Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK” SONKÁD

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK” SONKÁD"— Előadás másolata:

1 „EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK” SONKÁD
SZABADEGYETEMI ANYAGOT KÉSZÍTETTE: AISSOU ERZSÉBET ÓVODAVEZETŐ, TANFELÜGYELŐ - KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐ, MESTERPEDAGÓGUS

2 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere

3 A bemutató anyag célja, a pedagógusok minősítési rendszerére ható jogszabályi változások nyomon követése Pedagógus Értékelés Minősítés ( PÉM) A Minősítőbizottság tagjainak új információkat kell elsajátítani a portfoliók feltöltésére, értékelésére vonatkozóan, melyet az alábbi változások áttekintésével foglalok össze. A Minősítő bizottság tagjai: Szakértő I (elnök), szakértő II. (szakos), intézményvezető (MTA, Tanárképző)

4 A 326/2013. (VIII. 30. ) Kormányrendelet 2015. április 17
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet április 17. napjával kiegészült, illetve módosította a korábbi jogszabályokat 1.§ kiegészült a (3a) bekezdéssel A rendelet hatálya a módosítást követően kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. § (11) bekezdésében meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra is.

5 Gyakornokokat érintő változások:
2. § (2) a gyakornoki idő továbbra is két év, de az új szöveg alapján: a gyakornokok gyakornoki ideje összevonható a különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat alapján. 2.§ (2a) A gyakornokra vonatkozó korábbi jogszabályi szöveget új bekezdésbe kellett foglalni. 2.§ (8) d) A gyakornok értékelése, megismerése, mentori értékelés beemelése a minősítő vizsga értékelésébe. A változtatott törvény a „megismerés’ szót használja, ami azt jelenti, hogy azt nem kell külön értékelnie a bizottságnak, csak felhasználják a végső értékeléshez. 2.§ (10) a) A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság ugyanúgy áttekinti és értékeli a gyakornok szakmai tevékenységét, de a változás óta a feltöltött portfolió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfolióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a gyakornok részére.

6 3.§ (8) a) pontba is bekerült, hogy a minősítési eljárás során a minősítőbizottság a feltöltött portfolió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfolióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére.

7 Jogszabályi pontosítások
4.§ kiegészült az (5a) bekezdéssel, mely szerint: A szakértők tartós megbízást kapnak az adott félévre az Oktatási Hivataltól (továbbiakban: OH). Az intézményvezető köteles az összes szabadnapot és órakedvezményt biztosítani a szakértői feladatok ellátására, tehát nem csak azokon a napokon, amikor konkrét látogatása van a szakértőnek. Különös tekintettel arra a tényre, hogy a minősítés nem csak a látogatásokból áll, hanem rengeteg adminisztrációval és értékelő feladatokkal jár. 17.§(6) A kollégiumban pedagógus munkakörben foglalkoztatott, szakértői feladatokat is ellátó Mesterpedagógusok munkaidő kedvezményére vonatkozik. 4.§ (6a) Pontosabb megfogalmazásba került az, hogy a vezetői munkakör betöltése mellett a Mesterpedagógusnak nem kell ellátnia egyéb szakértői feladatokat. 4.§ kiegészült a (6.b) bekezdéssel: A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények vezetőinek, amennyiben Mesterpedagógusok, el kell látniuk a szakértői feladatokat is. 4.§ (7) Amennyiben egy szakértő delegáltként is részt vesz minősítésen, az évente 5 alkalom erejéig beszámítható az ő évi 25 alkalmas szakértői kirendelésébe. Ha egy évben 4 alkalommal vett részt minősítésben delegált szerepben, akkor az OH által már csak 21 alkalommal rendelhető ki.

8 Kutatótanárokat érintő változások
5.§ kiegészült az (1a) és (1b) bekezdésekkel A Kutatótanári minősítési eljárás eredménye attól függ, hogy a jelentkező elérte-e a szükséges 85%-ot. - Amennyiben elérte: „Kutatótanár fokozatba lép” Amennyiben nem érte el, attól függően kell megválasztani a döntés szövegét, hogy melyik fokozatból jelentkezett. Ha Mesterpedagógus fokozatból jelentkezett: „Mesterpedagógus fokozatban marad”. Ha Pedagógus II. fokozatból jelentkezett: „Pedagógus II fokozatban marad.” 5.§ (3) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 1%-a sorolható be Kutatótanári fokozatba.

9 Változások a mentorállásban és delegálásban
6.§ Az intézményvezető a pedagógiai szakszolgálati intézmény óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott munkatársának mentorként való kijelölését kérheti a fenntartótól, feltéve, hogy a fenntartója azonos, egyéb esetben megállapodás alapján kell a mentorállási feladatokat megszervezni. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében az intézményvezető vagy a gyakornok közvetlen felettese látja el a mentori feladatokat. 7.§ (2)a) Ki kellett egészíteni a Rendeletet a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények beemelése miatt. A Gyakornokok minősítővizsgáján a delegált vagy az intézményvezető, vagy olyan alkalmazott, aki a vizsgázónál magasabb fokozatba van besorolva.

10 7.§ (2) b) bb) A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás esetében Az általa megbízott pedagógus szakvizsgával és magasabb vezetői, vagy vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott. Ped II-re, Mesterpedagógusra vagy Kutatótanár fokozatra való jelentkezéskor a módosítás alapján a delegált személy már nem elegendő, ha csak szakvizsgával rendelkezik, hanem már vezetőnek is kell lennie. 7.§ (2) b) Ki kellett egészíteni a Rendeletet a Gyvt. Hatálya alá tartozó intézmények beemelése miatt. A minősítésben résztvevőknél magasabb fokozatba van besorolva ( tehát minimum Ped II.) és azonos munkakörben foglalkoztatják. Intézményvezető minősítésnél a fenntartó jelöl ki delegáltat.

11 Az OH közzéteszi a pedagógus értékelési eszközöket
8.§ (6) A miniszter által jóváhagyott pedagógusértékelési eszközöket az OH közzéteszi a honlapján.

12 Bekerült a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésének eljárási szabálya
9.§ (3).a) Kutatótanár fokozathoz való jelentkezés egyik feltétele, hogy a jelentkező rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytasson, elengedhetetlen, hogy azt a bizottság értékelje is. 9.§ (3) A feltöltött portfolió alapján a minősítőbizottság kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfolióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges eljáráshoz is bekerült a kérdések feltételének szabályait rendező szövegrész.

13 Az Oktatási Hivatal közvetlen kapcsolatában történt változások
9.§(6) Az OH minden év július 31-ig jelentést készít a miniszter részére, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások tapasztalatairól. 10.§(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti, amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap. 10.§ A pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a jelentkezés éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. A kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe. 11.§(6) A pedagógus személyes részvételét igénylő terület részletesebb kidolgozásra került. A pedagógus az elmaradt eljárás után új időpont kijelölése iránti kérelmét az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be z OH részére. Ha a pedagógusnak felróható okból hiúsul meg az esemény, akkor a minősítő vizsga sikertelen, tehát ismétlésre kerül sor, ami már díjköteles.

14 Az e-portfolió feltöltésével kapcsolatos pontosítások:
11.§(8) Ha a portfolió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, eredetiségnyilatkozatot , az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfolióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfolióját, amikor a minősítésre sor kerül. Szabályozásra került az eljárás abban az esetben ha a pedagógus: - egyáltalán nem tölt fel portfoliót a megadott határidő alatt (a minősítés sikertelen, az ismétlése pedig már díjköteles, ha az első ingyenes volt) - ha csak a portfolió egyes itt meghatározott részeit töltötte fel, (a hiánypótlás eljárása és határideje) amennyiben a hiánypótlásnak nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, a minősítés sikertelen.

15 A díjköteles minősítés kiszámítása
12.§(2) Az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, amelyet a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. A vizsgadíjat (2015-ben a vetítési alap Ft) Az ismétlővizsga/ismétlő eljárás definíciója: Megismételt minősítő vizsgának, sikertelenül zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon fokozatba történő besorolás nevezzük. Az oklevél bemutatását követő hónap első napjától jogosult a pedagógus a magasabb végzettség alapján történő átsorolásra ( Rendelet 38.§).

16 Szakmai gyakorlat számítási módja, új jogviszony
13.§ A szakmai gyakorlat számításának módja a párhuzamosan futó jogviszonyok közül, csak az egyiket lehet beszámítani a párhuzamosan futás időtartama alatt. 14.§ Ha egy pedagógusnak megszűnik a pedagógus munkakörre szóló jogviszonya és később újat létesít. (Ha pl. 6 hónappal később létesít csak újat, akkor az új jogviszony kezdetétől számított 6 hónap után kezdeményezhető a minősítési eljárás.)

17 Tanfelügyeleti ellenőrzés beépítése
Az összegző értékelés részei: A részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. az e-portfolió és a védés értékelése: 50% II. az óra-/foglalkozás látogatás értékelése: 20% III. az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% 15.§ A tanfelügyeleti ellenőrzés intézményi önértékelés részére vonatkozó eljárás alól kiveszi a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben lefolytatásra kerülő minősítéseket.

18 Felhasznált forrásanyag:
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet április 17-i változásai

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Budapest, meseovi


Letölteni ppt "„EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK” SONKÁD"

Hasonló előadás


Google Hirdetések