Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó aktuális jogszabályi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó aktuális jogszabályi."— Előadás másolata:

1 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér rövid összefoglalása, kiemelve a változásokat.

2 326/ § (2) Gyakornoki idő Ha a gyakornok új jogviszonyt létesített a gyakornoki ideje alatt, a gyakornoki idejének számítása újraindult és újból 2 éves időtartamot kellett megjelölni a kinevezésében/szerződésében. A gyakornokok gyakornoki ideje összevonható a különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat alapján. A gyakornoki idő és a szakmai gyakorlat nem ugyanaz a fogalom.

3 326/2013 2. § (10) a) A minősítő vizsga során
A minősítő bizottság: a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a gyakornok szakmai tevékenységét, eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során - kiemelten figyelembe veszi a pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a gyakornok részére,” Az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó megállapításainak, valamint a szakmai vezető (a továbbiakban: mentor) gyakornokra vonatkozó értékelésének megismerése

4 326/2013 3. § (8) a) A minősítő eljárás során
Áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, ennek során kiemelten figyelembe veszi a pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére,”

5 326/2013 4. § mesterpedagógus Munkaidő kedvezménye
(5a) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő- kedvezményt a köznevelési intézmény vezetője az OH-nak - vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek - a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott tanítási, nevelési év, adott félévére szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

6 326/2013 4. § (6a) (6B) Szakértői feladatok ellátása
Vezetői munkakör betöltése mellett a Mesterpedagógusnak nem kell ellátnia egyéb szakértői, szaktanácsadói feladatokat. Ezt kiterjesztették a GYVT hatálya alá tartozó intézmények vezetőire is.

7 326/2013 4. § (7) Szakértői feladatok ellátása
„(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő- kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába - legfeljebb öt alkalom erejéig - be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el.”

8 326/2013 7. § (2) b) bb) Minősítő bizottság
(A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás esetében) „bb) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője,”

9 326/2013 8. § (6) Pedagógusértékelési eszközök
„(6) A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez tartozó alap- és szabadon választható dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. A miniszter által jóváhagyott pedagógusértékelési eszközöket az OH közzéteszi a honlapján.”

10 326/2013 9. § kutatótanári fokozat
„(3a) Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság - a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - áttekinti és értékeli a pedagógus által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet is.”

11 326/2013 10. § (5) Visszajelzés az OH-tól
„(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.”

12 326/2013 10. § Kiegészült a (9a) bekezdéssel A pótlólagos jelentkezés
„(9a) Ha a pedagógus az adott év április 30- áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, akkor a pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a jelentkezés éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. Azt a (8) bekezdésben meghatározott kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe.”

13 326/2013 11. § (6) Részvételt gátló esemény
„(6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, minősítési eljárás - a pedagógus személyes részvételét igénylő - eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A pedagógus az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő vizsga, minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása alapján az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt.”

14 326/2013 11. § (8) Tanúsítványok kiadása
Szabályozásra került az eljárás abban az esetben ha a pedagógus: - egyáltalán nem tölt fel portfóliót a megadott határidő alatt (a minősítés sikertelen, az ismétlése pedig már díjköteles, ha az első ingyenes volt) - ha csak a portfólió egyes itt meghatározott részeit töltötte fel (a hiánypótlás eljárása és határideje) - amennyiben a hiánypótlásnak nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, a minősítés sikertelen.

15 326/2013 12.§ (2) Díjköteles minősítés díjának számatása
Megváltozott a díjköteles minősítések díjának számítási módja jogharmonizáció következtében. Tekintettel arra, hogy a pedagógusok illetménye elválasztásra került a mindenkori minimálbértől és a vetítési alap szorzásával kerül kiszámításra, a vizsgadíjat is ehhez kell igazítani. (2015-ben a vetítési alap Ft) Meghatározásra került a vizsga díjának befizetési módja, valamint az ismétlővizsga/ismétlő eljárás definíciója is.

16 326/2013 13. § (4)Magasabb szakképzettség beszámítása
„(4) Ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb szakképzettséget szerez magasabb végzettségi szinten, a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra az oklevél bemutatását követő hónap első napjától jogosult.”

17 326/2013 17. § (6) Kollégiumban szakértői feladatokat ellátó Mesterpedagógus órakedvezménye
„(6) Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus neveléssel oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ha az e bekezdés szerinti pedagógus részt vesz a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában, neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti húsz óránál.”

18 Tudásmegosztás Prezentációmat a 2015 július 5-én hatályos jogszabályok alapján készítettem el. Megosztom: kibővített vezetői értekezleten a kollégáknak, valamint a weboldalon TUDÁSTÁR címszó alatt. .


Letölteni ppt "A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó aktuális jogszabályi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések