Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ide kerülhet az előadás címe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ide kerülhet az előadás címe"— Előadás másolata:

1 Ide kerülhet az előadás címe
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tapasztalatai Budapest, március 18. Ide kerülhet az előadás címe

2 A Hatóság által védett jog természetéről
Védelem tárgya: az egyénre vonatkozó információ feltétel nélkül az információból levonható objektív következtetés Főszabály: információs önrendelkezés kivételes esetben jogalkotó törvénnyel töri át

3 A Hatóság által védett jog természetéről
A tét: az egyén boldogulása a közösségen belül

4 A Hatóság által védett jog természetéről
Az eljárási szabályok megváltoztak A védendő tartalom változatlan → MAGÁNSZFÉRA VÉDELME A téthez igazodó állami fellépést tesz lehetővé az új szabályozás

5 A Hatóság jogállása Független:
Autonóm államigazgatási szerv Független: feladatot csak törvény állapíthat meg számára nem utasítható az államigazgatáson belül szervezetileg elkülönült fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv Országgyűlés fejezetén belül önálló cím költségvetésének bevételi, kiadási főösszegei csak az Országgyűlés által csökkenthető

6 Hármas eszközrendszer
ombudsmani vizsgálat jogszabály-véleményezés részvétel bírósági eljárásban éves beszámoló ajánlás (általános, egyedi) audit szempontjai nemzetközi képviselet adatvédelmi felelősök konferenciája hatósági adatvédelmi hatósági eljárás titokfelügyeleti hatósági eljárás adatvédelmi nyilvántartás piaci adatvédelmi audit

7 A Hatóság eljárásai Vizsgálati eljárás – ombudsmani jellegű (kiegészül a bírósági kikényszeríthetőséggel) Adatvédelmi hatósági eljárás – közigazgatási eljárás szabályai szerint Titokfelügyeleti hatósági eljárás Nyilvántartásba vétel

8 Az adatvédelmi hatósági eljárás
Megindítása: bejelentés >> vizsgálat >> intézkedés >> megindítás kizárólag hivatalból kötelező, ha valószínűsíthető, hogy a jogellenes adatkezelés: személyek széles körét érinti különleges adatokat érint nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő Lefolytatása: közigazgatási hatósági eljárás szabályainak alkalmazása (eltérésekkel) ügyintézési határidő: 2 hónap jogorvoslat: bírósági felülvizsgálat

9 Az adatvédelmi hatósági eljárás szankciói
Elrendeli: - helyesbítést - zárolást, törlést vagy megsemmisítést - érintett tájékoztatását Külön következmény: - határozat nyilvánosságra hozatala Megtiltja: - jogellenes adatkezelést, adatfeldolgozást - külföldre továbbítást Bírság: mértéke: 100 E – 10 M Ft szempontjai: érintettek körének nagysága jogsértés súlya jogsértés ismétlődő jellege

10 Az adatvédelmi hatósági eljárás szankciói
Szankció kiszabása során a Hatóság az ügy összes körülményét mérlegeli, így különösen: a jogsértés súlyát; jogsértéssel érintett személyes adatok körét; a jogsértéssel érintettek körének nagyságát; a jogsértés ismétlődő jellegét; jogsértő féltől elvárható magatartás; a jogsértéssel okozott hátrány visszafordítható-e; az eljárás alá vont fél együttműködési hajlandóságát; az eljárás alá vont fél aktív közreműködését a jogellenes állapot felszámolása érdekében.

11 Bárki kezdeményezheti Ket. nem alkalmazandó Vizsgálati jogosítványok:
Vizsgálati eljárás Bárki kezdeményezheti Ket. nem alkalmazandó Vizsgálati jogosítványok: Betekintés, másolatkészítés Adatkezelés helyszínére belépés Írásbeli és szóbeli felvilágosítás-kérés az adatkezelőtől, az adatkezelő bármely munkatársától bármely személytől vagy szervtől - írásban Az adatkezelő felügyeleti szervének megkérése vizsgálatra

12 Vizsgálati eljárás 2 hónapos határidő Vizsgálati eljárás eredménye: Intézkedés Adatkezelő felszólítása Ajánlás a felügyeleti szervnek Ajánlás jogszabályalkotásra, módosításra Hatósági eljárás indítás Titokfelügyeleti eljárás Elutasítás

13 Az adatvédelmi audit Célja: magas szintű adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása Adatvédelmi audit: a végzett vagy tervezett adatkezelési műveletek értékelése Az értékelés alapja: a Hatóság által meghatározott és közzétett szakmai szempontok. Adatvédelmi auditot a Hatóság az adatkezelő kérelmére folytathat le. Az adatvédelmi audit lefolytatásáért miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság az auditról készített értékelésben rögzíti. Az értékelés javaslatokat fogalmazhat meg az adatkezelő számára. Az értékelés - az adatkezelő ezzel ellentétes kérelmének hiányában – nyilvános Az adatvédelmi audit a Hatóság e törvényben rögzített egyéb hatásköreinek gyakorlását nem korlátozza

14 Belső adatvédelmi felelősök konferenciája
Rendszeres szakmai konzultációt szolgálja az egységes jogalkalmazás érdekében Szakmai segítséget kíván nyújtani az adatkezelőknek Konferencia tagjai: ha a kinevezés kötelező, automatikusan tagjai lesznek, más adatvédelmi felelősöknél a részvétel lehetősége biztosított A Hatóság belső adatvédelmi felelősi nyilvántartást vezet a kapcsolattartás céljából Szükség szerint, de legalább évente egyszer a Hatóság elnöke hívja össze

15 Jelentősebb hatósági ügyeink, illetve bírósági eljárások

16 Adóslista Tényállás: Az önkormányzat az Art. 55/B. §-ban szabályozott adóslistákat kiegészítette az adóazonosító jellel, illetve az esedékes tartózás összegével Ezt az eljárást alkalmazta a helyi adónak nem minősülő talajterhelési díj esetében is Továbbá az adatok naprakész állapotával kapcsolatos intézkedéseknek nem tett eleget Határozat: 200 E Ft adatvédelmi bírság megfizetése A jogsértő állapot megszüntetése iránt a kötelezett a határozat hozatal időpontjáig intézkedett, erre tekintettel további intézkedésre a Hatóság nem kötelezte az önkormányzatot Bíróság döntése: Ket. szabályai csak akkor alkalmazandóak, ha az Infotv. eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz Az önkormányzat teljesítőképessége relevanciával nem bír a bírság meghatározása során

17 Társkereső oldalak Tényállás:
Számos társkereső oldalon tapasztalható volt, hogy életkorra tekintet nélkül bárki regisztrálhatott, ennek köszönhetően sok 16 év alatti személy is regisztrált ezeken az oldalakon A 16 év alatti felhasználók estében az oldal üzemeltetője nem kérte a törvényes képviselő hozzájárulását Az információs önrendelkezési jog korhatára: 16. életév Határozat: A Hatóság 44 oldalt ellenőrzött, ezek közül 22 oldal hatósági vizsgálatára került sor – 9 ügyben 6 M Ft adatvédelmi bírság Jogellenesen kezelt személyes adatok törlésére kötelezés Bíróság döntése: Irreleváns szülői hozzájárulás beszerzésének lehetetlensége, illetve az életkor ellenőrizhetetlensége Szülői nyilatkozat beszerzésére létezik megfelelő gyakorlat

18 Követeléskezelés Tényállás:
Követeléskezelő cégek megbízási szerződés, illetve engedményezés alapján veszik át a személyes adatokat Követelések behajtásával foglalkozó cég az adósok elérése érdekében hozzátartozókat, szomszédokat keresnek fel Követelés behajtásától eltérő célú adatkezelés, tipikus példája az adminisztrációs díj közvetlenül az adósra terhelése Megbízó/ engedményező oldalán az érintett tájékoztatásának hiánya az adatok továbbításával kapcsolatban Határozat: Több határozat született, 2-5 M Ft adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a követeléskezelő és megbízó/engedményező céget Adósnak nem minősülő személyek adatainak törlése Az eljárásrend Infotv.-hez történő igazítása

19 Termékbemutatók Tényállás:
„Egészségvédelmi nap” meghirdetése → valójában termékek bemutatása Egészségügyi adatok cél nélküli kezelése egészségi állapotra vonatkozó nyomtatvány TAJ- kártya adatainak kezelése – egészségügyi jelleg erősítése Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás teljes hiánya Határozat: 2-9 M Ft adatvédelmi bírság megfizetése; Az érintett megfelelő tájékoztatásának biztosítása; A cél nélkül kezelt adatok törlése; A termékbemutató tartásához feltétlenül nem szükséges adatok kezelésének mellőzése.

20 Adatlopási incidens Tényállás:
Az egyik multinacionális vállalat nyereményjátéka során összegyűjtött adatait egy hacker csoport ellopta, majd külföldi illetékességű honlapokon közzétette Az érintett személyes adatok köre: név, , telefonszám, születési dátum és hely Kérdéses volt az adatkezelő és az adatfeldolgozó személye, mivel a promóciót egy másik cég bonyolította le önmagában az adatok birtoklásának hiánya nem zárja ki az adatkezelői minőséget döntő szempont: kinek az érdekét szolgálta az adatok kezelése Határozat: A Hatóság megállapította multinacionális vállalat adatkezelői felelősségét az adatbiztonsági követelmények megsértése miatt 1,5 M Ft adatvédelmi bírság megfizetése, a határozat azonosító adatokkal történő nyilvánosságra hozatala

21 Merre tartunk? Infotv. módosítása Új technológiák Google - ügy
Új jogalapok Infotv. 6. § 95/46 Ek Irányelv 7. cikk f) pont közvetlen hatálya

22 Köszönöm a figyelmet! Kapcsolat
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5. Tel.: Fax.:


Letölteni ppt "Ide kerülhet az előadás címe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések