Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A támogatott döntéshozatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A támogatott döntéshozatal"— Előadás másolata:

1 A támogatott döntéshozatal
dr. Balázs Endre

2 A támogatásról általában
Fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről. Néha nagyon nehéz dönteni. Vannak olyan személyek, akik támogatnak bennünket mindennapi életünk során és segítséget nyújtanak döntéseink meghozatalában. A támogatás lényege a segítség és a kölcsönös együttműködés amely csakis bizalomra épülhet. A támogatás alapja tehát a bizalom. Vannak olyan személyek is, akik támogathatnak bennünket a hivatalos eljárásokban, ügyintézésben.

3 A jog ezt a segítséget támogatott döntéshozatalnak hívja.
A támogatott döntéshozatalban a támogató segíti a támogatott személyt. Támogatott döntéshozatal. A döntéshozatalukban akadályozott nagykorú személyek számára egyéni szükségleteiken alapuló döntési segítség biztosítására kerül sor anélkül, hogy ez az érintett személy cselekvőképességének korlátozásával járna.

4 Szabályozási háttér I. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény Második Könyv (2:38. §) – új jogintézmény bevezetése a támogatott döntéshozatalról szóló évi CLV. törvény – alapvető rendelkezések a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) – a támogató kirendelésére irányuló gyámhatósági eljárás részletszabályai a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyár.) – hatásköri, illetékességi szabályok

5 Szabályozási háttér II.
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (Ar.) – új adatlap a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet (Hr.) – hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzése, új rendelet a hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók képzéséről eljárásjogi törvények (Ket., Pp., Be.) – támogató részvétele az eljárásokban ágazati törvények (Gyvt., Eütv. stb.), hivatásrendekkel összefüggő törvények – bizonyos foglalkozásokból, hivatásokból való kizárás

6 A jogintézmény sajátosságai
„A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, annak kérelmére – cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében – támogató kirendeléséről határoz.” [Ptk. 2:38. § (1) bek.] Nem helyettes döntéshozatal, nem együttes döntéshozatal, hanem segítség a döntés meghozatalában A támogatott személy cselekvőképessége teljes!!!! Az eljárás minden eleme a támogatott személy saját, akaratán, egyetértésén, együttműködésén alapul A támogatott személy és a támogató egyenrangú felek

7 A támogató kirendelésére irányuló eljárás Általános szabályok (Tám. tv
A támogató kirendelésére irányuló eljárás Általános szabályok (Tám. tv., Gyer., Gyár.) Alkalmazás: március 15-től Hatáskör: 1. fok: járási gyámhivatal, 2. fok: szociális és gyámhivatal Illetékesség: támogatott személy lakóhelye, tartózkodási helye Ügyintézési határidő: általános Elrendelhető: általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoportokra Azon ügycsoportra nem lehet elrendelni, amelyre a gondnokság alá helyezés vonatkozik! A támogató kirendelése határozatlan időre történik

8 A támogató személye (Tám. tv.)
Akit a támogatásra szoruló személy a gyámhatóság előtt személyesen megjelöl (bizalmi viszony), és aki vállalja a feladat ellátását Ennek hiányában: hivatásos támogató Kizáró okok: támogatott személy tiltakozása, érdekellentét, a támogatónak jelölt személy cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll vagy maga is támogatott személy Legfeljebb 2 fő rendelhető ki, nincs „helyettes támogató”

9 A támogató kirendelésére irányuló eljárás menete (Tám. tv., Gyer.) I.
Eljárás indulhat: támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresésére (gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasító határozat közlése a gyámhatósággal) hivatalból A bíróság megkeresése esetén is csak az érintett személy egyetértésével rendelhető ki támogató! A támogatásra szoruló személy és a támogatónak jelentkező személy személyes meghallgatása kötelező (lehetőleg együttes meghallgatás)

10 A támogató kirendelésére irányuló eljárás menete (Tám. tv., Gyer.) II.
Főszabály: gyámhatóság nem szerez be szakértői véleményt a belátási képesség kisebb mértékű csökkenéséről, kivéve, ha a támogató kirendelésének indokoltsága tekintetében kétség merül fel (különösen: visszaélésszerű alkalmazás gyanúja) Lehetőség: családsegítő szolgálat véleményének kikérése arról, hogy a támogatásra szoruló személy környezetében van-e a támogatói feladatok ellátására alkalmas személy Támogató kirendeléséről szóló határozat tartalmi elemei (Gyer.) Támogatói minőséget igazoló tanúsítvány kiállítása (tartalmi elemek Gyer.-ben)

11 Felülvizsgálat (Tám. tv., Gyer.)
Rendes felülvizsgálat: 5 évenként Rendkívüli felülvizsgálat: támogatott személy vagy a támogató kéri, támogatott személy gondnokság alá helyezése, érdekellentét, a felülvizsgálatot indokolttá tevő egyéb tény, körülmény Személyes meghallgatás kötelezettsége Gyámhatóság vizsgálja: támogatott személy továbbra is igényli-e a támogatott döntéshozatalt, egyetért-e a kirendelt támogató személyével, támogató a támogatott személy érdekében járt-e el Eredménye: változatlan formában fenntartás, támogató felmentése, elmozdítása és a támogatott személy kérelmére, vele egyetértésben új támogató kirendelése vagy a támogatott döntéshozatal megszüntetése

12 A támogatói tisztség megszűnése, megszüntetése (Tám. tv.)
Felmentés: támogató vagy támogatott személy kezdeményezésére; támogatott személy halála; utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a támogató kinevezésének is akadályát jelentette volna Elmozdítás: a támogató feladatait nem látja el; cselekményével, magatartásával a támogatott személy érdekeit súlyosan sérti Felfüggesztés: azonnali intézkedést igénylő esetben az elmozdítást megelőzően Megszűnés: támogató halálával Személyes meghallgatás kötelezettsége Támogató eljárásának értékelése

13 A támogató tevékenysége általánosságban (Tám. tv.)
Jelen lehet azoknál a közigazgatási, polgári és büntetőeljárási cselekményeknél, amelyekben a támogatott személy érintett A támogatott személlyel az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet A támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor jelen lehet A támogatott személy jognyilatkozata megtételének segítése tanácsadással és tájékoztatással Segítség a döntéshozatalban, a döntés meghozatalában személyes jelenlétével közreműködik A támogatott személy kérésére vagy a gyámhatóság felhívására írásba foglalja, hogy miben segítette a támogatott személyt és milyen tanáccsal látta el Mindig a támogatott személy hozza meg a döntést és írja alá a jognyilatkozatot!!!

14 A támogató részvétele a gyámhatósági és egyéb eljárásokban (Gyvt., Ket., Pp., Be., Eütv.) I.
Az ügyféllel egyidejűleg az ügy során valamennyi eljárási cselekménynél – ideértve a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalást is – jelen lehet, távolléte azonban az eljárási cselekmény teljesítésének, valamint az eljárás folytatásának nem akadálya A jognyilatkozat megtételének elősegítése érdekében az ügyféllel az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet A támogatónak az eljárási cselekményen való részvételéről a támogatott személy gondoskodik, a gyámhatóság ezzel kapcsolatos intézkedést nem tesz

15 A támogató részvétele a gyámhatósági és egyéb eljárásokban (Gyvt., Ket., Pp., Be., Eütv.) II.
Ha a támogató az eljárási cselekménynél nincs jelen, az általa támogatott személy kérelmére a gyámhatóság egy alkalommal megismétli az eljárási cselekményt A támogató az általa támogatott személy helyett nyilatkozattételre nem jogosult Gyámhatóság tájékoztatási kötelezettsége Hasonló szabályok az egyes eljárásokban (Pp., Ket., Be.)

16 A támogató felelőssége
Nincs külön rendelkezés Ptk. általános kárfelelősségi szabályai

17 A hivatásos támogató (Tám. tv., Gyer.) I.
Hivatásos támogató kirendelésének feltételei: - nincs olyan, a támogatott személy által megjelölt személy, akit támogatóul ki lehetne rendelni, és - a támogatott személy egyetért hivatásos támogató kirendelésével Hivatásos támogató személye: - cselekvőképes, büntetlen előéletű személy, aki a hivatásos támogatókra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel és vele szemben nem állnak fenn a kizáró okok Hivatásos támogató lehet: - a szociális és gyámhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, - hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személy vagy - mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy által megjelölt személy

18 A hivatásos támogató (Tám. tv., Gyer.) II.
Ellátható támogatottak száma: - főszabály: 30fő - kivétel: 35 fő (ha ez nem veszélyezteti a feladatellátást), 45 fő (ha kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy látja el a hivatásos támogatói feladatokat) Díjazás: - kormányzati szolgálati jogviszonyban állók: közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján - tevékenység munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban való ellátása: díjazás összegének támogatott személyenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 10%-át el kell érnie

19 A hivatásos támogató (Tám. tv., Gyer.) III.
Tevékenysége: - a gyámhatóság kirendelő határozatában meghatározottaknak megfelelően, a felügyeletét ellátó gyámhatósággal együttműködve, a támogatott személy érdekében, döntéseinek, véleményének tiszteletben tartásával segíti a támogatott személyt a döntései meghozatalában - évente jelentést készít a gyámhatóság számára, amelyben beszámol a támogatott személy részére nyújtott segítségről - a jelentés elfogadottnak tekinthető: ha 21 napon belül gyámhatóság nem kér kiegészítést vagy új jelentés benyújtását

20 A hivatásos gondnokok átképzése (Hr.)
Szociális és gyámhivatal gondoskodik: a hivatásos támogatói feladatok ellátását vállaló, jelenleg hivatásos gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzéséről Határidő: szeptember 30. Képzési anyag: minisztérium által a támogatott döntéshozatalra vonatkozóan biztosított segédanyag A szociális és gyámhivatal illetékességi területén legalább két fő hivatásos támogató rendelkezésre álljon Eredményes részvételről tanúsítványt kiállítása Az átképzésben való eredményes részvétellel a hivatásos gondnok teljesíti továbbképzési kötelezettségét Készülő új miniszteri rendelet a hivatásos gondnokok és a hivatásos támogatók képzéséről

21 Nyilvántartás a gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről (Tám. tv., Ar.) I. Nem hatósági, nem közhiteles nyilvántartás Írásbeli kérelemre, térítésmentesen felvilágosítás adható: aki az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja, vagy az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult Adatkezelés időtartama: támogatott döntéshozatal megszűnésétől számított 5 év A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete új V/A. számú adatlapja

22 Nyilvántartás a gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről (Tám. tv., Ar.) II. Gyámhivatal tölti ki Főbb adattartalom: a nyilvántartásba vétel időpontja; a támogatott személy adatai; a kirendelt támogató adatai; a támogató kirendeléséről szóló határozat adatai; a támogatott döntéshozatal jellege; a meghatározott ügycsoportok tekintetében támogatott döntéshozatallal kapcsolatos adatok; több támogató kirendelésével kapcsolatos adatok; a támogató kirendelése felülvizsgálatának adatai; a támogató felmentésével, elmozdításával, felfüggesztésével, továbbá a támogatói tisztség egyéb megszűnésével kapcsolatos adatok


Letölteni ppt "A támogatott döntéshozatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések