha az a gyermekre nézve kedvezőbb Gyámság és gondnokság: 1. kirendelés, megszűnés: gyámolt személyes joga 2. tartalma: gyám személyes joga 3. eseti gondnokság: kirendelő állam joga

12 Családi jogi jogviták V. Tartás
2011. június 18-tól: Tartási rendelet szabályai érvényesülnek (4/2009/EK) Hatály: a családi vagy rokoni kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból származó tartási kötelezettségekre kell alkalmazni Főszabály: tartásra jogosult személyes joga Joghatóság: korábban megbeszéltek szerint Alkalmazandó jog: Tartási rendelet 15. cikk: utalás a november 23-i hágai jegyzőkönyvre, amely alapján kell az alkalmazandó jogot meghatározni

13 Öröklési jog Alapelvek: hagyaték egységének elve – hagyaték megosztásának elve (ingó-ingatlan) Lex successionis Fő kapcsoló elv: az örökhagyó halálakor személyes joga irányadó (főszabály: állampolgárság) Tipikus kérdések: Örökhagyó emigrál… Külföldön készült végrendelet érvényessége „Öröklési szerződés” minősítése (magyar jog: öröklési jog jogintézmény, nincs lehetőség jogválasztásra…) Végrendeletek alaki érvénytelensége: favor testamenti elve Nmj tvr. 36.§ (2)

14 Öröklési jog A meghatározott jog kiterjed:
minden hagyatéki tárgyra, az öröklési jogviszony minden elemére: (i) az öröklés előfeltételeire, (ii) törvényes öröklés rendjére, (iii) kötelesrészre, (iv) az öröklés jogi hatásaira, (v) az örökösök jogállására, egymáshoz való viszonyára, (vi) öröklési szerződésre, (vii) az állam öröklésére.


Letölteni ppt "Nemzetközi magánjog 1. Szellemi alkotások, dologi jog, családi és öröklési jog kollíziós szabályai dr. Glavanits Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések