Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott Szociális alapszolgáltatások bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott Szociális alapszolgáltatások bemutatása."— Előadás másolata:

1 Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott Szociális alapszolgáltatások bemutatása

2 Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Szociális alapszolgáltatások Szociális szakellátások Gyermekjóléti alapellátások Egészségügyi alapellátás - családsegítés - idősek otthonai - gyermekjóléti szolgálat - háziorvosi szolgálat - étkeztetés Szent I. úti intézményi egység - bölcsődék házi gyermekorvosi szolgálat - házi segítségnyújtás Szabolcsözi intézményi egység Katona J. úti Bölcsőde - fogorvosi alapellátás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bulcsú úti intézményi egység Újváros téri Bölcsőde - védőnői szolgálat - szenvedélybetegek közösségi ellátása - átmeneti szállás - biztos kezdet gyerekház - iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás - támogató szolgálat - éjjeli menedékhely központi ügyelet + diszpécserszolgálat - idősek klubja - szenvedélybetegek nappali intézménye - nappali melegedő

3 Családsegítés A szolgáltatás feladata:
a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára a szociális biztonság megteremtése, a krízishelyzetbe került személyek és családok számára azonnali támasz nyújtása, életvezetési képességeik megtartásában való közreműködés, a veszélyeztetettséghez vezető okok feltárása, megelőzése.

4 Családsegítés Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:
információt nyújt a különböző szociális, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokról, szolgáltatásokról, ezek igénybevételéről, elérhetőségéről, ügyintézés (nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megírásában, hivatalos iratok, igazolások beszerzésében szükséges mértékben közreműködés), tanácsot ad szociális, életvezetési és mentálhigiénés ügyekben, továbbirányít speciális esetekben jogi, pszichológiai, egészségügyi szakemberekhez, segítő- és problémafeltáró beszélgetést folytat, családgondozást végez, egyéb irodai szolgáltatásokat (telefon, fax, fénymásolás, internet), dologi javakat (ruha, bútor, egyéb használati tárgyak) juttat.

5 Családsegítés A szolgáltatás ellátási területe: 15 település (Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony). Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben az éves forgalom: kapcsolatfelvétel. 2014. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma: fő. Foglalkoztatottak száma: 16 fő.

6 Étkeztetés A szolgáltatás feladata: az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve családtagjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

7 Étkeztetés Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően biztosított: az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával, elvitelének lehetővé tételével, lakásra szállítással.

8 Étkeztetés A szolgáltatás ellátási területe: 3 település (Domaháza, Kissikátor, Ózd). Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben az szolgáltatást igénybe vevők száma: 776 fő 2014. évben naponta átlagosan 441 adag ebéd került kiosztásra. Foglalkoztatottak száma: 5 fő.

9 Házi segítségnyújtás A szolgáltatás feladata:
az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartás, a személyi higiénia megtartásában való közreműködés, a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, a háztartási tevékenységekben való közreműködés, a fizikai támogatás, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

10 Házi segítségnyújtás Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:
információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, egészség megőrzésre irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyhúzás, inkontinens beteg ellátása, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás, takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben, mosás, vasalás,

11 Házi segítségnyújtás Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:
bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás, befűtés, tüzelő behordása kályhához, télen hó eltakarítása és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, etetés, itatás, mozgatás ágyban, felfekvéskezelés, sebellátás, gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásban való segítségnyújtás.

12 Házi segítségnyújtás A szolgáltatás ellátási területe: 11 település (Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony). Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben ellátottak száma: 266 fő. 2014. évben naponta átlagosan ellátottak száma: 117 fő. Foglalkoztatottak száma: 21 fő.

13 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltatás feladata: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorul, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellet a felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

14 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

15 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltatás ellátási területe: 1 település (Ózd). Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben ellátottak száma: 58 fő. 2014. évben naponta kihelyezett jelzőkészülékek száma: 40 db. 2014. évben a segélyhívások száma: 88 alkalom. Foglalkoztatottak száma: 4 fő társadalmi gondozó.

16 Támogató Szolgálat A szolgáltatás feladata:
az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítás, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-, szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,

17 Támogató Szolgálat A szolgáltatás feladata:
segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, és közösségi, a kulturális, szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvétel szükséges feltételeinek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybe vételének elősegítése.

18 Támogató Szolgálat Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:
személyi segítő szolgálat működtetése, amely – a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport szabadidős tevékenységek végzéséhez, szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében, tanácsadás.

19 Támogató Szolgálat A szolgáltatás ellátási területe: 10 település (Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd) Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben teljesített feladatmutató száma: 6.863,392. 2014. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma: 59 fő. Foglalkoztatottak száma: 4 fő.

20 Idősek Klubja A szolgáltatás feladata:
elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra.

21 Idősek Klubja Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön, az igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, az ellátottak hivatalos ügyeinek intézésében való segítségnyújtás, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

22 Idősek Klubja A szolgáltatás ellátási területe: 13 település (Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony). Az ellátási terület lakosságszáma: fő. (2014. január 1-jei adat) 2014. évben a szolgáltatást igénybe vevők száma: 39 fő. 2014. évben naponta átlagosan ellátottak száma: 32 fő. Foglalkoztatottak száma: 4 fő.

23 Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott Szociális alapszolgáltatások bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések